Friday 21 February 2020

Druga interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu Dobra rada, nie zawada pt. Porady dla zakochanych i ku serc pokrzepieniu

Instytut Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie zaprasza do udziału w drugiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu

Dobra rada, nie zawada"

pt. Porady dla zakochanych i ku serc pokrzepieniu,

która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2011 r. w Koszalinie.

Pierwsza konferencja zorganizowana przez naszą Uczelnię w październiku 2010 r. cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, a tom pokonferencyjny pt.

Dobra rada, nie zawada"

ukazał się dwa miesiące po jej zakończeniu.                                                             

Mamy nadzieję, że kontynuowany przez nas cykl spotkań naukowych przyczyni się do rozwoju refleksji nad szeroko rozumianą kulturą i dyskursem poradnikowym, promocji województwa zachodniopomorskiego i miasta Koszalina, a w przyszłości także do wzmocnienia współpracy między specjalistami różnych dziedzin naukowych.            

Radzenie, doradzanie, udzielanie porad to najstarsze i najczęstsze akty komunikacyjne, czyli językowe sposoby rozwiązywania problemów w realnym świecie. Współtworzą one wiedzę, kodyfikują normy, odzwierciedlają relacje nadawczo-odbiorcze.

Obecne są w  komunikacji językowej, kulturze, pedagogice, religii, polityce, obyczajowości, folklorze,literaturze,publicystyce.                                                                                                        

Celem tegorocznej konferencji jest wymiana doświadczeń w badaniu poradnikowego dyskursu obejmującego różnorodność sposobów wyrażania miłości w aspekcie uczuciowym, erotycznym, moralno-etycznym, wychowawczym, patriotycznym, duchowym, obyczajowym i religijnym.  Mile widziane są zarówno porady (obawy, wątpliwości, nakazy, zakazy, przestrogi, preferencje) zamieszczane na łamach czasopism, poradników, udzielane w gabinetach pedagogów szkolnych i psychologów, jak również przez bohaterów utworów literackich (filmowych) lub też wplecione w złote myśli (skrzydlate słowa) wpisywane do pamiętników szkolnych.

Kierowane mogą być zarówno do młodzieży, jak też do osób w wieku średnim i starszym.Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych dziedzin badawczych: kulturoznawców, literaturoznawców, bibliologów, językoznawców, komunikologów, pedagogów, psychologów.

Interdyscyplinarny charakter umożliwi pełniejsze wykorzystanie perspektywy poznawczej dyskursu poradnikowego.                                                     

Organizatorzy przewidują wydanie monografii pt. „Miłość niejedno ma imię", złożonej z tekstów referatów wygłoszonych na konferencji. Prosimy o dostarczenie tekstów w trakcie konferencji.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

- Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

- Jan Kuriata, Poseł na Sejm RP

- Piotr Jedliński, Prezydent Miasta Koszalina

- Andrzej Ziemiński, Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima  Lelewela

Radę naukową tworzą:

- Prof. Bogumiła Staniów, Uniwersytet Wrocławski/Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Koszalinie

- Prof. Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

- Prof. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski

- Prof. Waldemar Żarski, Uniwersytet Wrocławski/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Zgłoszenia oraz tytuły referatów wraz z abstraktami prosimy przesyłać  do 31 maja 2011 r.  Wszystkie szczegóły dotyczące terminów, opłat i zakwaterowania znajdą Państwo na karcie zgłoszenia.                   

KARTA ZGŁOSZENIA

W imieniu organizatorów

Bogumiła Staniów                 Waldemar Żarski

Drugie międzynarodowe seminarium naukowe Komunikacja - Kultura - Kreatywność

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Zakład Filologii Angielskiej

Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile

wraz ze studenckimi kołami naukowymi,

we współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katedrą Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego,

zapraszają na drugie międzynarodowe seminarium naukowe pt.

Komunikacja - Kultura - Kreatywność

Piła, 17-18 października 2011

Pierwsza edycja naszego seminarium pokazała, że konieczna jest cykliczna wymiana doświadczeń, wyników badań empirycznych i teoretycznych między nauczycielami, badaczami i teoretykami zajmującymi się tytułowymi obszarami językoznawstwa stosowanego. Dlatego zwracamy się do Państwa z serdecznym zaproszeniem na drugą edycję naszego seminarium.

Wystąpienia i dyskusje będą się odbywać się w trzeh sekcjach, z których każda będzie poświęcona jednemu z tytułowych tematów. Zapraszamy nauczycieli języków obcych, wykładowców, badaczy, menadżerów, trenerów, teoretyków i praktyków komunikowania się, w tym interkulturowego, do zaprezentowania referatu, mieszczącego się w zakresie programowym seminarium, jak też osoby bez referatu zainteresowane podzieleniem się własną wiedzą i wymianą doświadczeń.

Proponujemy następujące panele i zakresy tematyczne:

Panel nr 1: Komunikacja specjalistyczna

 • dydaktyka języków specjalistycznych
 • komunikacja w różnego typu organizacjach i instytucjach
 • analiza dyskursu organizacyjnego, reklamy i PR
 • nowe media i technologie w komunikacji specjalistycznej
 • międzykulturowe aspekty komunikacji specjalistycznej

Panel nr 2: Interkulturowość w dydaktyce

 • kompetencje interkulturowe i ich wykształcanie na zajęciach języka obcego i innych przedmiotach
 • pragmatyka interkulturowa i jej dydaktyka
 • literatura interkulturowa i jej zastosowanie na zajęciach języka obcego
 • ewaluacja materiałów i podręczników
 • doświadczenia z odbytych zajęć, staży, wymian kadry lub studentów, np. szok kulturowy, nowe techniki nauczania
 • wizyty studyjne, miejsca pamięci narodowej, stacje dydaktyczne
 • CALL i blended learning a interkulturowość

Panel nr 3: Kreatywność w nauczaniu i uczeniu się języka obcego

 • kreatywne nauczanie a nauczanie dla kreatywności
 • psycholingwistyczne uwarunkowania dla kreatywności językowej
 • nauczanie zorientowane na ucznia, autonomizacja procesu kształcenia językowego
 • kreatywne wykorzystanie technologii ICT
 • nauczyciel refleksyjny i jego rola w kształceniu językowym
 • socjo-semiotyczne aspekty akwizycji językowej
 • nauczanie przez działanie a nauczanie komunikatywne      

Obrady będą prowadzone w języku angielskim i niemieckim. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji 20 minut na wygłoszenie referatu i 10 minut na dyskusję lub dodatkowe komentarze. Planowane jest wydanie monografii, opartej na wystąpieniach w trakcie seminarium. Szczegóły dotyczące formatu publikacji zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 320 zł. i obejmuje poczęstunki w przerwach między obradami, dwa obiady, uroczystą kolację i publikację wybranych artykułów w recenzowanej monografii. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uczestnikom seminarium proponujemy zakwaterowanie w promocyjnej cenie w:

Hotelu Gwda: pokój jednoosobowy ze śniadaniem 90 zł., dwuosobowy ze śniadaniem 130 zł. Rezerwacja poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres e-mail: puhberpil@poczta.onet.pl z dopiskiem seminarium Komunikacja, Kultura, Kreatywność 2. Oficjalna strona hotelu: http://www.hotelgwda.emeteor.pl/.

lub Hotelu Gromada "Rodło": ze śniadaniem pokój jednoosobowy 158 zł, dwuosobowy 210 zł. Strona główna hotelu http://www.gromada.pl/ . Rezerwacja na stronie http://gromada.pl/pl-hotel-show-48.html z dopiskiem seminarium Komunikacja, Kultura, Kreatywność 2.

lub w Domu Studenta: 35-45 zł ze śniadaniem od osoby. Rezerwacja telefoniczna: 67 35226 46 wew. 26.

Prosimy o samodzielne dokonanie rezerwacji po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa!!!

Ważne terminy:

20 czerwca 2011: zgłoszenie udziału uczestnictwa (bez referatu) lub z referatem przez przesłanie wypełnionego formularza, dołączonego to tego zaproszenia;

20 lipca 2011: przesłanie potwierdzenia udziału przez organizatorów oraz wstępnego programu seminarium;

15 sierpnia 2011: dokonanie opłaty na konto PWSZ im. S. Staszica w Pile: Kredyt Bank S.A. Filia Nr 1 w Pile 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000 z dopiskiem Seminarium KKK 2;

Informujemy, że do 30 sierpnia w szczególnych wypadkach będzie możliwy zwrot wpłaconej opłaty. Po tym terminie za względów proceduralnych nie będzie takiej możliwości.

30 września 2011: organizatorzy przesyłają uczestnikom szczegółowy program seminarium.

Zgłoszenia i prośby o dalsze informacje prosimy kierować na adres mailowy seminarium:

to=kkk@pwsz.pila.ple https://mail.google.com/mail/h/1s3gi7o201od2/?v=b&cs=wh&to=kkk@pwsz.pila.ple lub emiliawf@pwsz.pila.pl lub szczepaniakkozak@gmail.com.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej seminarium: http://www.kkk.pwsz.pila.pl/

Z wyrazami szacunku,

Komitet naukowy i organizacyjny seminarium:

prof. zw. dr hab. Anatolij Dorodnych                        prof. UG dr hab. Józef Grabarek

prof. PWSZ dr hab. Janusz Taborek                         dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

doc. dr Hadrian Lankiewicz                                     prof. PWSZ dr Lech Kacprzak

doc. dr Anna Szczepaniak-Kozak                             dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej

 

VII Międzynrodowa konferencja naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier

nt.

Perspektywy rozwoju ludologii

Poznań 19 – 20 listopada 2011

 

 
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Pracownia Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej ILS UAM mają zaszczyt zaprosić na kolejną konferencję z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier".
Siódma już konferencja z cyklu zapoczątkowanego w 2005 roku, przy popularności jaką cieszyły się wszystkie poprzednie, skłania do zastanowienia nad aktualnym statusem i przyszłością ludologii jako dyscypliny naukowej zajmującej się badaniem gier. Dlatego też w tym roku poza wciąż otwartymi kwestiami dotyczącymi miejsca gier w kulturze współczesnej, ich użyteczności w badaniach społecznych i zastosowaniach w edukacji proponujemy następujące tematy i zagadnienia do dyskusji:
1. Przedmiot, metody i cele ludologii
2. Miejsce ludologii wśród innych nauk (humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych, ścisłych)
3. Ludologiczne organizacje i towarzystwa naukowe
4. Badania nad grami – między teorią a praktyką
5. Edukacyjne zastosowania gier
6. Techniki ludyczne w glottodydaktyce i komunikacji interkulturowej
7. Miejsce gier we współczesnej kulturze medialnej
8. Gry jako medium kultury popularnej i kultury fanowskiej
9. Gamification (gamifikacja, grywalizacja): zastosowanie zasad gier w różnych dziedzinach życia
10. Gry i ich twórcy – zabawa, sztuka, misja, rzemiosło?
11. E-sporty – dyscypliny olimpijskie czy niesportowe rozrywki wideo?
Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy.
Do zobaczenia w Poznaniu!
Więcej informacji na stronie → konferencji Polskiego Towarzystwa Badania Gier

Konferencja Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych - techniki, strategie, narzędzia

Instytut Neofilologii PWSZ w Koninie oraz Zakład Filologii Angielskiej

Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu

zapraszają do udziału w konferencji na temat:

Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych -

techniki, strategie, narzędzia

Konin, 8-10 maja 2012 r.

Drugi komunikat konferencyjny

Ogromne zainteresowanie tematyką autonomii w nauce języka obcego, którego dowodem był tak liczny udział pracowników naukowych, metodyków i nauczycieli w trzech poprzednich konferencjach poświęconych temu zagadnieniu oraz popularność wydanych na ich podstawie prac monograficznych, sprawia, że podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu kolejnego spotkania tego typu. Choć tematyka następnej konferencji będzie jak zwykle szeroka, chcielibyśmy tym razem zachęcić Państwa w szczególności do zastanowienia się nad technikami rozwijania autonomii, strategiami stosowanymi przez uczących się, jak również narzędziami, które można w tym celu wykorzystać w klasie językowej i poza nią. Konferencja będzie również miała nieco inną formułę, ponieważ obrady odbywać się będą zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, co jest związane z faktem udziału w konferencji specjalistów spoza Polski oraz chęcią opublikowania dwóch prac zbiorowych w tych właśnie językach.

Podczas obrad planujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z dziedziny dydaktyki językowej z Polski i z zagranicy. Do chwili obecnej swój udział w konferencji potwierdzili:

 • prof. Danuta Gabryś-Barker (Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski);
 • prof. David Little (Trinity College, Dublin);
 • prof. Kazimiera Myczko (Instytut Filologii Germańskiej, UAM w Poznaniu);
 • prof. Weronika Wilczyńska (Instytut Filologii Romańskiej, UAM w Poznaniu);
 • prof. Maria Wysocka (Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski);
 • dr Richard Smith (Center for Applied Linguistics, University of Warwick).

Oczekujemy zgłoszeń referatów, które związane byłyby z naszkicowaną powyżej tematyką konferencji. Zgłaszane referaty mogłyby przykładowo dotyczyć następujących zagadnień:

 • sposoby rozwijania autonomii w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach kształcenia;
 • ewaluacja efektywności technik, strategii i narzędzi służących rozwijaniu postaw i zachowań autonomicznych, jak również prezentacja sposobów praktycznego ich zastosowania;
 • opracowywanie narzędzi służących rozwijaniu autonomii;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w promowaniu samodzielności uczniów;
 • trening strategiczny a rozwijanie autonomii uczniowskiej;
 • rola autonomii uczniowskiej i strategii uczenia się w nauczaniu różnych podsystemów języka i sprawności językowych;
 • dokumenty Rady Europy a rozwijanie autonomii;
 • współzależność autonomii ucznia i autonomii nauczyciela;
 • różnice indywidualne a rozwijanie autonomii;
 • metodologia badań nad autonomią ucznia.

Poza referatami (20 minut + 10 minut na dyskusję), proponujemy również formę warsztatów dotyczących praktycznej ilustracji sposobów rozwijania postaw i zachowań autonomicznych (60 minut). Z uwagi na zmienioną formułę, obrady odbywać się będą w języku polskim i języku angielskim, z podziałem na odpowiednie sekcje za wyjątkiem referatów plenarnych. Planujemy publikację wybranych referatów w dwóch recenzowanych tomach o charakterze monograficznym, przy czym publikacja anglojęzyczna ukaże się w jednym z wydawnictw zagranicznych. 

Chcielibyśmy także gorąco zaprosić do udziału w konferencji nauczycieli różnych typów szkół, dla których planujemy dodatkowo przygotować odrębny, jednodniowy cykl referatów i warsztatów. Nauczyciele biorący udział w konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa z uwzględnieniem liczby godzin zawartych w programie referatów i warsztatów.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 maja 2012 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje wyżywienie, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PWSZ w Koninie: Kredyt Bank S.A. oddział Konin 65 1500 1461 1214 6004 7669 0000, z dopiskiem: Konferencja nt. autonomii 2012. Dla studentów studiów licencjackich i magisterskich udział w wykładach i warsztatach jest bezpłatny.

Dla uczestników konferencji zarezerwowaliśmy miejsca noclegowe w dniach 7/8, 8/9 i 9/10 maja w Hotelu Konin przy Al. 1-go Maja 13 (strona internetowa: http://www.hotelkonin.pl/), po preferencyjnej cenie 125-145 zł za dobę w 1-osobowym, 150-170 zł za dobę w pokoju 2-osobowym i 205 zł w pokoju 3-osobowym. Rezerwacji imiennej powinni dokonać sami uczestnicy, kontaktując się z hotelem telefonicznie (tel. 063 243 76 00) lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail: recepcja@hotelkonin.pl). Opłata za nocleg będzie uiszczana bezpośrednio w hotelu.

Termin nadsyłania streszczeń referatów (ok. 200-300 słów) oraz krótkich not biograficznych  (60-80 słów) upływa 20 marca 2012 r., a informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 10 kwietnia 2012 r. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych (w załączeniu), opłat konferencyjnych oraz upoważnień do wystawienia faktury VAT bez podpisu (w załączeniu) upływa 20 kwietnia 2012 r. Informujemy jednocześnie, że do dnia 1 maja 2012 r. możliwy będzie zwrot 50% opłaty konferencyjnej, a po tym terminie opłaty nie będą już mogły być zwrócone.

Ramowy program konferencji, jak również inne istotne informacje zawarte zostaną w drugim komunikacie konferencyjnym, który prześlemy w lutym. Zachęcamy także do odwiedzania strony internetowej konferencji: https://sites.google.com/site/konferencjaautonomia/.

Ewentualne pytania oraz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na następujący adres e-mail: konferencjaautonomia2012@gmail.com.

Komitet Organizacyjny:                                                                  

prof. dr hab. Mirosław Pawlak - przewodniczący

dr Mariusz Kruk - sekretarz

dr Joanna Chojnacka-Gärtner

dr Marek Derenowski

dr Anna Mystkowska-Wiertelak

dr Bartosz Wolski                                                                

mgr Sylwia Dominiak

mgr Ewa Konieczna

mgr Waldemar Markiewicz

mgr Karolina Rakowicz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Page 11 of 12

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

We have 17 guests and no members online

Konferencje

Neofilolog 52/1

neo 452

Koła PTN