sobota 1 kwiecień 2023

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych Lublin 2010

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych - Lublin 2010

W dniach 6-8 września 2010 r. odbyła się w Lublinie doroczna konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Gospodarzami konferencji były Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem naukowym objęli JM Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk i JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski.

k1L   k2L

Nad kwestiami merytorycznymi czuwał Komitet Naukowy złożony przede wszystkim z członków Zarządu Głównego PTN. Zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli również prof. dr hab. Sambor Grucza (UW Warszawa) i prof. dr hab. Jerzy Żmudzki (UMCS Lublin).

Nad przygotowaniami i przebiegiem spotkania pieczę sprawował Komitet Organizacyjny, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele goszczących konferencję uczelni: prof. KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, dr Jolanta Knieja, dr Jolanta Janoszczyk, dr Halina Maleńczyk-Boguszewska, dr Anna Pado, dr Joanna Pędzisz , dr Magdalena Sowa, dr Jarosław Krajka, dr Sebastian Piotrowski.

k3L    k4L

W konferencji udział wzięło około 140 osób reprezentujących rozmaite ośrodki edukacji językowej z całej Polski. Wykłady plenarne miały miejsce w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, natomiast obrady w sekcjach odbywały się w salach Wydziału Humanistycznego UMCS.

Prawie 100 referatów przedstawiło obraz „niezwykłego ucznia" wskazując na ogromną różnorodność osób uczących się języków w rozmaitych kontekstach edukacyjnych.

k5L   k6L

Stosownym wprowadzeniem w problematykę były wykłady plenarne. Poruszyły one kwestie różnorodności, jako podstawowej cechy współczesnej edukacji (prof. Elżbieta Zawadzka-Bartnik), dysleksji (prof. Grażyna Krasowicz-Kupis), problemów osób z uszkodzeniami słuchu (prof. Kazimiera Krakowiak), trudności grafomotorycznych (dr Aneta Domagała i dr Urszula Mirecka), integracji uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (prof. Katarzyna Karpińska-Szaj). Omówione zostały także problemy rozwijania autonomii (prof. Mirosław Pawlak) i zdolności językowych (prof. Barbara Sadownik).

k7L    k8L

Pozostałe referaty zostały przedstawione w 6 równocześnie odbywających się sekcjach. Bloki tematyczne również oddawały wielką różnorodność uczniów i problemów z jakimi się spotykają ich nauczyciele. Wśród omówionych zagadnień znalazły się: indywidualizacja w nauczaniu języków obcych, specyficzne potrzeby w procesie nauczania i uczenia się języka obcego w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) i w różnych kontekstach edukacyjnych, indywidualne cechy ucznia (inteligencja, zdolności językowe, itd.), motywowanie i aktywizowani do nauki języka obcego, strategie nauczania i uczenia się, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zespół ADHD, deficyty wzroku i słuchu, niepełnosprawność intelektualna itp.) na lekcji języka obcego, specyfika nauczania języków obcych dla potrzeb zawodowych, rola języka polskiego jako wspomagającego naukę języka obcego.

W ostatnim dniu konferencji wykłady zostały połączone z warsztatami dla nauczycieli języków obcych. Program warsztatów był zgodny z tematyką przewodnią konferencji. Tematy szkoleń dotyczyły różnych deficytów uczniów, problemów integracji i ewaluacji, przeciwdziałania niepowodzeniom i rozwojowi autonomii. Duża liczba zainteresowanych tą formą szkolenia nauczycieli wskazuje, że warto kontynuować tego rodzaju działania PTN.

k9L   k10L

W czasie inauguracji konferencji przewodnicząca Kapituły Medalu im. prof. Ludwika Zabrockiego, prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub wręczyła to zaszczytne wyróżnienie dwóm działaczkom PTN: prof. dr hab. Weronice Wilczyńskiej i dr Halinie Maleńczyk-Boguszewskiej. Medal ten jest nadawany jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia o charakterze organizacyjnym i popularyzatorskim.

W drugim dniu konferencji miał miejsce Walny Zjazd członków PTN, na którym podsumowano działalność Towarzystwa w ubiegłej kadencji i zaplanowano wiele nowych działań na lata 2010-2013. Dokonano także wyboru nowych władz Towarzystwa na kolejną kadencję. Wybór ten świadczył o uznaniu pracy poprzedniego Zarządu, gdyż z niewielkimi wyjątkami jego skład pozostał bez zmian.

k11L   k12L

Ogromny wysiłek Zarządu Głównego PTN oraz Komitetu Organizacyjnego włożony w przygotowanie konferencji został doceniony w trakcie uroczystości jej zamknięcia. Kwiatami oraz oklaskami uczestnicy wyrazili uznanie i wdzięczność za doskonale przygotowane spotkanie naukowe. Chociaż jesienna aura nie była zbyt sprzyjająca, to jednak atmosfera konferencji była ciepła i serdeczna. Poza aspektami naukowymi, oprawa artystyczna (występy zespołu tańca i recital piosenki francuskiej) oraz gastronomiczna (obiady, kolacje, bankiet, poczęstunek podczas przerw) sprawiły, że uczestnicy konferencji wyjeżdżali z Lublina z miłymi wspomnieniami.

Następna konferencja PTN odbędzie się we wrześniu 2011 r. w Kaliszu.

Andrzej Kaczmarek (Uniwersytet Zielonogórski)

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Dyskurs edukacyjny w klasie językowej - Kalisz 2011

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEOFILOLOGICZNEGO

Dyskurs edukacyjny w klasie językowej  - Kalisz 2011

W dniach 12.-14.09.2011 r. odbyła się w Kaliszu doroczna Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, współorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa i Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Honorowy patronat nad konferencją objęła pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, pan Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak, pan Prezydent Miasta Kalisza dr Janusz Pęcherz oraz pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

konferencja Kalisz 1         konferencja Kalisz 2

Komitet Naukowy, w skład którego weszli prof. prof. Krystyna Droździał-Szelest (UAM Poznań), Katarzyna Karpińska-Szaj (UAM Poznań), Jan Majer (Uniwersytet Łódzki), Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski), Anna Niżegorodcew (Uniwersytet Jagielloński), Urszula Paprocka-Piotrowska (KUL), Mirosław Pawlak (UAM Kalisz), Halina Widła (Uniwersytet Śląski), Weronika Wilczyńska (UAM Poznań) zadbał o wysoki poziom naukowy konferencji. Natomiast kierowany bardzo sprawnie przez pana prof. Mirosława Pawlaka Komitet Organizacyjny (mgr Agnieszka Pietrzykowska i mgr Elżbieta Tomczyk - sekretarze Konferencji, dr Marek Derenowski, dr Mariusz Kruk, dr Anna Mystkowska-Wiertelak, dr Bartosz Wolski oraz mgr Jakub Bielak, mgr Hubert Darul, mgr Tomasz Kulka i mgr Artur Skweres) zapewnił znakomite warunki do obradowania i troszczył się podczas Konferencji o dobre samopoczucie wszystkich jej uczestników.

 konferencja Kalisz 3          konferencja Kalisz 4

W konferencji wzięło udział 140 osób, głównie członków PTN ze wszystkich oddziałów krajowych, ale także niezrzeszonych sympatyków z całego kraju. Obrady podzielono na trzy sekcje (w pierwszym dniu) i cztery (w dwóch kolejnych), które poprzedzone były wykładami plenarnymi profesorów: Weronikę Wilczyńską, Tomasza Szkudlarka, Annę Niżegorodcew, Jana Majera, Kazimierę Myczko i Szymona Wróbla, wprowadzającymi w konkretne zagadnienia omawiane i dyskutowane w sekcjach przez 60 prelegentów.

 konferencja Kalisz 5          konferencja Kalisz 6

Elementem towarzyszącym konferencji - zgodnie z wieloletnią już tradycją - były warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli języków obcych, tym razem na temat nauczania języka angielskiego w przedszkolu, moderowane przez panią mgr Annę Domińską z UAM w Poznaniu. Interesującym i ważnym akcentem podczas konferencji był panel dyskusyjny wokół głównego tematu konferencji „Dyskurs edukacyjny w klasie językowej", który prowadziła pani prof. Krystyna Droździał-Szelest. Był on okazją do podsumowania tej niezwykle owocnej konferencji.

 konferencja Kalisz 7

         konferencja Kalisz 8

Konferencja przebiegła w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze. Tematyka rozmów prowadzonych w kuluarach zdradzała żywe zainteresowanie omawianymi podczas obrad głównie zagadnieniami dotyczącymi dyskursu na lekcji, sposobami jego organizacji, rolą nauczyciela i ucznia w jego kształtowaniu czy metodologią badań nad nim.

Dodatkowo przebieg konferencji umilił atrakcyjny program kulturalny zaproponowany przez organizatorów. W pierwszym dniu uczestnicy mogli posłuchać ciekawego koncertu w wykonaniu pracowników i studentów goszczącego ich Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, wieczorem pospacerować z przewodnikiem po kaliskiej Starówce, a w drugim dniu zwiedzić piękny zamek w Gołuchowie a na wspólny wieczór bankietowy zostali zaproszeni do gościnnej Powozowni zamkowej, gdzie degustując wyśmienite dania mogli swobodnie porozmawiać i wymienić doświadczenia zawodowe. Chce się z uznaniem i radością stwierdzić, że konferencja w starym i pięknym Kaliszu podtrzymała długoletnią tradycję wszystkich ogólnopolskich konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, których ogólnym założeniem była i jest wymiana doświadczeń w znaczących i żywotnych kwestiach związanych z dydaktyką języków obcych przez nauczycieli, wykładowców i lektorów wszystkich języków nauczanych w polskich szkołach, łącznie z językiem polskim jako obcym.          

Na następną konferencję zapraszamy do Bydgoszczy!

Jolanta Knieja (UMCS Lublin)

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne I komunikat konferencyny

KONFERENCJA PTN 2012

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
oraz
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

zapraszają do udziału w konferencji na temat:

 

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne

Bydgoszcz, 10-12 września 2012

PIERWSZY KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

Ogólnoeuropejskie badania poziomu osiągnięć uczniów w różnych grupach wiekowych (PISA, IGLU, TIMS) przyczyniły się do wzmożenia dyskusji na temat pojęcia kompetencji oraz prac nad katalogiem umiejętności wymaganych od uczniów na każdym etapie kształcenia. Ich konsekwencją było m.in. opracowanie przez Radę Europy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dokument ten w sposób istotny podkreśla znaczenie kompetencji ogólnych w procesie nauczania języka obcego. Także CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe) figuruje od kilku lat jako jeden z priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej. Jest to dziedzina niezwykle dynamiczna: w krajach europejskich (np. w Hiszpanii, w Niemczech) coraz więcej uczniów szkół średnich i podstawowych uczęszcza do klas nauczania przedmiotowego w językach obcych. W Polsce efektem tych tendencji jest m.in. wprowadzenie podstawy programowej dla języka obcego w klasach dwujęzycznych. Możliwość uzyskania określonych umiejętności specjalistycznych w połączeniu z intensywnym kształceniem językowym, sprzyjającym w przyszłości mobilności zawodowej, to również ważne dla kandydatów na studia kryterium wyboru uczelni i kierunku. Do rozwoju tego trendu przyczyniają się zagraniczni studenci na polskich uczelniach, możliwości odbywania przez polskich studentów wizyt studyjnych i praktyk zagranicznych, dostępność obcojęzycznej literatury fachowej, chęć podejmowania studiów zagranicą oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus. Dydaktyka języków obcych staje zatem przed kolejnymi wyzwaniami.

Dlatego też, chcielibyśmy zachęcić Państwa do refleksji i dyskusji wokół następujących zagadnień:

 • kompetencje w dyskursie glottodydaktycznym, modele i koncepcje kompetencji,

kompetencje językowe i ogólne na lekcji języka obcego na różnych etapach edukacyjnych,

 • kompetencje językowe i ogólne w kształceniu nauczycieli języków obcych,
 • stan przygotowania nauczycieli i lektorów do prowadzenia zajęć w zakresie kompetencji językowych i ogólnych,
 • CLIL zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe,

specyfika zajęć z języka obcego prowadzonych dla potrzeb zawodowych (język specjalistyczny),

 • indywidualne potrzeby uczeniowe a rozwijanie kompetencji językowych i ogólnych,
 • technologie informacji i komunikacji w rozwijaniu kompetencji językowych i ogólnych,
 • materiały edukacyjne w rozwijaniu kompetencji językowych i ogólnych,
 • kompetencje językowe i ogólne w dokumentach Rady Europy,
 • diagnozowanie i ewaluacja efektów kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji językowych i ogólnych,

metodologia badań nad rozwojem kompetencji językowych i ogólnych.

Wykłady plenarne wygłoszą: prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (Zakład Angielskiego Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języka Angielskiego IFA-UAM w Poznaniu), prof. dr hab. Halina Widła (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość), prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego), prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Instytut Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Mirosław Pawlak (Zakład Języka Angielskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego  w Kaliszu) oraz dr Patricia F. Moore (Dpto. de Filología y Traducción, Universidad Pablo de Olavide, Sewilla).

Obok referatów w sekcjach tematycznych (20 minut + 10 minut na dyskusję), dużo uwagi pragniemy poświęcić „dobrej praktyce", dlatego obradom towarzyszyć będą warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych, w ramach których proponujemy doskonalenie umiejętności zawodowych:

 • dla nauczycieli języka specjalistycznego na uczelniach technicznych,
 • dla nauczycieli języka obcego w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym.

Warsztaty poprowadzą: dr Magdalena Sowa (KUL) i dr Liliana Szczuka-Dorna (UAM) - język specjalistyczny oraz prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (IFA UAM), mgr Renata Majewska (NKJO Bydgoszcz) i mgr Elżbieta Świerczyńska (Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczarskiej, VIII LO w Łodzi) - zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe.

Szczegółowe informacje ukażą się wkrótce w specjalnym komunikacie dostępnym na stronie NKJO w Bydgoszczy: www.nkjo.bydgoszcz.pl .

Zgodnie z ideą PTN wspólnego rozwijania myśli naukowej oraz doświadczenia dydaktycznego, zarówno wykłady plenarne, sekcje tematyczne, jak i warsztaty metodyczne prowadzone będą w języku polskim (z wyjątkiem wykładu plenarnego dr Patricii F. Moore).
Po zakończeniu konferencji planujemy publikację wybranych referatów w recenzowanym tomie monograficznym oraz w kolejnym numerze czasopisma Neofilolog.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 września 2012 r.: w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przy ul. Kaliskiego 7 (10 września 2012 r.) oraz w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (11-12 września 2012 r.). Opłata konferencyjna wynosi 380 zł (dla Członków PTN 320 zł) i obejmuje wyżywienie oraz koszty organizacyjne i wydawnicze. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz: 66 1090 1072 0000 0001 1532 6791, z dopiskiem: konferencja PTN 2012.

Zapraszamy wszystkich P.T. Członków PTN do licznego udziału w konferencji.

Proponujemy Państwu noclegi w hotelu „BRDA" przy ul. Dworcowej 94, www.hotelbrda.com.pl. Specjalna oferta cenowa dla Uczestników konferencji przedstawia się następująco:
- pokoje 1-osobowe:
Business - 200 zł/1doba,
Standard Plus - 180zł/1doba,
Standard - 150zł/1doba,
Economy-100zł/doba;
- pokoje 2-osobowe:
Standard plus - 260zł/1doba,
Standard - 220zł/1doba,
Economy -170zł/1doba.
Goście proszeni są o dokonanie rezerwacji indywidualnej bezpośrednio w hotelu (tel. 052 585 01 00, e-mail: recepcja@hotelbrda.com.pl, fax 052 585 05 85) do dnia 30.06.2012 r. i następnie wniesienie opłaty za noclegi na konto hotelu do dnia 15.08.2012 r.

Uczestnicy konferencji mogą również skorzystać z noclegów w Schronisku Młodzieżowym w bezpośrednim sąsiedztwie NKJO przy ul. Sowińskiego 5, które oferuje niewielką ilość miejsc w pokojach 1 i 2 osobowych. Ceny noclegów (ze względu na przewidziane zmiany cennika w styczniu 2012 r.) oraz warunki rezerwacji zostaną podane w kolejnym komunikacie konferencyjnym.

Istnieje także możliwość skorzystania z noclegów w hotelu „AGAT" (ul. Borowiacka 21, 85-409 Bydgoszcz, tel. 604 058 482). Ceny pokoi:
1 os. - 130zł/1doba,
2 os. - 160zł/1doba,
2 os. podwyższony standard - 200zł/1doba,
3 os. - 225zł/1doba.
W cenę pokoju wliczone jest śniadanie.

Villa „Agat", sąsiadująca z hotelem AGAT, oferuje noclegi w cenie:
1 os. - 80zł/1doba,
2 os. - 100zł/1doba,
3 os. - 135zł/1 doba.
W cenę pokoju nie jest wliczone śniadanie, można je dokupić dodatkowo w cenie 15 zł od osoby - śniadanie serwowane jest w hotelu „Agat".

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych (poniżej), streszczeń referatów (ok. 200 słów), opłat konferencyjnych oraz upoważnień do wystawienia faktury VAT bez podpisu (poniżej): 31 marca 2012 r. Zgłoszenia uczestnictwa oraz wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail konferencji: ptn2012@nkjo.bydgoszcz.pl.

Komitet Organizacyjny:
                         
dr Joanna Stańczyk - przewodnicząca komitetu organizacyjnego
dr Elżbieta Nowikiewicz - sekretarz
dr Jarosław Bytner - sekretarz
mgr Wiesława Burlińska - sekretarz
mgr Iwona Kretek
mgr Alina Maciąg
mgr Renata Majewska
mgr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
mgr Sylwia Dziarnowska  
mgr Małgorzata Hościłowicz
mgr Wojciech Korput
mgr inż. Grzegorz Kretek
Elżbieta Wilkowska
Jarosław Glanert
Wiesława Kościelak     W imieniu Organizatorów   Joanna Stańczyk           NKJO w Bydgoszczy

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 → FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne II komunikat konferencyny

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy 

zapraszają na konferencję:

 

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne

Bydgoszcz, 10-12 września 2012

II komunikat konferencyjny

Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub 

prof. zw. dr hab. Weronika Wilczyńska

prof. zw. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik  

prof. dr hab. Anna Niżegorodcew

prof. dr hab. Halina Widła

prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest

prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj

prof. UŁ dr hab. Jan Majer

prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik

prof. KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

prof. UAM dr hab. Mirosław Pawlak

prof. UW dr hab. Jolanta Zając

Konferencję otwiera sesja wykładów plenarnych wprowadzających w główne zagadnienia:

1. Ewolucja koncepcji kompetencji w glottodydaktyce 

Prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2. Problem kompetencji - założenia i edukacyjne iluzje 

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

3. Technologie informacji i komunikacji w rozwijaniu kompetencji językowych i ogólnych 

Prof. dr hab. Halina Widła, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

4. Kompetencje językowe i kompetencje ogólne a specjalne potrzeby edukacyjne 

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5. Różnice indywidualne a rozwijanie kompetencji językowych

Prof. UAM dr hab. Mirosław Pawlak, Zakład Języka Angielskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, UAM Kalisz, PWSZ Konin

6. The development of Interactive Competences in European bilingual education:a comparative study

dr Patricia F. Moore, Dpto. de Filología y Traducción, Universidad Pablo de Olavide, Sewilla

Zgłoszono ok. 80 referatów podejmujących wszystkie zaproponowane zagadnienia, w tym szczególnie dotyczące koncepcji kompetencji na lekcji języka obcego na różnych etapach edukacyjnych, w kształceniu nauczycieli języków obcych oraz stanu przygotowania nauczycieli i lektorów do prowadzenia zajęć w zakresie kompetencji językowych i ogólnych, a także wykorzystania technologii informacji i komunikacji w rozwijaniu kompetencji językowych i ogólnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 września 2012 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przy ul. Kaliskiego 7 (10 września 2012 r.) oraz w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (11-12 września 2012 r.).

Opłata uczestnictwa wynosi 380 zł (dla Członków PTN 320 zł) i obejmuje wyżywienie oraz koszty organizacyjne i wydawnicze. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz: 66 1090 1072 0000 0001 1532 6791, z dopiskiem: konferencja PTN 2012 do dnia 30.06.2012 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu upływa 30 czerwca 2012 r. Zgłoszenia uczestnictwa oraz wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail konferencji: ptn2012@nkjo.bydgoszcz.pl .

Uprzejmie informujemy, że zwrot opłaty konferencyjnej jest możliwy jedynie do dnia 31 sierpnia 2012 r. i w wysokości 50 % jej wartości. 

Uwaga: Nie przyjmujemy już zgłoszeń referatów.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją noclegów przedstawioną w I komunikacie konferencyjnym dostępnym na tej podstronie oraz na stronie NKJO  www.nkjo.bydgoszcz.pl . 

Dodatkowo polecamy Państwu noclegi w w bezpośrednim sąsiedztwie NKJO, w Schronisku Młodzieżowym (http://www.ssm.bydgoszcz.pl/) przy ul. Sowińskiego 5, które oferuje niewielką ilość miejsc w pokojach 1 i 2 osobowych. Uczestnicy proszeni są o dokonywanie indywidualnych rezerwacji do 30 czerwca 2012 r.  

***

SPECJALISTYCZNE WARSZTATY METODYCZNE 

Konferencji towarzyszą SPECJALISTYCZNE WARSZTATY METODYCZNE dla nauczycieli języków obcych, które odbędą się 12 września 2012 r. w NKJO w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 i dotyczyć będą następujących zagadnień: 

A. Warsztaty dla nauczycieli języka specjalistycznego na uczelniach technicznych 

1. „Wyrazić (wszystko), co pomyśli głowa... O rozwijaniu kompetencji pragmatycznej ucznia dla potrzeb zawodowej komunikacji pisemnej". Prowadząca: dr hab. Magdalena Sowa (KUL)

2. „Nauczanie języka specjalistycznego na lektoracie na przykładzie polskich uczelni technicznych". Prowadząca: dr Liliana Szczuka-Dorna (UAM)

B. Warsztaty dla nauczycieli języka obcego w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym

1. Rozwój międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej - integracja nauczania języka 

i wiedzy o społeczeństwie. Prowadząca: prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (IFA UAM)

2. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe.  Kiedy i jak to (nie)działa? Uczeń w roli głównej. Prowadząca: mgr Elżbieta Świerczyńska (Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczarskiej, VIII LO w Łodzi)

3. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe: techniki „budowania rusztowań"pracy z tekstem dla ucznia trudnym. Prowadząca: mgr Renata Majewska (NKJO Bydgoszcz)

Zajęcia warsztatowe (90 min.) odbędą się w dwóch równoległych blokach A i B. Koszt uczestnictwa w jednych zajęciach wynosi 20 zł, liczba miejsc ograniczona. Wpłaty należy dokonać na konto konferencji 66 1090 1072 0000 0001 1532 6791 z dopiskiem: warsztaty PTN 2012 do dnia 30 czerwca 2012 r. Dla Uczestników warsztatów istnieje możliwość wykupienia obiadu w cenie 35 zł. Ponadto Uczestnicy warsztatów mają wolny wstęp na wykłady plenarne w pierwszym dniu konferencji.

W załączeniu szczegółowe informacje o poszczególnych warsztatach oraz formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu upływa dnia 30 czerwca 2012 r. Zgłoszenia uczestnictwa oraz wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail konferencji: ptn2012@nkjo.bydgoszcz.pl . Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia udziału w Specjalistycznych Warsztatach Metodycznych.

→ PROGRAM I SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZATATÓW   

→ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENJĘ

                                                                                                 →  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY 

Komitet Organizacyjny:

Joanna Stańczyk - przewodnicząca komitetu organizacyjnego 

Wiesława Burlińska - sekretarz

Jarosław Bytner - sekretarz

Elżbieta Nowikiewicz - sekretarz

Jarosław Glanert 

Małgorzata Hościłowicz

Wojciech Korput 

Wiesława Kościelak 

Grzegorz Kretek

Iwona Kretek

Alina Maciąg

Renata Majewska 

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Elżbieta Wilkowska

Jolanta Wydrzyńska

W imieniu Organizatorów

Joanna Stańczyk - NKJO w Bydgoszczy

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 59/2

neo 452

Koła PTN