wtorek 28 czerwiec 2022

Sprawozdanie i fotoreportaż z konferencji PTN


Sprawozdanie z Konferencji PTN w Warszawie

W dniach 709 września 2015 roku odbyła się w Warszawie doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego współorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa, Instytut Germanistyki oraz Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbyła się w nowym gmachu Wydziału Neofilologii UW w Warszawie przy ulicy Dobrej 55. Honorowy patronat nad konferencją objęła Ambasada Szwajcarii oraz czasopismo dla nauczycieli Języki Obce w Szkole.
W konferencji uczestniczyło 120 osób, głównie nauczycieli akademickich, członków PTN ze wszystkich oddziałów krajowych. O wysoki poziom obrad zadbał Komitet Naukowy w następującym składzie: prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak (przewodniczący PTN, UAM w Kaliszu i PWSZ w Koninie), prof. zw. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Marian Szczodrowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Halina Widła (Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. zw. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, (V-ce Przewodnicząca PTN, Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM, dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu), prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest (Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu), prof. KUL, dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska (Zarząd Główny PTN, KUL w Lublinie), prof. UW, dr hab. Wróblewska-Pawlak (Uniwersytet Warszawski), prof. UAM, dr hab. Kazimiera Myczko (UAM w Poznaniu), prof. UW, dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna Jaroszewska (Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski), prof. KUL, dr hab. Sebastian Piotrowski (KUL w Lublinie), oraz prof. KUL, dr hab. Magdalena Sowa (KUL w Lublinie).
Za przygotowanie i przebieg konferencji odpowiadał, kierowany przez dr hab. Annę Jaroszewską, Komitet Organizacyjny w składzie: dr Joanna Sobańska-Jędrych – sekretarz, dr Beata Karpeta-Peć, dr Radosław Kucharczyk, dr Maciej Smuk, dr Krystyna Szymankiewicz, mgr Kinga Łuchtaj, mgr Małgorzata Malinowska, mgr Dorota Padzik, oraz mgr Katarzyna Posiadała.
Uroczyste otwarcie konferencji miało miejsce w auli na Wydziale Neofilologii. Uczestników przywitali przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, dr hab. Anna Jaroszewska, oraz Przewodniczący PTN, prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak. Następnie głos zabrali: Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia w UW, prof. dr. hab. Marta Kicińska-Habior, dziekan Wydziału Neofilologii, prof. dr. hab. Maria Dakowska, dyrektor Instytutu Romanistyki UW, dr. hab. Ewa Pilecka oraz dyrektor Instytutu Germanistyki UW, prof. dr. hab. Robert Małecki.
W pierwszym dniu konferencji wykład plenarny wygłosił prof. Michael Byram na temat kompetencji międzykulturowej i jej znaczenia w kontekście społeczno-politycznym. W tym samym dniu uczestnicy wysłuchali wykładu plenarnego prof. zw. dr hab. Mirosława Pawlaka na temat wielojęzyczności i międzykulturowości w polskim kontekście edukacyjnym oraz wykładu plenarnego prof. dr hab. Marii Dakowskiej na temat komunikacji językowej i kultury w kontekście przedmiotu badań glottodydaktyki. W drugim dniu konferencji wykłady plenarne wygłosili: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, która przybliżyła uczestnikom pojęcie kompetencji komunikacyjnej, raz prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, która skupiła się na omówieniu koncepcji i wyzwań związanych z kompetencją międzykulturową. Po obradach w sekcjach uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu plenarnego na temat zmierzchu bilingwizmu i jego skutków autorstwa prof. dr hab. Haliny Widły oraz wykładu na temat wielojęzyczności jako celu współczesnego kształcenia językowego wygłoszonego przez prof. dr hab. Kazimierę Myczko. W ostatnim dniu konferencji wykład plenarny na temat dwujęzyczności w warunkach naturalnych wygłosiły: dr hab. Ewa Haman, dr Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic z Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentki przedstawiły wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu BI-SLI-PL, w którym wraz z dr Zofią Wodniecką przebadały Polskie dzieci w wieku 2-3 i 4-6 lat wychowane w warunkach emigracji w Wielkiej Brytanii.
Podczas trzech dni konferencji w pięciu równoległych sekcjach tematycznych zaprezentowano 80 referatów. Autorzy referatów przedstawili wyniki badań dotyczących rozwijania kompetencji międzykulturowej, interdyscyplinarnego ujęcia wielojęzyczności i międzykulturowości oraz szeroko rozumianej dydaktyki związanej z wielojęzycznością i międzykulturowością.
Organizatorzy konferencji dołożyli starań, aby po obradach uczestnicy konferencji mogli skorzystać z programu kulturalnego, w ramach którego można było zwiedzić Bibliotekę Uniwersytecką wraz z jej ogrodami, odbyć spacer z przewodnikiem po Uniwersytecie Warszawskim śladami Fryderyka Chopina lub odwiedzić Niewidzialną Wystawę - projekt kulturalno-edukacyjno-społeczny pozwalający doświadczyć widzenie świata poprzez inne zmysły niż wzrok.
W drugim dniu konferencji organizatorzy konferencji zapewnili uczestnikom artystyczne przeżycia w postaci spektaklu przygotowanego przez studentów Instytutu Romanistyki UW. Po spektaklu w Pałacu Kazimierzowskim uczestnicy konferencji udali się na bankiet, podczas którego mogli wymieniać swoje spostrzeżenia i dzielić się doświadczeniami.
Przedstawione podczas konferencji wykłady i referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego oraz niezależnych recenzentów, zostaną opublikowane w tematycznych tomach Neofilologa − Czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, oraz w wieloautorskim tomie monograficznym.
W pierwszym dniu konferencji odbyło się także posiedzenie Zarządu PTN, podczas którego zaplanowano kolejną konferencję PTN na 5-7 września 2016 r. w Słupsku.

Małgorzata Jedynak

 

Drodzy Uczestnicy konferencji PTN!

Mgr Sébastien Ducourtioux udostępnia wszystkim link do zdjęć konferencji.

Dziękujemy i zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu:

https://www.dropbox.com/sh/l3a3ozg64oa6imq/AABGDJbOVCQbVdBuRTBY-sEda?dl=0

ptn 2015 foto1

 

Konferencja PTN 2015 w Warszawie

 

OSTATECZNY PROGRAM KONFERENCJI PTN 2015

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Instytut Germanistyki oraz Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do udziału w dorocznej konferencji

„Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce”

Konferencja odbędzie się w dniach 7–9 września 2015 roku w Instytucie Germanistyki i Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w nowym gmachu Wydziału Neofilologii UW w Warszawie przy ulicy Dobrej 55. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konferencji będzie problematyka wielojęzyczności i międzykulturowości w glottodydaktyce, która, choć już od wielu lat zmienia oblicze zarówno teoriopoznawczej, jak i praktycznej strony nauczania i uczenia się języków obcych, w dalszym ciągu w dyskursie naukowym bywa traktowana jako novum, kategoria równie ważna, co badawczo interesująca, nacechowana na tyle wysokim potencjałem poznawczym, że warto poświęcić jej jeszcze niejedno spotkanie w gronie specjalistów.
Zapraszamy zatem Państwa do udziału w konferencji, w tym do wygłoszenia referatów (czas wystąpienia 20 min. + 10 min. dyskusja) oraz przeprowadzenia warsztatów (45 min.) podejmujących tę problematykę w następujących sekcjach tematycznych:

  • Wielojęzyczność i międzykulturowość w kształceniu nauczycieli języków obcych w Polsce
  • Rozwijanie kompetencji międzykulturowej w różnych kontekstach glottodydaktycznych
  • Wielojęzyczność i międzykulturowość w polskim systemie edukacji
  • Dydaktyka wielojęzyczności
  • Od podręcznika, przez portfolio, do autobiografii spotkań międzykulturowych
  • Czynniki osobowe w rozwijaniu kompetencji międzykulturowej i wielojęzycznej
  • Kształcenie dwujęzyczne – organizacja, metody i formy pracy
  • Wielojęzyczność i międzykulturowość w kształceniu uniwersyteckim
  • Badania nad wielojęzycznością oraz rozwojem kompetencji międzykulturowej (obszary badawcze i metodologia badań)
  • Ewolucja koncepcji kompetencji międzykulturowej i wielojęzyczności


KOMITET NAUKOWY

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Przewodniczący PTN, UAM w Kaliszu i PWSZ w Koninie
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik, Uniwersytet Warszawski
Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. zw. dr hab. Marian Szczodrowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Halina Widła, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. UWr, dr hab. Anna Michońska-Stadnik, V-ce Przewodnicząca PTN, Uniwersytet Wrocławski
Prof. UAM, dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu
Prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu
Prof. KUL, dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Zarząd Główny PTN, KUL w Lublinie
Prof. UW, dr hab. Wróblewska-Pawlak, Uniwersytet Warszawski
Prof. UAM, dr hab. Kazimiera Myczko, UAM w Poznaniu
Prof. UW, dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Anna Jaroszewska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Sebastian Piotrowski, KUL w Lublinie
Dr hab. Magdalena Sowa, KUL w Lublinie

Mamy zaszczyt poinformować, iż wykłady plenarne podczas konferencji zgodzili się wygłosić:

Prof. Michael Byram, University Durham, England
Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Maria Dakowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Kazimiera Myczko, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Ewa Haman, Uniwersytet Warszawski
Dr Magdalena Szpotowicz, Uniwersytet Warszawski

Termin nadsyłania zgłoszeń z propozycjami referatów/warsztatów wraz z abstraktami (150-200 słów) upływa z dniem 30 kwietnia 2015 roku. Informacja o akceptacji tematu referatu/warsztatu zostanie przekazana Państwu do dnia 15 maja 2015r. 

Opłata konferencyjna dla członków PTN wynosi 370 zł, natomiast dla pozostałych uczestników 420 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, wyżywienie, koszty organizacyjne, jak również wydawnicze. Wpłat należy dokonywać na konto Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego:

90 1160 2202 0000 0000 6232 5855
Tytuł przelewu: KONFERENCJA PTN 2015 + IMIĘ I NAZWISKO.
Termin płatności oraz przesłania upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu upływa 15 czerwca 2015 roku.

→ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Proponujemy Państwu noclegi w dwóch hotelach położonych niedaleko Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. W każdym z wymienionych hoteli udało nam się wynegocjować zniżkę przy rezerwacji bezpośrednio w hotelu i przy podaniu hasła „Konferencja PTN 2015”. Zniżka nie obowiązuje przy rezerwacji przez pośredników. Prosimy o dokonanie rezerwacji do 30 czerwca 2015. Po upływie tego terminu nie będą obowiązywały zniżki. Liczba miejsc objętych zniżką jest ograniczona. Prosimy uczestników o dokonanie rezerwacji indywidualnej, kontaktując się z wybranym hotelem telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.
HOTEL LOGOS
Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa
www.hotellogos.pl Wygodny hotel położony na Powiślu, ok. 10 min. spacerem od budynku Wydziału Neofilologii UW. Uczestnicy konferencji dokonują rezerwacji drogą mailową na adres: rezerwacja@hotellogos.pl powołując się na hasło "Konferencja PTN 2015”, korzystają z promocyjnej ceny z 10% rabatem.
HOTEL Ibis budget
ul. Zagórna 1
00-441 Warszawa
Tel: (48) 22 745 36 60
Fax: (48) 22 622 55 01
E-mail: H6401@accor.com
Hotel położony jest na Powiślu, ok. 30 min spacerem od budynku Wydziału Neofilologii UW. Możliwy dojazd autobusem linii 127 lub 118 ok. 14 min.
Przy rezerwacji 3 noclegów w terminie 6-9.09.2015 z podaniem hasła „Konferencja PTN 2015” obowiązują ceny promocyjne:
 164,00 pln brutto za dobę, pokój jednoosobowy ze śniadaniem,
 179,00 pln brutto za dobę, pokój dwuosobowy ze śniadaniami.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr hab. Anna Jaroszewska – Przewodnicząca
Dr Joanna Sobańska-Jędrych – Sekretarz
Dr Beata Karpeta-Peć
Dr Radosław Kucharczyk
Dr Maciej Smuk
Dr Krystyna Szymankiewicz
Dr Marta Torenc
Mgr Kinga Łuchtaj
Mgr Małgorzata Malinowska
Mgr Dorota Padzik
Mgr Katarzyna Posiadała

Sprawozdanie z Konferencji PTN 2014

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego

Sprawozdanie

W dniach 08-10 września 2014 odbyła się w Gdańsku doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Patronat honorowy nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W konferencji uczestniczyło 360 osób, 160 nauczycieli akademickich, głównie członków PTN ze wszystkich oddziałów krajowych, a także niezrzeszonych sympatyków z całego kraju i z zagranicy, oraz 200 nauczycieli języków obcych i języka kaszubskiego.

Otwarcie konferencji nastąpiło w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Po powitaniu przybyłych gości przez przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr Ewę Andrzejewską głos zabrał prof. dr hab. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów UG, który dokonał oficjalnego otwarcia konferencji. Następnie do uczestników konferencji zwrócili się Łukasz Grzędzicki, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, dr hab. prof. UG Danuta Olszewska, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UG oraz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego prof. dr hab. Mirosław Pawlak. Wykład inauguracyjny Po co Szekspir? wygłosił prof. dr hab. Jerzy Limon (Uniwersytet Gdański, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Dyrektor Teatru Szekspirowskiego).

Dalsze obrady, w pierwszym dniu, jak i w kolejnych dniach konferencji, toczyły się w budynku Wydziału Nauk Społecznych. Referaty prezentowano w sześciu równoległych sekcjach tematycznych. Obok przedstawicieli rodzimych uczelni, wystąpienia prezentowali naukowcy reprezentujący ośrodki zagraniczne z Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii i z Chin. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się: przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obcego oraz doskonalenie i dokształcanie czynnych nauczycieli. Ponadto zaprezentowane zostały wyniki badań teoretycznych i empirycznych dotyczące kształcenia językowego.

Szczególne znaczenie miały wykłady plenarne. Z jednej strony ze względu na ich wysoki poziom merytoryczny, który gwarantowała pozycja naukowa głoszących wykłady. Z drugiej strony dzięki interdyscyplinarnemu spojrzeniu na zawód nauczyciela języków obcych. Wynikało to z różnorodności dziedzin nauki reprezentowanych przez mówców: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański) – dydaktyka ogólna, prof. dr hab. Jerzy Limon (Uniwersytet Gdański) - dyrektor Teatru Szekspirowskiego, a także ze specyfiki językowej i kulturowej obszarów, których dotyczyły poszczególne wykłady: prof. dr hab. Jerzy Treder (Uniwersytet Gdański) Nôùczanié kaszëbsczégò jãzëka – historiczny céchùnk/ Nauczanie języka kaszubskiego – rys historyczny oraz prof. dr Wu Lan (Uniwersytet Gdański) Rola nauczyciela w Chinach - wczoraj i dziś. Obok znamienitych polskich naukowców, takich jak prof. dr hab. Elżbieta Zawadzkiej-Bartnik (Uniwersytet Warszawski) Czego powinniśmy uczyć a czego uczymy – rozważania o edukacyjnych złudzeniach, prof. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet Warszawski, SWPS) Rola nauczyciela - mity i slogany a rzeczywistość, prof. dr hab. Mirosław Pawlak (PWSZ Konin, UAM Poznań) Jak skutecznie uczyć gramatyki na lekcjach języka drugiego/obcego? uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów plenarnych badaczy reprezentujących ośrodki zagraniczne. Prof. Dr. Dr. h.c. Rupprecht Baur ( Universität Duisburg-Essen) wygłosił wykład na temat testowania kompetencji językowych Sprachkompetenzen testen leicht gemacht. Der C-Test als Hilfe in der Praxis; Prof. dr Rod Bolitho (Norwich Institute for Language Education) przedstawił zagadnienia dotyczące świadomości językowej uczniów i nauczycieli Language Awareness for Teachers and Learners. Zainteresowanie wykładami plenarnymi było tak duże, że w auli Wydziału Nauk Społecznych podczas wystąpień prof. dr hab. Hanny Komorowskiej i prof. dr hab. Mirosława Pawlaka zabrakło miejsc siedzących, a słuchacze oblegali schody i boczne wejścia.

Organizatorzy konferencji dołożyli starań, aby podczas konferencji PTN w Gdańsku nie pominięto zagadnień związanych z językiem regionalnym, który jest przedmiotem nauczania w szkołach na Pomorzu. Już podczas otwarcia Łukasz Grzędzicki, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zwrócił się do gości w języku kaszubskim. Obok wykładu plenarnego, wygłoszonego w języku kaszubskim przez wybitnego językoznawcę prof. dr hab. Jerzego Tredera z Uniwersytetu Gdańskiego, nauczanie języka kaszubskiego oraz kompetencje nauczyciela kaszubisty były przedmiotem wystąpień i dyskusji w sekcjach tematycznych. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z ofertą wydawniczą prezentującą publikacje w języku kaszubskim, doświadczyć języka kaszubskiego w codziennej komunikacji oraz podczas koncertów w pierwszym i trzecim dniu konferencji. Główny motyw plakatu konferencyjnego, którego projekt przygotował znany Gdański artysta plastyk Andrzej Taranek, przywoływał ważną także dla badań nad językiem kaszubskim i kulturą Kaszub postać Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, poligloty, językoznawcy, tłumacza i nauczyciela.

Ważnym punktem konferencji były warsztaty specjalistyczne dla nauczycieli, prowadzone w językach polskim, kaszubskim, niemieckim oraz angielskim. Ponad dwustu nauczycieli uczestniczyło w 16 różnych zajęciach tematycznych prowadzonych przez wykładowców z Polski, Niemiec, Anglii i Rosji (Martin Blaszk, Elżbieta Pryczkowska, Maria Bogucka, Bogumiła Cirocka, Sławomir Bronk, Małgorzata Koczyk, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, Marzena Nieczuja- Urbańska, Ludmiła Gołąbek, Małgorzata Bukowska-Ulatowska, Rod Bolitho, A. Dodonov, Dorota Okońska, Małgorzata Płończak, Monika Janicka, Nora Orłowska, Grzegorz Fidal, Ewa Ostaszewska). Warsztaty zostały wpisane w program konferencji tak, aby nauczyciele mogli uczestniczyć również w wykładach plenarnych i obradach w sekcjach tematycznych.

Gdańsk i kultura regionu stanowiły główny motyw programu kulturalnego towarzyszącego obradom. W dniu 8 września uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na koncert do Dworu Artusa, gdzie podejmowane są wybitne osobistości odwiedzające Gdańsk, m.in. prezydenci, twórcy kultury i sztuki. W Dworze Artusa gości powitała pani Ewa Kamińska, Vice-Prezydent Miasta Gdańska. Następnie Aleksandra Kucharska-Szefler – sopran, przy akompaniamencie Witosławy Frankowska – fortepian, zaśpiewała utwory ze swojej najnowszej płyty Kaszuby w pieśni artystycznej. Uroczysty bankiet zamykający ten dzień konferencji odbył się nieopodal Dworu Artusa w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta, w której można było podziwiać wielkoformatowe obrazy przedstawiające polskich władców. W dniu 9 września miały miejsce spacery tematyczne po Gdańsku. 10 września konferencję uświetnił występ Pawła Ruszkowskiego, wokalisty i gitarzysty, który zaprezentował słuchaczom standardy muzyki polskiej i światowej po kaszubsku.

Za przygotowanie i przebieg konferencji odpowiadał, kierowany przez dr Ewę Andrzejewską, Komitet Organizacyjny w składzie: mgr Mariola Bogucka, mgr Martin Blaszk, dr Jolanta Hinc, dr Beata Karpińska-Musiał, dr Hadrian Lankiewicz, dr Joanna Mampe, dr Iwona Mokwa-Tarnowska, dr Justyna Pomierska, mgr Lucyna Radzimińska oraz dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska.

Powyżej w menu, w prawej zakładce > "Galeria" są dostępne reportaże z tego wydarzenia.

Następna konferencja PTN odbędzie się we wrześniu 2015 r. w Warszawie.

Ewa Andrzejewska

PROGRAM KONFERENCJI PTN 2014

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej


Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego

PROGRAM KONFERENCJI


Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2014 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i jest kolejną edycją corocznych ogólnopolskich Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Temat wiodący dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, od nauczyciela kształcenia wczesnoszkolnego do nauczyciela akademickiego.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące tematyki konferencji:

•    Przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obcego (kształcenie teoretyczne i praktyczne, praktyki zawodowe, kształcenie przedmiotowe, kształcenie dydaktyczne, problem kompetencji i kwalifikacji, istota refleksji w kształceniu nauczycieli, przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowanie do pracy na różnych etapach edukacyjnych)

•    Nowy paradygmat zawodu nauczyciela (zawód nauczyciela w świetle dokumentów europejskich, polska polityka oświatowa a koncepcje organizacyjno-programowe kształcenia nauczycieli, interdyscyplinarność zawodu nauczyciela, profesjonalizm nauczyciela, nauczyciel akademicki)

•    Rozwój zawodowy nauczycieli (determinanty rozwoju zawodowego, co motywuje nauczycieli do zaangażowania się w proces uczenia się, nauczyciel jako praktyk, nauczyciel jako badacz, rozwój zawodowy a rozwój osobisty, awans zawodowy, pełnomocność nauczyciela)

•    Doskonalenie zawodowe nauczycieli (zawód nauczyciela w kontekście kształcenia ustawicznego, formy doskonalenia zawodowego, kursy, szkolenia i warsztaty, edukacja formalna i nieformalna, edukatorzy nauczycieli)

•    Badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli (obszary badawcze, metodologia badań, problemy etyczne w badaniach glottodydaktycznych, relacje pomiędzy badaniami a polityką edukacyjną, badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli w kontekście jakości kształcenia i nauczania)

Poza referatami proponujemy również formę warsztatów. Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji, a w szczególności do nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego różnych typów szkół. Problematyka warsztatów związana będzie z tematyką wiodącą konferencji. Po zakończeniu konferencji wydane zostaną certyfikaty uczestnictwa.

 

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 56/1

neo 452

Koła PTN