Wednesday 19 June 2024

Foreign Languages and Cultures: New Educational Contexts 2015

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 
Katedra Filologii Angielskiej
ul. J. Słowackiego 114/118

ZAPROSZENIE NA
Międzynarodową konferencję naukową  


Foreign Languages and Cultures: New Educational Contexts 2015
(Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne 2015)


13 czerwca 2015 r.

Żyjemy w okresie globalnych zmian cywilizacyjnych, które doświadczane są w każdym z obszarów działalności ludzkiej, włączając w to szeroko pojętą sferę edukacji językowej. Choć nie wszystkie z tych zmian mają charakter pozytywny i oczekiwany, to na ich obecności i wpływ na kształcenie językowe nie można pozostać obojętnym. Na szczęście zauważamy także wiele pozytywnych przejawów wspomnianych przemian (nowoczesne technologie, nowatorskie metody nauczania języków obcych, współczesne koncepcje lingwistyczne itp.). Tworzą one nowe konteksty edukacyjne, które  będą przedmiotem wielowątkowych rozważań  podjętych podczas obrad konferencyjnych.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji wystąpień dotyczących następujących obszarów tematycznych:

 • Nowoczesne technologie w edukacji językowej
 • Nowe metody nauczania języków obcych
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Systemy edukacji językowej w innych krajach
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Kształcenie szkole a akademickie
 • Edukacja językowa małych dzieci
 • Nauczanie różnych sprawności językowych (np. mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie)
 • Polski system egzaminów językowych – refleksje
 • Kształcenie nauczycieli języków obcych
 • Współczesne teorie językoznawcze – możliwość przeniesienia teorii w praktykę
 • Kulturowe aspekty nauczania języków obcych
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Prezentacja wyników własnych badań uczestników

Lista ta nie ma charakteru wyczerpującego.

Gościem honorowym Konferencji będzie Pani Prof. dr hab. Barbara Lewandowska – Tomaszczyk
Języki konferencji: angielski i polski
Miejsce obrad: Katedra Filologii Angielskiej, Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Słowackiego 114/118, Budynek B.
Opłata konferencyjna:  uczestnicy czynni (wygłaszający referaty) - 200 zł (opłata uwzględnia przerwy kawowe, drobny poczęstunek oraz publikację monografii nadesłanych artykułów – po uzyskaniu pozytywnej recenzji)
Ważne terminy: Na propozycje zgłoszeń czekamy do 15 maja 2015 r. (informację o akceptacji tematu otrzymacie Państwo do 20 maja 2015 r.). Opłata konferencyjna musi być uiszczona do końca maja 2015 r. Proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego na podany adres:  nowekonteksty2015@interia.pl
Numer konta: Opłatę należy przelać na numer konta: Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, w tytule umieszczając dopisek New Contexts 2015. Faktury są wystawiane wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty. Nie ma możliwości wprowadzania późniejszych zmian.
Uczelnia nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji opłata nie jest zwracana.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Organizator Konferencji:
Katedra Filologii Angielskiej
Kierownik naukowy: dr Irena Czwenar
Sekretariat Konferencji: dr Dorota Gonigroszek
dr Agnieszka Stanecka

W niedalekim sąsiedztwie budynku Filii UJK znajdują następujące hotele:
 Hotel Mercure***
tel.  44 684 00 00
ul. Armii Krajowej 22c
http://www.mercure-piotrkow-trybunalski-vestil.com

Hotel BEST WESTERN***
tel.  44 649 43 00
ul. Grota Roweckiego 5
http://www.bestwesterntrybunalski.pl

Hotel Staromiejski***
tel.  44 615 58 56
Rynek Trybunalski 1
http://www.hotelstaromiejski.com.pl

Hotel Altamira***
tel. 44 733 61 80
ul. Dmowskiego 38
http://www.hotel-altamira.pl

Noclegi zapewnia także uniwersytecki Dom Studenta  (zalecana wczesna rezerwacja), Słowackiego 114/118, nr tel. 44 732 74 42

Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie

Katedra Pedagogiki (Filologia Angielska) oraz Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zapraszają na

I Konferencję Naukową nt: „Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie”.

Termin konferencji: 10 marca 2015r


Język konferencji: angielski, polski
Cel konferencji:
Celem konferencji jest zapoznanie się z trendami i wyzwaniami w nauczaniu języków specjalistycznych (LSP), badaniami prowadzonymi w zakresie glottodydaktyki specjalistycznej, dyskursu LSP oraz wyzwaniami stojącymi przed tłumaczami LSP. Konferencja jest skierowana do nauczycieli LSP oraz do pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów zajmujących się nauczaniem LSP, dyskursem LSP a także do tłumaczy zajmujących się przekładem LSP.
Tematyka
Tematyka obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących zagadnień:
Komunikacja specjalistyczna
Glottodydaktyka specjalistyczna
Translatoryka specjalistyczna
Terminologia specjalistyczna
Różnice między LSP i LGP (język do celów ogólnych)
Cechy dystynktywne LSP
Analiza dyskursów specjalistycznych
Przekład sądowy i prawniczy
Terminy
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o nadsyłanie streszczeń (200-250słów)
15.02.2015r – termin nadsyłania streszczeń artykułów
28.02.2015r – termin nadsyłania pełnych treści artykułów
28.02.2015r –termin zgłoszeń dla osób uczestniczących bez artykułów
Opłata konferencyjna
100zł – opłata za uczestnictwo bez publikacji z możliwością wygłoszenia referatu
150zł – opłata za uczestnictwo i publikację
Wpłaty proszę dokonać na konto 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554 z dopiskiem „Konferencja języki specjalistyczne” do dnia 28.02.2015r.
Publikacja
Nadesłane teksty w języku angielskim, po pozytywnej recenzji, będą publikowane w monografii.

Komitet organizacyjny
Dr Grzegorz Gwóźdź
Mgr Barbara Borkowska-Kępska
Mgr Renata Pikiewicz
Mgr Magdalena Bracio

Komitet naukowy
Dr hab. Prof. UŚ Andrzej Łyda
Dr hab. Prof. UJD Piotr Mamet
Dr Grzegorz Drożdż
Dr Anna Drzazga
Dr Grzegorz Gwóźdź

Program konferencji
Szczegółowy program konferencji będzie dostępny po otrzymaniu streszczeń artykułów
Kontakt
jezykispecjalistyczne@wsb.edu.pl
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie:
www.wsb.edu.pl/jezykispecjalistyczne

 

Norma w przekładzie

Katedra Iberystyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ma zaszczyt zaprosić na
trzecią ogólnopolską konferencję przekładoznawczą


Norma w przekładzie


Bielsko-Biała, 25-26 czerwca 2015


W tym roku zapraszamy Państwa do podjęcia dyskusji na temat norm w przekładzie oraz problemów z nimi związanych. Czy mo żna mówi ć o normach w tłumaczeniu? Skąd się biorą, kto i w jaki sposób egzekwuje ich przestrzeganie? Czy są inne dla różnych dziedzin przekładu? Jaki jest ich zwi ązek z rodzimą tradycją literacką, a jaki z zasadami panującymi w systemie kultury i języka, z którego się tłumaczy? Na te i podobne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas naszego kolejnego czerwcowego spotkania w Bielsku-Białej.

Miejsce: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, kampus główny uczelni ul. Willowa 2.
Zgłoszenie: Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie konferencji www.przeklad.ath.bielsko.pl prosimy nadsyłać do dnia 15 marca 2015. Decyzja dotycząca przyjęcia referatu zostanie ogłoszona do dnia 15 kwietnia 2015.
Język konferencji: Referaty mogą być prezentowane w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim. Przewidujemy wystąpienia 20-minutowe.
Publikacja: Wybrane, zakwalifikowane przez Redakcję artykuły uka żą się w czasopiśmie „Między Oryginałem a Przekładem”. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest nadesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015 roku oraz zastosowanie si ę do norm edytorskich (informacja zostanie przesłana w osobnym pliku).
Opłata konferencyjna: Opłata konferencyjna wynosi 230 zł przy wczesnej rejestracji (15 kwietnia do 15 maja) lub 280 zł po tym terminie. Dla doktorantów przewidujemy 50 zł zniżki przy wczesnej rejestracji. Cena obejmuje wy żywienie (przekąski, kolacja) oraz koszty związane z organizacją konferencji. Nie pokrywamy kosztów zakwaterowania ani dojazdu. Informacje dotyczące numeru konta, terminu płatności, a tak że listę hoteli w pobliżu kampusu znajdą Państwo na stronie http://www.przeklad.ath.bielsko.pl/
Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski prof. dr hab. Anna Bednarczyk prof. dr hab. Małgorzata Tryuk prof. dr hab. Piotr Fast dr Anna Szczęsny
Komitet Organizacyjny:
dr Adriana Sara Jastrzębska dr Katarzyna Szoblik dr Katarzyna Kruk-Junger mgr Agnieszka Palion-Musioł
Adres organizatorów: Katedra Iberystyki Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-300 Bielsko-Biała

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW

zapraszają na konferencję naukową

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze


Kraków 17-18 kwietnia 2015


Informacje ramowe:

Propozycje referatów (20 minut) należy przesyłać do dnia 18. lutego 2015 r.
Zgłoszenia udziału w konferencji (bez referatów) prosimy kierować do dnia 31. marca 2015 r.
Opłata konferencyjna: członkowie PTLS 100,00 zł (o ile opłacone zostaną składki
członkowskie, w tym także za rok 2015). Opłata konferencyjna dla uczestników nie
będących członkami PTLS: 200,00 zł. Studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.

→Zaproszenie i szczególowe informacje

 

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

We have 12 guests and no members online

Konferencje

Neofilolog 60/1

neo 452

Koła PTN