Wednesday 19 June 2024

ZBLIŻENIA

Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koniniezaprasza na drugą edycję

międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem:

ZBLIŻENIA: językoznawstwo - translatoryka - literaturoznawstwo

Konin, 16-17 listopada 2015 r.

pod patronatem

Jego Magnificencji prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

oraz Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych, teoretyków i praktyków, pracują- cych w ramach dyscyplin powiązanych ze sobą w szeroko pojmowanym obszarze nauk humanistycznych, w szczególności w językoznawstwie (systemowym i stosowanym), translatologii i literaturoznawstwie. Temat planowanej konferencji świadomie formułujemy szeroko, aby jej uczestnicy mogli przedstawić swoje różnorodne zainteresowania badawcze, które przez poszukiwanie punktów stycznych prowadzą do łączenia dyscyplin i poszerzania pola badawczego w humanistyce. ZBLIŻENIA toSZCZEGÓŁOWE propozycja wielowątkowej płaszczyzny dyskusji, która mogłaby pokazać drogi do przekraczania granic we współczesnej humanistyce. Stąd też zasadne będą referaty o charakterze interdyscyplinarnym.

→SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. KONFERENCJI ZBLIŻENIA

 

Mosty a nie mury

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym o motywie przewodnim "Mosty a nie mury", które odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2015 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Seminarium organizowane jest przez Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile we współpracy z Katedrą Ekokomunikacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia w Rumunii oraz Studenckimi Kołami Naukowymi kierunku Filologia.
Seminarium ‘Mosty a nie mury’ inauguruje cykl Pilskich Seminariów Filologicznych poświęconych wymianie doświadczeń naukowców oraz nauczycieli praktyków zainteresowanych najnowszymi trendami naukowymi w zakresie reprezentowanych przez nich dziedzin.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 min.), po których odbędą się 10 minutowe dyskusje lub do przeprowadzenia warsztatów (45 min.). Zachęcamy również do wzięcia udziału w seminarium bez referatu.


Tematyka seminarium:


SEKCJA nr 1: ‘HABENT SUA FATA LINGUAE’/ MAJĄ SWOJE LOSY JĘZYKI
Język obrad: angielski, polski

Proponowane zagadnienia:

 • dywersyfikacja językowa,
 • planowanie językowe oraz polityka językowa,
 • przeżywalność języków naturalnych w globalnej arenie języków naturalnych,
 • kontakty językowe,
 • witalność języków naturalnych,
 • charakterystyka porządków komunikacyjnych i zróżnicowanie form komunikowania oraz różnorodność środowisk komunikacyjnych,
 • status komunikatora,
 • komunikacja w przestrzeni publicznej,
 • relacje pomiędzy językiem, kulturą i komunikacją,
 • estetyka języka i komunikacji.

SEKCJA nr 2: EDUKACJA JĘZYKOWA: W POSZUKIWANIU POWIĄZAŃ
Język obrad: angielski, polski

Proponowane zagadnienia:

 • interakcja/ komunikacja w klasie,
 • informacja zwrotna o błędach,
 • technologie informacyjne w nauczaniu języków,
 • nauczanie języków specjalistycznych,
 • tożsamość ucznia,
 • eklektyzm metod,
 • uczniowie wielojęzyczni,
 • podejście socjokognitywne,
 • rozwój zawodowy nauczycieli,
 • nauczanie bardzo młodych dzieci /osób starszych,
 • kultura w nauczaniu języka,
 • nowoczesne metody, techniki oraz formy nauczania języka.


Sekcja nr 3: NOWE TRENDY W LITERATURZE I JĘZYKOZNASTWIE OBSZARU NIEMIECKOJĘZYCZNEGO – DYDAKTYKA I NAUKOWOŚĆ WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
Język obrad: niemiecki, polski

Proponowane zagadnienia:

 • nowe media i nowe możliwości kształtowania procesu dydaktycznego,
 • dydaktyka języka niemieckiego: rozwój i zmiany,
 • eksperymentalne metody w dydaktyce kultury, literatury i językoznawstwa niemieckiego,
 • podejście interkulturowe: wymóg czy balast?,
 • obraz Polaków i Niemców w kulturze i literaturze,
 • kultura i literatura popularna w procesie dydaktycznym,
 • aktualne badania językoznawcze,
 • translatoryka i techniki przekładu.

Szczegóły i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:
http://pwsz.pila.pl/pl/instytuty/instytut-humanistyczny/seminarium-mosty-a-nie-mury.html

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Tomasz Róg

„… IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ” – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ

KATEDRA PRAGMATYKI KOMUNIKACJI I AKWIZYCJI JĘZYKA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
we współpracy ze
Związkiem Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku

ma zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:

„… IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ” –
W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ


Dynamiczne transformacje geopolityczne Europy ostatnich dekad, procesy globalizacyjne, prężnie rozwijająca się współpraca narodów, intensyfikacja kontaktów turystycznych, handlowych i naukowych rodzą współcześnie szereg pytań o rolę języka w owych, często skomplikowanych, procesach. Poszukiwanie najskuteczniejszych metod porozumiewania się związane jest dziś z uwzględnieniem bardzo szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznawczych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kulturowych, zagadnień funkcjonowania jednostek w przestrzeni językowo-kulturowej, nieuchronnie prowadząc do pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, jak i grupową, narodową. W tym właśnie kontekście warto rozpatrywać zagadnienia współzależności kultury, języka i narodu, a także ich szczególnej roli w budowaniu własnej tożsamości. Język bowiem jest nie tylko narzędziem przekazu informacji, środkiem komunikowania, ale i spoiwem łączącym ludzi we wspólnoty.
Celem konferencji jest stworzenie nowego forum wymiany myśli, doświadczeń, wyników badań pomiędzy naukowcami, ale także środowiskami pozaakademickimi w praktyce zajmującymi się zagadnieniami języka, kultury, tożsamości. Dlatego proponowana lista zagadnień obejmuje takie obszary, jak:

 • wzajemne relacje języka i kultury - artefakty, praktyki, pamięć i język,
 • językowe determinanty sposobów konstruowania modelu świata,
 • porozumiewanie się i samookreślenie,
 • język ojczysty a osobowość,
 • kultura – język – dialog kultur,
 • sposoby interpretowania rzeczywistości przez ludzi mówiących różnymi językami,
 • problemy tożsamości językowej mniejszości narodowych,
 • tożsamość kulturowa i językowa jako wynik zachowania dziedzictwa przodków,
 • język a etniczna, religijna, historyczna, terytorialna identyfikacja jednostki,
 • znaczenie znajomości języka obcego w kształtowaniu własnej tożsamości,
 • kompetencja kulturowa w nauce języków obcych,
 • kulturowe konteksty motywacji nauki języków obcych.

Czekamy również na propozycje od Państwa.
Języki konferencji: polski, rosyjski, niemiecki
Forma wystąpienia: referat (czas prezentacji 15 minut, wystapienie plenarne – 20 minut).
Zapewniamy publikację referatów konferencyjnych w recenzowanym tomie o charakterze monograficznym.
Zgłoszenia, dane o autorach i tematy artykułów prosimy przesyłać do 31 maja 2015 na adres: konf2015_gdansk@wp.pl
Termin nadsyłania tekstów artykułów upływa z dniem 31 października 2015 r.
Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 400 złotych. W kwotę wliczone zostały:

 • koszty organizacyjne, publikacja referatów konferencyjnych.
 • obiady w dniach 15 i 16 października 2015 r.
 • wycieczka w dniu 16 października „Wielokulturowy Gdańsk”

Przy zaocznym udziale opłata konferencyjna wynosi 250 zł. (koszty publikacji artykułu).
Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 31 maja 2015 na konto:
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
z dopiskiem: nr subkonta KF-61-15, imię i nazwisko uczestnika.
Szczegóły: http://fil.ug.edu.pl/41398/miedzynarodowa_konferencja_naukowa_pt_iz_swoj_jezyk_maja_-_w_poszukiwaniu_tozsamosci_jezykowej

Noclegi – w gestii uczestników. Możliwe opcje:
- Hotel Uniwersytecki (Wydział Prawa i Administracji), opłata orientacyjna 120 zł/doba, konieczność wcześniejszej rezerwacji, tel. (58) 523 29 62).
- Dom Gości Sióstr Brygidek, blisko UG, http://brygidki.pl/dom-gosci.html

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!
Z poważaniem


Komitet organizacyjny
Dr Anna Hau (przewodnicząca)
Dr hab. Żanna Sładkiewicz
Dr Katarzyna Wądołowska-Lesner
Dr hab. Katarzyna Wojan
Mgr Doris Wilma
Roland Hau – Przewodniczący Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku

Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy

Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy

Instytut Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obchodzi w roku akademickim 2015/2016 pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Zakładu Językoznawstwa Stosowanego – będącego antenatem dzisiejszego Instytutu – oraz wydania pierwszego numeru czasopisma Glottodidactica. W roku obecnym mija również dziesiąta rocznica przekształcenia Katedry Glottodydaktyki i Translatoryki w Instytut Lingwistyki Stosowanej.

W związku z tak ważnymi rocznicami Instytut Lingwistyki Stosowanej ma zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach: 16-17 października 2015 r. w Poznaniu.

Tematem konferencji będą dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie lingwistyki stosowanej. Przedstawione zostaną zarówno osiągnięcia poznańskiej szkoły lingwistyki stosowanej, jak i badania z innych ośrodków w kraju i zagranicą z obszaru językoznawstwa i translatoryki, dydaktyki języków obcych, wielojęzyczności, komunikacji i mediacji interkulturowej, a także dydaktyki literatury, mediów i kultury.

Organizatorzy przewidują publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w czasopiśmie punktowanym.

 CALL FOR PAPERS PL    CALL FOR PAPERS DE

 

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

We have 19 guests and no members online

Konferencje

Neofilolog 60/1

neo 452

Koła PTN