Wednesday 8 February 2023

VII Międzynrodowa konferencja naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier

nt.

Perspektywy rozwoju ludologii

Poznań 19 – 20 listopada 2011

 

 
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Pracownia Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej ILS UAM mają zaszczyt zaprosić na kolejną konferencję z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier".
Siódma już konferencja z cyklu zapoczątkowanego w 2005 roku, przy popularności jaką cieszyły się wszystkie poprzednie, skłania do zastanowienia nad aktualnym statusem i przyszłością ludologii jako dyscypliny naukowej zajmującej się badaniem gier. Dlatego też w tym roku poza wciąż otwartymi kwestiami dotyczącymi miejsca gier w kulturze współczesnej, ich użyteczności w badaniach społecznych i zastosowaniach w edukacji proponujemy następujące tematy i zagadnienia do dyskusji:
1. Przedmiot, metody i cele ludologii
2. Miejsce ludologii wśród innych nauk (humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych, ścisłych)
3. Ludologiczne organizacje i towarzystwa naukowe
4. Badania nad grami – między teorią a praktyką
5. Edukacyjne zastosowania gier
6. Techniki ludyczne w glottodydaktyce i komunikacji interkulturowej
7. Miejsce gier we współczesnej kulturze medialnej
8. Gry jako medium kultury popularnej i kultury fanowskiej
9. Gamification (gamifikacja, grywalizacja): zastosowanie zasad gier w różnych dziedzinach życia
10. Gry i ich twórcy – zabawa, sztuka, misja, rzemiosło?
11. E-sporty – dyscypliny olimpijskie czy niesportowe rozrywki wideo?
Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy.
Do zobaczenia w Poznaniu!
Więcej informacji na stronie → konferencji Polskiego Towarzystwa Badania Gier

Konferencja Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych - techniki, strategie, narzędzia

Instytut Neofilologii PWSZ w Koninie oraz Zakład Filologii Angielskiej

Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu

zapraszają do udziału w konferencji na temat:

Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych -

techniki, strategie, narzędzia

Konin, 8-10 maja 2012 r.

Drugi komunikat konferencyjny

Ogromne zainteresowanie tematyką autonomii w nauce języka obcego, którego dowodem był tak liczny udział pracowników naukowych, metodyków i nauczycieli w trzech poprzednich konferencjach poświęconych temu zagadnieniu oraz popularność wydanych na ich podstawie prac monograficznych, sprawia, że podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu kolejnego spotkania tego typu. Choć tematyka następnej konferencji będzie jak zwykle szeroka, chcielibyśmy tym razem zachęcić Państwa w szczególności do zastanowienia się nad technikami rozwijania autonomii, strategiami stosowanymi przez uczących się, jak również narzędziami, które można w tym celu wykorzystać w klasie językowej i poza nią. Konferencja będzie również miała nieco inną formułę, ponieważ obrady odbywać się będą zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, co jest związane z faktem udziału w konferencji specjalistów spoza Polski oraz chęcią opublikowania dwóch prac zbiorowych w tych właśnie językach.

Podczas obrad planujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z dziedziny dydaktyki językowej z Polski i z zagranicy. Do chwili obecnej swój udział w konferencji potwierdzili:

 • prof. Danuta Gabryś-Barker (Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski);
 • prof. David Little (Trinity College, Dublin);
 • prof. Kazimiera Myczko (Instytut Filologii Germańskiej, UAM w Poznaniu);
 • prof. Weronika Wilczyńska (Instytut Filologii Romańskiej, UAM w Poznaniu);
 • prof. Maria Wysocka (Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski);
 • dr Richard Smith (Center for Applied Linguistics, University of Warwick).

Oczekujemy zgłoszeń referatów, które związane byłyby z naszkicowaną powyżej tematyką konferencji. Zgłaszane referaty mogłyby przykładowo dotyczyć następujących zagadnień:

 • sposoby rozwijania autonomii w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach kształcenia;
 • ewaluacja efektywności technik, strategii i narzędzi służących rozwijaniu postaw i zachowań autonomicznych, jak również prezentacja sposobów praktycznego ich zastosowania;
 • opracowywanie narzędzi służących rozwijaniu autonomii;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w promowaniu samodzielności uczniów;
 • trening strategiczny a rozwijanie autonomii uczniowskiej;
 • rola autonomii uczniowskiej i strategii uczenia się w nauczaniu różnych podsystemów języka i sprawności językowych;
 • dokumenty Rady Europy a rozwijanie autonomii;
 • współzależność autonomii ucznia i autonomii nauczyciela;
 • różnice indywidualne a rozwijanie autonomii;
 • metodologia badań nad autonomią ucznia.

Poza referatami (20 minut + 10 minut na dyskusję), proponujemy również formę warsztatów dotyczących praktycznej ilustracji sposobów rozwijania postaw i zachowań autonomicznych (60 minut). Z uwagi na zmienioną formułę, obrady odbywać się będą w języku polskim i języku angielskim, z podziałem na odpowiednie sekcje za wyjątkiem referatów plenarnych. Planujemy publikację wybranych referatów w dwóch recenzowanych tomach o charakterze monograficznym, przy czym publikacja anglojęzyczna ukaże się w jednym z wydawnictw zagranicznych. 

Chcielibyśmy także gorąco zaprosić do udziału w konferencji nauczycieli różnych typów szkół, dla których planujemy dodatkowo przygotować odrębny, jednodniowy cykl referatów i warsztatów. Nauczyciele biorący udział w konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa z uwzględnieniem liczby godzin zawartych w programie referatów i warsztatów.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 maja 2012 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje wyżywienie, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PWSZ w Koninie: Kredyt Bank S.A. oddział Konin 65 1500 1461 1214 6004 7669 0000, z dopiskiem: Konferencja nt. autonomii 2012. Dla studentów studiów licencjackich i magisterskich udział w wykładach i warsztatach jest bezpłatny.

Dla uczestników konferencji zarezerwowaliśmy miejsca noclegowe w dniach 7/8, 8/9 i 9/10 maja w Hotelu Konin przy Al. 1-go Maja 13 (strona internetowa: http://www.hotelkonin.pl/), po preferencyjnej cenie 125-145 zł za dobę w 1-osobowym, 150-170 zł za dobę w pokoju 2-osobowym i 205 zł w pokoju 3-osobowym. Rezerwacji imiennej powinni dokonać sami uczestnicy, kontaktując się z hotelem telefonicznie (tel. 063 243 76 00) lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail: recepcja@hotelkonin.pl). Opłata za nocleg będzie uiszczana bezpośrednio w hotelu.

Termin nadsyłania streszczeń referatów (ok. 200-300 słów) oraz krótkich not biograficznych  (60-80 słów) upływa 20 marca 2012 r., a informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 10 kwietnia 2012 r. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych (w załączeniu), opłat konferencyjnych oraz upoważnień do wystawienia faktury VAT bez podpisu (w załączeniu) upływa 20 kwietnia 2012 r. Informujemy jednocześnie, że do dnia 1 maja 2012 r. możliwy będzie zwrot 50% opłaty konferencyjnej, a po tym terminie opłaty nie będą już mogły być zwrócone.

Ramowy program konferencji, jak również inne istotne informacje zawarte zostaną w drugim komunikacie konferencyjnym, który prześlemy w lutym. Zachęcamy także do odwiedzania strony internetowej konferencji: https://sites.google.com/site/konferencjaautonomia/.

Ewentualne pytania oraz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na następujący adres e-mail: konferencjaautonomia2012@gmail.com.

Komitet Organizacyjny:                                                                  

prof. dr hab. Mirosław Pawlak - przewodniczący

dr Mariusz Kruk - sekretarz

dr Joanna Chojnacka-Gärtner

dr Marek Derenowski

dr Anna Mystkowska-Wiertelak

dr Bartosz Wolski                                                                

mgr Sylwia Dominiak

mgr Ewa Konieczna

mgr Waldemar Markiewicz

mgr Karolina Rakowicz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Trzecie międzynarodowe seminarium naukowe Komunikacja – Kultura – Kreatywność

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Zakład Filologii Angielskiej

Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile

we współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu i Katedrą Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego,

zapraszają na trzecie międzynarodowe seminarium naukowe pt.

Komunikacja – Kultura – Kreatywność

Piła, 22-23 października 2012

Poprzednie edycje naszego seminarium z roku 2010 i 2011 cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska nauczycieli, nie tylko akademickich, którym bliska jest tematyka badań stosowanych 

w językoznawstwie. Jak do tej pory wiele z wystąpień podejmowało tematykę praktycznych aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając zmieniającą się rzeczywistość i wymagania rynku pracy 

oraz wzmożone kontakty interkulturowe. Te uwarunkowania, obok rozwoju technologicznego, stawiają nam nowe wyzwania i stwarzają potrzebę rozwijania i doskonalenia kompetencji językowych i społecznych, np. kreatywności, elastyczności i otwartości.  Zwracamy się zatem do Państwa 

z serdecznym zaproszeniem na trzecią edycję naszego seminarium, podczas której chcielibyśmy kontynuować dyskusję w zakresie tych obszarów. 

Wystąpienia i dyskusje będą się odbywać się w trzech sekcjach, z których każda będzie poświęcona jednemu z tytułowych tematów. Zapraszamy nauczycieli języków obcych, wykładowców, badaczy, menadżerów, trenerów, teoretyków i praktyków komunikowania się, w tym interkulturowego, do zaprezentowania referatu, mieszczącego się w zakresie programowym seminarium, jak też osoby bez referatu zainteresowane podzieleniem się własną wiedzą i wymianą doświadczeń. Zapraszamy szczególnie serdecznie nie tylko specjalistów od języka angielskiego i niemieckiego, ale również filologów innych języków obcych. 

Proponujemy następujące panele i zakresy tematyczne: 

Panel nr 1: Komunikacja specjalistyczna

 • dydaktyka języków specjalistycznych
 • komunikacja w różnego typu organizacjach i instytucjach
 • analiza dyskursu organizacyjnego, reklamy i PR
 • nowe media i technologie w komunikacji specjalistycznej
 • międzykulturowe aspekty komunikacji specjalistycznej
 • język angielski w międzynarodowej komunikacji biznesowej

Panel nr 2: Interkulturowość w dydaktyce

 • kompetencje interkulturowe i ich wykształcanie na zajęciach języka obcego i innych przedmiotach
 • pragmatyka interkulturowa i jej dydaktyka
 • literatura interkulturowa i jej zastosowanie na zajęciach języka obcego
 • ewaluacja materiałów i podręczników
 • doświadczenia z odbytych zajęć, staży, wymian kadry lub studentów, np. szok kulturowy, nowe techniki nauczania 
 • wizyty studyjne, miejsca pamięci narodowej, stacje dydaktyczne
 • blended learning a interkulturowość

Panel nr 3: Kreatywność w nauczaniu i uczeniu się języka obcego

 • kreatywne nauczanie a nauczanie dla kreatywności
 • psycholingwistyczne uwarunkowania dla kreatywności językowej
 • nauczanie zorientowane na ucznia, autonomizacja procesu kształcenia językowego
 • kreatywne wykorzystanie technologii ICT 
 • nauczyciel refleksyjny i jego rola w kształceniu językowym
 • socjo-semiotyczne aspekty akwizycji językowej
 • nauczanie przez działanie a nauczanie komunikatywne

Obrady będą prowadzone w języku polskim, angielskim i niemieckim. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji 20 minut na wygłoszenie referatu i 10 minut na dyskusję lub dodatkowe komentarze. Przewidujemy również publikację dwóch monografii poseminaryjnych, w tym jedną w wydawnictwie zagranicznym. Artykuły poseminaryjne będzie można nadsyłać w języku angielskim, niemieckim lub polskim. Szczegóły dotyczące formatu publikacji zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 320 zł. i obejmuje poczęstunki w przerwach między obradami, dwa obiady, uroczystą kolację i publikację wybranych artykułów w recenzowanej monografii. Cena nie obejmuje zakwaterowania.  

Uczestnikom seminarium proponujemy zakwaterowanie w cenie:

w Hotelu Gromada “Rodło”: ze śniadaniem pokój jednoosobowy 158 zł, dwuosobowy 210 zł. Strona główna hotelu www.gromada.pl . W celu uzyskania zniżki, prosimy o rezerwację pod  numerem telefonu 67 3511800 oraz podanie hasła: seminarium Komunikacja, Kultura, Kreatywność 3.

lub w Hotelu Gwda (w zależności od standardu wyposażenia): pokój jednoosobowy ze śniadaniem od 69 zł., dwuosobowy ze śniadaniem od 96 zł. Rezerwacja na stronie hotelu: www.hotelgwda.emeteor.pl. 

lub w Domu Studenta: ok. 50 zł ze śniadaniem od osoby. Rezerwacja telefoniczna: 67 35226 46 wew. 26.

Prosimy o samodzielne dokonanie rezerwacji po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa!

Zgłoszenia i prośby o dalsze informacje prosimy kierować na adres mailowy seminarium:

kkk@pwsz.pila.pl  . Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej seminarium: www.kkk.pwsz.pila.pl

Ważne terminy:

25 czerwca 2012: zgłoszenie udziału uczestnictwa bez referatu lub z referatem z podaniem tytułu i sekcji, w której planowane jest wystąpienie koniecznie na Karcie zgłoszenia umieszczonej w zaproszeniu.

25 lipca 2012: przesłanie potwierdzenia udziału przez organizatorów oraz wstępnego programu seminarium;

31 sierpnia 2012: dokonanie opłaty na konto PWSZ im. S. Staszica w Pile: Kredyt Bank S.A. Filia Nr 1 w Pile 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000  z dopiskiem Seminarium KKK 3 + imię i nazwisko;

Informujemy, że do 15 września będzie możliwy zwrot wpłaconej opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w seminarium. Po tym terminie za względów proceduralnych nie będzie takiej możliwości.

8 października 2012: organizatorzy przesyłają uczestnikom szczegółowy program seminarium.

Z wyrazami szacunku,

Komitet naukowy seminarium

prof. dr Gabriella B. Klein, Uniwersytet w Perugii, Włochy

prof. UG dr hab. Józef Grabarek, Uniwersytet Gdański, Polska 

prof. dr María Jesús Lorenzo Modia, Uniwersytet La Corunna, Hiszpania

prof. dr Elizabeth Woodward-Smith, Uniwersytet La Corunna, Hiszpania

prof. dr Alan Floyd, Uniwersytet La Corunna, Hiszpania

prof. PWSZ dr hab. Janusz Taborek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Komitet organizacyjny seminarium

doc. dr Tatiana Strokovskaja, Uniwersytet Moskiewski im. W. Łomonosowa w Moskwie, Rosja

dr Koffi Dossou, Key and Key Communications, Włochy/Togo

dr Maja Hunter, Uniwersytet Sultana Qaboosa, Muskat, Oman

prof. PWSZ dr Lech Kacprzak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Polska, Poland

doc. dr Anna Szczepaniak-Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

doc. dr Hadrian Lankiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Zakłady Filologii Angielskiej i Lingwistyki Stosowanej 

Instytut Humanistyczny PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

Tel. 67 352 26 25; e-mail: zja@pwsz.pila.pl

PLEJ PLOT 2014

the PsychoLinguistic Open Team i Koło Naukowe Glottodydaktyków

zapraszają do udziału w

trzeciej studencko-doktoranckiej konferencji

PLEJ PLOT 2014

Łódź, 1-2 marca 2014

 

Konferencja PLEJ PLOT 2013 adresowana jest do magistrantów i doktorantów kierunków filologicznych, pedagogicznych i psychologicznych, a także do osób, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki nauczania oraz uczenia się języków, zwłaszcza nauczycieli języków obcych. Konferencja ma na celu integrację filologów, pedagogów oraz psychologów zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych, popularyzację osiągnięć współczesnej psycholingwistyki, dydaktyki języków obcych i glottodydaktyki oraz wymianę doświadczeń i poglądów w tym zakresie.

Głównym językiem konferencji będzie język angielski, ale przewidujemy również wystąpienia w języku polskim.

 

Podczas konferencji przewiduje się wystąpienia o tematyce wymienionej poniżej:

 


 • Psychologiczne aspekty uczenia się i nauczania języków
 • Dydaktyka języków obcych
 • Dwujęzyczność i wielojęzyczność
 • Nauczanie polskiego jako języka obcego

 

 • Uczenie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Materiały i programy nauczania
 • Nauczanie języka wspomagane komputerowo (CALL)


Inne, zbliżone tematycznie, wystąpienia również zostaną rozpatrzone.

WYKŁADY PLENARNE

Podczas konferencji następujący goście wygłoszą wykłady plenarne:

 • Małgorzata Jedynak (Uniwersytet Wrocławski)

Insights into language acquisition of the blind and partially sighted

 • Larysa Sanotska (Ivan Franko National University of L'viv, Ukraina)

Personality Traits and Language Anxiety: Intrinsic Motivation Revisited

 

WARSZTATY

Podczas konferencji odbędą się także następujące warsztaty:

 • A crash course in second/foreign language research methodology

(Jacek Rysiewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

 • Teaching speaking to adult learners

(Małgorzata Łuniewska, Uniwersytet Opolski)

 

ABSTRAKTY

Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień (20 minut + 10 minut na dyskusję) w języku angielskim (lub polskim – dotyczy wystąpień w języku polskim) drogą elektroniczną na adres e-mail: plejplot@gmail.com do końca grudnia 2013. Abstrakt o długości 200-250 słów powinien zawierać tytuł wystąpienia, imię i nazwisko, adres e-mail oraz afiliację uczestnika.

Wiadomość o zaakceptowaniu abstraktu zostanie wysłana do 15 stycznia 2014.

 

REJESTRACJA I OPŁATA KONFERENCYJNA

Rejestracja uczestnika konferencji następuje w drodze przyjęcia referatu i następnie wniesienia przez uczestnika w terminie do 1 lutego 2014 opłaty konferencyjnej w wysokości 180 zł na rachunek bankowy:

Uniwersytet Łódzki,

Bank PKO S.A., II O/Łódź,

ul. Piotrkowska 270, 90-959 Łódź

96 1240 3028 1111 0010 2943 1767 („PLEJ PLOT 2014 + imię i nazwisko”)

 

Osoby, które nie zamierzają przedstawiać referatu a chciałyby uczestniczyć w konferencji, prosimy o informację w terminie do 1 lutego 2014. Uczestnictwo bez referatu nie wpływa na wysokość opłaty konferencyjnej.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 16/18, Łódź.

 


W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Ola Majchrzak

ia.uni.lodz.pl/plejplot

 

*****

 

 

the Psycholinguistic Open Team and Koło Naukowe Glottodydaktyków

are happy to announce

the 3rd students` conference

PLEJ PLOT 2014

Lodz, March 1st-2nd, 2014

The conference PLEJ PLOT 2013 is addressed at M.A. and Ph.D. students of the faculty of languages, psychology and education as well as those whose research interests concentrate on learning and teaching languages, especially language teachers. The goal of the conference is to integrate foreign language specialists, educators and psychologists interested in various aspects of learning and teaching languages. It also aims at popularizing the achievements of modern Psycholinguistics, Foreign Language Pedagogy and Glottodidactics as well as at exchanging opinions and beliefs on the subject matter.

The language of the conference is predominantly English, but shall also consider contributions in Polish.

 

The following themes shall be considered during the conference:


 • Psychological aspects of language learning and teaching
 • Foreign language pedagogy
 • Bilingualism and multilingualism
 • Teaching Polish as a foreign language
 • Teaching foreign languages to students with special educational needs
 • Teaching materials and syllabi
 • Computer Assisted Language Learning (CALL)


Other themes shall also be considered.

 

PLENARY SPEAKERS

 

During the conference the following guests will deliver plenary talks:

 

 • Małgorzata Jedynak (University of Wrocław, Poland)

 

Insights into language acquisition of the blind and partially sighted

 

 • Larysa Sanotska (Ivan Franko National University of L'viv, Ukraine)

 

Personality Traits and Language Anxiety: Intrinsic Motivation Revisited

 

WORKSHOPS

 

During the conference the following workshops will be held:

 

 • A crash course in second/foreign language research methodology

 

(Jacek Rysiewicz, Adam Mickiewicz University, Poland)

 

 • Teaching speaking to adult learners

 

(Małgorzata Łuniewska, Opole University, Poland)

 

 

 

ABSTRACT SUBMISSION

 

Abstracts of presentations (20 minutes + 10 minutes for discussion) in English in the range of 200-250 words should be submitted by e-mail to plejplot@gmail.com by the end of December 2013. The proposals should include the title, name, affiliation and e-mail address. Notifications of acceptance will be sent by January 15th, 2014.

 

 

 

REGISTRATION AND CONFERENCE FEE

 

The registration takes place by acceptance of paper and making the conference fee payment by February 7th, 2014. The conference fee is 180 and the account number is:

 

Uniwersytet Łódzki,

 

Bank PKO S.A., II O/Łódź,

 

ul. Piotrkowska 270, 90-959 Łódź

 

96 1240 3028 1111 0010 2943 1767 („PLEJ PLOT 2014 + your name”)

 

 

 

If you want to take part in the conference but you do not wish to present a paper, please inform us about it by February 1st , 2014. The conference fee for participation without a paper is the same as for participation with a paper.

 

 

 

CONFERENCE VENUE

 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18, Lodz.

 

 

 

On behalf of the Organizing Committee:

 

Ola Majchrzak                                                                                                                  

 

ia.uni.lodz.pl/plejplot

 

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

We have 9 guests and no members online

Konferencje

Neofilolog 59/2

neo 452

Koła PTN