mardi 30 novembre 2021

Konferencja PTN 2014 w Gdańsku

Pierwszy komunikat konferencyjny

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych

oraz języka kaszubskiego

 

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2014 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i jest kolejną edycją corocznych ogólnopolskich Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Temat wiodący dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, od nauczyciela kształcenia wczesnoszkolnego do nauczyciela akademickiego. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję) oraz warsztatów (45 minut) obejmujących zagadnienia dotyczące tematyki konferencji, m. in.:

  • Przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obcego (kształcenie teoretyczne i praktyczne, praktyki zawodowe, kształcenie przedmiotowe, kształcenie dydaktyczne, problem kompetencji i kwalifikacji, istota refleksji w kształceniu nauczycieli, przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowanie do pracy na różnych etapach edukacyjnych)
  • Nowy paradygmat zawodu nauczyciela (zawód nauczyciela w świetle dokumentów europejskich, polska polityka oświatowa a koncepcje organizacyjno-programowe kształcenia nauczycieli, interdyscyplinarność zawodu nauczyciela, profesjonalizm nauczyciela, nauczyciel akademicki)
  • Rozwój zawodowy nauczycieli (determinanty rozwoju zawodowego, co motywuje nauczycieli do zaangażowania się w proces uczenia się, nauczyciel jako praktyk, nauczyciel jako badacz, rozwój zawodowy a rozwój osobisty, awans zawodowy, pełnomocność nauczyciela)
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli (zawód nauczyciela w kontekście kształcenia ustawicznego, formy doskonalenia zawodowego, kursy, szkolenia i warsztaty, edukacja formalna i nieformalna, edukatorzy nauczycieli)
  • Badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli (obszary badawcze, metodologia badań, problemy etyczne w badaniach glottodydaktycznych, relacje pomiędzy badaniami a polityką edukacyjną, badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli w kontekście jakości kształcenia i nauczania)

Poza referatami proponujemy również formę warsztatów. Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji, a w szczególności do nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego różnych typów szkół. Problematyka warsztatów związana będzie z tematyką wiodącą konferencji. Po zakończeniu konferencji wydane zostaną certyfikaty uczestnictwa.

Termin nadsyłania propozycji referatów/warsztatów wraz z abstraktami (200-300 słów) upływa 31 marca 2014. Informacja o przyjęciu referatu/warsztatu zostanie przesłana do 15 kwietnia 2014. Termin płatności oraz przesyłania upoważnień do wystawienia faktury VAT bez podpisu upływa 25 kwietnia 2014.

→ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PTN 2014

Opłata konferencyjna wynosi dla członków PTN 340 zł, dla pozostałych uczestników 390 zł i obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Numer konta bankowego, na które prosimy dokonywać wpłat, ramowy program konferencji, propozycje noclegów oraz pozostałe informacje zostaną podane w drugim komunikacie konferencyjnym, który prześlemy w styczniu.

Informacje o konferencji znajdą Państwo również na stronach: www.poltowneo.org oraz www.fil.ug.edu.pl/pl/zapowiedzi_konferencji_i_zdarzen_naukowych

Zgłoszenia uczestnictwa oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać na następujący adres: konferencjaptn2014@ug.edu.pl

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Przewodniczący PTN, UAM)

prof. dr hab. Halina Widła (ZG PTN, UŚ)

prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (PTN, UW)

prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik (V-ce przew. PTN)

prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Redaktor Naczelna PTN)

prof. UAM dr hab. Krystyna Drozdział-Szelest (ZG PTN)

prof. dr hab. Marian Szczodrowski (Instytut Filologii Germańskiej UG)

prof. UG prof. dr Wu Lan (Pracownia Sinologii UG)

prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

prof. UG dr hab. Marcelina Grabska (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG)

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (Instytut Filologii Polskiej UG)

prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska (Instytut Filologii Romańskiej UG)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Ewa Andrzejewska (Sekretarz Generalny PTN, Instytut Filologii Germańskiej UG)

mgr Mariola Bogucka (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)

dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

dr Iwona Mokwa-Tarnowska (PTN, PG)

dr Beata Karpińska-Musiał (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

dr Justyna Pomierska (Instytut Filologii Polskiej UG)

mgr Lucyna Radzimińska (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)

mgr Martin Blaszk (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

dr Joanna Mampe (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG)

dr Jolanta Hinc (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)

dr Hadrian Lankiewicz (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Organizacyjnego                            

Ewa Andrzejewska i Mariola Bogucka

Podziękowanie

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy PTN,

W dniach 9-11 września odbyła się kolejna konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Jeszcze raz dziękujemy Gospodarzom i Organizatorom  za znakomitą organizację i wspaniałą atmosferę konferencji.

Podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu konferencji PTN we Wrocławiu

 

 

Trzeci okólnik konferencyjny

 

Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

 

„Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych", Wrocław, dn. 9-11.09.2013

 

Trzeci okólnik konferencyjny

 

Szanowni Państwo, Uczestnicy Konferencji!

Dziękujemy wszystkim za tak licznie zgłoszone referaty i warsztaty oraz za dokonane wpłaty! Z przyjemnością informujemy, że mamy zarejestrowanych 117 wystąpień (referaty plenarne, referaty w sekcjach oraz warsztaty) i około 140 uczestników. Pomimo okresu urlopowego, Komitet Organizacyjny intensywnie działa, przygotowując ostatni etap konferencji we Wrocławiu. Przesyłamy Państwu kolejny okólnik konferencyjny, wstępny program konferencji  oraz mapkę okolic Gmachu Głównego Uniwersytetu  w załączonych dokumentach. Wszystkie te dokumenty będzie także można znaleźć na stronie www.ifa.uni.wroc.pl w zakładce „Konferencja PTN", na stronie www.kpswjg.pl,  a także na stronie Towarzystwa www.poltowneo.org

1/ Po zapoznaniu się z listą uczestników oraz ze wstępnym programem, prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag , propozycji i uzupełnień na adres elektroniczny Komitetu Organizacyjnego (ptn2013@ifa.uni.wroc.pl) do dnia 20 sierpnia. Po tym terminie musimy już zlecić drukowanie programu wraz ze streszczeniami referatów.  

2/ Prosimy także wszystkich, którzy jeszcze nie przysłali streszczenia swojego wystąpienia (!!!), o jak najszybsze jego dosłanie na adres elektroniczny Komitetu Organizacyjnego. Brak streszczenia do dnia 10 sierpnia będziemy traktować jako rezygnację z udziału w konferencji.

3/ Ze względu na fakt, że będziecie Państwo mieszkać w różnych hotelach konferencyjnych i trudno nam będzie Was zlokalizować (hotele nie podają listy gości), pierwsza rejestracja na konferencję będzie miała miejsce 9 września, w godzinach 8.00 do 9.30 w hallu budynku Instytutu Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22. Tego również dnia, przy osobnym stoliku rejestracyjnym, będzie można opłacić udział w wybranej przez siebie wycieczce. W punkcie rejestracyjnym będzie można także odebrać faktury i certyfikaty uczestnictwa.

4/ Ze względu na niespodziewany remont Sali Oratorium Marianum w Uniwersytecie Wrocławskim, zostaliśmy zmuszeni do zmiany lokalizacji naszego bankietu w dniu 10 września. Odbędzie się on w Auli  oraz na dziedzińcu Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich (Ossolineum) przy ulicy Grodzkiej 10. Mamy nadzieję, że nowe miejsce będzie tak samo, a może nawet bardziej atrakcyjne od poprzedniego (!). Ossolineum jest bardzo blisko Uniwersytetu i Instytutu Filologii Angielskiej, gdzie będą odbywać się obrady w sekcjach. Jak planowano, uroczystość uświetni występ Zespołu Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

5/ Referaty plenarne oraz Walny Zjazd będą się odbywać w Sali im. Witolda Świdy (2D) w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy ulicy Uniwersyteckiej 7-10, trzy minuty spaceru do Kuźniczej 22 (patrz mapka).

6/ Wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego  zapraszamy  do uczestnictwa w  Walnym Zjeździe, który zgodnie ze Statutem odbywa się co trzy lata.

7/ Jednocześnie z rozsyłanym programem przekazujemy naszą gorącą prośbę do Koleżanek i Kolegów o zgodę na przewodniczenie poszczególnym sekcjom w podanych przez nas terminach.

8/ Dojazdy: Z hotelu „Wieniawa" do Uniwersytetu Wrocławskiego można dojechać tramwajami 6 i 7 z ulicy Powstańców Śląskich i wysiąść na przystanku „Uniwersytecka". Z hotelu „Premiere Classe" - od Dworca PKS tramwajami 8 i 9. Trzeba wysiąść na przystanku „Hala Targowa" i iść w lewo ulicą Biskupa Nankiera. Bilet normalny kosztuje 3 złote. Podobnie jak w całym kraju, numer taxi 19191 (poprzedzony prefiksem 71), funkcjonuje także we Wrocławiu. Polecamy również: Taxi Serc - 19629 lub Taxi Feniks - 19665.  Można również skorzystać z wyszukiwarki http://wroclaw.jakdojade.pl

9/ W konkretnych sprawach prosimy zwracać się do poszczególnych Kolegów i Koleżanek z Komitetu Organizacyjnego na nasz adres elektroniczny:

Program Konferencji, streszczenia: dr Anna Czura, dr Małgorzata Baran-Łucarz.

Finanse: dr Marcin Walczyński

Wycieczki, bankiet: dr Małgorzata Jedynak

Catering, materiały konferencyjne: mgr Ewa Czajka

Ogólna koordynacja: Anna Michońska-Stadnik

Do zobaczenia we Wrocławiu!

 

Komitet Organizacyjny

 

OSTATECZNY PROGRAM KONFERENCJI

 

MAPA

Konferencja PTN we Wrocławiu

KONFERENCJA PTN

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w dorocznej konferencji, której tematem wiodącym będzie

 

Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

 

 DRUGI KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

1.    W dalszym ciągu napływają zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. Uprzejmie przypominamy tym z Państwa, którzy wysłali sam formularz zgłoszeniowy w przewidzianym terminie, o przesłaniu na nasz adres abstraktu swojego wystąpienia najpóźniej do 15 maja 2013. W chwili obecnej mamy zarejestrowanych 106 uczestników.
2.    Z przyjemnością informujemy, że referaty plenarne podczas konferencji zgodzili się wygłosić:
Profesor Maria Wysocka, Uniwersytet Śląski
Profesor Anna Niżegorodcew, Uniwersytet Jagielloński
Profesor Elżbieta Zawadzka-Bartnik, Uniwersytet Warszawski
Profesor Weronika Wilczyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Profesor Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

3.    Opłata konferencyjna. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2013 na następujące konto:
BZ WBK IV O/ Wrocław
68 1090 2503 0000 0001 1131 0115

Beneficjentem konta jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Tytuł wpłaty: Konferencja 55N, „Refleksja w uczeniu i nauczaniu języków obcych”, imię i nazwisko wpłacającego.

Przypominamy, że opłata dla członków Towarzystwa wynosi 340 PLN, a dla osób nie będących członkami – 390 PLN. W przypadku pisemnie zgłoszonej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji do dnia 31 sierpnia zwracamy 50% wpłaty. Po tym terminie wpłaty nie będą zwracane.
Uniwersytet będzie wystawiał faktury potwierdzające wpłatę.

4.    Wszystkie informacje związane z konferencją prosimy śledzić na stronie internetowej PTN www.poltowneo.org , a także na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej UWr www.ifa.uni.wroc.pl w zakładce Konferencja PTN 2013. Na stronie IFA znajdują się wszystkie dotychczas wydane przez organizatorów dokumenty związane z konferencją, między innymi dane i adresy hoteli.

5.    Z przyjemnością informujemy, że uroczysty bankiet konferencyjny będzie miał miejsce w dniu 10 września w Oratorium Marianum, jednej z najpiękniejszych sal Uniwersytetu Wrocławskiego.

6.    O wszystkich innych szczegółach związanych z konferencją, m.in. o planowanych wydarzeniach towarzyszących, będziemy informować bezpośrednio uczestników na podane w zgłoszeniu adresy elektroniczne.

Dziękujemy członkom i sympatykom Towarzystwa, a także wszystkim innym potencjalnym uczestnikom za zainteresowanie konferencją!

Komitet Organizacyjny

Prof. Anna Michońska-Stadnik
Dr Małgorzata Jedynak
Dr Anna Czura
Dr Małgorzata Baran-Łucarz
Dr Marcin Walczyński
Mgr Ewa Czajka
 

PIERWSZY KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 września 2013 roku we WrocławiuKomitet Naukowy:

Prof. dr hab. Halina Widła – przewodnicząca PTN, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Henryk Gradkowski – Rektor KPSW w Jeleniej Górze

Mgr Grażyna Malczuk – Kanclerz KPSW w Jeleniej Górze

Prof. dr hab. Weronika Wilczyńska – UAM w Poznaniu

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak – Sekretarz Generalny PTN

Dr hab. prof. UAM Krystyna Droździał-Szelest

Dr hab. prof. KUL Urszula Paprocka-Piotrowska

Dr hab. prof. UAM Katarzyna Karpińska-Szaj

Dr Leszek Albański – Dziekan WNHiS KPSW w Jeleniej Górze

Dr Mariola Szybalska-Taraszkiewicz – Prodziekan WNHiS KPSW w Jeleniej Górze

Dr Jolanta Knieja – wiceprzewodnicząca PTN, UMCS w Lublinie

 

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. prof. UWr Anna Michońska-Stadnik – przewodnicząca

Dr Anna Czura – IFA UWr

Dr Małgorzata Jedynak – IFA UWr

Dr Marcin Walczyński – IFA UWr

Dr Małgorzata Baran-Łucarz – IFA UWr

Dr Lech Zabor – IFA UWr

Dr Beata Telążka – Zakład Filologii, KPSW w Jeleniej Górze

Mgr Ewa Czajka – IFA UWr


Refleksja jako podstawowy warunek krytycznego i konstruktywnego myślenia powinna stanowić niezbędny element edukacji nauczycieli, a w szczególności nauczycieli języków obcych ze względu na specyficzny charakter nauczanego przedmiotu. Jednocześnie, nauczyciel jako refleksyjny praktyk powinien zachęcać swoich uczniów do odpowiedzialnego i krytycznego zastanawiania się nad różnymi aspektami procesu nauczania i uczenia się języka. Powinien także zwracać uwagę na liczne uwarunkowania sukcesu w nabywaniu języka obcego, na przykład na stosowanie strategii uczenia się, stopień autonomizacji procesu uczenia się, różnice indywidualne, uzdolnienia językowe, różnice osobowościowe, motywację itd. Także liczne dokumenty opublikowane przez Radę Europy i Unię Europejską szczególnie silnie akcentują potrzebę refleksji w przygotowaniu nauczyciela języka obcego do wykonywanego zawodu.

Jednocześnie można zauważyć tendencje do zaniedbywania pogłębionej refleksji w kształceniu nauczycieli. Często ogranicza się ono do podawania gotowych recept i zachęcania do reagowania w sposób stereotypowy na określone sytuacje w klasie. Czasami sami uczniowie lub ich rodzice wymuszają takie postępowanie, żądając od nauczyciela zapewnienia szybkich i konkretnych efektów, zwłaszcza w kształceniu sprawności mówienia.

Dlatego też, ze względu na złożoność kwestii związanej z tematem głównym konferencji, Komitet Organizacyjny proponuje następujące zagadnienia szczegółowe, których odzwierciedleniem mogłyby zostać odpowiednie sekcje tematyczne:

1. Istota refleksji w pedagogice ogólnej i glottodydaktyce. Definicje, modele, cechy charakterystyczne refleksyjnego uczenia się i nauczania.

2. Rola i potrzeba refleksji w dokumentach Rady Europy i Unii Europejskiej, dotyczących nauczania i uczenia się języków obcych.

3. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych z uwzględnieniem konieczności refleksji.

4. Refleksja z punktu widzenia ucznia: zdolność do odpowiedzialności i autonomii, użycie strategii uczenia się, umiejętność samooceny; czynniki determinujące zdolność ucznia do podejmowania refleksji.
5. Refleksja z punktu widzenia studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych. Miejsce refleksji w przygotowaniu nauczyciela do zawodu.
6. Refleksja z punktu widzenia czynnego nauczyciela: umiejętność analizy i oceny własnej praktyki dydaktycznej, postaw, przekonań i kontekstu dydaktycznego.
7. Techniki, sposoby, narzędzia i materiały używane do pobudzenia refleksji wśród uczniów i nauczycieli.

8. Potrzeba ujednolicenia polskiej terminologii glottodydaktycznej – możliwości, propozycje, opinie. 

Osoby, które wyrażą zgodę na wygłoszenie wykładu plenarnego podamy w drugim okólniku. W drugim okólniku podamy także propozycje imprez towarzyszących. Mamy nadzieję, że tym razem uda się wycieczka statkiem po Odrze, która nie doszła do skutku w 2007 roku ze względu na podwyższony poziom wody w rzece…

Konferencja będzie się odbywać w Uniwersytecie Wrocławskim. Obrady plenarne będą miały miejsce w jednej z sal audytoryjnych budynku Wydziału Prawa przy ul. Uniwersyteckiej. Obrady w sekcjach – w budynku Instytutu Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22 (odległość między budynkami pokonuje się w 2 minuty).

Opłata konferencyjna będzie wynosiła 390 zł, a dla członków PTN – 340 zł. Opłata pokrywa koszty uczestnictwa, przerwy kawowe, bankiet oraz trzy posiłki południowe. Mamy nadzieję, że pokryje ona także koszt publikacji jednego numeru NEOFILOLOGA z artykułami pokonferencyjnymi. Numer konta oraz termin dokonywania wpłat podany zostanie w drugim komunikacie w styczniu, podobnie jak upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Proponujemy dwie formy czynnego uczestnictwa w konferencji: referat (20 minut i 10 minut na dyskusję); warsztat, przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli różnych typów szkół (60 minut). Tematyka warsztatów nie musi ściśle pokrywać się z tematyką konferencji.

Prosimy o dokonywanie rejestracji na konferencję poprzez przesłanie załączonego do tego okólnika formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem referatu na adres: ptn2013@ifa.uni.wroc.pl do dnia 31 marca 2013r.

Proponujemy noclegi w następujących hotelach, gdzie wynegocjowane zostały ceny konferencyjne:


Hotel „Wieniawa”, ul. Gajowicka 130.

Tel. 71 7809000

Email: wieniawa@hotelewam.pl

http://www.hotelewam.pl/19-Wroc%C5%82aw,_Hotel_Wieniawa.html

pokój jednoosobowy – 140 zł (bez śniadania)

pokój dwuosobowy – 150 zł (bez śniadania)

śniadanie: 18 zł

Hotel „Premiere Classe” Wrocław Centrum

Ul. Ślężna 28 (za dworcem PKP i PKS)

Tel. 71 7830200

Email: wroclaw.centrum@premiereclasse.com

http://www.premiereclasse.com/hotel/pl/polska/wroclaw.htm


pokój jednoosobowy: 150 zł (ze śniadaniem 185 zł)

pokój dwuosobowy: 150 zł (ze śniadaniem 200 zł)

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rezerwacji indywidualnej zamieszczonymi w załącznikach do Newslettera.

Przesyłamy zainteresowanym także linki do hoteli w centrum miasta, w bliskiej odległości od miejsca obrad.


*** HOTEL TUMSKI, Wyspa Słodowa 10

***HOTEL LOTHUS, ul. Wita Stwosza 22/23

*** Best Western Prima Hotel, ul. Kiełbaśnicza 16-19

*** Mercure Wrocław Panorama, Pl. Dominikański 1

*** Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20

***Hotel Duet, ul. Świętego Mikołaja 47-48

*** Hotel HP Park Plaza Wrocław, ul. Drobnera 11/13

**HOTEL CAMPANILE, ul. Jagiełły 7 (ok. 1 km)

**** Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 (ok. 1 km)

Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom PTN, że podczas tej konferencji będzie miało miejsce walne zgromadzenie, poświęcone między innymi, wyborom władz Towarzystwa na kolejną trzyletnią kadencję. Prosimy o zarezerwowanie czasu na to ważne wydarzenie.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konferencji i serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Anna Michońska-Stadnik

(w imieniu Komitetu Organizacyjnego)

 
 

LISTA HOTELI

FORMULARZ REZERWACJI PREMIERE CLASSE

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Nous avons 30 invités et aucun membre en ligne

Konferencje

Neofilolog 56/1

neo 452

Koła PTN