piątek 29 maj 2020

Neofilolog nr 33 (2009)

 

 

 Neofilolog nr 33 (2009)

Numer 33 Neofilologa dostępny online

SŁOWO WSTĘPNE

Z przyjemnością przekazujemy naszym Czytelnikom kolejny tematyczny numer Neofilologa Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce. Tom wpisuje się w ciąg publikacji kładących nacisk na badania naukowe i ich praktyczne wykorzystanie. Stanowi kon­tynuację i rozwinięcie problematyki podjętej w 32. numerze tematycznym Metody badań w językoznawstwie stosowanym, z naciskiem na przykłady praktycznego wykorzystania efektów badań glottodydaktycznych. Tej tak ważnej problematyce Polskie Towarzystwo Neofilologiczne poświęciło jubileuszową konferencję nauko­wą, z której sprawozdanie autorstwa Sebastiana Piotrowskiego znajdą Państwo na końcu tomu. Wydanie kolejnych dwóch tomów tematycznych, traktujących o sta­nie badań i ich zastosowaniach (Neofilolog 34 - Glottodydaktyka jako nauka i Neofilo­log 35 - Badania glottodydaktyczne w praktyce), planowane jest na rok 2010.

Glottodydaktyka, jako nauka stosująca metody badań empirycznych, wy­kształciła wiele ciekawych koncepcji, wdrażanych z sukcesem. Mamy więc w to­mie bardzo różne przykłady inspirujących rozwiązań, dotyczących prowadzonych badań i wykorzystania w praktyce ich wyników. Szczególną wartością publikacji wydawanych przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne jest to, że autorzy wywo­dzą się z różnych specjalności filologicznych. Penetrując te same obszary badawcze ale nauczając różnych języków, dzielą się doświadczeniami, które da się łatwo prze­szczepić na nowy grunt. To znakomite źródło wzajemnych inspiracji.

Tom Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce podzielony został na dwie części: Koncepcje - raporty z badań i Wdrożenia - raporty z wykorzystania wyników badań w praktyce - niezależnie od ich charakteru i nauczanego języka. W obrębie obu części teksty uporządkowano w porządku alfabetycznym. Sądzę, że różnorodność obszarów badawczych uzasadnia takie podejście.

Trudno czasami dokładnie określić dość płynne granice, w jakich treść artykułu kładzie nacisk na przedstawienie koncepcji czy też wdrożenia. Dlatego w pewnych przypadkach o przyporządkowaniu zdecydowały proporcje między wy­wodem teoretycznym a przykładami.

W części poświęconej ciekawym koncepcjom znajdą Państwo teksty trak­tujące o badaniu potrzeb edukacyjnych i zdolności językowych (Adriany Biedroń, Anny Jantarskiej, Iwony Droni, Pawła Sobkowiaka, Macieja Smuka), o rozmaitych zastosowaniach procedur i narzędzi badawczych (Marka Derenowkiego, Anny Ko­niecznej, Grażyny Kiliańskiej-Przybyło, Moniki Sułkowskiej), wreszcie o nowator­skich koncepcjach wykorzystywanych w nauczaniu i uczeniu się języka obcego (Jo­anny Góreckiej, Aleksandry Łyp-Bieleckiej, Ewy Półtorak, Joanny Pędzisz, Doroty Szczęśniak).

Część pokazująca ciekawe wdrożenia otwiera tekst autorstwa Wiesławy Bur­lińskiej - Dyskurs edukacyjny w kształceniu przyszłych nauczycieli. W części tej, poza tą i dwiema kolejnymi pozycjami ogólnymi, poświęconymi europejskiemu portfolio językowemu autorstwa Katarzyny Krzemińskiej i narzędziom web 2.0 w pracy na­uczyciela języków obcych autorstwa Weroniki Górskiej, znalazły się artykuły, któ­rych treści poparte są przykładami z konkretnych języków: angielskiego (Melanie Ellis, Lesława Tobiasza), hiszpańskiego (Małgorzaty Spychały, Cecylii Tatoj i Renaty Majewskiej), niemieckiego (Piotra Iwana, Iwony Wowro i Grażyny Zenderowskiej-Korpus) oraz francuskiego (Grzegorza Markowskiego).

Pragnę wyrazić wdzięczność pani prof. dr hab. Marii Dakowskiej za to, że przyjęła na siebie trud zrecenzowania 33 tomu Neofilologa a pani dr Melanie Ellis za korektę wszystkich streszczeń.

Halina Widła

SPIS TREŚCI

NEOFILOLOG 33

 
   

SŁOWO WSTĘPNE: Halina Widła

5

   

Część I: KONCEPCJE

   

Adriana Biedroń - Podłużne badanie zdolnościjęzykowych jako konceptu dynamicznego

9

Marek Derenowski - Próba ewaluacji „dziennika" jako narzędzia badawczego

21

Iwona Dronia - Niepełnosprawność i specjalne potrzeby edukacyj­ne w świetle polskiej i brytyjskiej poprawności politycznej

29

Joanna Górecka - Wprowadzanie elementów nauczania hybry­dowego w kształceniu językowym; uzasadnienie dydaktyczne oraz główne wyzwania dla nauczyciela

41

Anna Jantarska - Zależność i niezależność od pola a przyswajanie języka angielskiego. Wyniki badania pilotażowego oraz analiza za­stosowanych procedur i narzędzi badawczych

53

Grażyna Kiliańska-Przybyło - Rozwijanie refleksyjności na­uczycieli języków obcych na przykładzie techniki analizy zdarzeń krytycznych. Studium przypadku

 65

Anna Konieczna - Raport werbalny i jego wykorzystanie w bada­niach nad strategiami rozwiązywania testów z zakresu czytania

 77

Aleksandra Łyp-Bielecka - Mind mapping w nauczaniu i ucze­niu się języka obcego

 89

Joanna Pędzisz - Blog jako narzędzie wspierające rozwój kompe­tencji dyskursywnej

 101

Ewa Półtorak - Feedback uzyskiwany drogą elektroniczną

 113

Maciej Smuk - Autentyczność w glottodydaktyce w perspektywie badawczej

123

Monika Sułkowska - Rozumienie znaczeń związków frazeolo­gicznych w perspektywie uczenia się języków obcych

 133

Paweł Sobkowiak - Negocjowanie programu nauczania języka obcego z uczniami w Polsce

 143

Dorota Szczęśniak - Środki retoryczne, liryka, glottodydaktyka - o zastosowaniu poezji na lekcji języka obcego

 157

   

Część II: WDROŻENIA

   

Wiesława Burlińska - Dyskurs edukacyjny w kształceniu przy­szłych nauczycieli

169

Melanie Ellis - Wpływ egzaminu gimnazjalnego z języka angiel­skiego na proces nauczania i uczenia się

 185

Weronika Górska- Narzędzia web 2.0 w codziennej pracy na­uczyciela języków obcych

 197

Piotr Iwan - Internetowe materialy uzupelniające w nauczaniu ję­zyka niemieckiego - kryteria wyboru i oceny

 205

Katarzyna Krzemińska - Europejskie portfolio językowe jako instrument samooceny prac pisemnych na poziomie zaawansowanym w nauce języka obcego

217

Renata Majewska, Cecylia Tatoj - Sprawozdanie z badań ja­kościowych prowadzonych na zlecenie CODN w klasach dwujęzycz­nych z językiem hiszpańskim w polskich gimnazjach i liceach

227

Grzegorz Markowski - Komunikacja międzykulturowa a pro­ces nauczania dorosłych francuskiego języka specjalistycznego jako obcego

239

Małgorzata Spychała - Podejście zadaniowe (enfoque por tareas) a strategie komunikacyjne w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego

247

Lesław Tobiasz - Język angielski w procesie uczenia się języka niemieckiego - pomoc czy przeszkoda? Krytyczna analiza ankiet przeprowadzonych wśród studentów anglistyki Uniwersytetu Śląskie­go w grupach tłumaczeniowych z językiem niemieckim

257

Iwona Wowro - Rola treści humorystycznych w procesie glotto­dydaktycznym. Analiza wybranych podręczników do nauki języka niemieckiego

269

Grażyna Zenderowska-Korpus - Podręcznik w nauczaniu ję­zyka obcego. Wnioski z analizy wybranych podręczników do nauki języka niemieckiego

283

   

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

295

 

 

 

 

Część I: KONCEPCJE

Adriana Biedroń

Akademia Pomorska w Słupsku

PODŁUŻNE BADANIE ZDOLNOŚCI JĘZYKOWYCH JAKO KONCEPTU DYNAMICZNEGO

Longitudinal study of foreign language aptitude as a dynamic concept

In contemporary literature foreign language ability is considered a dynamic concept, that is, subject to an evolutionary development in interaction with the environment and potentially trainable (Sternberg, 2002). Sternberg's Triarchic Theory of Human Intelligence is based on an assumption that abi­lities are forms of developing expertise. An important educational implica­tion of this statement is that abilities are flexible and pliable rather than fixed and that they can be taught. The purpose of the paper is to present results from the first stage of a longitudinal study of foreign language aptitude on a sample of English philology students. The goal of this study, conducted in cooperation with a psychologist, is to analyze the students' cognitive abilities and establish whether they are subject to a dynamic change.

Marek Derenowski

UAM Kalisz

PRÓBA EWALUACJI „DZIENNIKA" JAKO NARZĘDZIA BADAWCZEGO

Evaluation of the teacher journal as a research tool

This article focuses on the use of teacher journals as an empirical tool. Jo­urnals are often perceived as subjective and self-indulgent, resulting from lack of criticism or lack of experience in journal writing. On the other hand, journals can help in investigating such aspects as learner behavior, classro­om dynamics or teacher behaviors. Undoubtedly journals help teachers to become more reflective. However, the obvious advantages, the journals are not the most favored empirical research tool.

Iwona Dronia

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Katowice

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJ­NE W ŚWIETLE POLSKIEJ I BRYTYJSKIEJ POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ

Disability and Special Education Needs in the light of Polish and British Political Correctness.

The main goal of this article is to describe the legal status and situation of disabled learners in Poland, the UK and in other European countries. The author wishes to analyze whether the trends advocated by the principles of Political Correctness (PC) have influenced the language used in the educatio­nal context, and, in particular, towards students of special education needs (SEN). The article attempts to demonstrate that neither English nor Polish are sufficiently polite in terms of describing, categorizing, evaluating or na­ming all the learners, who, owing to their mental or physical impairment, have Special Educational Needs.

Joanna Górecka

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

WPROWADZANIE ELEMENTÓW NAUCZANIA HYBRY­DOWEGO W KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM; UZASADNIENIE DYDAKTYCZNE ORAZ GŁÓWNE WYZWANIA DLA NAUCZYCIELA 

Introducing elements of a hybrid model of foreign language learning and teaching; its didactic justification and the principal challenges for the teacher

The aim of the paper is to explore the potential of two Internet tools for asynchronous communication, wiki and forum, in oral tasks oriented at the development of argumentative skills. I assume that the use of these tools while preparing an oral task may positively influence the quality of the re­flection further developed during class discussion, that is that the work per­formed in the virtual community context can reinforce the processes of the co-construction of knowledge in oral interaction. The paper focuses on several qualitative changes in the teaching process which can be initiated by hybrid construction of class scenarios. I discuss also selected difficulties connected with the introduction of this didactic innovation and the princi­pal advantages of such scenarios at the level of the didactic relationship and teaching objectives.

Anna Jantarska

ZALEŻNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ OD POLA A PRZYSWAJANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO. WYNIKI BADANIA PILOTAŻOWEGO ORAZ ANALIZA ZA­STOSOWANYCH PROCEDUR I NARZĘDZI BADAWCZYCH

The cognitive style of field dependence/field independence and second language learning: A pilot study of procedures and results.

The aim of this article is to present the results of a pilot study and to verify its methodological and statistical procedures. The subject matter of the study in question is the relationship between the cognitive styles of field dependence (FD)/field independence (FI) and the level of second language proficiency. The reader is presented with the wide range of variables and instruments in­corporated in the study. The findings demonstrate strong correlations between the subjects' FD/FI mode of perceiving the world and the results of language tests. The findings indicate that the relationship between dependent and inde­pendent variables is modified by age and sex of the subjects.

Grażyna Kiliańska-Przybyło

Uniwersytet Śląski

ROZWIJANIE REFLEKSYJNOŚCI NA­UCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH NA PRZYKŁADZIE TECHNIKI ANALIZY ZDARZEŃ KRYTYCZNYCH. STUDIUM PRZYPADKU

Developing FLteachers' reflectivity through the technique of critical incidents analysis. A case study.

The article aims at presenting the technique of critical incidents analysis as a tool to promote reflectivity among inexperienced foreign language teachers. Critical incidents, often used in social and educational studies, are defined as meaningful and important situations (both positive and negative) that trigger individual's reflection and help him/her realize his/her beliefs and practices. The article provides characteristics of the technique of critical in­cidents analysis. Data gathered from inexperienced student teachers (n= 30) indicate strong emotional involvement of the subjects in the study . Their descriptions of critical incidents concentrated mostly on negative situations resulting from their lack of experience with classroom routines, low self-confidence and feelings of inadequacy.

Anna Konieczna

PWSZ Nysa

RAPORT WERBALNY I JEGO WYKORZYSTANIE W BADA­NIACH NAD STRATEGIAMI ROZWIĄZYWANIA TESTÓW Z ZAKRESU CZYTANIA

The verbal report and its use in research on test-taking strategies in reading.

The article discusses kinds of verbal reports and their characteristic features. More specifically, it focuses on: a) the validity of particular types of verbal reports and the data these are likely to provide, b) a quite difficult distinction between introspection and retrospection in researching reading, and c) the characteristic features and limitations of think-aloud protocols (categorized as introspective verbal report), especially if used to investigate the concrete reading format of gapped-text.

Aleksandra Łyp-Bielecka

Uniwersytet Śląski

MIND MAPPING W NAUCZANIU I UCZE­NIU SIĘ JĘZYKA OBCEGO

Mind mapping in foreign language learning and teaching

Mind mapping, developed 1972 by Tony Buzan, is a graphic way of repre­senting ideas and concepts. The article shows the possibilities and benefits of using mind mapping in foreign language learning and teaching. Additio­nally, the article describes some of the computer applications which can be used to draw a mind map.

Joanna Pędzisz

Zakład Lingwistyki Stosowanej, Instytut Germanistyki, UMCS, Lublin

BLOG JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KOMPETENCJI DYSKURSYWNEJ

Blogs as a tool supporting the development of discursive competence.

The aim of the article is to present the ways in which blogs can be used in the teaching of German. The constant drive for making the teaching process more attractive and innovative encouraged teachers to search for innovative solutions in new media. Blogging may support the teaching process. The composition classes described below were based on selec­ted blogs, whose content was supposed to encourage students to voice their opinions. Thus they had the opportunity to actively develop and improve their speaking and writing skills in the context of meaningful discourse.

Ewa Półtorak

Uniwersytet Śląski 

FEEDBACK UZYSKIWANY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Feedback obtained electronically

The use of Information and Communication Technologies (ICT) in the foreign language learning-teaching process has made traditional methods of obtaining feedback more sophisticated as, nowadays, it is possible to get feedback electronically. The paper is concerned with methods of getting feedback by means of selected computer and Internet tools that support the foreign language learning-teaching process. A range of these tools are analyzed and discussed from the perspective of their usefulness for both the teacher and student.

Maciej Smuk

Uniwersytet Warszawski

AUTENTYCZNOŚĆ W GLOTTODYDAKTYCE W PERSPEKTYWIE BADAWCZEJ

Authenticity in foreign language didactics from the research point of view

This paper aims at presentation of a few reflections concerning the organi­sation and conducting of the research on authenticity in foreign language didactics. Several aspects of research, such as methodological challenges, choice of methods applied, participants' attitudes have been analysed. The core analysis concerns the supporting methods, i.e. interview and obse­rvation, beeing prior to the elaboration of the questionnaire used. The special attention is paid to the assumptions concerning the content of the questionnaire, nature of selected questions, as well as the use of adequate rating scales.

Monika Sułkowska

Uniwersytet Śląski 

ROZUMIENIE ZNACZEŃ ZWIĄZKÓW FRAZEOLO­GICZNYCH W PERSPEKTYWIE UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH

Comprehension of phraseological units from the perspective of learning foreign languages

The author of this paper explores the issue of the comprehension of phra­seological units. The problem is of great importance not only to linguistics but also to the theory of language learning-teaching as comprehension and phraseological unit acquisition are important factors in the process of te­aching any language. The complex semantic structure of phraseological units has resulted in a number of hypotheses which describe the ways in which phraseological units are interpreted. The paper is a review of these hypotheses from a current perspective.

Paweł Sobkowiak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

NEGOCJOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO Z UCZNIAMI W POLSCE

Negotiating a foreign language syllabus with students in Poland

This paper aims to explore the rationale of classroom negotiation - understo­od as a discussion between all participants in the teaching/learning process to decide on the organization of foreign language learning and teaching. It outlines relevant issues connected with the process syllabus and the benefits that can be expected from involving students in classroom decision making. The article presents results of research conducted in Polish schools among both students and teachers at different levels of education in order to see to what extent the foreign language syllabus is negotiated there.

Dorota Szczęśniak

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

ŚRODKI RETORYCZNE, LIRYKA, GLOTTODYDAKTYKA - O ZASTOSOWANIU POEZJI NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO

Rhetorical figures, poetry and foreign language teaching: Some remarks on the use of poetry in the foreign language classroom

This paper discusses the importance of working with a literary text (especial­ly poetry) in the context of the foreign language (FL) classroom. In order to facilitate FL teaching, language teachers are encouraged to use poetry and rhetorical devices occurring in such texts (e.g. rhymes, alliteration, metaphor etc.). The paper offers some teaching procedures and techniques based on rhetorical devices, which may prove valuable in raising FL students' moti­vation and language awareness while having fun analyzing quality literary texts.

Część II: WDROŻENIA

Wiesława Burlińska

NKJO w Bydgoszczy

DYSKURS EDUKACYJNY W KSZTAŁCENIU PRZYSZLYCH NAUCZYCIELI

Educational discourse in teacher training

In the training of future foreign language teachers discourse appears mainly in its theoretical dimension in relation to text discourse connected with te­aching various skills. Discourse, however, might be also useful in the context of Teaching Practice. On the one hand, the analysis of classroom discourse could be used in deeper formative evaluation of the trainee. Analysis of this evaluational dialogue could support not only the growth of teaching strate­gies but could also significantly contribute to the formation of a reflective attitude of the future teacher.

In this paper I present an analysis of a feedback session which refers to a lesson conducted by a teacher trainee form Bydgoszcz Teacher Training College of Foreign Languages and answer the question how useful this ele­ment can be in the creation of the reflective practitioner's attitude.

Melanie Ellis

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu

WPŁYW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PROCES NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

The effect of the lower secondary school external examination in English on teachers and learners.

Questionnaires were used to gather data from learners in class 3 lower se­condary school and their teachers. This information was compared with data obtained a year earlier during a baseline study, with the aim of assessing what effect the new external examination in English had had on the teaching and learning process. It was found that the examination appears to have positively influenced learner motivation and caused teachers to change ma­terials and teaching techniques.

Weronika Górska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

NARZĘDZIA WEB 2.0 W CODZIENNEJ PRACY NA¬UCZYCIELA JĘZYKÓW OBCYCH

The use of web 2.0 tools in the daily practice of foreign languages teachers

This article presents the possibility of using online resources with special regard to web 2.0. Using the example of given project carried out in the language school on students taking part in a one-year (120h) language course, the author shows how New Technologies can be used for the de­velopment of the students' skills. In conclusion the author presents some implications of the project, worth considering by teachers.

Piotr Iwan

Uniwersytet Śląski

INTERNETOWE MATERIALY UZUPELNIAJĄCE W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA WYBORU I OCENY 

Supplementary internet materials for teaching German - criteria for their selection and evaluation

The article aims to present the issue of evaluating selected supplementary materials with reference to traditional coursebooks for German available on the Internet. The analysis concentrates on publishers' websites that offer an array of coursebooks and didactic aids such as dictionaries or spell-chec­kers. Additionally, we propose to make use of on-line texts and various sorts of authentic materials that have not been tailored for teaching purposes. We also provide criteria for systematic evaluation of educational computer programs and multimedia materials based on the analysis of information available on www.bundeskanzlerin.de, www.goethe.de, www.hueber.de. We conclude by constructing a catalogue of criteria that will be implemented in evaluating the applicability and quality of Internet materials for teaching German as a foreign language.

Katarzyna Krzemińska

PWSZ we Włocławku

EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE JAKO INSTRUMENT SAMOOCENY PRAC PISEMNYCH NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM W NAUCE JĘZYKA OBCEGO

The European Language Portfolio in self-evaluation of foreign language writing skills at the advanced level

The purpose of this article is to explore the role of the ELP in teaching language skills to students of foreign languages, in my professional situation - to German Language and Literature students. The article attempts to an­swer the following questions: To what extent do the ELP and the Council of Europe documents help students of foreign languages use self-evaluation? How do these documents support learner autonomy? Due to the growing interest in the ELP, I focused my attention on the use of self-evaluation skills by college students during their writing tasks. The article presents the results of a study on self-evaluation. It was carried out among first and se­cond year students of German Language and Literature Studies at the State Higher Education College in Włocławek in the academic years 2005/2006 and 2006/2007.

Renata Majewska , Cecylia Tatoj

NKJO w Bydgoszczy, Zakład Hispanistyki UŚ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH PROWADZONYCH NA ZLECENIE CODN W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W POLSKICH GIMNAZJACH I LICEACH

Report from a qualitative study commissioned by the National In-service Teacher Training Centre [Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli] and conducted in bilingual classes with Spanish as a second language in Polish junior high schools and high schools

The paper presents the results of a qualitative study, contained in the evalu­ative report prepared in 2008 and commissioned by the National In-servi­ce Teacher Training Centre [Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, CODN]), conducted in bilingual classes with Spanish as a second language in Polish junior high schools and high schools. This report highlights the ba­sic features of these classes in which Spanish is taught as a second language, discusses the basic needs, gives an outline of future recommendations as well as proposes some fundamental changes.

Grzegorz Markowski

Uniwersytet Śląski

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA A PROCES NAUCZANIA DOROSŁYCH FRANCUSKIEGO JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO JAKO OBCEGO

Inter-Cultural Communication and the Process of Teaching Specialist French to Adults

The paper presents examples of techniques, strategies and activities by me­ans of which a teacher of specialist French may improve the communica­tive competence level of their students, i.e. the communication skills and interculture competence. The suggestions presented will help the students to acquire the knowledge and skills necessary for functioning in the contem­porary multicultural society. The aim is to prepare students for professional life by teaching them the correct use of specialist French in the institutions they are going to work for in the future.

Małgorzata Spychała

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

PODEJŚCIE ZADANIOWE (ENFOQUE POR TAREAS) A STRATEGIE KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO JAKO OBCEGO

The task-based learning ( enfoque por tareas) and communicati­ve competence strategies in the teaching of Spanish as a foreign language

The article discusses task-based learning (TBL) in Spanish: enfoque por tareas, which is a teaching approach whose aim is to develop the learner's commu­nicative competence as well as to help the teacher activate language learners in the classroom - in this case learners of Spanish. The article describes the main objectives of the task and projects defined in the Common European Framework, including the proposed activities designed to fulfill a given task. The final section presents a sample set of lessons following TBL and analy­zes the advantages and disadvantages of this approach.

Lesław Tobiasz

Uniwersytet Śląski

JĘZYK ANGIELSKI W PROCESIE UCZENIA SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO - POMOC CZY PRZESZKODA? KRYTYCZNA ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD STUDENTÓW ANGLISTYKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W GRUPACH TŁUMACZENIOWYCH Z JĘZYKIEM NIEMIECKI

The role of English in the process of learning German: help or hindrance? A critical analysis of a survey conducted amongst students of the English department of the University of Silesia in groups studying German translation

The article presents results of an inquiry made among the students of English philology who learn German mostly as L3 in addition to English as L2 in a special translation program. The inquiry shows through many examples that English is a source both for complex positive transfer into German as well of interference. The answers of the students indi­cate the very important role of individual characteristics in the process of language learning. The author concludes that effective leaning of a foreign language requires the use of individual learner strategies and appropriate reference to knowledge both in the mother tongue and in other foreign languages.

Iwona Wowro

Uniwersytet Śląski

ROLA TREŚCI HUMORYSTYCZNYCH W PROCESIE GLOTTODYDAKTYCZNYM. ANALIZA WYBRANYCH PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

The role of humour in the foreign language learning. An analy­sis of selected coursebooks for the teaching of German

The aim of the article is to present the function of humour in teaching/le­arning, paying particular attention to the specific character of foreign langu­age acquisition. The author presents arguments and concisely describes the most common forms of humour occurring in coursebooks . In the second part of the article the author quotes and briefly discusses some examples of comical elements in German textbooks which are intended for children and young people.

Grażyna Zenderowska-Korpus

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

PODRĘCZNIK W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO. WNIOSKI Z ANALIZY WYBRANYCH PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

The textbook in teaching a foreign language. The results of an ana­lysis of selected textbooks for teaching German as a foreign language

The aim of the article is to present textbooks for learning German as a foreign language that have been approved for school use by the Ministry of Education. The first part deals with different criteria for evaluation of textbooks and didactic materials. Additionally, it provides the Ministry of Education textbook suitability requirements. The second part presents the end results of an analysis which involved textbooks for learning German. It also contains a summary of questionnaires conducted among students and teachers. The summing-up offers reflections and conclusions concerning the features of an optimal textbook for learning a foreign language.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/1

neo 452

Koła PTN