środa 17 październik 2018

zespol new

Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: doświadczenia, horyzonty, wyzwania

Międzywydziałowe Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oraz
Śląska Szkoła Języków Biznesu
zapraszają na


Konferencję Naukowo - Edukacyjną
„Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce:
doświadczenia, horyzonty, wyzwania”

Katowice, 19-20.06.2015

Profesjonalizm i specjalizacja, tak wysoko cenione na globalnym rynku pracy i nauki, obejmują nie tylko fachową wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, ale również umiejętność kompetentnego i precyzyjnego komunikowania się w kontekście danej branży na arenie międzynarodowej. Znajomość języka specjalistycznego jest zatem jednym z kluczowych wyznaczników konkurencyjności w świecie szeroko pojętego biznesu i nauki. Tak znacząca rola języków specjalistycznych we współczesnej komunikacji determinuje ich miejsce / (pozycję) w badaniach językoznawczych i praktyce.
Tematyka konferencji „Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: doświadczenia, horyzonty, wyzwania” obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z różnymi odmianami języków specjalistycznych (między innymi: język biznesu i administracji, język techniczny, medyczny, prawniczy, naukowy). W ramach tematu wiodącego proponujemy następujące zakresy zagadnień:


1. JĘZYKI SPECJALISTYCZNE W BADANIACH LINGWISTYCZNYCH

 Tekst specjalistyczny jako instrument i rezultat działania językowo-komunikacyjnego
 Wykładniki fachowości tekstu specjalistycznego
 Analiza dyskursów specjalistycznych
 Gatunki specjalistyczne i ich ewolucja, hybrydyzacja gatunków
 Rejestry specjalistyczne
 Badania korpusowe
 Kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji specjalistycznej
 Translatoryka specjalistyczna – problemy terminologii, wykorzystanie korpusów w przekładzie specjalistycznym, pozajęzykowa wiedza tłumacza
 Rola nowych mediów i technologii ICT w komunikacji specjalistycznej i ewolucji gatunków
 Perspektywy rozwoju badań nad językami specjalistycznymi


2. PRAKTYKA I DYDAKTYKA JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH

 Ewolucja form i metod nauczania języków specjalistycznych, perspektywy rozwoju, nowe możliwości i wyzwania
 Nowoczesny kurs języka specjalistycznego (analiza potrzeb, planowanie kursu, metody i techniki dydaktyczne, testowanie wiedzy i umiejętności, przygotowanie do egzaminów certyfikujących)
 Dydaktyka języków specjalistycznych w programie studiów wyższych
 Relacja wykładowca – uczestnik kursu języka specjalistycznego, autonomizacja procesu nauczania/uczenia się, pozajęzykowa wiedza i umiejętności wykładowcy
 Integracja dydaktyki języków specjalistycznych z innymi metodami wykorzystującymi fachowe treści przedmiotowe (np. CLIL)
 Rozwijanie ‘umiejętności miękkich’, kompetencji interkulturowej, znajomości stylów komunikacyjnych
 Ewaluacja dostępnych na rynku materiałów dydaktycznych, doświadczenia i problemy związane z projektowaniem autorskich materiałów specjalistycznych
 Specjalistyczny charakter zajęć a konieczność rozwijania ogólnej kompetencji komunikacyjnej
 Rola korpusów w dydaktyce języków specjalistycznych
 Kreatywne wykorzystanie nowych mediów i technologii ICT w dydaktyce języków specjalistycznych

Językiem wiodącym konferencji będzie język polski, jednak przewidujemy także wystąpienia, dyskusje i warsztaty w sekcjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, włoskiej i hiszpańskiej.
Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 minut) oraz warsztatów(45 minut).
Równie serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji uczestników bez referatów: filologów, wykładowców i trenerów języków specjalistycznych nauczanych dla celów zawodowych oraz naukowo-teoretycznych, nauczycieli, lektorów, tłumaczy, studentów, a także wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzinie języków specjalistycznych. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń oraz dostarczy inspiracji do dalszego rozwoju zawodowego.
Prosimy o nadsyłanie oraz propozycji do dnia 31.01.2015 na adres
jezyki.spec@ue.katowice.pl
Opłata konferencyjna wynosi 390,- zł i obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, obiady (19.06 i 20.06), przerwy kawowe, uroczysty bankiet 19.06. oraz publikację wygłoszonych referatów.
Przewidujemy dwie formy publikacji:
1. Artykuły recenzowane – publikacja wybranych tekstów w tomie monograficznym
2. Artykuły nierecenzowane – publikacja na stronie internetowej Międzywydziałowego Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres email
jezyki.spec@ue.katowice.pl
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na →stronie konferencji.

Serdecznie zapraszamy !

 

PLEJ PLOT 2015

 

Koło naukowe the PsychoLinguistic Open Team
zaprasza do udziału w
czwartej edycji studencko-doktoranckiej konferencji

PLEJ PLOT 2015
Łódź, 14-15 marca 2015

Konferencja PLEJ PLOT 2015 adresowana jest do magistrantów i doktorantów kierunków filologicznych, pedagogicznych i psychologicznych, a także do osób, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki nauczania oraz uczenia się języków, zwłaszcza nauczycieli języków obcych. Konferencja ma na celu integrację filologów, pedagogów oraz psychologów zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych, popularyzację osiągnięć współczesnej psycholingwistyki, dydaktyki języków obcych i glottodydaktyki oraz wymianę doświadczeń i poglądów w tym zakresie.
Ze względu na zaproszenie do udziału w konferencji reprezentantów wszystkich filologii planujemy wykłady i referaty w języku polskim.

Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

• Nauczanie języków obcych i języka polskiego jako obcego
• Psychologiczne aspekty uczenia się i nauczania języków
• Neurodydaktyka, czyli uczenie się i nauczanie przyjazne mózgowi
• Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Dwujęzyczność i wielojęzyczność
• Dydaktyka języka obcego
• Materiały do nauczania oraz programy nauczania
• Ewaluacja / testowanie sprawności językowych
• Nowe technologie w nauczaniu języków obcych.

Inne wystąpienia zbliżone tematycznie również zostaną rozpatrzone.

WYKŁAD PLENARNY I WARSZTATY

Zaproszenie do udziału w konferencji zgodziła się przyjąć Marzena Żylińska. Wygłosi ona wykład plenarny pt. „Dydaktyka języków obcych w świetle badań nad mózgiem”.

Podczas konferencji odbędą się również następujące warsztaty:

 • Strategie uczenia się gramatyki (Anna Mystkowska-Wiertelak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, PWSZ Konin)
 • Metafora kart w nauczaniu pisania (Małgorzata Adams-Tukiendorf, Uniwersytet Opolski)
 • Nowe technologie w nauczaniu języków (Zuzanna Kiermasz i Marek Molenda, Uniwersytet Łódzki)

DYSKUSJE TEMATYCZNE

W czwartej edycji konferencji planowane jest również zorganizowanie dyskusji tematycznych. Pierwszą z nich, będącą dopełnieniem wykładu plenarnego, poprowadzi Marzena Żylińska. 

Druga dyskusja traktować będzie o nowych technologiach w nauczaniu a poprowadzą ją Zuzanna Kiermasz i Marek Molenda z Instytutu Anglistyki UŁ oraz Ewelina Basińska z Instytutu Germanistyki UŁ.

ABSTRAKTY

Prosimy o nadsyłanie abstraktów referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję) w języku polskim drogą elektroniczną na adres e-mail: plejplot@gmail.com do końca stycznia 2015. Abstrakt o długości 200-250 słów powinien zawierać tytuł wystąpienia, imię i nazwisko, adres e-mail oraz afiliację uczestnika. Wiadomość o zaakceptowaniu abstraktu zostanie wysłana do 15 lutego 2015.

 

 

REJESTRACJA I OPŁATA KONFERENCYJNA

Rejestracja uczestnika konferencji następuje w drodze przyjęcia referatu i następnie wniesienia przez uczestnika w terminie do 1 marca 2015 opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna wynosi 220 zł i obejmuje obiady, przerwy kawowe, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Uniwersytet Łódzki,
Bank PKO S.A., II O/Łódź,
ul. Piotrkowska 270, 90-959 Łódź
96 1240 3028 1111 0010 2943 1767 („PLEJ PLOT 2015 + imię i nazwisko”)

Osoby, które nie zamierzają przedstawiać referatu a chciałyby uczestniczyć w konferencji, prosimy o informację w terminie do 1 marca 2015. Uczestnictwo bez referatu nie wpływa na wysokość opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu uczestnikom. Na stronie konferencji można znaleźć informacje na temat proponowanych hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca, w którym odbywać się będzie konferencja.

PUBLIKACJA

Wybrane referaty zaprezentowane podczas konferencji PLEJ PLOT 2015 zostaną opublikowane w recenzowanym tomie PLEJ_4, który ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego pod koniec 2015 roku.

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w nowym gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczącego się przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi.

Ewentualne pytania oraz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres e-mail: plejplot@gmail.com
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej konferencji: ia.uni.lodz.pl/plejplot

Organizatorzy:

Ola Majchrzak
Zuzanna Kiermasz

 

Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne

Katedra Filologii Angielskiej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

zaprasza do udziału w konferencji

Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne


Piotrków Trybunalski
ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.
tel. centrala: 44 7327400
fax: 44 7327405

 7 czerwca (sobota) 

https://sites.google.com/site/newcontexts2014/

Żyjemy w okresie szybkich przemian cywilizacyjnych. Łatwiejszy dostęp do obcych języków i kultur poprzez łatwość fizycznego przemieszczania się w świecie, dostęp do mediów i technik informacyjnych, translatory internetowe i sieci społecznościowe oraz zmieniający się świat, przyczyniają się do zmiany nawyków i wzorców edukacyjnych zarówno u nauczycieli, studentów i uczniów, jak również w społecznościach w różnym wieku będących poza systemem edukacyjnym.

Celem spotkania jest prezentacja poglądów oraz dyskusja nad problematyką tych zmian, ich treści, typologii, nowych metod i konsekwencji, które niosą, zarówno dla sylwetki uczestników takich zmian, modelu edukacyjnego, jak również w konsekwencji dla społeczności rodzimych i  obcojęzycznych.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień mieszczących się w następujących obszarach tematycznych: nowoczesne metody nauczania i uczenia się języków, nowoczesne technologie w nauczaniu, media, wielokulturowość współczesnego świata, nauczanie szkolne i akademickie, innowacje w nauczaniu, przekład wspomagany komputerowo, rola elementów kulturowych w nauczaniu języków.

Celem spotkania jest stworzenie forum dyskusyjnego umożliwiającego wymianę poglądów na temat nauczania języków obcych i kultury.


Wykłady plenarne:

Prof. dr hab. Kamila Turewicz, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Martin Hinton, Kolegium Nauczania Języków Obcych w Sieradzu


Językiem wystąpień jest język polski i angielski.

Abstrakty (do 300 wyrazów) prosimy przysyłać do dn. 15 kwietnia 2014 r. na adres: d.gonigroszek@unipt.pl  z podaniem nazwiska, tytułu/stopnia naukowego, afiliacji, adresu do korespondencji i adresu e-mailowego. Informacja o przyjęciu tematu wystąpienia zostanie udzielona do 1 maja 2014 r.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł
Kwotę tę należy przesłać do 15 maja 2014 r. na konto 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 Raiffeisen Bank  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, ul. Żeromskiego 5) z dopiskiem „NEW CONTEXTS 2014”.
Uwaga! Faktura VAT będzie wystawiona dla:
‒ instytucji, która dokonuje płatności za  zgłoszenie uczestnika,
‒ osoby fizycznej, opłacającą indywidualnie  udział w konferencji,
  w ciągu 7 dni od daty wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Uczelni)


Wpisowe obejmuje materiały konferencyjne, publikację wyboru referatów, lunch,  napoje w 2 przerwach między obradami oraz koszt wycieczki z przewodnikiem po Piotrkowie Trybunalskim, organizowanej w przeddzień konferencji (6 czerwca 2014r.).

PROGRAM TOWARZYSZĄCY

W piątek 6 czerwca od godz. 16 organizujemy zwiedzanie miasta oraz kolację  w restauracji (przybliżony koszt pełnego posiłku 50-60 zł). Prosimy o zaznaczenie swojego wyboru na zgłoszeniu.

Wpisowe nie obejmuje kosztów transportu i zakwaterowania.  Proponowane  hotele znajdujące się w pobliżu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Tryb:

Hotel Mercure***
tel.  44 684 00 00
ul. Armii Krajowej 22c
http://www.mercure-piotrkow-trybunalski-vestil.com
Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym 170 PLN, dwuosobowym 240 PLN

Hotel Trybunalski**
tel.  44 649 43 00
ul. Grota Roweckiego 5
http://www.hoteltrybunalski.pl
Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym 110 PLN

Hotel Staromiejski***
tel.  44 615 58 56
Rynek Trybunalski 1
http://www.hotelstaromiejski.com.pl
Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym 170 PLN, dwuosobowym 210 PLN

Hotel Altamira***
tel. 44 733 61 80
ul. Dmowskiego 38
http://www.hotel-altamira.pl
Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym 160 zł, dwuosobowym 210zł

Noclegi zapewnia także uniwersytecki Dom Studenta  (koszt noclegu – 45 PLN, zalecana wczesna rezerwacja), Słowackiego 114/118, Tel. 44 732 74 42


Komitet Organizacyjny:
Prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (przewodnicząca)
Dr Dorota Gonigroszek  (sekretariat - abstrakty)
Mgr Iwona Puścian (sekretariat)
Dr Irena Czwenar
Dr Monika Gregorowicz-Cap
Dr Agnieszka Kaleta
Dr Agnieszka Stanecka
Mgr Jacek Szymański
Mgr Sławomir Połeć
Pracownicy i Studenci Katedry Filologii Angielskiej UJK w Piotrowie Trybunalskim

 

KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA W JĘZYKACH →POLSKIM I →ANGIELSKIM

 

Call for papers

Foreign languages and cultures: New educational contexts


Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne

7 June (Saturday) 2014

Venue:    
J. Słowackiego 114/118
   97-300 Piotrków Tryb.
Phone:  44 7327400
Fax: 44 7327405
                                                       
https://sites.google.com/site/newcontexts2014/


We live in an age of intensive civilizational changes.  Increasing mobility and international contacts, enhanced by the use of new media and new technologies change the scene and context of teaching and learning of foreign languages and cultures. The new media and information technologies, online translators, and social networks contribute to changes in educational standards. Learners and teachers are part of these changes and shape new educational context in the contemporary world.
 
We invite papers on topics concerning new approaches to teaching and a new vision of learning, influences by new technologies, media and the multicultural world, in modern language teaching, school and academic tuition, educational innovations, computer-assisted translation,  cultural awareness, etc. The list of topics is not exhaustive.

The  meeting will offer a forum for international and interdisciplinary exchanges among academic scholars and foreign language teachers  to discuss new developments in the field of language and culture education.

Plenary speakers:

Prof. dr hab. Kamila Turewicz, University of Humanities and Economics in Łodz

Dr Martin Hinton, Foreign Language Teacher Training College in Sieradz


The conference languages are Polish and English.

Please submit abstracts of up to 300 words to the organizers to d.gonigroszek@unipt.pl  
Papers are allocated 20 minutes followed by 10 minutes for discussion. Equipment requirements should be specified on the registration form.

Deadline for the submission of proposals:  15 April 2014

Notifications of acceptance will be sent by 1 May 2014.

Registration fee: 50 € (payable on site)


Registration fee covers conference materials, the publication of a volume of selected papers, conference lunch, two coffee breaks, a sightseeing city tour (6 June) .

SOCIAL PROGRAMME

A sightseeing city tour (included in the conference fee) and a get-together meal at a restaurant will be organized on Friday 6 June at 4 pm.  (attendance at this event will cost additional 10-15 €). Please tick off relevant boxes on the registration form.


The conference fee does not include travel and accommodation costs. The hotels situated in the vicinity of  Jan Kochanowski University  are listed below.

Hotel Mercure***
Phone:  44 684 00 00
 Armii Krajowej 22c
http://www.mercure-piotrkow-trybunalski-vestil.com
The cost of a single room per night is 170 PLN, double 240 PLN

Hotel Trybunalski**
Phone:  44 649 43 00
 Grota Roweckiego 5
http://www.hoteltrybunalski.pl
The cost of a single room per night is 110 PLN

Hotel Staromiejski***
Phone:  44 615 58 56
Rynek Trybunalski 1
http://www.hotelstaromiejski.com.pl
The cost of a single room per night is 170 PLN, double 210 PLN

Hotel Altamira***
Phone: 44 733 61 80
 Dmowskiego 38
http://www.hotel-altamira.pl
The cost of a single room per night is 160 PLN, double 200 PLN

Accommodation will be also provided at the University dormitory (double rooms only – 45 PLN), Słowackiego 114/118, Phone: 44 732 74 42


Organizing Committee:
Prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Chair)
Dr Dorota Gonigroszek  (Secretary)
Mgr Iwona Puścian (Secretary)
Dr Irena Czwenar
Dr Monika Gregorowicz-Cap
Dr Agnieszka Kaleta
Dr Agnieszka Stanecka
Mgr Jacek Szymański
Mgr Sławomir Połeć

→DO POBRANIA KARTY ZGŁOSZENIA W JĘZYKACH POLSKIM I ANGIELSKIM

 

Filolog na rynku pracy

 

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

ma zaszczyt zaprosić na
 
I  KONFERENCJĘ OGÓLNOKRAJOWĄ
z cyklu
 
Perspektywy filologii w XXI w.  
nt.
Filolog na rynku pracy

Poznań, 10 maja 2014

 
Z przyjemnością zapraszamy na pierwszą ogólnokrajową konferencję dla nauczycieli języków obcych, studentów i kandydatów na studia filologiczne inaugurującą cykl pt. „Perspektywy filologii w XXI w.".
 
Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i warunkami społeczno-ekonomicznymi zmieniają się oczekiwania kandydatów na studia filologiczne oraz oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów filologii. Coraz częściej stawiane są pytania:
 

 •     Czy studia filologiczne w dotychczasowym kształcie są w stanie sprostać oczekiwaniom młodych ludzi i zapewnić im miejsca pracy?
 •     Czy kształcenie filologów ma przyszłość?
 •     Jaka przyszłość czeka absolwentów filologii?
 •     Czy bycie filologiem nadal stanowi wartość samą w sobie?
 •     Czym powinni kierować się kandydaci na studia filologiczne przy wyborze uczelni?
 •     Co należy uczynić, aby młodzi ludzie, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów filologicznych nie czuli się rozczarowani?
 •     W jaki sposób można i czy warto zachęcać do studiowania języków obcych?
 •     Jak powinno wyglądać kształcenie na studiach filologicznych w XXI w.?
 •     W jaki sposób uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną studiów filologicznych?
 •     Jak uczyć skutecznie i przyjemnie oraz budować właściwe relacje mistrz-uczeń?

 
Celem konferencji jest podjęcie próby odpowiedzi na te i inne pytania.
 
 
Dzisiejsze szkolnictwo na wszystkich poziomach edukacji nie jest pozbawione słabych stron, lecz tkwi w nim również znaczny potencjał, zwłaszcza w nauczycielach, którzy z powołaniem i pasją poświęcają się pracy dydaktycznej „wkładając w nią całe swoje serce”, chcą doskonalić swój warsztat dydaktyczny, poznawać nowe metody i techniki nauczania, zapoznawać się z nowymi technologiami w edukacji, rozwijać się zawodowo, aktywizować swoich uczniów/studentów i nauczać coraz lepiej. Z myślą o nich – mistrzach i uczniach – zainaugurowaliśmy niniejszy cykl konferencji.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału dydaktyków – nauczycieli języków obcych, którzy chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w wyżej wymienionych zakresach, oraz zaprezentować w formie warsztatów techniki i metody, które ich zdaniem przynoszą efekty, a także studentów i kandydatów – osoby, które zastanawiają się nad podjęciem studiów filologicznych. Udział w konferencji może pomóc im dokonać wyboru lub utwierdzić w podjętej już decyzji.

Szczegóły nt. konferencji podane są na witrynie → Perspektywy Filologii w XXI wieku.
 
Do zobaczenia w Poznaniu!

 

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 50/2

neo 452

Koła PTN