Sunday 7 August 2022

Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Kalisz 2008

Katarzyna Karpińska-Szaj

Instytut Filologii Romańskiej

UAM Poznań

Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Kalisz 2008

Nauczyciel języków obcych dziś i jutro

Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nauczyciel języków obcych dziś i jutro odbyła się w dniach 8-10 września 2008 w Kaliszu. Jej organizatorami byli Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Honorowy patronat nad konferencją objęli pan Marek Wozniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Janusz Pęcherz -  Prezydent Miasta Kalisza oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Stanisław Lorenc reprezentowany już w nowej kadencji przez Prorektora ds. Nauki, prof. dra hab. Jacka Witkosia.

Oficjalnego powitania wszystkich przybyłych na konferencję dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji pan prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Zakład Filologii Angielskiej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu) oraz przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pani prof. dr hab. Halina Widła. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali natomiast pan prof. dr hab. Jaromir Jeszke - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, pan prof. dr hab. Stefan Kowal - Prorektor ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, pan prof. dr hab. Jacek Witkoś - Prorektor ds. Nauki UAM oraz pan Marek Zając - Kierownik Pracowni Języków Obcych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja była poświęcona osobie nauczyciela języków obcych, jego obecnej sytuacji i wyzwaniom, które przed nim stoją. Tematyka konferencji dotyczyła następujących zakresów tematycznych:

 • kształcenie przyszłych nauczycieli języków obcych (standardy kształcenia, programy nauczania, specyfika kształcenia językowego, Europejskie portfolio dla studentów - przyszłych nauczycieli języków itp.);
 • dalszy rozwój czynnych zawodowo nauczycieli języków (studia podyplomowe, kursy i warsztaty, potrzeby i problemy nauczycieli języków obcych, awans zawodowy itp.);
 • psychologia i pedagogika dziedzinami wspierającymi nauczycieli języków obcych;
 • motywowanie nauczycieli języków obcych (czynniki motywujące nauczycieli, relacja między motywacją nauczyciela a motywacją ucznia, problem wypalenia zawodowego nauczycieli itp.);
 • nauczyciel języków obcych, teoria, badania empiryczne i innowacje edukacyjne;
 • autonomia i refleksyjność nauczycieli języków obcych;
 • wiedza, przekonania i procesy myślowe nauczycieli i ich wpływ na nauczanie;
 • rola i funkcje nauczyciela w klasie językowej (nauczanie podsystemów i sprawności, rozwijanie autonomii, charakter dyskursu podczas lekcji i zajęć, nauczanie uczniów z deficytami, organizacja lekcji języka obcego w różnych typach szkół - specjalnych, integracyjnych i masowych itp.);
 • technologia komputerowa i informacyjna w pracy nauczyciela języków obcych;
 • Europejski system opisu kształcenia językowego, Europejskie portfolio językowe i inne dokumenty Rady Europy w pracy nauczyciela;
 • nauczyciel języków obcych w zjednoczonej Europie - kontakty, wymiany, współpraca, e-twinning;
 • metodologia badań nad osobą nauczyciela.

Konferencja Nauczyciel języków obcych dziś i jutro należała do rekordowych pod względem liczby uczestników (blisko 200 osób!). Uczestnicy konferencji mogli dokonywać wyboru spośród szerokiej oferty tematycznej referatów oraz problematyki warsztatów dzięki przygotowanej Księdze abstraktów pod redakcją Mirosława Pawlaka, Agnieszki Pietrzykowskiej i Anny Mystkowskiej-Wiertelak.

Z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się wykłady plenarne wygłoszone przez znakomitych specjalistów: prof. dr hab. Weronikę Wilczyńską z Instytutu Filologii Romańskiej UAM (Nauczyciel jako badacz); prof. dra hab. Szymona Wróbla z Zakładu Zasobów Poznawczych Człowieka WP-A UAM w Kaliszu (Paradoksy wielojęzyczności jako postulatu edukacyjnego); specjalnego gościa PTN - znanego psychologa, prof. dr hab. Idę Kurcz ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Dwujęzyczność a język globalny), prof. dra hab. Mirosława Pawlaka z Zakład Filologii Angielskiej, WP-A UAM w Kaliszu (Rola nauczyciela w kształtowaniu procesów interakcyjnych podczas lekcji języka obcego); prof. dr hab. Elżbietę Zawadzką-Bartnik z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Nauczyciel wobec problemu niepełnosprawnych uczniów); prof. dr hab. Annę Michońską-Stadnik z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Od wyboru podręcznika do rozwoju autonomicznego poznania. Rola refleksji w kształceniu nauczycieli języków obcych); prof. dr hab. Marię Wysocką z Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego (Prośba o badania innowacyjne).

Referaty toczyły się w siedmiu sekcjach organizowanych wokół bogatej tematyki: Rozwijanie autonomii i refleksyjności nauczyciela; Wiedza, kompetencje, przekonania i procesy myślowe nauczyciela; Kształcenie nauczycieli; Integracja w nauczaniu języków; Projekty międzynarodowe i innowacje; Trening strategiczny; Nauczyciel wobec wyzwań i rzeczywistości; Nauczanie wczesnoszkolne; Technologie informacji i komunikacji; Teoria i badania empiryczne; Polityka edukacyjna; Organizacja procesu dydaktycznego; Uczeń z trudnościami w nauce. Znakomita większość wygłoszonych referatowo spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, sprzyjającym ożywionej dyskusji niemilknącej także w kuluarach.

Po raz pierwszy na konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, równolegle do referatów w sekcjach prowadzone były warsztaty dla nauczycieli. Tematyka warsztatów dotyczyła dysleksji rozwojowej i nauczania języków obcych (dr Joanna Nijakowska), budowania kompetencji nauczyciela i ucznia (dr Barbara Głowacka), europejskiego portfolo językowego (dr Izabela Marciniak), twórczego wykorzystania czasopism na zajęciach językowych (mgr Magdalena Brzezińska), nauczaniu pisania rozprawek na maturze z języka angielskiego (mgr Sabina Nowak), metod pracy w przedszkolu (mgr Tatiana Konderak), wykorzystaniu technologii komunikacji i informacji w kształceniu i pracy nauczycieli (dr Anna Turula, mgr Iwona Gałązka), metodyki nauczania języka specjalistycznego (mgr Grażyna Płonka, mgr Izabela Kolasińska, mgr Agata Czepik, mgr Sylwia Sadowska, mgr Beata Gradowska), nauczania metodyki języków obcych (mgr Regina Strzemeska i mgr Krzysztof Strzemeski), refleksyjności nauczyciela (dr Małgorzata Adams-Tukiendorf i mgr Bartłomiej Jaślikowski), relacjom uczeń - nauczyciel w szkolnictwie wyższym (mgr Aleksander Wiater). Pierwszego dnia konferencji równolegle do referatów w sekcjach, warsztaty dla nauczycieli zorganizowało także Wydawnictwo LONGAN. Ze względu na swój praktyczny wymiar, nowa forma prezentacji na konferencji PTN-u, jaką były warsztaty, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli.

Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy mogli wziąć udział w dyskusji panelowej prowadzonej przez prof. Annę Niżegorodcew (Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński) nt. nauczania kultury na lekcji języka obcego, w której uczestniczyli prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest (Kolegium Języków Obcych UAM), prof. dr hab. Weronika Wilczyńska (Instytut Filologii Romańskiej UAM), dr Monika Kusiak (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Uniwersytet Jagielloński)  i dr Bartosz Wolski (Zakład Filologii Angielskiej WP-A UAM). 

W czasie konferencji odbyło się także zebranie Zarządu Głównego PTN, na którym miedzy innymi potwierdzono miejsce kolejnej, jubileuszowej konferencji (Katowice) oraz wiodącą tematykę konferencji: Koncepcje i wdrożenia.

Konferencja w Kaliszu nie dość, że podtrzymała długoletnią już tradycję wszystkich ogólnopolskich konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego dostarczającą wielu bodźców do przemyśleń naukowych, rozwiązań praktycznych a przede wszystkim wymiany doświadczeń, to z całą pewnością była także wydarzeniem kulturalnym. Znakomitym uświetnieniem konferencji był bowiem wyjazd do Antonina, gdzie w przepięknym dworku księcia Radziwiłła, w którym koncertował sam Fryderyk Chopin uczestnicy mogli delektować się koncertem fortepianowym w wykonaniu Adama Podskarbiego. Na wspólny wieczór bankietowy wszyscy uczestnicy zostali natomiast zaproszeni do domku myśliwskiego w malowniczym parku w Gołuchowie, gdzie można było także podziwiać piękny pałac, niegdyś siedzibę rodu Leszczyńskich i Działyńskich.  

Z pewnością wrażenia z konferencji będą długo cieszyły jej uczestników.

Katarzyna Karpińska-Szaj

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce Sosnowiec 2009

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce - Sosnowiec 2009

W dniach 7-9 września 2009 odbyła się w Sosnowcu doroczna konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, zorganizowana wspólnie przez Zarząd Główny PTN i Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski.

Zaproszenia do Komitetu Naukowego konferencji przyjęli: prof. dr hab. Anna Niżegorodcew (UJ Kraków), prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (UAM Poznań), prof. dr hab. Weronika Wilczyńska (UAM Poznań), prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik (UŚ Sosnowiec), prof. dr hab. Maria Wysocka (UŚ Sosnowiec), prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (UW Warszawa), prof. UAM dr hab. Anna Cieślicka (UAM Poznań), prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest (UAM Poznań), prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (UAM Poznań), prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik (UWr Wrocław), prof. UAM dr hab. Mirosław Pawlak (WP-A UAM Kalisz).

Nad przygotowaniem i przebiegiem konferencji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: prof. dr hab. Halina Widła (Przewodnicząca PTN, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), dr Aneta Chmiel (IJRiT UŚ, PTN), mgr Beata Gałan (IJRiT UŚ, PTN), mgr Renata Klimek-Kowalska (PTN), dr Grzegorz Markowski (IJRiT UŚ, PTN), dr Jerzy Nykiel (IJRiT UŚ), mgr Sławomir Smugowski (IJRiT UŚ), dr Monika Sułkowska (IJRiT UŚ, PTN).

k1S     k2S

Tegoroczna konferencja miała wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na jubileusz 80. lecia powstania Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Z tej okazji, podczas otwarcia konferencji refleksjami na temat PTN podzielili się: Dennis Cunnigham, Sekretarz Generalny FIPLV, prof. UŚ dr hab. Halina Widła, Przewodnicząca PTN, prof. UAM dr hab. Mirosław Pawlak, Sekretarz Generalny PTN. Jubileuszowi poświęcony też był wieczór wspomnień członków PTN w trakcie którego zaprezentowano specjalnie przygotowaną na tę okazję publikację Polskie Towarzystwo Neofilologiczne 1929-2009 (Katowice 2009), w opracowaniu Zofii Magnuszewskiej i Haliny Maleńczyk-Boguszewskiej, przedstawiającą bogatą historię i osiągnięcia PTN na przestrzeni ostatnich 80. lat.

W konferencji i towarzyszącym jej warsztatach wzięło łącznie udział 213 osób, głównie członków PTN ze wszystkich oddziałów krajowych, a także gości i osób niezrzeszonych. Obrady odbywały się w nowoczesnym, świetnie wyposażonym budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

k3S   k4S

W trakcie konferencji wygłoszono 88 referatów, a wystąpienia prelegentów, skupione wokół tematu przewodniego Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, dotyczyły takich zagadnień szczegółowych jak: badania ilościowe i jakościowe w glottodydaktyce, badania empiryczne w studiach nad przyswajaniem języka obcego u dzieci, wielojęzyczność, metody gromadzenia danych, tożsamość nauczyciela, specjalne potrzeby edukacyjne, jednostki analizy w badaniach glottodydaktycznych, metodologia w konstruowaniu kursu języka dla potrzeb specjalistycznych, dziennik jako narzędzie badawcze, metody badania strategii u uczących się, korpus danych w badanich nad akwizycją języka obcego.

W wykładach plenaranych postawiono ważne pytania dotyczące kwestii autonomii oraz zakresu badań glottodydaktyki jako dziedziny naukowej: W poszukiwaniu wiedzy praktycznie użytecznej. O dojrzewaniu glottodydaktyki jako dziedziny akademickiej (prof. dr hab. Maria Dakowska, UW), Obszary badawcze glottodydaktyki (prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, UAM).

K5S   k6S

Po raz kolejny konferencji PTN obradom w sekcjach towarzyszyły cieszące się ogromnym powodzeniem warsztaty. W trakcie odbywających się w czterech  grupach językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski) warsztatów, uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi pomocami dydaktycznymi on-line dla nauczycieli języków obcych.

k7S   k8S 

Konferencja przebiegła w przyjaznej atmosferze, zaś wieczór bankietowy w restauracji Oko Miasta, w centrum Katowic, pozwolił uczestnikom na dodatkowe spotkania i rozmowy, a także na wysłuchanie koncertu szant w wykonaniu grupy BananaBoat.

k9S   k10S

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny wokół tematu głównego konferencji Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce. Panel, prowadzony przez prof. Halinę Widłę, był okazją do podsumowania tej niezwykle owocnej konferencji i zaproszenia uczestników do udziału w kolejnej konferencji PTN, która odbędzie się w roku 2010 w Lublinie.

Wymiernym efektem konferencji w Sosnowcu będą publikacje (trzy kolejne numery czasopisma PTN Neofilolog), w których znajdą się wybrane teksty powstałe na podstawie wykładów i referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Sebastian Piotrowski (KUL, PTN Lublin)

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych Lublin 2010

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych - Lublin 2010

W dniach 6-8 września 2010 r. odbyła się w Lublinie doroczna konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Gospodarzami konferencji były Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem naukowym objęli JM Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk i JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski.

k1L   k2L

Nad kwestiami merytorycznymi czuwał Komitet Naukowy złożony przede wszystkim z członków Zarządu Głównego PTN. Zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli również prof. dr hab. Sambor Grucza (UW Warszawa) i prof. dr hab. Jerzy Żmudzki (UMCS Lublin).

Nad przygotowaniami i przebiegiem spotkania pieczę sprawował Komitet Organizacyjny, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele goszczących konferencję uczelni: prof. KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, dr Jolanta Knieja, dr Jolanta Janoszczyk, dr Halina Maleńczyk-Boguszewska, dr Anna Pado, dr Joanna Pędzisz , dr Magdalena Sowa, dr Jarosław Krajka, dr Sebastian Piotrowski.

k3L    k4L

W konferencji udział wzięło około 140 osób reprezentujących rozmaite ośrodki edukacji językowej z całej Polski. Wykłady plenarne miały miejsce w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, natomiast obrady w sekcjach odbywały się w salach Wydziału Humanistycznego UMCS.

Prawie 100 referatów przedstawiło obraz „niezwykłego ucznia" wskazując na ogromną różnorodność osób uczących się języków w rozmaitych kontekstach edukacyjnych.

k5L   k6L

Stosownym wprowadzeniem w problematykę były wykłady plenarne. Poruszyły one kwestie różnorodności, jako podstawowej cechy współczesnej edukacji (prof. Elżbieta Zawadzka-Bartnik), dysleksji (prof. Grażyna Krasowicz-Kupis), problemów osób z uszkodzeniami słuchu (prof. Kazimiera Krakowiak), trudności grafomotorycznych (dr Aneta Domagała i dr Urszula Mirecka), integracji uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (prof. Katarzyna Karpińska-Szaj). Omówione zostały także problemy rozwijania autonomii (prof. Mirosław Pawlak) i zdolności językowych (prof. Barbara Sadownik).

k7L    k8L

Pozostałe referaty zostały przedstawione w 6 równocześnie odbywających się sekcjach. Bloki tematyczne również oddawały wielką różnorodność uczniów i problemów z jakimi się spotykają ich nauczyciele. Wśród omówionych zagadnień znalazły się: indywidualizacja w nauczaniu języków obcych, specyficzne potrzeby w procesie nauczania i uczenia się języka obcego w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) i w różnych kontekstach edukacyjnych, indywidualne cechy ucznia (inteligencja, zdolności językowe, itd.), motywowanie i aktywizowani do nauki języka obcego, strategie nauczania i uczenia się, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zespół ADHD, deficyty wzroku i słuchu, niepełnosprawność intelektualna itp.) na lekcji języka obcego, specyfika nauczania języków obcych dla potrzeb zawodowych, rola języka polskiego jako wspomagającego naukę języka obcego.

W ostatnim dniu konferencji wykłady zostały połączone z warsztatami dla nauczycieli języków obcych. Program warsztatów był zgodny z tematyką przewodnią konferencji. Tematy szkoleń dotyczyły różnych deficytów uczniów, problemów integracji i ewaluacji, przeciwdziałania niepowodzeniom i rozwojowi autonomii. Duża liczba zainteresowanych tą formą szkolenia nauczycieli wskazuje, że warto kontynuować tego rodzaju działania PTN.

k9L   k10L

W czasie inauguracji konferencji przewodnicząca Kapituły Medalu im. prof. Ludwika Zabrockiego, prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub wręczyła to zaszczytne wyróżnienie dwóm działaczkom PTN: prof. dr hab. Weronice Wilczyńskiej i dr Halinie Maleńczyk-Boguszewskiej. Medal ten jest nadawany jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia o charakterze organizacyjnym i popularyzatorskim.

W drugim dniu konferencji miał miejsce Walny Zjazd członków PTN, na którym podsumowano działalność Towarzystwa w ubiegłej kadencji i zaplanowano wiele nowych działań na lata 2010-2013. Dokonano także wyboru nowych władz Towarzystwa na kolejną kadencję. Wybór ten świadczył o uznaniu pracy poprzedniego Zarządu, gdyż z niewielkimi wyjątkami jego skład pozostał bez zmian.

k11L   k12L

Ogromny wysiłek Zarządu Głównego PTN oraz Komitetu Organizacyjnego włożony w przygotowanie konferencji został doceniony w trakcie uroczystości jej zamknięcia. Kwiatami oraz oklaskami uczestnicy wyrazili uznanie i wdzięczność za doskonale przygotowane spotkanie naukowe. Chociaż jesienna aura nie była zbyt sprzyjająca, to jednak atmosfera konferencji była ciepła i serdeczna. Poza aspektami naukowymi, oprawa artystyczna (występy zespołu tańca i recital piosenki francuskiej) oraz gastronomiczna (obiady, kolacje, bankiet, poczęstunek podczas przerw) sprawiły, że uczestnicy konferencji wyjeżdżali z Lublina z miłymi wspomnieniami.

Następna konferencja PTN odbędzie się we wrześniu 2011 r. w Kaliszu.

Andrzej Kaczmarek (Uniwersytet Zielonogórski)

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Dyskurs edukacyjny w klasie językowej - Kalisz 2011

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEOFILOLOGICZNEGO

Dyskurs edukacyjny w klasie językowej  - Kalisz 2011

W dniach 12.-14.09.2011 r. odbyła się w Kaliszu doroczna Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, współorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa i Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Honorowy patronat nad konferencją objęła pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, pan Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak, pan Prezydent Miasta Kalisza dr Janusz Pęcherz oraz pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

konferencja Kalisz 1         konferencja Kalisz 2

Komitet Naukowy, w skład którego weszli prof. prof. Krystyna Droździał-Szelest (UAM Poznań), Katarzyna Karpińska-Szaj (UAM Poznań), Jan Majer (Uniwersytet Łódzki), Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski), Anna Niżegorodcew (Uniwersytet Jagielloński), Urszula Paprocka-Piotrowska (KUL), Mirosław Pawlak (UAM Kalisz), Halina Widła (Uniwersytet Śląski), Weronika Wilczyńska (UAM Poznań) zadbał o wysoki poziom naukowy konferencji. Natomiast kierowany bardzo sprawnie przez pana prof. Mirosława Pawlaka Komitet Organizacyjny (mgr Agnieszka Pietrzykowska i mgr Elżbieta Tomczyk - sekretarze Konferencji, dr Marek Derenowski, dr Mariusz Kruk, dr Anna Mystkowska-Wiertelak, dr Bartosz Wolski oraz mgr Jakub Bielak, mgr Hubert Darul, mgr Tomasz Kulka i mgr Artur Skweres) zapewnił znakomite warunki do obradowania i troszczył się podczas Konferencji o dobre samopoczucie wszystkich jej uczestników.

 konferencja Kalisz 3          konferencja Kalisz 4

W konferencji wzięło udział 140 osób, głównie członków PTN ze wszystkich oddziałów krajowych, ale także niezrzeszonych sympatyków z całego kraju. Obrady podzielono na trzy sekcje (w pierwszym dniu) i cztery (w dwóch kolejnych), które poprzedzone były wykładami plenarnymi profesorów: Weronikę Wilczyńską, Tomasza Szkudlarka, Annę Niżegorodcew, Jana Majera, Kazimierę Myczko i Szymona Wróbla, wprowadzającymi w konkretne zagadnienia omawiane i dyskutowane w sekcjach przez 60 prelegentów.

 konferencja Kalisz 5          konferencja Kalisz 6

Elementem towarzyszącym konferencji - zgodnie z wieloletnią już tradycją - były warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli języków obcych, tym razem na temat nauczania języka angielskiego w przedszkolu, moderowane przez panią mgr Annę Domińską z UAM w Poznaniu. Interesującym i ważnym akcentem podczas konferencji był panel dyskusyjny wokół głównego tematu konferencji „Dyskurs edukacyjny w klasie językowej", który prowadziła pani prof. Krystyna Droździał-Szelest. Był on okazją do podsumowania tej niezwykle owocnej konferencji.

 konferencja Kalisz 7

         konferencja Kalisz 8

Konferencja przebiegła w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze. Tematyka rozmów prowadzonych w kuluarach zdradzała żywe zainteresowanie omawianymi podczas obrad głównie zagadnieniami dotyczącymi dyskursu na lekcji, sposobami jego organizacji, rolą nauczyciela i ucznia w jego kształtowaniu czy metodologią badań nad nim.

Dodatkowo przebieg konferencji umilił atrakcyjny program kulturalny zaproponowany przez organizatorów. W pierwszym dniu uczestnicy mogli posłuchać ciekawego koncertu w wykonaniu pracowników i studentów goszczącego ich Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, wieczorem pospacerować z przewodnikiem po kaliskiej Starówce, a w drugim dniu zwiedzić piękny zamek w Gołuchowie a na wspólny wieczór bankietowy zostali zaproszeni do gościnnej Powozowni zamkowej, gdzie degustując wyśmienite dania mogli swobodnie porozmawiać i wymienić doświadczenia zawodowe. Chce się z uznaniem i radością stwierdzić, że konferencja w starym i pięknym Kaliszu podtrzymała długoletnią tradycję wszystkich ogólnopolskich konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, których ogólnym założeniem była i jest wymiana doświadczeń w znaczących i żywotnych kwestiach związanych z dydaktyką języków obcych przez nauczycieli, wykładowców i lektorów wszystkich języków nauczanych w polskich szkołach, łącznie z językiem polskim jako obcym.          

Na następną konferencję zapraszamy do Bydgoszczy!

Jolanta Knieja (UMCS Lublin)

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

We have 32 guests and no members online

Konferencje

Neofilolog 56/1

neo 452

Koła PTN