poniedziałek 18 październik 2021

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku Kraków 2006

Maria Jodłowiec

Instytut Filologii Angielskiej

Uniwersytet Jagielloński

Kraków

Sprawozdanie z Konferencji PTN - Kraków 2006

Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku

W dniach 11-13 września 2006 odbyła się w Krakowie doroczna Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Konferencja została zorganizowana pod auspicjami Zarządu Głównego PTN przez Instytut Filologii Angielskiej UJ przy współudziale Instytutu Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Z inicjatywy prof. Anny Niżegorodcew, wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego PTN, reprezentującej Instytut Filologii Angielskiej UJ, powołano Komitet Naukowy konferencji, do którego zaproszenie uprzejmie przyjęli: prof. Weronika Wilczyńska (UAM), przewodnicząca Zarządu Głównego PTN, prof. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (UW), wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego PTN, oraz prof. Janusz Arabski, dyrektor Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Nad przygotowaniem oraz przebiegiem konferencji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: prof. Anna Niżegorodcew (IFA UJ), przewodnicząca, dr Maria Jodłowiec (IFA UJ), sekretarz, dr Małgorzata Pamuła (AP) oraz dr Anita Pytlarz (AP).

W konferencji wzięło udział ponad 140 osób, z których znakomitą większość stanowili członkowie PTN ze wszystkich oddziałów krajowych. Na konferencję przyjechali również niezrzeszeni nauczyciele języków obcych, a słuchaczami referatów byli także studenci z krakowskich uczelni.

Obrady plenarne odbywały się w Auli Średniej Audytorium Maximum UJ - nowo otwartym, nowoczesnym i wyposażonym w najnowszy sprzęt multimedialny gmachu UJ, zaś odczyty w sekcjach miały miejsce w gościnnych salach Instytutu Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

W trakcie konferencji zaprezentowano prawie 100 referatów obejmujących różne aspekty dwóch tematów wiodących: „Dwujęzyczność i wielojęzyczność w edukacji. Integracja kształcenia językowego z kształceniem ogólnym i zawodowym" oraz „Ewaluacja programów, materiałów do nauczania i oceniania oraz osiągnięć uczniów."

Obrady w sekcjach objęły bardziej szczegółowe bloki tematyczne, takie jak:

 • kompetencja multilingwalna i interkulturowa,
 • procesy poznawcze,

 • kształcenie nauczycieli: nowe kierunki; nowoczesne technologie,
 • tradycyjne i nowoczesne metody nauczania,
 • nauczanie podsystemów języka,
 • nauczanie dzieci,
 • ewaluacja w dydaktyce języków,
 • nauczanie języka specjalistycznego,
 • autonomia ucznia,
 • tłumaczenie,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego.

Wygłoszone referaty dotyczyły rozmaitych szczegółowych zagadnień z zakresu glottodydaktyki. Wiele wystąpień skupiło się na psycholingwistycznych i socjolingwistycznych czynnikach istotnych w procesie nauczania, a także na problemach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, nauczaniem poszczególnych sprawności językowych i rozwijaniem kompetencji ucznia w zakresie słownictwa, gramatyki i wymowy oraz na różnych aspektach oceny i samooceny.

Sześć wykładów plenarnych poświęconych było zagadnieniom o charakterze bardziej przekrojowym, takim jak wielojęzyczność (wystąpienia prof. Weroniki Wilczyńskiej i prof. Janusza Henzla), problemom ewaluacji (referaty prof. Władysława Miodunki oraz prof. Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik), dwutorowości w kształceniu nauczycieli (prezentacja prof. Anny Niżegorodcew) oraz roli literatury w przekraczaniu barier międzykulturowych (wystąpienie prof. Tadeusza Sławka).

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja panelowa, której przewodniczyła prof. Weronika Wilczyńska. Podsumowując najważniejsze tematy konferencji, takie jak dwujęzyczność, różnojęzyczność, wielokulturowość, problemy ewaluacji i kształcenia nauczycieli, dyskutanci zastanawiali się nad adekwatnością stwierdzenia, że dydaktyka języków obcych wkroczyła w erę „postmetodyczną", odwołując się w prezentowanych poglądach do nowych wyzwań stojących przed nami na progu 21. stulecia.

Konferencja przebiegła w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Poza ciekawymi dyskusjami, które towarzyszyły prezentacjom, również rozmowy kuluarowe i spotkania o charakterze towarzyskim stały się okazją do wymiany opinii i doświadczeń dydaktycznych.

Organizatorzy mają nadzieję, że bankiet w restauracji „U Wentzla" przy Rynku Głównym dostarczył gościom niezapomnianych doznań ducha i ciała. Profesjonalne konwersacje toczące się w pięknie odrestaurowanych wnętrzach zabytkowej kamienicy, nabrały tam szczególnego uroku, a koncert zespołu „Max Klezmer Band" sprowokował nawet do tańca bardziej odważnych uczestników spotkania.

Tom pokonferencyjny znajduje się obecnie w opracowaniu, a jego publikacja jest przewidziana na wrzesień 2007.

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Wrocław 2007

Jolanta Krieger-Knieja

UMCS Lublin

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEOFILOLOGICZNEGO - WROCŁAW 2007

 NA TEMAT:

NOWE SPOJRZENIA NA MOTYWACJĘ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH

            Jak co roku we wrześniu członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego z całego kraju mieli kolejną okazję do spotkania, bowiem w dniach 10-12.09.2007r. odbyła się we Wrocławiu doroczna Konferencja Naukowa PTN, współorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa, Uniwersytet Wrocławski, a konkretnie przez Instytut Filologii Angielskiej oraz Wyższą Szkołę Filologiczną, czyli wszystkie instytucje kształcące nauczycieli języków obcych we Wrocławiu. Honorowy patronat nad spotkaniem objął pan Prezydent Miasta Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz.

W konferencji wzięło udział 148 osób, głównie członków PTN ze wszystkich oddziałów krajowych, ale także niezrzeszonych sympatyków z całego kraju.

            Oficjalnego powitania wszystkich przybyłych na konferencję dokonała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji pani prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaś oficjalnego otwarcia konferencji dokonał pan Prorektor ds. Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Ryszard Cach. Następnie zabrali głos: Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej, prof. dr hab. Zdzisław Wąsik i Dziekan Wydziału Filologicznego gościnnego Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Michał Tarnowski oraz Przewodnicząca Zarządu Głównego PTN prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, która przedstawiła w skrócie historię Towarzystwa. Wśród gości zasiadła również pani Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, mgr Anna Karp, której placówka także wspomogła organizację konferencji, głównie w postaci wypożyczonego sprzętu.

Otwarcie obrad uświetnił doniosły moment wręczenia najwyższego w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym odznaczenia, czyli Medalu im. Prof. Ludwika Zabrockiego znanej i szanowanej pani prof. dr hab. Elżbiecie Zawadzkiej-Bartnik z Uniwersytetu Warszawskiego. W ten sposób wyróżniono jej olbrzymi wkład w rozwój badań nad dydaktyką nauczania języków obcych oraz długoletnią i aktywną działalność na rzecz Towarzystwa.

      Przewodniczenie obrad rozpoczął wspomniany już prof. dr hab. Zdzisław Wąsik, który poprowadził pierwszą sesję plenarną. Pod tym zacnym przewodnictwem wygłoszone zostały dwa referaty. Pani prof. dr hab. Anna Dąbrowska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i jednocześnie Dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców tego uniwersytetu mówiła o aktualnym statusie naszego języka ojczystego i żywo odpowiadała na pytanie: Dlaczego cudzoziemcy uczą się polskiego? podkreślając Stare i nowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Następnie wspominana już pani prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) wygłosiła interesujący referat wprowadzający w tematykę konferencji pt. Pojęcie motywacji wczoraj, dziś i jutro.

            I tak to pojęcie motywacji miało zdominować obrady toczące się przez trzy dni pod zawartym w temacie tegorocznej konferencji hasłem, a mianowicie Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Temat dyskutowany był zasadniczo w sześciu blokach tematycznych obejmujących następujące zagadnienia szczegółowe:

Blok I. Współczesne tendencje w badaniach nad motywacją w dydaktyce języków obcych:

- rola teorii atrybucji w motywacji,

- motywacja osiągnięć,

- konstruktywistyczne ujęcie motywacji,

- pojęcie flow (przepływ) i jego rola w dydaktyce języków obcych,

- inne współczesne teorie i koncepcje.

Blok II. Motywowanie uczniów i studentów w różnych grupach wiekowych:

- dzieci i młodzież, studenci na lektoratach, dorośli na kursach językowych, uczniowie z dysfunkcjami (upośledzenie słuchu, wzroku, dysleksja, dysgrafia).

Blok III. Motywowanie nauczycieli języków obcych.

- problem wypalenia zawodowego nauczycieli i zapobieganie jego konsekwencjom.

Blok IV. Motywacja w uczeniu się i nauczaniu języka polskiego jako obcego:

- charakterystyka grupy uczących się, ich potrzeby oraz sposoby motywowania.

Blok V. Techniki motywacyjne w rozwijaniu sprawności receptywnych i produktywnych:

- spojrzenie nauczycieli i lektorów praktyków, wymiana doświadczeń.

Blok VI. Adaptacja materiałów dydaktycznych do nauczania języków obcych pod kątem zwiększenia ich wartości motywacyjnej:

- adaptacja podręczników, ćwiczeń, materiałów autentycznych,

- wymiana praktycznych doświadczeń.

Ponadto wystąpienia prelegentów podejmowały tematy zawiązane z badaniem i testowaniem motywacji a także dotyczące rozwijania autonomii ucznia, samooceny jako elementu motywującego w dydaktyce języków obcych a tutaj m.in. roli Europejskiego Portfolio Językowego. Na konferencji znalazło się też miejsce na przedyskutowanie zagadnień, którym współczesna glottodydaktyka poświęca ostatnio wiele uwagi, a mianowicie roli tzw. multimediów i aspektów kulturowych w nauczaniu języków obcych.

            Uczestnicy konferencji mogli dokonywać wyboru spośród tak szerokiej oferty tematycznej dzięki profesjonalnie przygotowanej broszurze autorstwa dr Małgorzaty Baran-Łucarz, prof. Anny Michońskiej-Stadnik i prof. Zdzisława Wąsika zawierającej skrupulatnie zebrane streszczenia wszystkich referatów.

            Niewątpliwą atrakcją przygotowaną przez organizatorów był w drugim dniu konferencji wygłoszony przez pana prof. dr hab. Jana Miodka ze znaną wszystkim Polakom swadą i poparty wieloma zaskakującymi przykładami z języka referat plenarny na temat: Dydaktyka języków obcych w świetle zmian polszczyzny po roku 1989.

W gościnnych progach Uniwersytetu Wrocławskiego nie zabrakło przy tej okazji kompetentnego i rzeczowego wykładu Przewodniczącej Towarzystwa Neofilologicznego pani prof. dr hab. Weroniki Wilczyńskiej (Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Przedstawiła szeroko dyskutowany współcześnie problem wielojęzyczności w konkretnym kontekście tytułując swoje wystąpienie: Motywy wyboru języka obcego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum a postulat rozwijania wielojęzyczności w krajach Unii Europejskiej.

Interesującym i ważnym akcentem podczas konferencji była dyskusja panelowa, którą prowadziła Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, pani mgr Anna Karp. Tematem dyskusji były Wyzwania w kształceniu nauczycieli języków obcych. Jako grono ekspertów wystąpili: prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Wysocka z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Anna Niżegorodcew z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Mirosław Pawlak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Alina Jarząbek, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Polsce. Dyskusja trwała półtorej godziny i była tak interesująca, że Zarząd PTN postanowił tę tematykę przedstawić jako wiodącą dla organizatorów kolejnej konferencji Towarzystwa.

    W trzecim, ostatnim dniu konferencji wszyscy obecni skoncentrowali się na ważnym dla wszystkich temacie tzw. wypalenia zawodowego. Na wstępie uczestnicy mogli usłyszeć ciekawe spostrzeżenia i wnioski pani prof. dr hab. Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik z Uniwersytetu Warszawskiego zawarte w jej referacie plenarnym pt. Problem zaniku motywacji w pracy nauczyciela a następnie wymienić się doświadczeniami w ożywionej dyskusji.

Prof. dr hab. Maria Wysocka (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego) zakończyła ostatnią sesję plenarną swoim wystąpieniem na temat: Autoobserwacja i autoocena jako czynniki (de)motywujące do pracy nauczycieli języków obcych proponując pewne praktyczne rozwiązania do zastosowania.

            Po ostatniej w tym dniu serii referatów w sekcjach w „roboczym" zakończeniu konferencji zapoznano uczestników z wynikami wyborów do Zarządu Głównego PTN, które odbyły się podczas Walnego Zjazdu Towarzystwa w dniu 11. 09.2007r. oraz ogłoszono, że kolejna doroczna konferencja odbędzie się we wrześniu 2008 r. w starym pięknym Kaliszu. Ponadto organizatorzy zapewnili uczestników o wydaniu dwóch tomów publikacji recenzowanej zawierającej materiały z dobiegającej już końca konferencji we Wrocławiu. Oficjalnego zamknięcia konferencji dokonały: w imieniu całego Komitetu Organizacyjnego pani prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik a w imieniu Zarządu Głównego PTN pani prof. dr hab. Weronika Wilczyńska.

            Konferencja przebiegła w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze; tematyka rozmów prowadzonych w kuluarach zdradzała żywe zainteresowanie omawianymi podczas obrad zagadnieniami. Dodatkowo przebieg konferencji we Wrocławiu umilił atrakcyjny program kulturalny zaproponowany przez organizatorów. Zainteresowani uczestnicy mogli wziąć udział w jednym z koncertów 42. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i wysłuchać przepięknych Kantat rodu Bachów oraz zwiedzić jedyną w swoim rodzaju słynną wystawę Panorama Racławicka. Na wspólny wieczór bankietowy wszyscy zostali zaproszeni do gościnnego Muzeum Architektury, gdzie degustując wyśmienite dania mogli swobodnie spacerować po starym zabytkowym wnętrzu i oglądać aktualne ekspozycje. Warto także wspomnieć, że ponadto w planach organizatorów był przewidziany dla uczestników wieczorny rejs statkiem po Odrze, a więc możliwość odprężenia i podziwiania pięknego Wrocławia z tej niecodziennej perspektywy. Jednak ze względu na wysoki powodziowy stan rzeki w tym właśnie czasie rejs nie mógł się odbyć a mając na uwadze bezpieczeństwo wszyscy przyjęli wiadomość o odwołaniu rejsu przez Policję Wodną z wyrozumiałością.

            Podczas tegorocznej konferencji zadbano także o prezentację książek do nauczania i uczenia się języków obcych - jedna z wrocławskich księgarni zapewniła uczestnikom wystawę i prowadziła sprzedaż książek z 15 procentowym konferencyjnym rabatem.        

            Chce się z uznaniem i radością stwierdzić, że konferencja we Wrocławiu podtrzymała długoletnią tradycję wszystkich ogólnopolskich konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, których ogólnym założeniem była i jest wymiana doświadczeń w znaczących i żywotnych kwestiach związanych z dydaktyką języków obcych przez nauczycieli, wykładowców i lektorów wszystkich języków nauczanych w polskich szkołach, łącznie z językiem polskim jako obcym.           

Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Kalisz 2008

Katarzyna Karpińska-Szaj

Instytut Filologii Romańskiej

UAM Poznań

Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Kalisz 2008

Nauczyciel języków obcych dziś i jutro

Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nauczyciel języków obcych dziś i jutro odbyła się w dniach 8-10 września 2008 w Kaliszu. Jej organizatorami byli Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Honorowy patronat nad konferencją objęli pan Marek Wozniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Janusz Pęcherz -  Prezydent Miasta Kalisza oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Stanisław Lorenc reprezentowany już w nowej kadencji przez Prorektora ds. Nauki, prof. dra hab. Jacka Witkosia.

Oficjalnego powitania wszystkich przybyłych na konferencję dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji pan prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Zakład Filologii Angielskiej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu) oraz przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pani prof. dr hab. Halina Widła. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali natomiast pan prof. dr hab. Jaromir Jeszke - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, pan prof. dr hab. Stefan Kowal - Prorektor ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, pan prof. dr hab. Jacek Witkoś - Prorektor ds. Nauki UAM oraz pan Marek Zając - Kierownik Pracowni Języków Obcych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja była poświęcona osobie nauczyciela języków obcych, jego obecnej sytuacji i wyzwaniom, które przed nim stoją. Tematyka konferencji dotyczyła następujących zakresów tematycznych:

 • kształcenie przyszłych nauczycieli języków obcych (standardy kształcenia, programy nauczania, specyfika kształcenia językowego, Europejskie portfolio dla studentów - przyszłych nauczycieli języków itp.);
 • dalszy rozwój czynnych zawodowo nauczycieli języków (studia podyplomowe, kursy i warsztaty, potrzeby i problemy nauczycieli języków obcych, awans zawodowy itp.);
 • psychologia i pedagogika dziedzinami wspierającymi nauczycieli języków obcych;
 • motywowanie nauczycieli języków obcych (czynniki motywujące nauczycieli, relacja między motywacją nauczyciela a motywacją ucznia, problem wypalenia zawodowego nauczycieli itp.);
 • nauczyciel języków obcych, teoria, badania empiryczne i innowacje edukacyjne;
 • autonomia i refleksyjność nauczycieli języków obcych;
 • wiedza, przekonania i procesy myślowe nauczycieli i ich wpływ na nauczanie;
 • rola i funkcje nauczyciela w klasie językowej (nauczanie podsystemów i sprawności, rozwijanie autonomii, charakter dyskursu podczas lekcji i zajęć, nauczanie uczniów z deficytami, organizacja lekcji języka obcego w różnych typach szkół - specjalnych, integracyjnych i masowych itp.);
 • technologia komputerowa i informacyjna w pracy nauczyciela języków obcych;
 • Europejski system opisu kształcenia językowego, Europejskie portfolio językowe i inne dokumenty Rady Europy w pracy nauczyciela;
 • nauczyciel języków obcych w zjednoczonej Europie - kontakty, wymiany, współpraca, e-twinning;
 • metodologia badań nad osobą nauczyciela.

Konferencja Nauczyciel języków obcych dziś i jutro należała do rekordowych pod względem liczby uczestników (blisko 200 osób!). Uczestnicy konferencji mogli dokonywać wyboru spośród szerokiej oferty tematycznej referatów oraz problematyki warsztatów dzięki przygotowanej Księdze abstraktów pod redakcją Mirosława Pawlaka, Agnieszki Pietrzykowskiej i Anny Mystkowskiej-Wiertelak.

Z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się wykłady plenarne wygłoszone przez znakomitych specjalistów: prof. dr hab. Weronikę Wilczyńską z Instytutu Filologii Romańskiej UAM (Nauczyciel jako badacz); prof. dra hab. Szymona Wróbla z Zakładu Zasobów Poznawczych Człowieka WP-A UAM w Kaliszu (Paradoksy wielojęzyczności jako postulatu edukacyjnego); specjalnego gościa PTN - znanego psychologa, prof. dr hab. Idę Kurcz ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Dwujęzyczność a język globalny), prof. dra hab. Mirosława Pawlaka z Zakład Filologii Angielskiej, WP-A UAM w Kaliszu (Rola nauczyciela w kształtowaniu procesów interakcyjnych podczas lekcji języka obcego); prof. dr hab. Elżbietę Zawadzką-Bartnik z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Nauczyciel wobec problemu niepełnosprawnych uczniów); prof. dr hab. Annę Michońską-Stadnik z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Od wyboru podręcznika do rozwoju autonomicznego poznania. Rola refleksji w kształceniu nauczycieli języków obcych); prof. dr hab. Marię Wysocką z Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego (Prośba o badania innowacyjne).

Referaty toczyły się w siedmiu sekcjach organizowanych wokół bogatej tematyki: Rozwijanie autonomii i refleksyjności nauczyciela; Wiedza, kompetencje, przekonania i procesy myślowe nauczyciela; Kształcenie nauczycieli; Integracja w nauczaniu języków; Projekty międzynarodowe i innowacje; Trening strategiczny; Nauczyciel wobec wyzwań i rzeczywistości; Nauczanie wczesnoszkolne; Technologie informacji i komunikacji; Teoria i badania empiryczne; Polityka edukacyjna; Organizacja procesu dydaktycznego; Uczeń z trudnościami w nauce. Znakomita większość wygłoszonych referatowo spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, sprzyjającym ożywionej dyskusji niemilknącej także w kuluarach.

Po raz pierwszy na konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, równolegle do referatów w sekcjach prowadzone były warsztaty dla nauczycieli. Tematyka warsztatów dotyczyła dysleksji rozwojowej i nauczania języków obcych (dr Joanna Nijakowska), budowania kompetencji nauczyciela i ucznia (dr Barbara Głowacka), europejskiego portfolo językowego (dr Izabela Marciniak), twórczego wykorzystania czasopism na zajęciach językowych (mgr Magdalena Brzezińska), nauczaniu pisania rozprawek na maturze z języka angielskiego (mgr Sabina Nowak), metod pracy w przedszkolu (mgr Tatiana Konderak), wykorzystaniu technologii komunikacji i informacji w kształceniu i pracy nauczycieli (dr Anna Turula, mgr Iwona Gałązka), metodyki nauczania języka specjalistycznego (mgr Grażyna Płonka, mgr Izabela Kolasińska, mgr Agata Czepik, mgr Sylwia Sadowska, mgr Beata Gradowska), nauczania metodyki języków obcych (mgr Regina Strzemeska i mgr Krzysztof Strzemeski), refleksyjności nauczyciela (dr Małgorzata Adams-Tukiendorf i mgr Bartłomiej Jaślikowski), relacjom uczeń - nauczyciel w szkolnictwie wyższym (mgr Aleksander Wiater). Pierwszego dnia konferencji równolegle do referatów w sekcjach, warsztaty dla nauczycieli zorganizowało także Wydawnictwo LONGAN. Ze względu na swój praktyczny wymiar, nowa forma prezentacji na konferencji PTN-u, jaką były warsztaty, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli.

Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy mogli wziąć udział w dyskusji panelowej prowadzonej przez prof. Annę Niżegorodcew (Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński) nt. nauczania kultury na lekcji języka obcego, w której uczestniczyli prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest (Kolegium Języków Obcych UAM), prof. dr hab. Weronika Wilczyńska (Instytut Filologii Romańskiej UAM), dr Monika Kusiak (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Uniwersytet Jagielloński)  i dr Bartosz Wolski (Zakład Filologii Angielskiej WP-A UAM). 

W czasie konferencji odbyło się także zebranie Zarządu Głównego PTN, na którym miedzy innymi potwierdzono miejsce kolejnej, jubileuszowej konferencji (Katowice) oraz wiodącą tematykę konferencji: Koncepcje i wdrożenia.

Konferencja w Kaliszu nie dość, że podtrzymała długoletnią już tradycję wszystkich ogólnopolskich konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego dostarczającą wielu bodźców do przemyśleń naukowych, rozwiązań praktycznych a przede wszystkim wymiany doświadczeń, to z całą pewnością była także wydarzeniem kulturalnym. Znakomitym uświetnieniem konferencji był bowiem wyjazd do Antonina, gdzie w przepięknym dworku księcia Radziwiłła, w którym koncertował sam Fryderyk Chopin uczestnicy mogli delektować się koncertem fortepianowym w wykonaniu Adama Podskarbiego. Na wspólny wieczór bankietowy wszyscy uczestnicy zostali natomiast zaproszeni do domku myśliwskiego w malowniczym parku w Gołuchowie, gdzie można było także podziwiać piękny pałac, niegdyś siedzibę rodu Leszczyńskich i Działyńskich.  

Z pewnością wrażenia z konferencji będą długo cieszyły jej uczestników.

Katarzyna Karpińska-Szaj

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce Sosnowiec 2009

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce - Sosnowiec 2009

W dniach 7-9 września 2009 odbyła się w Sosnowcu doroczna konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, zorganizowana wspólnie przez Zarząd Główny PTN i Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski.

Zaproszenia do Komitetu Naukowego konferencji przyjęli: prof. dr hab. Anna Niżegorodcew (UJ Kraków), prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (UAM Poznań), prof. dr hab. Weronika Wilczyńska (UAM Poznań), prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik (UŚ Sosnowiec), prof. dr hab. Maria Wysocka (UŚ Sosnowiec), prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (UW Warszawa), prof. UAM dr hab. Anna Cieślicka (UAM Poznań), prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest (UAM Poznań), prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (UAM Poznań), prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik (UWr Wrocław), prof. UAM dr hab. Mirosław Pawlak (WP-A UAM Kalisz).

Nad przygotowaniem i przebiegiem konferencji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: prof. dr hab. Halina Widła (Przewodnicząca PTN, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), dr Aneta Chmiel (IJRiT UŚ, PTN), mgr Beata Gałan (IJRiT UŚ, PTN), mgr Renata Klimek-Kowalska (PTN), dr Grzegorz Markowski (IJRiT UŚ, PTN), dr Jerzy Nykiel (IJRiT UŚ), mgr Sławomir Smugowski (IJRiT UŚ), dr Monika Sułkowska (IJRiT UŚ, PTN).

k1S     k2S

Tegoroczna konferencja miała wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na jubileusz 80. lecia powstania Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Z tej okazji, podczas otwarcia konferencji refleksjami na temat PTN podzielili się: Dennis Cunnigham, Sekretarz Generalny FIPLV, prof. UŚ dr hab. Halina Widła, Przewodnicząca PTN, prof. UAM dr hab. Mirosław Pawlak, Sekretarz Generalny PTN. Jubileuszowi poświęcony też był wieczór wspomnień członków PTN w trakcie którego zaprezentowano specjalnie przygotowaną na tę okazję publikację Polskie Towarzystwo Neofilologiczne 1929-2009 (Katowice 2009), w opracowaniu Zofii Magnuszewskiej i Haliny Maleńczyk-Boguszewskiej, przedstawiającą bogatą historię i osiągnięcia PTN na przestrzeni ostatnich 80. lat.

W konferencji i towarzyszącym jej warsztatach wzięło łącznie udział 213 osób, głównie członków PTN ze wszystkich oddziałów krajowych, a także gości i osób niezrzeszonych. Obrady odbywały się w nowoczesnym, świetnie wyposażonym budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

k3S   k4S

W trakcie konferencji wygłoszono 88 referatów, a wystąpienia prelegentów, skupione wokół tematu przewodniego Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, dotyczyły takich zagadnień szczegółowych jak: badania ilościowe i jakościowe w glottodydaktyce, badania empiryczne w studiach nad przyswajaniem języka obcego u dzieci, wielojęzyczność, metody gromadzenia danych, tożsamość nauczyciela, specjalne potrzeby edukacyjne, jednostki analizy w badaniach glottodydaktycznych, metodologia w konstruowaniu kursu języka dla potrzeb specjalistycznych, dziennik jako narzędzie badawcze, metody badania strategii u uczących się, korpus danych w badanich nad akwizycją języka obcego.

W wykładach plenaranych postawiono ważne pytania dotyczące kwestii autonomii oraz zakresu badań glottodydaktyki jako dziedziny naukowej: W poszukiwaniu wiedzy praktycznie użytecznej. O dojrzewaniu glottodydaktyki jako dziedziny akademickiej (prof. dr hab. Maria Dakowska, UW), Obszary badawcze glottodydaktyki (prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, UAM).

K5S   k6S

Po raz kolejny konferencji PTN obradom w sekcjach towarzyszyły cieszące się ogromnym powodzeniem warsztaty. W trakcie odbywających się w czterech  grupach językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski) warsztatów, uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi pomocami dydaktycznymi on-line dla nauczycieli języków obcych.

k7S   k8S 

Konferencja przebiegła w przyjaznej atmosferze, zaś wieczór bankietowy w restauracji Oko Miasta, w centrum Katowic, pozwolił uczestnikom na dodatkowe spotkania i rozmowy, a także na wysłuchanie koncertu szant w wykonaniu grupy BananaBoat.

k9S   k10S

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny wokół tematu głównego konferencji Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce. Panel, prowadzony przez prof. Halinę Widłę, był okazją do podsumowania tej niezwykle owocnej konferencji i zaproszenia uczestników do udziału w kolejnej konferencji PTN, która odbędzie się w roku 2010 w Lublinie.

Wymiernym efektem konferencji w Sosnowcu będą publikacje (trzy kolejne numery czasopisma PTN Neofilolog), w których znajdą się wybrane teksty powstałe na podstawie wykładów i referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Sebastian Piotrowski (KUL, PTN Lublin)

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 56/1

neo 452

Koła PTN