wtorek 20 listopad 2018

zespol new

FIPLV

Dear Colleagues and Friends

The recent events in Paris have shocked us all and, as many have said, the globe will never be the same again. These acts of terrorism have been reflected recently by others in Egypt (recently confirmed by Russian authorities), Lebanon and other countries.

As I wrote to you in 2001 on behalf of FIPLV, I must write again to share with you our concern and sorrow and, equally as important, our condolences and comfort to those who have lost loved ones, friends or colleagues.

As partners sharing the same globe, we mourn those who have departed, sympathise with the suffering and enjoy with others the very few happy stories arising from tragedy.

We have all lost something as a result of the recent disaster and decry the use of terrorism, irrespective of the target.

Such acts must harden our resolve to pursue the objectives of FIPLV and the majority of the globe's people.  Teaching languages, which is our profession, has as its ultimate goals the creation of mutual understanding and fostering of peaceful relations.

Cooperation, collaboration and friendship in the pursuit of peace must remain our priority.

Kind regards


Denis Cunningham,
Secretary General
Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV)

 

FIPLV 1931-2015 Bilans działań i osiągnięć

Geneza

Myśl o utworzeniu organizacji o zasięgu międzynarodowym zrodziła się niejako naturalnie, wraz z powstawaniem krajowych stowarzyszeń nauczycieli języków obcych, tj. już od końca XIX-ego wieku.
Jednomyślna decyzja o utworzeniu Federacji zapada na Kongresie w Paryżu w 1931 r. Zgromadził on ok. 700 nauczycieli, w tym delegacje stowarzyszeń krajowych z 12 państw. Były to: Austria, Belgia, Francja, Grecja, Holandia, Jugosławia, Niemcy, Polska, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Węgry i Wielka Brytania.

Idea przewodnia

Zarówno sama geneza, jak i federacyjny charakter predestynują niejako FIPLV do promowania i wcielania w życie idei współpracy międzynarodowej w zakresie nauczania języków. Pragnąc przyczynić się do lepszego zrozumienia i bardziej owocnej współpracy międzynarodowej, FIPLV nie szczędzi starań o stały rozwój nauczania języków obcych, częstszych kontaktów zawodowych, a także przyjacielskich stosunków między nauczycielami i ich uczniami.

Struktura i styl działania

Na czele Federacji stoi Prezydium wybierane początkowo na okres 2 lat; w 1959 kadencja została wydłużona do 3 lat. Do lat 70, siedziba Federacji miała charakter ruchomy (Paryż, Wiedeń, Londyn...). Ze względu na rosnące znaczenie i zakres prac administracyjnych, od 1978 r. ustanowiono stałą siedzibę w Zurichu.

Ciągłość działalności opiera się na stałym Sekretariacie, który utrzymuje kontakty ze wszystkimi członkami Federacji oraz z innymi instytucjami i osobami zainteresowanymi współpracą. Zapewnia to stały przepływ informacji dot. działalności poszczególnych ogniw a także bieżących problemów i zagadnień dydaktycznych.

Szczegółowe kwestie są przedmiotem prac Komisji, istniejących od momentu powstania (m.in. komisja pedagogiki i dydaktyki, radiofonii, teatru międzynarodowego).

W końcu lat 60-tych zarysowuje się konieczność dostosowania Statutu i struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji, a zwłaszcza zjawiska licznie powstających towarzystw skupiających nauczycieli poszczególnych języków (IATEFL i TESOL - j. ang., FIPF - j. franc., ASPE - j. hiszp., IDV -j. niem., MAPRYAL - j. ros., AIPI -j. włoski). Wprowadzone modyfikacje umożliwią przystąpienie do Federacji nie tylko tym właśnie organizacjom, lecz także licznym stowarzyszeniom nauczycieli z innych odległych rejonów świata. W związku z tym utworzone zostają komisje typu językowego, z których trzy pierwsze (j. ang, j. franc. i j. niem.) powstają w 1966 r.

Na stronie http://fiplv.com/ znajdą Państwo biuletyn informacyjny FIPLV z kalendarzem kongresów organizacji członkowskich, redagowany przez prof. Teresę Siek Piskozub - przedstawiciela Światowej Rady FIPLV w latach 1993-1995 . Aktualnie prof. Piskozub jest Członkiem Prezydium (Executive). Rada natomiast to ciało sprawujące nadzór i podejmujące decyzje między Kongresami - spotykające się co rok. Ponadto co trzy lata ma miejsce Zgromadzenie Światowe . W Światowej Radzie jesteśmy reprezentowani przez Region Europy Centralnej. Dr Aleksandra Jankowska jest Sekretarzem Regionu.

Kongresy

Było ich w tym okresie 22: 1) Paryż, Francja 1931 r., 2) Paryż, Francja 1937 r., 3) Bruksela, Belgia 1948 r., 4) Londyn, Wielka Brytania 1950r., 5) Sèvres, Francja 1953r., 6) Amsterdam, Holandia 1956 r., 7) Werona, Wlochy 1959 r., 8) Wiedeń, Austria 1962 r., 9) Uppsala, Szwecja 1965r., 10) Zagrzeb, Jugoslawia 1968 r., 11) Saarbruck, RFN 1972 r., 12) Waszyngton, USA 1975 r., 13) Lucerna, Szwajcaria 1978 r., 14) Ibadan, Nigeria 1981 r.,15) Helsinki, Finlandia 1985 r., 16) Canberra, Australia 1988r., 17) Pecs, Węgry 1991r., 18) Hamburg, Niemcy 1994 r., 19) Recife, Brazylia 1997 r., 20) Paryż, Francja 2000r., 21) Johannesburg, Republika Południowej Afryki 2003 r., 22) Göteborg, Szwecja 2006 r., 23) Ontario (Canada) 2015 r.,  (na stronie http://fiplv.com/ znajdą Państwo więcej szczegółów na ten temat).

Tematyka kongresów odzwierciedla w dużym stopniu aktualne problemy i polemiki w dydaktyce obcojęzycznej. Oprócz zagadnień tradycyjnych, takich jak nauczanie fonetyki i gramatyki, dużo uwagi poświęca się też unowocześnianiu metod nauczania, jak i nowym osiągnięciom w badaniach nad językiem i jego użyciem. Szczególne miejsce zajmuje wykorzystanie nader licznych i ważnych usprawnień technicznych (laboratoria językowe, pomoce audio-wizualne, informatyka).

Idea rozwijania współpracy w zakresie nauczania języków obcych Kontakty z UNESCO nawiązywane są już od początku lat 50, zaś w 1959 r. dochodzi do zawarcia dwu umów o współpracy wzajemnej. Międzynarodową rangę Federacji potwierdza przyznany jej trzy lata później status "B".

Posunięcia te stwarzają ramy do bardziej skutecznego promowania bliskich Federacji idei, co znajduje wyraz, między innymi, w Zaleceniu Nr 59 przyjętym przez Ministrów Oświaty 95 krajów obradujących na konferencji w Genewie. Zawarte tam postanowienia zostaną podjęte również w odnośnych Zaleceniach Rady Europy (1968 r.), a także w Akcie Końcowym Konferencji Helsińskiej (1975 r.)

W tym okresie, Federacja nawiązuje również owocne kontakty z tzw. Eurocentrami (ośrodkami nauczania języków i kultury), Instytutem Goethego (Monachium), Instytutem Herdera (Lipsk), AILA, etc.

Działalność dokumentacyjno-publicystyczna

W 1933 r. zostaje utworzony w Paryżu Międzynarodowy Ośrodek Dokumentacyjny Nauczania Języków, którego bogate zbiory (podręczniki, materiały nauczania, opracowania teoretyczne) zostaną przekazane w latach 50-tych BELC-owi, nowo utworzonej instytucji badawczo-kształcącej.

W latach 1957-74, Federacja wydaje pismo o symbolicznym tytule CONTACT, ukazujące się dwa razy do roku. Następnie, zostaje ono zastąpione bardziej elastyczną formułą w postaci periodyku FIPLV-CONTACT-NEWS (8 numerów rocznie).

Federacja opracowuje także cenne raporty o stanie nauczania języków jak i inne dokumenty i materiały.

Zakres działania

W ciągu pięćdziesięciu lat swego istnienia, FIPLV skupiła w swych ramach 34 organizacje krajowe nauczycieli różnych języków, oraz 6 organizacji międzynarodowych łączących nauczycieli poszczególnych języków. W sumie, działalność jej obejmuje dziesiątki tysięcy nauczycieli w ponad 100 krajach wszystkich kontynentów. Ponadto, współpracuje ona z wieloma ważnymi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się rozwojem kształcenia i kultury.

Nowy Statut przyjęty na Kongresie w Zagrzebiu (i uzupełniony w 1980 r.) stwarza właśnie możliwości współpracy zarówno organizacjom skupiającym nauczycieli poszczególnych języków jak i tym łączącym nauczycieli różnych języków.

Federacja przetrwała i nadal się rozwija dzięki przekonaniu, iż pomimo różnorodności nauczanych języków i uwarunkowań lokalnych, znaczna część problematyki pozostaje wspólna wszystkim nauczycielom. Można tu wymienić zagadnienia ogólne będące przedmiotem opracowań tzw. nauk ościennych, kwestie organizacyjne, sprawy kształcenia i dokształcania nauczycieli.

Oprac. W. Wilczyńska

1 września 2009 roku w Grazu odbyły się wybory w nowej kadencji 2009-2012, które wyłoniły nowe władze FIPLV w składzie:

Przewodniczący: Terry Lamb (ALL, UK)

Vice-Przewodniczący: Paolo Balboni (ANILS, Italy)

Sekretarz Generalny: Denis Cunningham (AFMLTA, Australia)

Skarbnik: Kirsti Santaholma (SUKOL, Finland)

 

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 50/2

neo 452

Koła PTN