Sunday 7 August 2022

Konferencja PTN we Wrocławiu

KONFERENCJA PTN

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w dorocznej konferencji, której tematem wiodącym będzie

 

Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

 

 DRUGI KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

1.    W dalszym ciągu napływają zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. Uprzejmie przypominamy tym z Państwa, którzy wysłali sam formularz zgłoszeniowy w przewidzianym terminie, o przesłaniu na nasz adres abstraktu swojego wystąpienia najpóźniej do 15 maja 2013. W chwili obecnej mamy zarejestrowanych 106 uczestników.
2.    Z przyjemnością informujemy, że referaty plenarne podczas konferencji zgodzili się wygłosić:
Profesor Maria Wysocka, Uniwersytet Śląski
Profesor Anna Niżegorodcew, Uniwersytet Jagielloński
Profesor Elżbieta Zawadzka-Bartnik, Uniwersytet Warszawski
Profesor Weronika Wilczyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Profesor Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

3.    Opłata konferencyjna. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2013 na następujące konto:
BZ WBK IV O/ Wrocław
68 1090 2503 0000 0001 1131 0115

Beneficjentem konta jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Tytuł wpłaty: Konferencja 55N, „Refleksja w uczeniu i nauczaniu języków obcych”, imię i nazwisko wpłacającego.

Przypominamy, że opłata dla członków Towarzystwa wynosi 340 PLN, a dla osób nie będących członkami – 390 PLN. W przypadku pisemnie zgłoszonej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji do dnia 31 sierpnia zwracamy 50% wpłaty. Po tym terminie wpłaty nie będą zwracane.
Uniwersytet będzie wystawiał faktury potwierdzające wpłatę.

4.    Wszystkie informacje związane z konferencją prosimy śledzić na stronie internetowej PTN www.poltowneo.org , a także na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej UWr www.ifa.uni.wroc.pl w zakładce Konferencja PTN 2013. Na stronie IFA znajdują się wszystkie dotychczas wydane przez organizatorów dokumenty związane z konferencją, między innymi dane i adresy hoteli.

5.    Z przyjemnością informujemy, że uroczysty bankiet konferencyjny będzie miał miejsce w dniu 10 września w Oratorium Marianum, jednej z najpiękniejszych sal Uniwersytetu Wrocławskiego.

6.    O wszystkich innych szczegółach związanych z konferencją, m.in. o planowanych wydarzeniach towarzyszących, będziemy informować bezpośrednio uczestników na podane w zgłoszeniu adresy elektroniczne.

Dziękujemy członkom i sympatykom Towarzystwa, a także wszystkim innym potencjalnym uczestnikom za zainteresowanie konferencją!

Komitet Organizacyjny

Prof. Anna Michońska-Stadnik
Dr Małgorzata Jedynak
Dr Anna Czura
Dr Małgorzata Baran-Łucarz
Dr Marcin Walczyński
Mgr Ewa Czajka
 

PIERWSZY KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 września 2013 roku we WrocławiuKomitet Naukowy:

Prof. dr hab. Halina Widła – przewodnicząca PTN, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Henryk Gradkowski – Rektor KPSW w Jeleniej Górze

Mgr Grażyna Malczuk – Kanclerz KPSW w Jeleniej Górze

Prof. dr hab. Weronika Wilczyńska – UAM w Poznaniu

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak – Sekretarz Generalny PTN

Dr hab. prof. UAM Krystyna Droździał-Szelest

Dr hab. prof. KUL Urszula Paprocka-Piotrowska

Dr hab. prof. UAM Katarzyna Karpińska-Szaj

Dr Leszek Albański – Dziekan WNHiS KPSW w Jeleniej Górze

Dr Mariola Szybalska-Taraszkiewicz – Prodziekan WNHiS KPSW w Jeleniej Górze

Dr Jolanta Knieja – wiceprzewodnicząca PTN, UMCS w Lublinie

 

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. prof. UWr Anna Michońska-Stadnik – przewodnicząca

Dr Anna Czura – IFA UWr

Dr Małgorzata Jedynak – IFA UWr

Dr Marcin Walczyński – IFA UWr

Dr Małgorzata Baran-Łucarz – IFA UWr

Dr Lech Zabor – IFA UWr

Dr Beata Telążka – Zakład Filologii, KPSW w Jeleniej Górze

Mgr Ewa Czajka – IFA UWr


Refleksja jako podstawowy warunek krytycznego i konstruktywnego myślenia powinna stanowić niezbędny element edukacji nauczycieli, a w szczególności nauczycieli języków obcych ze względu na specyficzny charakter nauczanego przedmiotu. Jednocześnie, nauczyciel jako refleksyjny praktyk powinien zachęcać swoich uczniów do odpowiedzialnego i krytycznego zastanawiania się nad różnymi aspektami procesu nauczania i uczenia się języka. Powinien także zwracać uwagę na liczne uwarunkowania sukcesu w nabywaniu języka obcego, na przykład na stosowanie strategii uczenia się, stopień autonomizacji procesu uczenia się, różnice indywidualne, uzdolnienia językowe, różnice osobowościowe, motywację itd. Także liczne dokumenty opublikowane przez Radę Europy i Unię Europejską szczególnie silnie akcentują potrzebę refleksji w przygotowaniu nauczyciela języka obcego do wykonywanego zawodu.

Jednocześnie można zauważyć tendencje do zaniedbywania pogłębionej refleksji w kształceniu nauczycieli. Często ogranicza się ono do podawania gotowych recept i zachęcania do reagowania w sposób stereotypowy na określone sytuacje w klasie. Czasami sami uczniowie lub ich rodzice wymuszają takie postępowanie, żądając od nauczyciela zapewnienia szybkich i konkretnych efektów, zwłaszcza w kształceniu sprawności mówienia.

Dlatego też, ze względu na złożoność kwestii związanej z tematem głównym konferencji, Komitet Organizacyjny proponuje następujące zagadnienia szczegółowe, których odzwierciedleniem mogłyby zostać odpowiednie sekcje tematyczne:

1. Istota refleksji w pedagogice ogólnej i glottodydaktyce. Definicje, modele, cechy charakterystyczne refleksyjnego uczenia się i nauczania.

2. Rola i potrzeba refleksji w dokumentach Rady Europy i Unii Europejskiej, dotyczących nauczania i uczenia się języków obcych.

3. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych z uwzględnieniem konieczności refleksji.

4. Refleksja z punktu widzenia ucznia: zdolność do odpowiedzialności i autonomii, użycie strategii uczenia się, umiejętność samooceny; czynniki determinujące zdolność ucznia do podejmowania refleksji.
5. Refleksja z punktu widzenia studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych. Miejsce refleksji w przygotowaniu nauczyciela do zawodu.
6. Refleksja z punktu widzenia czynnego nauczyciela: umiejętność analizy i oceny własnej praktyki dydaktycznej, postaw, przekonań i kontekstu dydaktycznego.
7. Techniki, sposoby, narzędzia i materiały używane do pobudzenia refleksji wśród uczniów i nauczycieli.

8. Potrzeba ujednolicenia polskiej terminologii glottodydaktycznej – możliwości, propozycje, opinie. 

Osoby, które wyrażą zgodę na wygłoszenie wykładu plenarnego podamy w drugim okólniku. W drugim okólniku podamy także propozycje imprez towarzyszących. Mamy nadzieję, że tym razem uda się wycieczka statkiem po Odrze, która nie doszła do skutku w 2007 roku ze względu na podwyższony poziom wody w rzece…

Konferencja będzie się odbywać w Uniwersytecie Wrocławskim. Obrady plenarne będą miały miejsce w jednej z sal audytoryjnych budynku Wydziału Prawa przy ul. Uniwersyteckiej. Obrady w sekcjach – w budynku Instytutu Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22 (odległość między budynkami pokonuje się w 2 minuty).

Opłata konferencyjna będzie wynosiła 390 zł, a dla członków PTN – 340 zł. Opłata pokrywa koszty uczestnictwa, przerwy kawowe, bankiet oraz trzy posiłki południowe. Mamy nadzieję, że pokryje ona także koszt publikacji jednego numeru NEOFILOLOGA z artykułami pokonferencyjnymi. Numer konta oraz termin dokonywania wpłat podany zostanie w drugim komunikacie w styczniu, podobnie jak upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Proponujemy dwie formy czynnego uczestnictwa w konferencji: referat (20 minut i 10 minut na dyskusję); warsztat, przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli różnych typów szkół (60 minut). Tematyka warsztatów nie musi ściśle pokrywać się z tematyką konferencji.

Prosimy o dokonywanie rejestracji na konferencję poprzez przesłanie załączonego do tego okólnika formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem referatu na adres: ptn2013@ifa.uni.wroc.pl do dnia 31 marca 2013r.

Proponujemy noclegi w następujących hotelach, gdzie wynegocjowane zostały ceny konferencyjne:


Hotel „Wieniawa”, ul. Gajowicka 130.

Tel. 71 7809000

Email: wieniawa@hotelewam.pl

http://www.hotelewam.pl/19-Wroc%C5%82aw,_Hotel_Wieniawa.html

pokój jednoosobowy – 140 zł (bez śniadania)

pokój dwuosobowy – 150 zł (bez śniadania)

śniadanie: 18 zł

Hotel „Premiere Classe” Wrocław Centrum

Ul. Ślężna 28 (za dworcem PKP i PKS)

Tel. 71 7830200

Email: wroclaw.centrum@premiereclasse.com

http://www.premiereclasse.com/hotel/pl/polska/wroclaw.htm


pokój jednoosobowy: 150 zł (ze śniadaniem 185 zł)

pokój dwuosobowy: 150 zł (ze śniadaniem 200 zł)

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rezerwacji indywidualnej zamieszczonymi w załącznikach do Newslettera.

Przesyłamy zainteresowanym także linki do hoteli w centrum miasta, w bliskiej odległości od miejsca obrad.


*** HOTEL TUMSKI, Wyspa Słodowa 10

***HOTEL LOTHUS, ul. Wita Stwosza 22/23

*** Best Western Prima Hotel, ul. Kiełbaśnicza 16-19

*** Mercure Wrocław Panorama, Pl. Dominikański 1

*** Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20

***Hotel Duet, ul. Świętego Mikołaja 47-48

*** Hotel HP Park Plaza Wrocław, ul. Drobnera 11/13

**HOTEL CAMPANILE, ul. Jagiełły 7 (ok. 1 km)

**** Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 (ok. 1 km)

Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom PTN, że podczas tej konferencji będzie miało miejsce walne zgromadzenie, poświęcone między innymi, wyborom władz Towarzystwa na kolejną trzyletnią kadencję. Prosimy o zarezerwowanie czasu na to ważne wydarzenie.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konferencji i serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Anna Michońska-Stadnik

(w imieniu Komitetu Organizacyjnego)

 
 

LISTA HOTELI

FORMULARZ REZERWACJI PREMIERE CLASSE

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania Poznań 2004

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej

Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na temat

„Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania."

W dniach 27-29 września 2004 roku odbyła się w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Poznański Okręg PTN na temat „Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania". Honorowy patronat nad konferencją sprawował JM Rektor UAM prof. dr hab. Stanisław Lorenc. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: Dziekan Wydziału Neofilologii UAM prof. Józef Darski, Przewodnicząca Zarządu Głównego PTN prof. Weronika Wilczyńska oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. Anna Cieślicka. Otwarciu obrad towarzyszyła miła uroczystość wręczenia medalu im. Ludwika Zabrockiego Profesorowi Władysławowi Woźniewiczowi (UAM), czego dokonała prof. Teresa Siek-Piskozub, Dziekan Kapituły Medalu.

Prof. Władysław Woźniewicz rozpoczął sesję plenarną wykładem na temat „Nabywanie wiedzy i umiejętności komunikowania się międzykulturowego w procesie opanowywania języka obcego", w którym zostały przedstawione propozycje modernizacji językowo-kulturowego kształcenia nauczycieli neofilologów. Innowacje te miałyby przejawiać się m.in. w modułowej organizacji kształcenia filologicznego, która daje możliwość wyboru ścieżek kształtowania umiejętności międzykulturowego komunikowania się. Następny wykład plenarny, wygłoszony przez prof. Elżbietę Zawadzką (UW), omawiał zagadnienie wychowawczej roli nauczyciela języków obcych, co zostało umiejscowione w szerokim kontekście problemów społeczno-wychowawczych, z jakimi zmaga się dzisiejsza szkoła. Po przerwie zostały zaprezentowane następne dwa wykłady plenarne. Prof. Anna Niżegorodcew (UJ) przedstawiła problemy związane z kompetencją komunikacyjną nierodzimych użytkowników języka obcego, podkreślając wagę tożsamości socjokulturowej uczniów. Następny wykład wygłosiła prof. Halina Widła (UŚ), omawiając zagadnienie akwizycji kolejnych języków i koncentrując się na związanych z tym problemach metodologicznych i implikacjach dydaktycznych. Obrady plenarne zakończyła dyskusja nad głównymi tezami referatów.

Popołudniowe obrady toczyły się w kilku sekcjach tematycznych, w ramach których przedstawiono następujące referaty:

nowe technologie w kształceniu językowym: dr Aleksandra Łyp-Bielecka - „Internet w nauczaniu języków obcych", dr Małgorzata Twardoń - „Zamiast podręcznika Internet?", mgr Małgorzata Kurek - „Wykorzystanie Internetu w celu kształcenia postaw badawczych studentów kolegiów językowych";

GLOTTODYDAKTYKA: ZAGADNIENIA TEORETYCZNE/ techniki dydaktyczne: prof. Kazimiera Myczko - „Aktywizacja ucznia w dydaktyce języka obcego. Podstawy teoretyczne", dr Grażyna Korytowska - „Techniki międzyjęzykowe w nauczaniu języka obcego", dr Aleksandra Jankowska - „Pisanie pracy dyplomowej nie musi być trudne";

ksztalcenie kompetencji interkulturowej: dr Tadeusz S. Pacholczyk - „Komunikacja bikulturowa i multikulturowa we współczesnej glottodydaktyce - zarys problematyki i perspektywiczne problemy badawcze", dr Anita Pytlarz - „Stereotypy a kształcenie interkulturowe - nowy profil nauczyciela języka obcego", dr Jan Kuriata - „Kształcenie kompetencji interkulturowej jako kompetencji zawodowej przyszłych nauczycieli języków obcych", mgr Marcin Odelski - „Komunikacja interkulturowa jako przykład pomostu między kulturami", dr Grażyna Kiliańska-Przybyło - „Edukacja wielokulturowa - możliwości i zagrożenia w opiniach nauczycieli języka obcego", mgr Anna Jaroszewska - „Nauczanie dzieci wczesnoszkolnych języka obcego a przygotowanie ich do komunikacji interkulturowej", mgr Ewa Konieczna - „Rozwijanie kompetencji kulturowej u studentów filologii romańskiej - przyszłych nauczycieli języka francuskiego", mgr Cezary Michoński - „Pomiędzy Europą a Ameryką: Preferencje kulturowe studentów studiów anglistycznych w dobie integracji europejskiej", dr Grzegorz Ziętała - „Stereotypy i charakterystyki w nauczaniu języka biznesu w wielokulturowej Europie";

GLOTTODYDAKTYKA: PRAKTYKA DYDAKTYCZNA: dr Joanna Górecka - „Ocenianie sprawności mownych na poziomie zaawansowanym: formuła egzaminu ustnego a kryteria oceny", dr Agnieszka Nowicka - „Formułowanie problemów w wywiadach o charakterze interkulturowym w perspektywie rozwijania indywidualnych stylów negocjacyjnych", mgr Małgorzata Bielicka - „Wymiana informacji pomiędzy studentami a nauczycielem w kwestii potrzeb tematycznych studentów";

KSZTAŁCENIE TŁUMACZY: dr Ewa Kościałkowska - „Tłumaczenie a nauczanie języków obcych", dr Anna Ewert - „Komponent tłumaczeniowy w kształceniu neofilologicznym", mgr Izabela Wolańska-Zasępa - „Znajomość kultury warunkiem poprawnego przekładu", dr Magdalena Jurewicz - „Dydaktyka przedmiotu Tłumaczenie konsekutywne na kierunku Lingwistyka Stosowana UAM, dr Janusz Sikorski - „Predyspozycje osobnicze w dydaktyce translacji ustnej", dr Bogusława Whyatt - „Psycholingwistyczne badanie użycia słowników w procesie tłumaczenia";

ROLA I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI: mgr Irena Mikiciuk - „Nowa rola i funkcja nauczycieli języka niemieckiego w procesie nauczania po wejściu Polski do Unii Europejskiej", dr Danuta Wiśniewska - „Działalność badawcza nauczycieli języków obcych", dr Katarzyna Karpińska-Szaj - „Przygotowanie nauczyciela języka obcego do pracy w klasie integracyjnej";

TEKST W NAUCZANIU JĘZYKA: dr Iwona Każmierczak - „Rola tekstu literackiego w nauczaniu języka włoskiego", dr Renata Kozieł - „Formy pracy z tekstem literackim na lekcjach języka obcego", dr Barbara Czwartos i dr Marek Dudek- „Ewaluacja technik ćwiczeniowych poprzedzających słuchanie i czytanie tekstów w wybranych podręcznikach do nauki języka niemieckiego";

GLOTTODYDAKTYKA: TEORIE JĘZYKOZNAWCZE A PRAKTYKA: dr Krzysztof Nerlicki - „Zastosowanie teorii nabywania języków obcych w praktyce glottodydaktycznej na studiach neofilologicznych", dr Marek Laskowski - „Glottodydaktyczne implikacje integracyjnych założeń językoznawstwa kognitywnego", mgr Katarzyna Piątkowska - „Nauczanie angielskich przyimków nauczaniem kognitywnym".

Po zakończeniu pracy w sekcjach odbył się Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, które w tym roku obchodzi 75 lat istnienia. Podczas Zjazdu m.in. dokonano wyboru nowego Zarządu Głównego, którego przewodniczącą została ponownie prof. Weronika Wilczyńska (protokół Walnego Zjazdu drukujemy także w tym numerze). Ten pracowity dzień zakończył się miłym spotkaniem wszystkich uczestników konferencji na bankiecie.

Następny dzień konferencji otworzył wykład plenarny prof. Waldemara Pfeiffera na temat „Europejski model 1 + 2 jako podstawa szkolnej polityki językowej w Polsce", który zarysował stanowisko Unii Europejskiej w zakresie polityki językowej oraz przedstawił postulaty dotyczące reformowania systemu szkolnictwa w Polsce w odniesieniu do nauczania przynajmniej dwóch języków obcych. Ponadto tego dnia odbyło się plenarne wystąpienie dyr. Anny Dakowicz-Nawrockiej z Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli MENiS, która przedstawiła obecne kierunki w kształceniu nauczycieli, w tym także nauczycieli języków obcych.

W ciągu drugiego dnia konferencji kontynuowano obrady w następujących sekcjach:

KSZTAŁCENIE INTERKULTUROWE: dr Maria Walat - „Kształcenie postaw interkulturowych. Wiedza o społeczeństwie a nauczanie języka obcego", mgr Agnieszka Błażek - „Interkulturowe kształcenie nauczycieli języka niemieckiego jako wyraz szkolnej polityki językowej - potrzeby a praktyka", mgr Elżbieta Jastrzębska - „Podejście holistyczne w edukacji interkulturowej nauczycieli języków obcych";

GLOTTODYDAKTYKA: PRAKTYKA DYDAKTYCZNA: mgr Anna Jaglińska - „Leksykalne profilowanie prac uczniowskich: sposób na określenie bogactwa zasobu leksykalnego oraz wskaźnik rozwoju kompetencji językowej", mgr Joanna Szerszunowicz - „Kulturowy aspekt glottodydaktyki frazeologii: europeizm, narodowość, koloryt lokalny", mgr Joanna Pędzisz - „Muzyka - droga do rozwoju kompetencji kulturowej?", mgr Urszula Kropaczewska - „Maskotka jako asystent nauczyciela na lekcjach języka angielskiego", mgr Maria Jolanta Bobrowska - „Grupa jako podmiot dydaktyczny", dr Magdalena Aleksandrzak - „Indywidualizacja treści nauczania", dr Joanna Zawodniak - „Ocenianie wczesnoszkolne w nauczaniu języka obcego", mgr Monika Horyśniak - „Wykorzystanie elementów sztuk plastycznych w dydaktyce języków obcych jako wprowadzenie i utrwalenie materiału leksykalnego i kształcenie postawy otwartości na aspekty wielokulturowe", dr Marzena Blachowska-Szmigiel - „Narracja jako narzędzie rozwijania językowych zachowań twórczych", mgr Krystyna Herzig - „Jak zminimalizować trudności czytania w języku obcym na przykładzie języka francuskiego?", dr Małgorzata Pamuła - „Primary Letter Box - czyli jak skutecznie uczyć czytania w języku obcym dzieci", mgr Joanna Szczęk - „Czy można nauczyć się języka niemieckiego? Analiza trudności i motywacji uczących się Polaków", mgr Anna Korzeniowska - „Wybrane problemy werbalizacji treści diagramów w języku obcym";

SAMOOCENA I AUTONOMIZACJA: mgr Urszula Zielińska - „Samoocena a rozwój autonomii w uczeniu się języka angielskiego wśród studentów Kolegium Języków Obcych w Poznaniu", dr Augustyn Surdyk - „Postawy uczących się w dydaktyce języków obcych w ujęciu autonomizującym", mgr Magdalena Trepczyńska „Rozwijanie umiejętności samooceniania i oceniania wzajemnego w zakresie pisania tekstów argumentacyjnych studentów filologii angielskiej";

ROLA I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI: mgr Agata Knak - „Przygotowanie do prawidłowej emisji głosu podczas warsztatów teatralnych prowadzonych w KJO w Poznaniu", mgr Joanna Berej - „Kształtowanie głosu - podstawowego narzędzia pracy nauczycieli", dr Elżbieta Gajewska - „Kształcenie nauczycieli nie tylko dla szkoly", dr Elwira Banasik - „Nauczyciel języków obcych w realiach aktualnej mu współczesności", dr Dorota Werbińska - „Skuteczny nauczyciel języka angielskiego - wnioski z badania typu ‘analiza przypadku'", mgr Iwona Gajewska-Skrzypczak - „Rola nauczyciela nie ogranicza się do ...";

KSZTAŁCENIE TŁUMACZY: dr Magdalena Guławska - „Stylistyka języka polskiego dla tłumaczy", dr Agnieszka Molska - „Zarządzanie mikrofonem i tym podobne - prawidłowe nawyki w kształceniu tłumaczy konferencyjnych", dr Anna Dolata-Zaród - „Z problematyki nauczania przekładu tekstów specjalistycznych";

PROGRAMY NAUCZANIA: dr Liliana Szczuka-Dorna - „Nauczanie języków obcych na lektoracie na uczelni technicznej - studium przypadku", dr Anna Maria Harbig - „Nauczanie języków specjalistycznych w polskim systemie oświaty", dr Andrzej Kaczmarek - „Moduł wczesnego nauczania języka francuskiego w kolegiach językowych";

NAUCZANIE WYMOWY: dr Małgorzata Sikorska - „Nauczanie wymowy a właściwości podręczników do nauki języków obcych dla początkujących", dr Jolanta Krieger-Knieja - „Komiczne konsekwencje błędów fonetycznych uczących się języka niemieckiego i jak temu zaradzić", dr Małgorzata Adams-Tukiendorf - „Uczenie wymowy - dlaczego? Co? Jak?", mgr Dariusz Żyto - „Interpretacja transkypcji fonetycznej";

TOŻSAMOŚĆ JĘZYKOWA: dr Joanna Wilk-Racięska - „Język też ma granice. Czy można je przekraczać?", mgr Edyta Mosorka - „Miejsce i rola gestykulacji w procesie definiowania swej tożsamości jako osoby dwujęzycznej", mgr Agnieszka Hennel-Brzozowska - „Wpływ języka obcego na wizerunek rozmówcy";

JĘZYKOZNAWSTWO: dr Jacek Barański - „Analiza porównawcza niemieckich czasowników modalnych w użyciu subiektywnym i ich polskich odpowiedników w aspekcie glottodydaktycznym", mgr Anna Kapral i dr Komur Greta - „Tworzenie neologizmów pochodzących z języka francuskiego w kontekście integracji europejskiej", dr Urszula Paprocka-Piotrowska - „Psycholingwistyczne aspekty akwizycji języków obcych i ich implikacje dla dydaktyki nauczania";

MIĘDZYKULTUROWOŚĆ: mgr Krystyna Mihułka - „Uprzedzenia i stereotypy narodowe w obliczu jednoczącej się Europy na przykładzie stosunków polsko-niemieckich", mgr Gregorii Gomis Alfons - „Wspieranie i rozwój katalońskiej odrębności językowo-kulturowej: polityka samorządu, rola państwa hiszpańskiego oraz przestrzeń wielonarodowościowa UE", dr Marta Torenc - „Kompetencja międzykulturowa w samoocenie i działaniu";

NAUCZANIE SPECJALISTYCZNE: dr Magdalena Sowa - „Wykorzystanie materiałów autentycznych w nauczaniu języka francuskiego specjalistycznego na przykładzie korespondencji handlowej", dr Grzegorz Markowski - „Rola autentycznych dokumentów handlowych w procesie nauczania specjalistycznego języka francuskiego jako obcego", dr Sebastaian Piotrowski - „Charakter egzolingwalny i endolingwalny interakcji w klasie języka obcego";

JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OBCY: dr Beata Kułak i dr Agnieszka Karolczuk - „Glottodydaktyka polszczyzny na tle opisu swoistych cech różnych języków", mgr Anna Seretny - „Jak mierzyć kompetencję leksykalną uczących się języka polskiego jako obcego - komponent leksykalny w językowych testach osiągnięć i biegłości", mgr Izabella Krygier - „Czytanie - zło konieczne? Niekoniecznie!".

W ostatnim dniu konferencji zostały wygłoszone trzy wykłady plenarne. Prof. Anna Michońska-Stadnik zastanawiała się „Jak wykształcić skutecznego nauczyciela języka obcego", prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk przedstawiła zagadnienie „Standardy i dialekty wobec angielskiej ‘nowomowy': jakiego angielskiego uczyć w XXI wieku?", natomiast prof. Weronika Wilczyńska przedstawiła „Problem otwartości kulturowej". Po wygłoszonych wykładach nastąpiła dyskusja i krótka przerwa, po której odbyła się dyskusja panelowa na temat „Główne kierunki badań i refleksji w glottodydaktyce: stan obecny i przyszłość", którą poprowadziła prof. Teresa Siek-Piskozub (zob. sprawozdanie z dyskusji panelowej w tym numerze).

W zakończeniu konferencji zapoznano uczestników z wynikami przeprowadzonej wcześniej ankiety, w której przede wszystkim podkreślono jej sprawną organizację, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż uczestniczyło w niej około 200 osób i wygłoszono ponad 90 referatów. Następnie ogłoszono, że kolejna konferencja PTN odbędzie się za rok w Lublinie.

Oficjalnego zamknięcia konferencji dokonały prof. dr hab. Weronika Wilczyńska oraz dr hab. Anna Cieślicka.

Danuta Wiśniewska

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku Kraków 2006

Maria Jodłowiec

Instytut Filologii Angielskiej

Uniwersytet Jagielloński

Kraków

Sprawozdanie z Konferencji PTN - Kraków 2006

Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku

W dniach 11-13 września 2006 odbyła się w Krakowie doroczna Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Konferencja została zorganizowana pod auspicjami Zarządu Głównego PTN przez Instytut Filologii Angielskiej UJ przy współudziale Instytutu Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Z inicjatywy prof. Anny Niżegorodcew, wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego PTN, reprezentującej Instytut Filologii Angielskiej UJ, powołano Komitet Naukowy konferencji, do którego zaproszenie uprzejmie przyjęli: prof. Weronika Wilczyńska (UAM), przewodnicząca Zarządu Głównego PTN, prof. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (UW), wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego PTN, oraz prof. Janusz Arabski, dyrektor Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Nad przygotowaniem oraz przebiegiem konferencji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: prof. Anna Niżegorodcew (IFA UJ), przewodnicząca, dr Maria Jodłowiec (IFA UJ), sekretarz, dr Małgorzata Pamuła (AP) oraz dr Anita Pytlarz (AP).

W konferencji wzięło udział ponad 140 osób, z których znakomitą większość stanowili członkowie PTN ze wszystkich oddziałów krajowych. Na konferencję przyjechali również niezrzeszeni nauczyciele języków obcych, a słuchaczami referatów byli także studenci z krakowskich uczelni.

Obrady plenarne odbywały się w Auli Średniej Audytorium Maximum UJ - nowo otwartym, nowoczesnym i wyposażonym w najnowszy sprzęt multimedialny gmachu UJ, zaś odczyty w sekcjach miały miejsce w gościnnych salach Instytutu Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

W trakcie konferencji zaprezentowano prawie 100 referatów obejmujących różne aspekty dwóch tematów wiodących: „Dwujęzyczność i wielojęzyczność w edukacji. Integracja kształcenia językowego z kształceniem ogólnym i zawodowym" oraz „Ewaluacja programów, materiałów do nauczania i oceniania oraz osiągnięć uczniów."

Obrady w sekcjach objęły bardziej szczegółowe bloki tematyczne, takie jak:

 • kompetencja multilingwalna i interkulturowa,
 • procesy poznawcze,

 • kształcenie nauczycieli: nowe kierunki; nowoczesne technologie,
 • tradycyjne i nowoczesne metody nauczania,
 • nauczanie podsystemów języka,
 • nauczanie dzieci,
 • ewaluacja w dydaktyce języków,
 • nauczanie języka specjalistycznego,
 • autonomia ucznia,
 • tłumaczenie,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego.

Wygłoszone referaty dotyczyły rozmaitych szczegółowych zagadnień z zakresu glottodydaktyki. Wiele wystąpień skupiło się na psycholingwistycznych i socjolingwistycznych czynnikach istotnych w procesie nauczania, a także na problemach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, nauczaniem poszczególnych sprawności językowych i rozwijaniem kompetencji ucznia w zakresie słownictwa, gramatyki i wymowy oraz na różnych aspektach oceny i samooceny.

Sześć wykładów plenarnych poświęconych było zagadnieniom o charakterze bardziej przekrojowym, takim jak wielojęzyczność (wystąpienia prof. Weroniki Wilczyńskiej i prof. Janusza Henzla), problemom ewaluacji (referaty prof. Władysława Miodunki oraz prof. Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik), dwutorowości w kształceniu nauczycieli (prezentacja prof. Anny Niżegorodcew) oraz roli literatury w przekraczaniu barier międzykulturowych (wystąpienie prof. Tadeusza Sławka).

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja panelowa, której przewodniczyła prof. Weronika Wilczyńska. Podsumowując najważniejsze tematy konferencji, takie jak dwujęzyczność, różnojęzyczność, wielokulturowość, problemy ewaluacji i kształcenia nauczycieli, dyskutanci zastanawiali się nad adekwatnością stwierdzenia, że dydaktyka języków obcych wkroczyła w erę „postmetodyczną", odwołując się w prezentowanych poglądach do nowych wyzwań stojących przed nami na progu 21. stulecia.

Konferencja przebiegła w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Poza ciekawymi dyskusjami, które towarzyszyły prezentacjom, również rozmowy kuluarowe i spotkania o charakterze towarzyskim stały się okazją do wymiany opinii i doświadczeń dydaktycznych.

Organizatorzy mają nadzieję, że bankiet w restauracji „U Wentzla" przy Rynku Głównym dostarczył gościom niezapomnianych doznań ducha i ciała. Profesjonalne konwersacje toczące się w pięknie odrestaurowanych wnętrzach zabytkowej kamienicy, nabrały tam szczególnego uroku, a koncert zespołu „Max Klezmer Band" sprowokował nawet do tańca bardziej odważnych uczestników spotkania.

Tom pokonferencyjny znajduje się obecnie w opracowaniu, a jego publikacja jest przewidziana na wrzesień 2007.

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Wrocław 2007

Jolanta Krieger-Knieja

UMCS Lublin

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEOFILOLOGICZNEGO - WROCŁAW 2007

 NA TEMAT:

NOWE SPOJRZENIA NA MOTYWACJĘ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH

            Jak co roku we wrześniu członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego z całego kraju mieli kolejną okazję do spotkania, bowiem w dniach 10-12.09.2007r. odbyła się we Wrocławiu doroczna Konferencja Naukowa PTN, współorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa, Uniwersytet Wrocławski, a konkretnie przez Instytut Filologii Angielskiej oraz Wyższą Szkołę Filologiczną, czyli wszystkie instytucje kształcące nauczycieli języków obcych we Wrocławiu. Honorowy patronat nad spotkaniem objął pan Prezydent Miasta Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz.

W konferencji wzięło udział 148 osób, głównie członków PTN ze wszystkich oddziałów krajowych, ale także niezrzeszonych sympatyków z całego kraju.

            Oficjalnego powitania wszystkich przybyłych na konferencję dokonała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji pani prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaś oficjalnego otwarcia konferencji dokonał pan Prorektor ds. Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Ryszard Cach. Następnie zabrali głos: Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej, prof. dr hab. Zdzisław Wąsik i Dziekan Wydziału Filologicznego gościnnego Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Michał Tarnowski oraz Przewodnicząca Zarządu Głównego PTN prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, która przedstawiła w skrócie historię Towarzystwa. Wśród gości zasiadła również pani Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, mgr Anna Karp, której placówka także wspomogła organizację konferencji, głównie w postaci wypożyczonego sprzętu.

Otwarcie obrad uświetnił doniosły moment wręczenia najwyższego w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym odznaczenia, czyli Medalu im. Prof. Ludwika Zabrockiego znanej i szanowanej pani prof. dr hab. Elżbiecie Zawadzkiej-Bartnik z Uniwersytetu Warszawskiego. W ten sposób wyróżniono jej olbrzymi wkład w rozwój badań nad dydaktyką nauczania języków obcych oraz długoletnią i aktywną działalność na rzecz Towarzystwa.

      Przewodniczenie obrad rozpoczął wspomniany już prof. dr hab. Zdzisław Wąsik, który poprowadził pierwszą sesję plenarną. Pod tym zacnym przewodnictwem wygłoszone zostały dwa referaty. Pani prof. dr hab. Anna Dąbrowska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i jednocześnie Dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców tego uniwersytetu mówiła o aktualnym statusie naszego języka ojczystego i żywo odpowiadała na pytanie: Dlaczego cudzoziemcy uczą się polskiego? podkreślając Stare i nowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Następnie wspominana już pani prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) wygłosiła interesujący referat wprowadzający w tematykę konferencji pt. Pojęcie motywacji wczoraj, dziś i jutro.

            I tak to pojęcie motywacji miało zdominować obrady toczące się przez trzy dni pod zawartym w temacie tegorocznej konferencji hasłem, a mianowicie Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Temat dyskutowany był zasadniczo w sześciu blokach tematycznych obejmujących następujące zagadnienia szczegółowe:

Blok I. Współczesne tendencje w badaniach nad motywacją w dydaktyce języków obcych:

- rola teorii atrybucji w motywacji,

- motywacja osiągnięć,

- konstruktywistyczne ujęcie motywacji,

- pojęcie flow (przepływ) i jego rola w dydaktyce języków obcych,

- inne współczesne teorie i koncepcje.

Blok II. Motywowanie uczniów i studentów w różnych grupach wiekowych:

- dzieci i młodzież, studenci na lektoratach, dorośli na kursach językowych, uczniowie z dysfunkcjami (upośledzenie słuchu, wzroku, dysleksja, dysgrafia).

Blok III. Motywowanie nauczycieli języków obcych.

- problem wypalenia zawodowego nauczycieli i zapobieganie jego konsekwencjom.

Blok IV. Motywacja w uczeniu się i nauczaniu języka polskiego jako obcego:

- charakterystyka grupy uczących się, ich potrzeby oraz sposoby motywowania.

Blok V. Techniki motywacyjne w rozwijaniu sprawności receptywnych i produktywnych:

- spojrzenie nauczycieli i lektorów praktyków, wymiana doświadczeń.

Blok VI. Adaptacja materiałów dydaktycznych do nauczania języków obcych pod kątem zwiększenia ich wartości motywacyjnej:

- adaptacja podręczników, ćwiczeń, materiałów autentycznych,

- wymiana praktycznych doświadczeń.

Ponadto wystąpienia prelegentów podejmowały tematy zawiązane z badaniem i testowaniem motywacji a także dotyczące rozwijania autonomii ucznia, samooceny jako elementu motywującego w dydaktyce języków obcych a tutaj m.in. roli Europejskiego Portfolio Językowego. Na konferencji znalazło się też miejsce na przedyskutowanie zagadnień, którym współczesna glottodydaktyka poświęca ostatnio wiele uwagi, a mianowicie roli tzw. multimediów i aspektów kulturowych w nauczaniu języków obcych.

            Uczestnicy konferencji mogli dokonywać wyboru spośród tak szerokiej oferty tematycznej dzięki profesjonalnie przygotowanej broszurze autorstwa dr Małgorzaty Baran-Łucarz, prof. Anny Michońskiej-Stadnik i prof. Zdzisława Wąsika zawierającej skrupulatnie zebrane streszczenia wszystkich referatów.

            Niewątpliwą atrakcją przygotowaną przez organizatorów był w drugim dniu konferencji wygłoszony przez pana prof. dr hab. Jana Miodka ze znaną wszystkim Polakom swadą i poparty wieloma zaskakującymi przykładami z języka referat plenarny na temat: Dydaktyka języków obcych w świetle zmian polszczyzny po roku 1989.

W gościnnych progach Uniwersytetu Wrocławskiego nie zabrakło przy tej okazji kompetentnego i rzeczowego wykładu Przewodniczącej Towarzystwa Neofilologicznego pani prof. dr hab. Weroniki Wilczyńskiej (Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Przedstawiła szeroko dyskutowany współcześnie problem wielojęzyczności w konkretnym kontekście tytułując swoje wystąpienie: Motywy wyboru języka obcego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum a postulat rozwijania wielojęzyczności w krajach Unii Europejskiej.

Interesującym i ważnym akcentem podczas konferencji była dyskusja panelowa, którą prowadziła Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, pani mgr Anna Karp. Tematem dyskusji były Wyzwania w kształceniu nauczycieli języków obcych. Jako grono ekspertów wystąpili: prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Wysocka z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Anna Niżegorodcew z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Mirosław Pawlak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Alina Jarząbek, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Polsce. Dyskusja trwała półtorej godziny i była tak interesująca, że Zarząd PTN postanowił tę tematykę przedstawić jako wiodącą dla organizatorów kolejnej konferencji Towarzystwa.

    W trzecim, ostatnim dniu konferencji wszyscy obecni skoncentrowali się na ważnym dla wszystkich temacie tzw. wypalenia zawodowego. Na wstępie uczestnicy mogli usłyszeć ciekawe spostrzeżenia i wnioski pani prof. dr hab. Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik z Uniwersytetu Warszawskiego zawarte w jej referacie plenarnym pt. Problem zaniku motywacji w pracy nauczyciela a następnie wymienić się doświadczeniami w ożywionej dyskusji.

Prof. dr hab. Maria Wysocka (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego) zakończyła ostatnią sesję plenarną swoim wystąpieniem na temat: Autoobserwacja i autoocena jako czynniki (de)motywujące do pracy nauczycieli języków obcych proponując pewne praktyczne rozwiązania do zastosowania.

            Po ostatniej w tym dniu serii referatów w sekcjach w „roboczym" zakończeniu konferencji zapoznano uczestników z wynikami wyborów do Zarządu Głównego PTN, które odbyły się podczas Walnego Zjazdu Towarzystwa w dniu 11. 09.2007r. oraz ogłoszono, że kolejna doroczna konferencja odbędzie się we wrześniu 2008 r. w starym pięknym Kaliszu. Ponadto organizatorzy zapewnili uczestników o wydaniu dwóch tomów publikacji recenzowanej zawierającej materiały z dobiegającej już końca konferencji we Wrocławiu. Oficjalnego zamknięcia konferencji dokonały: w imieniu całego Komitetu Organizacyjnego pani prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik a w imieniu Zarządu Głównego PTN pani prof. dr hab. Weronika Wilczyńska.

            Konferencja przebiegła w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze; tematyka rozmów prowadzonych w kuluarach zdradzała żywe zainteresowanie omawianymi podczas obrad zagadnieniami. Dodatkowo przebieg konferencji we Wrocławiu umilił atrakcyjny program kulturalny zaproponowany przez organizatorów. Zainteresowani uczestnicy mogli wziąć udział w jednym z koncertów 42. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i wysłuchać przepięknych Kantat rodu Bachów oraz zwiedzić jedyną w swoim rodzaju słynną wystawę Panorama Racławicka. Na wspólny wieczór bankietowy wszyscy zostali zaproszeni do gościnnego Muzeum Architektury, gdzie degustując wyśmienite dania mogli swobodnie spacerować po starym zabytkowym wnętrzu i oglądać aktualne ekspozycje. Warto także wspomnieć, że ponadto w planach organizatorów był przewidziany dla uczestników wieczorny rejs statkiem po Odrze, a więc możliwość odprężenia i podziwiania pięknego Wrocławia z tej niecodziennej perspektywy. Jednak ze względu na wysoki powodziowy stan rzeki w tym właśnie czasie rejs nie mógł się odbyć a mając na uwadze bezpieczeństwo wszyscy przyjęli wiadomość o odwołaniu rejsu przez Policję Wodną z wyrozumiałością.

            Podczas tegorocznej konferencji zadbano także o prezentację książek do nauczania i uczenia się języków obcych - jedna z wrocławskich księgarni zapewniła uczestnikom wystawę i prowadziła sprzedaż książek z 15 procentowym konferencyjnym rabatem.        

            Chce się z uznaniem i radością stwierdzić, że konferencja we Wrocławiu podtrzymała długoletnią tradycję wszystkich ogólnopolskich konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, których ogólnym założeniem była i jest wymiana doświadczeń w znaczących i żywotnych kwestiach związanych z dydaktyką języków obcych przez nauczycieli, wykładowców i lektorów wszystkich języków nauczanych w polskich szkołach, łącznie z językiem polskim jako obcym.           

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

We have 29 guests and no members online

Konferencje

Neofilolog 56/1

neo 452

Koła PTN