piątek 29 maj 2020

Medal prof. L. Zabrockiego

Najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Towarzystwo jest Medal imienia prof. Ludwika Zabrockiego.

Tryb przyznawania Medalu przedstawia się następująco:

a. Medal jest nadawany jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia o charakterze organizacyjnym i popularyzatorskim, odpowiadające celom określonym w Statucie Towarzystwa.

b. Medal ma kształt prostokąta o zaokrąglonych konturach, o wymiarach 85 mm x 60 mm. Wykonany jest z brązu. Przedstawia na awersie podobiznę profesora Ludwika Zabrockiego z napisem: PROF. LUDWIK ZABROCKI 24·XI·1907 - 8·X·1977. Na rewersie jest napis „Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Zarząd Główny w Poznaniu”.

c. Medal nadaje Kapituła Medalu wg postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

d. Kapitułę Medalu powołuje Zarząd Główny Towarzystwa w głosowaniu zwykłym, na wniosek Przewodniczącego Towarzystwa. Siedzibą Kapituły jest lokal Zarządu Głównego Towarzystwa.

e.Kapituła jest powoływana spośród Laureatów Medalu, a także członków honorowych Towarzystwa. W jej skład wchodzi ex officio urzędujący Przewodniczący ZG Towarzystwa.

f. Kapituła składa się z 7 osób. Wybierają one ze swego grona Dziekana i Sekretarza.

g. Kapituła może przyznać nie więcej niż 3 medale w trakcie kadencji danego Zarządu Głównego.

h. Medal przyznawany jest osobom fizycznym, stowarzyszeniom i instytucjom publicznym za wybitne zasługi. W szczególności, wyróżnione mogą być wszelkie formy działalności, o których mowa w § 7 Statutu Towarzystwa, określającym cele Towarzystwa, jak i inne formy pośrednio z nimi powiązane, a służące promocji Towarzystwa i działaniom integrującym środowisko neofilologiczne.

i. Członkostwo PTN nie jest warunkiem koniecznym do wyróżnienia Medalem.

j. Wnioski o wyróżnienie Medalem zgłaszać może zarówno Kapituła, jak i Zarząd Główny, Zarządy Okręgów i Kół, a także członkowie honorowi i zwyczajni PTN. Wniosek o wyróżnienie Medalem nie może być zgłoszony przez osobę bezpośrednio zainteresowaną.

Odznaczeni działacze PTN:

Odznaczenie honorowe "Medal im prof. Ludwika Zabrockiego" przyznawana jest wybitnie zasłużonym działaczom Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Dotychczas odznaczeni zostali:

 • prof. Antoni Prejbisz 
 • doc. Stefan Kubica
 • mgr Stanisław Gontarczyk
 • prof. Jacek Fisiak
 • prof. Stanisław Gniadek
 • prof. Waldemar Pfeiffer
 • prof. Jerzy Brzeziński
 • prof. Michał Cieśla
 • prof. Witold Ostroroski
 • doc. Tadeusz Woźnicki
 • prof. Hanna Komorowska
 • dr Zofia Magnuszewska
 • dr Elwira Banasik
 • dr Władysława Roszczynowa
 • dr Marceli Szafrański
 • prof. Ludwik Lange
 • prof. Hubert Orłowski
 • prof. Franciszek Grucza
 • prof. Aleksander Szulc
 • prof. Jan Zaniewski
 • prof. Teresa Siek-Piskozub
 • prof. Paweł Płusa
 • prof. Marian Szczodrowski
 • prof. Władysław Woźniewicz
 • prof. Elżbieta Zawadzka-Bartnik
 • prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
 • dr Halina Maleńczyk-Boguszewska
 • prof. dr hab. Kazimiera Myczko
 • prof. Halina Widła
 • prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Zarząd Główny

Zarząd Główny PTN na kadencję 2019-2022

Prezydium ZG:

Przewodnicząca: dr hab. Anna Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski
V-ce przew.: prof. zw. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski
V-ce przew.: dr Ewa Andrzejewska, Uniwersytet Gdański
Sekretarz: dr Joanna Kic-Drgas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Skarbnik: dr Monika Janicka, Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej, Lublin


Członkowie ZG:

    prof. zw. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
    dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
    dr hab. Anna Seretny, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
    dr hab. Dorota Werbińska, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku
    dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
    dr hab. Mariola Jaworska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
    dr hab. Radosław Kucharczyk, Uniwersytet Warszawski


Zastępca członków ZG:

    dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

    dr hab. Danuta Wiśniewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań


Członkowie Komisji Rewizyjnej:

    dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
    dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ. Politechnika Śląska, Gliwice

 

Statut

5 września 2017

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEOFILOLOGICZNEGO  tutaj

 

Historia

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne jest jedynym w Rzeczpospolitej Polskiej wielojęzycznym stowarzyszeniem tych wszystkich, których dotyczy nauczanie języków obcych: nauczycieli wszystkich poziomów i typów szkół, tłumaczy i naukowców.

Jest członkiem-założycielem Fédération internationale des Professeurs de langues vivantes - FIPLV, światowej federacji skupiającej organizacje nauczycieli języków obcych (nowożytnych). Federacja została uznana przez UNESCO za ważną organizację pozarządową, o czym świadczy przyznany jej status typu B.

Historia i teraźniejszość PTN

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne zostało powołane w 1929 roku w Warszawie w czasie zjazdu nauczycieli języków nowożytnych. Było to pierwsze, spontanicznie założone stowarzyszenie wynikające z potrzeby wymiany doświadczeń i utworzenia forum dyskusyjnego na tematy dotyczące uczenia języków obcych. Przedwojenne PTN działało w 5 Okręgach (Warszawskim, Poznańskim, Krakowskim, Lwowskim, Wileńskim) i 6 Kołach (Łódzkim, Lubelskim, Śląskim, Kaliskim, Tarnopolskim, Lidzkim). Przedstawiciele Towarzystwa działali w kraju oraz na forum międzynarodowym uczestnicząc w międzynarodowych kongresach. PTN było także członkiem - założycielem FIPLV.

Po wojnie, do 1969 roku nie działało żadne stowarzyszenie nauczycieli języków obcych. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne reaktywowano w wyniku starań prof. Ludwika Zabrockiego na Uniwersytecie Poznańskim. Od tego czasu siedziba Towarzystwa mieści się w Poznaniu. Została również wznowiona współpraca międzynarodowa: odnowiono przynależność do FIPLV, a członkowie Towarzystwa włączyli się do realizowanych przez federację projektów oraz pełnią ważne funkcje w jej strukturach. W 2006 r.powstała nowa struktura FIPLV-EUROPE, w skład której weszły wszystkie europejskie regiony FIPLV. 28 marca w Uniwersytecie w Lipsku zapadła decyzja o powstaniu WCER: FIPLV Western/Central European Region pod auspicjami FIPLV-Europe. W skład regionu weszły kraje założycielskie: Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Polska. Przekształcenie regionów zachodniego i centralnego w jeden jest wynikiem konsolidacji sił aktywnych organizacji działających w ramach FIPLV. Każdy z członków ma prawo do jednego przedstawiciela we władzach WCER - Zgromadzeniu Regionów, w bieżącej kadencji przedstawicielami stali się przewodniczący multilingwalnych organizacji w krajach należących do FIPLV-WCER. Przewodniczącym Zarządu Głównego został prof. dr. hab. Konrad Schroeder z Uniwersytetu w Augsburgu (sprawujący też funkcję przewodniczącego FIPLV-Europe). Na funkcję Sekretarza Generalnego wybrano przewodniczącą PTN, prof. dr hab. Halinę Widłę.

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne 1929 - 2009

opracowanie:

Zofia Magnuszewska

Halina Maleńczyk-Boguszewska

 okladka PTN

→   HISTORIA PTN 1929 - 2009 – wersja online

 

 

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne 1929 - 2009 - 2019

opracowanie:

Zofia Magnuszewska

Halina Maleńczyk-Boguszewska

 PTN 90 lecie Cover

→ HISTORIA PTN 1929 - 2009 - 2019 – wersja online

 

 

Kontakt

Zarząd Główny PTN 

 

 

 UAM, Collegium Novum
al. Niepodległości 4,  pok. 014
61-874 POZNAŃ

e-mail:  poltowneo@gmail.com

 

Podkategorie

 • Z okręgów
 • Publikacje członków PTN

  Uprzejmie prosimy wszystkich publikujących Członków PTN o przesyłanie listy wybranych publikacji z dziedzin będących przedmiotem badań lub zainteresowań członków Towarzystwa na adres hwidla@us.edu.pl. Ułatwi nam to wzajemne poznanie, wymianę doświadczeń, pomoże zainteresowanym nauczycielom, tłumaczom, studentom.

  MONOGRAFIE ZAWIERAJĄCE ARTYKUŁY CZŁONKÓW PTN
   

  Mam przyjemność poinformować, że w tych dniach rozpocznie się druk monografii PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ DYDAKTYKI JĘZYKÓW OBCYCH pod redakcją Mirosława Pawlaka, Marka Derenowskiego i Bartosza Wolskiego, w którym znalazło się wiele artykułów dotyczących problemów poruszanych na konferencji PTN w Kaliszu. W części pierwszej, zatytułowanej Między teorią a praktyką, można znaleźć artykuły, które pokazują, w jaki sposób różne dziedziny wiedzy i modele teoretyczne mogą stanowić ważny punkt odniesienia dla dydaktyki języków obcych. Rozdział drugi i trzeci, zatytułowane Techniki, metody, narzędzia i Wykorzystanie nowoczesnych technologii, poświęcone zostały przedstawieniu różnorodnych metod i środków nauczania, które można wykorzystać we wprowadzaniu i ćwiczeniu podsystemów i sprawności językowych oraz rozwijaniu autonomii ucznia i umiejętności samooceny. Z kolei rozdział czwarty, Nauczanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym, grupuje teksty podejmujące problematykę dydaktyki języka obcego w odniesieniu do małych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczyciela w tym obszarze. W rozdziale piątym, tj. Programy nauczania, etapy edukacyjne, egzaminy, zamieszczono artykuły, które podejmują kwestie o charakterze instytucjonalnym, dotyczące udoskonalenia edukacji językowej i ewaluacji postępów na różnych poziomach kształcenia. I w końcu, w części szóstej, zatytułowanej Kształcenie  dwujęzyczne i specjalistyczne, znaleźć można prace poświęcone problematyce organizacji procesu nauczania treści merytorycznych przy użyciu języka obcego, specyfice nauczania języka polskiego jako obcego i wyzwaniom stojącym przed nauczycielem języka obcego dla potrzeb zawodowych. Jestem przekonany, że z uwagi na swą zróżnicowaną tematykę, umiejętne powiązanie teorii i badań empirycznych z codzienną praktyką, a co najważniejsze, uwzględnienie uwarunkowań i ograniczeń polskiego kontekstu edukacyjnego, niniejsza praca zbiorowa będzie stanowić ważne źródło inspiracji i refleksji dla wielu neofilologów, zarówno teoretyków i badaczy, jak i studentów filologii oraz nauczycieli różnych języków obcych. W najbliższym czasie otrzymają też Państwo do korekty drugi tom z artykułami z konferencji PTN w Kaliszu pod redakcją Mirosława Pawlaka, Anny Mystkowskiej- Wiertelak i Agnieszki Pietrzykowskiej, zatytułowany NAUCZYCIEL JĘZYKÓW OBCYCH DZIŚ I JUTRO.

  Mirosław Pawlak

 • Prace zbiorowe
 • Uchwały
 • Skrypty dydaktyczne

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/1

neo 452

Koła PTN