poniedziałek 25 październik 2021

Philological Studies: Interdisciplinary and Multidimensional Approaches

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Katedra Filologii Angielskiej
ul. J. Słowackiego 114/118

zaprasza na konferencję naukową

Philological Studies: Interdisciplinary and Multidimensional
Approaches (Interdyscyplinarność i wielowymiarowość nauk filologicznych)
6 listopada 2015 r.

Planowana konferencja ma na celu stworzenie bardzo szerokiego forum wymiany doświadczeń osób reprezentujących różne obszary nauk filologicznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, metodyka, przekładoznawstwo itp). Współczesne badania językoznawcze i literaturoznawcze mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowy – spajają różnorodne dziedziny nauk, nie tylko humanistycznych. Podczas konferencji podjęta zostanie próba ustalenia miejsca i określenia perspektyw rozwoju nauk filologicznych w XX i XXI wieku, a także ich znaczenia dla współczesnej humanistyki. - SZCZEGÓŁY

Umiędzynarodowienie wyższych uczelni - praktyczne wyzwania dla ośrodków nauczania języków obcych

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie SERMO
serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji

Umiędzynarodowienie wyższych uczelni - praktyczne wyzwania dla ośrodków nauczania języków obcych

Warszawa, 4-5 grudnia 2015

Celem naszej konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z szeroko pojętą internalizacją studiów, wyzwaniami, jakie stawia przed uczelniami wyższymi rosnąca mobilność studentów i absolwentów, oraz rolą, jaką w tym procesie odgrywają uczelniane ośrodki nauczania języków obcych.

Pragniemy poruszyć tematy z wielu różnych obszarów: od ogólnych, takich jak np. korzyści wynikające z internacjonalizacji uczelni i mobilności studentów, po tematy bardziej szczegółowe, dotyczące wpływu internacjonalizacji na codzienne życie uczelni, takie jak np. prowadzenie zajęć w grupach mieszanych, różnice kulturowe, problemy organizacyjne.

W trakcie naszej konferencji chcielibyśmy przedstawić te zagadnienia również z perspektywy innych krajów, które mają bogatsze i dłuższe doświadczenia pracy ze studentami międzynarodowymi.

Bardzo liczymy na Państwa udział i przybliżenie uczestnikom Państwa doświadczeń, wątpliwość, oraz praktycznych, wypróbowanych, ciekawych rozwiązań.

Proponujemy wystąpienia w ramach następujących bloków tematycznych:

 • Internacjonalizacja i mobilność szansą dla studentów, uczelni i przyszłych pracodawców.
 • Studenci zagraniczni na uczelni – problemy dla nich i dla uczelni, studenci studiów anglojęzycznych, studenci zagraniczni studiujący po polsku, studenci polscy na studiach anglojęzycznych.
 • Wymiany studenckie (Erasmus, Erasmus Plus) - analiza potrzeb językowych studentów wyjeżdżających za granicę oraz studentów przyjeżdżających na polskie uczelnie, kwalifikacje kandydatów, ocena biegłości językowej.
 • CEFR - czy poziomy biegłości językowej rozumiane są tak samo w różnych krajach Europy i w krajach pozaeuropejskich.
 • Szkolenie wykładowców.
 • Proces rekrutacji, ocena kwalifikacji studentów zagranicznych do podjęcia studiów na polskich uczelniach.
 • Ocena przygotowania polskich studentów przez zagraniczne uczelnie przyjmujące.
 • Wyrównanie poziomów przed rozpoczęciem studiów.
 • Nauczanie języka akademickiego, przygotowanie do napisania pracy dyplomowej.
 • Organizacja życia uczelnianego pod kątem studentów zagranicznych, w tym kwestie różnic kulturowych oraz obsługi administracyjnej.
 • Działania integrujące.
 • Nauka języka polskiego lub języka kraju docelowego, gdy jest inny niż język studiów.

Inne tematy, niewymienione powyżej, które nurtują władze uczelni, kierowników ośrodków nauczania języków obcych oraz lektorów w kontekście studentów zagranicznych oraz wymian międzynarodowych.
Językiem konferencji będą języki polski oraz angielski.
Trzon konferencji będą stanowiły prezentacje (20- i 40-minutowe), po których przewidziany będzie czas na swobodną wymianę myśli między uczestnikami. Planujemy też dyskusję panelową podsumowującą konferencję.

ZAPROSZENIE          INVITATION

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY     REGISTRATION FORM

Zapraszamy!

Kontakt: Marta Puchalska
tel. +48 22 234 73 52
sjo@sjo.pw.edu.pl

ZBLIŻENIA

Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koniniezaprasza na drugą edycję

międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem:

ZBLIŻENIA: językoznawstwo - translatoryka - literaturoznawstwo

Konin, 16-17 listopada 2015 r.

pod patronatem

Jego Magnificencji prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

oraz Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych, teoretyków i praktyków, pracują- cych w ramach dyscyplin powiązanych ze sobą w szeroko pojmowanym obszarze nauk humanistycznych, w szczególności w językoznawstwie (systemowym i stosowanym), translatologii i literaturoznawstwie. Temat planowanej konferencji świadomie formułujemy szeroko, aby jej uczestnicy mogli przedstawić swoje różnorodne zainteresowania badawcze, które przez poszukiwanie punktów stycznych prowadzą do łączenia dyscyplin i poszerzania pola badawczego w humanistyce. ZBLIŻENIA toSZCZEGÓŁOWE propozycja wielowątkowej płaszczyzny dyskusji, która mogłaby pokazać drogi do przekraczania granic we współczesnej humanistyce. Stąd też zasadne będą referaty o charakterze interdyscyplinarnym.

→SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. KONFERENCJI ZBLIŻENIA

 

Mosty a nie mury

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym o motywie przewodnim "Mosty a nie mury", które odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2015 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Seminarium organizowane jest przez Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile we współpracy z Katedrą Ekokomunikacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia w Rumunii oraz Studenckimi Kołami Naukowymi kierunku Filologia.
Seminarium ‘Mosty a nie mury’ inauguruje cykl Pilskich Seminariów Filologicznych poświęconych wymianie doświadczeń naukowców oraz nauczycieli praktyków zainteresowanych najnowszymi trendami naukowymi w zakresie reprezentowanych przez nich dziedzin.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 min.), po których odbędą się 10 minutowe dyskusje lub do przeprowadzenia warsztatów (45 min.). Zachęcamy również do wzięcia udziału w seminarium bez referatu.


Tematyka seminarium:


SEKCJA nr 1: ‘HABENT SUA FATA LINGUAE’/ MAJĄ SWOJE LOSY JĘZYKI
Język obrad: angielski, polski

Proponowane zagadnienia:

 • dywersyfikacja językowa,
 • planowanie językowe oraz polityka językowa,
 • przeżywalność języków naturalnych w globalnej arenie języków naturalnych,
 • kontakty językowe,
 • witalność języków naturalnych,
 • charakterystyka porządków komunikacyjnych i zróżnicowanie form komunikowania oraz różnorodność środowisk komunikacyjnych,
 • status komunikatora,
 • komunikacja w przestrzeni publicznej,
 • relacje pomiędzy językiem, kulturą i komunikacją,
 • estetyka języka i komunikacji.

SEKCJA nr 2: EDUKACJA JĘZYKOWA: W POSZUKIWANIU POWIĄZAŃ
Język obrad: angielski, polski

Proponowane zagadnienia:

 • interakcja/ komunikacja w klasie,
 • informacja zwrotna o błędach,
 • technologie informacyjne w nauczaniu języków,
 • nauczanie języków specjalistycznych,
 • tożsamość ucznia,
 • eklektyzm metod,
 • uczniowie wielojęzyczni,
 • podejście socjokognitywne,
 • rozwój zawodowy nauczycieli,
 • nauczanie bardzo młodych dzieci /osób starszych,
 • kultura w nauczaniu języka,
 • nowoczesne metody, techniki oraz formy nauczania języka.


Sekcja nr 3: NOWE TRENDY W LITERATURZE I JĘZYKOZNASTWIE OBSZARU NIEMIECKOJĘZYCZNEGO – DYDAKTYKA I NAUKOWOŚĆ WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
Język obrad: niemiecki, polski

Proponowane zagadnienia:

 • nowe media i nowe możliwości kształtowania procesu dydaktycznego,
 • dydaktyka języka niemieckiego: rozwój i zmiany,
 • eksperymentalne metody w dydaktyce kultury, literatury i językoznawstwa niemieckiego,
 • podejście interkulturowe: wymóg czy balast?,
 • obraz Polaków i Niemców w kulturze i literaturze,
 • kultura i literatura popularna w procesie dydaktycznym,
 • aktualne badania językoznawcze,
 • translatoryka i techniki przekładu.

Szczegóły i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:
http://pwsz.pila.pl/pl/instytuty/instytut-humanistyczny/seminarium-mosty-a-nie-mury.html

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Tomasz Róg

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 56/1

neo 452

Koła PTN