czwartek 28 maj 2020

O czasopiśmie

Czasopismo „Neofilolog” 
 

W czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Neofilolog” publikujemy teksty związane z tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Głównym celem czasopisma Neofilolog jest popularyzowanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych w ujęciu teoretyczno-praktycznym w dziedzinie dydaktyki językowej z uwypukleniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych. Tematyka publikowanych artykułów odnosi się do aktualnych tendencji w dziedzinie uczenia się i nauczania języków obcych.

Od numeru 32. proponujemy temat wiodący do każdego kolejnego tomu. O tematach kolejnych tomów są Państwo informowani z wyprzedzeniem na stronie internetowej PTN.

Artykuły publikowane są w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Czasopismo ”Neofilolog” uzyskało 7 punktów w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B MNiSW 2016).

 

„Neofilolog” jest indeksowany w bazach danych:

 • Polskiej Bibliografii Naukowej
 • IC Journals Master List (wskaźnik ICV 2018: 92,75)
 • EBSCO
 • e-Publikacje Nauki Polskiej
 • CEJSH
 • CEON
 • PKP INDEX

Zachęcamy Państwa do lektury „Neofilologa”.

 

Wydawca czasopisma Neofilolog

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Collegium Novum UAM al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Polska

 

Polityka Open Access
 

Czasopismo „Neofilolog” zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Pełne (bezpłatne) wersje tomów „Neofilologa” od roku 2009 są dostępne online i można je pobrać w formacie PDF w zakładce Numery (przejdź).

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat. Nie proponujemy autorom płatnej subskrypcji czy też pobierania opłat za jednorazowe wyświetlenia artykułu.

 

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie!

Redaktor Naczelny

 

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) z siedzibą: UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4,  pok. 014, 61-874 Poznań.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizowanie zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego do których należy, m.in.: wydawanie artykułów naukowych oraz związany z tym kontakt z autorami, zamieszczanie artykułów w bazach bibliograficznych, a także przesyłanie newslettera.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Państwa dane, takie jak: imię i nazwisko, afiliacja naukowa, adres zatrudnienia, służbowy adres poczty elektronicznej, mogą być udostępniane publicznie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i na stronie internetowej czasopisma „Neofilolog”, w wydaniach papierowych czasopisma „Neofilolog”, oraz mogą być rozpowszechnianie tylko z powiązanymi artykułami naukowymi.
 4. Państwa dane nie są udostępniane w inny sposób podmiotom zewnętrznym. Podstawą udostępniania jest niezbędność do wykonania zadań PTN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak zgody na udostępnianie powyższych danych powoduje brak możliwości realizacji zadań PTN, w tym wydawania artykułów naukowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji zadań PTN, czyli tak długo, jak będzie istniał PTN i czasopismo „Neofilolog”.
 6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków.
 7. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 8. Ponadto mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem pltowneo@gmail.com.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Neofilolog ∙ ISSN 1429-2173 ∙ eISSN 2545-3971 

© Copyright by POLSKIE TOWARZYSTWO NEOFILOLOGICZNE

 

Lista bibliotek

Lista bibliotek

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722) zobowiązuje 15 bibliotek w Polsce do gromadzenia  w zbiorach tzw. egzemplarzy obowiązkowych i dzięki temu dostępne są starsze egzemplarze czasopisma Neofilolog, sprzed czasów elektronicznych kopii czasopisma.

 

List of libraries

The Act of 7 November 1996 on the compulsory library copies (Journal of Laws No. 152, item. 722) obliges 15 libraries in Poland to collect the so called compulsory library copies and therefore older copies of the Neofilolog journal are available, before the electronic copies of the journal.

 

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Biblioteka Śląska, Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16, 15-950 Białystok

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Ul. Dobra 56/66, 00-316 Warszawa

Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 31-050 Kraków

Uniwersytet Gdański, Biblioteka Główna, Ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot

Biblioteka Uniwersytecka, Ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań

Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy, Biblioteka Główna, Ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa

Biblioteka Uniwersytetu  Wrocławskiego, Ul. Karola Szajnochy 10, 50-076 Wrocław

Książnica Pomorska im. S.Staszica, Ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

Biblioteka Główna UMCS, Ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin

Biblioteka Uniwersytetu M.Kopernika, Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

Uniwersytet Opolski, Biblioteka Główna, Ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 34/38, 90-237 Łódź

 

Informacje dla Autorów

Wszystkie artykuły podlegają procedurze recenzowania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi wydawania czasopism naukowych. Oznacza to wstępną selekcję tekstów przez Radę Naukową czasopisma (→zob. Pierwszy etap ewaluacji) oraz – w sytuacji uzyskania pozytywnej opinii – dwie anonimowe recenzje zewnętrzne. Warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji jest dostosowanie tekstów do wymogów merytorycznych (dobór tematyki, sposób prowadzenia wywodu i prezentacja danych empirycznych), technicznych (odpowiednia organizacja tekstu) i formalnych (dostarczenie tekstu do redakcji w wersji elektronicznej wraz z odpowiednimi danymi). Przedkładając propozycję artykułu, autor oświadcza, że jego tekst nie został wcześniej opublikowany oraz że nie jest proponowany jako publikacja w innym miejscu (pisemna deklaracja wymagana jest po uzyskaniu pozytywnych recenzji i zaakceptowaniu tekstu do druku (→zob. druk oświadczenia).

Artykuły proponowane do druku powinny być dostosowane do stylu pisarstwa naukowego, który wymaga, by przytaczane treści i przykłady były stosownie oznaczone i ściśle udokumentowane ze względu na źródło pochodzenia, a każdy pogląd zapożyczony od innych autorów był podsumowywany, omawiany bądź interpretowany pod względem typologicznym z właściwym dystansem, jak również opatrzony odnośnikiem źródłowym. Jeśli artykuł ma na celu prezentację wyników badań własnych autora, poza wynikami i wnioskami należy omówić w nim wykorzystaną na potrzeby badań metodologię: paradygmat badawczy, problemy badawcze, przedmiot i cele badań, tezy i hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze, jak również przedstawić kontekst sytuacyjny badań oraz scharakteryzować próbę badawczą.

Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (plagiat, autoplagiat, zatajenie wkładu innych współautorów) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Propozycje artykułów prosimy dostarczać logując się do systemu PRESSto. Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

Rejestracja i logowanie PRESSto (przejdź).

 

Prosimy Autorów o nadsyłanie tekstów z uwzględnieniem poniższych zaleceń technicznych:

–      Format artykułu: MS Word (doc, docx) z wyłączoną funkcją dzielenia wyrazów;

–      Objętość: dla artykułu naukowego do 15 stron komputeropisu (ok. 30 tyś. znaków ze spacjami), dla recenzji do 5 stron komputeropisu (ok. 10 tyś. znaków ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach Redakcja może podjąć decyzję o publikacji dłuższego tekstu;

–      Układ strony: pionowy, marginesy 2,5 cm każdy, tekst w jednej kolumnie (wyjątek stanowią tabele);

–      Imię i nazwisko autora: na pierwszej stronie w prawym górnym rogu, czcionka Times New Roman 12, wytłuszczone, kursywa, wyrównanie do prawego marginesu;

–      Afiliacja autora: nazwa macierzystej jednostki naukowej bezpośrednio pod imieniem i nazwiskiem, czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do prawego marginesu;

–      Identyfikator naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID: https://orcid.org/): bezpośrednio pod afliliacją autora, czcionka Times New Roman 12, kursywa, wyrównanie do prawego marginesu;

–      Adres e-mail autora: bezpośrednio pod identyfikatorem naukowca ORCID, czcionka Times New Roman 12, kursywa, wyrównanie do prawego marginesu;

–      Tytuł artykułu: 3 puste wiersze poniżej adresu e-mail autora, czcionka Times New Roman 14, wytłuszczony, zapis wersalikami, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do prawego marginesu;

–      Tytuł w języku angielskim: 1 pusty wiersz poniżej tytułu głównego, czcionka Times New Roman 10, wytłuszczony, interlinia 1,5 pkt, wyśrodkowany;

–      Abstrakt w języku angielskim: 1 pusty wiersz poniżej tytułu w języku angielskim, objętość do 200 słów, czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu;

–      Słowa kluczowe w języku angielskim: 1 pusty wiersz poniżej abstraktu, maksymalnie dwie linijki tekstu, czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu, poprzedzone wytłuszczonym słowem: Keywords i dwukropkiem;

–      Słowa kluczowe w języku polskim: 1 pusty wiersz poniżej Keywords, maksymalnie dwie linijki tekstu, czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 pkt., wyrównanie do lewego i prawego marginesu, poprzedzone wytłuszczonymi słowami: Słowa kluczowe i dwukropkiem;

–      Śródtytuły (zalecane): numerowane, oddzielone od tekstu głównego 1 pustym wierszem, pierwszy śródtytuł 1 pusty wiersz poniżej słów kluczowych, czcionka Times New Roman 12, wytłuszczone, interlinia 1,5 pkt., wyrównanie do lewego i prawego marginesu;

–      Tekst główny: 1 pusty wiersz poniżej śródtytułu, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu, w pierwszym akapicie po tytule i śródtytułach brak wcięcia akapitowego, w kolejnych akapitach wcięcie 1,25 cm;

–      Przypisy dolne: kolejno numerowane, przeznaczone do zamieszczania dodatkowych uwag, wyjaśnień, czcionka Times New Roman 10, interlinia 1 pkt., wyrównanie do lewego i prawego marginesu;

–     Tabele, schematy, diagramy: osadzone w tekście, zalecane czarno-białe, ponumerowane i opatrzone tytułem bądź podpisane, jeżeli pochodzą z cudzych prac, należy podać źródło ich zapożyczenia lub adaptacji (w nawiasie po tytule/podpisie), czcionka Times New Roman 10, interlinia 1 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu;

–     Grafiki: osadzone w tekście, zalecane czarno-białe, ponumerowane i podpisane z adnotacją o autorze lub źródle pochodzenia, ponadto załączone w osobnym pliku graficznym JPG o wysokiej rozdzielczości; na ich wykorzystanie, jeśli stanowią cudzą własność, autor powinien posiadać pisemną zgodę, którą jest zobowiązany przedłożyć Redakcji;

–      Podziękowania: należy zamieścić na końcu artykułu przed listą pozycji bibliograficznych, 1 pusty wiersz poniżej tekstu głównego, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt., wyrównanie do lewego i prawego marginesu;

–      Przypisy bibliograficzne: styl harwardzki (autor-data-strona), w tekście głównym, np.: (Komorowska, 2004: 15), (Wilczyńska, Michońska-Stadnik, 2010: 67), (Uhert, Kowalski, Nowak, 2011: 23), (Barkowski i in., 2017: 366), zapis każdorazowo dostosowany do języka, w którym został napisany artykuł, cytaty powinny być umieszczone w znakach cytowania;

–      Bibliografia: na końcu artykułu 1 pusty wiersz poniżej tekstu głównego, poprzedzona wytłuszczonym i pisanym wersalikami nagłówkiem: Bibliografia, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt., wysunięcie 1,25 cm, wyrównanie do lewego i prawego marginesu, w układzie alfabetycznym, powinna zawierać wszystkie przytoczone w artykule pozycje, również te zaczerpnięte z Internetu, jeżeli dostępne są ich pełne dane bibliograficzne, jak autor, tytuł, rok wydania, strona, wydawnictwo (w tym przypadku należy podać również datę wejścia na stronę), zapis każdorazowo dostosowany do języka, w którym został napisany artykuł, np.: 

Monografia:

Gardner H. (1993), Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

Cargill O., Charvat W., Walsh D.D. (1966), The publication of academic writing. New York: Modern Language Association.

 

Monografia wieloautorska:

Jodłowiec M., Niżegorodcew A. (red.) (2007), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Rozdział w monografii pod redakcją:

Bowerman M. (2003), Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu systemu semantycznego (w) Dąbrowska E., Kubiński W. (red.), Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Universitas, str. 254-313.

 

Artykuł w czasopiśmie:

Tolin D.F. (2001), Memory and memory confidence in obsessive-compulsive disorder (w) „Behaviour Research & Therapy”, nr 39, str. 913-927.

 

Artykuł ze źródła internetowego:

Kucharczyk R. (2016), Développer la compétence plurilingue dans un pays monolingue – quelles implication pour l’apprentissage/enseignement de la deuxième LE? Le cas des élèves polonais (w) Nebrija Procedia. Actas del III Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. Nebrija: Nebrija Procedia, str. 245-259. Online: https://www.nebrija.com/la_universidad/servicios/pdf-publicaciones/ActasIIICongresoSLANebrija.pdf [DW 04.01.2017].

 

–        Netografia: 1 pusty wiersz poniżej ostatniej pozycji bibliograficznej, poprzedzona wytłuszczonym i pisanym wersalikami nagłówkiem: Netografia, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt., wysunięcie 1,25 cm, wyrównanie do lewego i prawego marginesu, w układzie alfabetycznym, powinna zawierać wszystkie przytoczone w artykule strony internetowe z uwzględnieniem daty wejścia na stronę, którą należy zamieścić w nawiasie kwadratowym po adresie strony, np.:

http://poltowneo.org [DW 14.12.2016]

https://www.nauka.gov.pl [DW 03.06.2018]

https://www.ore.edu.pl [DW 12.03.2018]

Podkategorie

Strona 2 z 2

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/1

neo 452

Koła PTN