czwartek 28 maj 2020

Editorial Calendar

 

The Neofilolog Editorial Calendar establishes the topics that the journal will cover in the upcoming months:

 

2019

Tom 52/1 (2019)

Affective factors and their role in foreigen language learning and teaching

edited by Piotr Scheffler and Aleksandra Wach

contact: waleks@wa.amu.edu.pl

 

Tom 52/2 (2019)

Interculturality in glottodidactics as an autonomous science

edited by Beata Karpińska-Musiał and Izabela Orchowska

contact: lingbet@ug.edu.pl, izaorch@amu.edu.pl

 

Tom 53/1 (2019)

Formal assessment

edited by Iwona Janowska and Anna Seretny

contact: iwona.janowska@uj.edu.pl, anna.barbara.seretny@uj.edu.pl

 

Tom 53/2 (2019)

Impact of assessment and evaluation on the teaching-learning process

edited by Joanna Rokita-Jaśkow and Melanie Ellis

contact: jrokita@poczta.up.krakow.pl, melanie.ellis@poczta.up.krakow.pl  

 

 

2020

Tom 54/1 (2020)

Assessment and evaluation in diverse educational contexts

edited by Joanna Rokita-Jaśkow and Elżbieta Gajewska

kontakt: jrokita@up.krakow.plelzbietagajewsk@poczta.up.krakow.pl 

 

Tom 54/2 (2020)

Research methods in glottodidactis

edited by Ewa Andrzejewska and Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

contact: e.andrzejewska@ug.edu.pl, magdalenaws@ug.edu.pl

 

Tom 55/1 (2020)

Congress of the Polish Association of Modern Languages: Interdisciplinarity in glottodidactics

 

Tom 55/2 (2020)

Congress of the Polish Association of Modern Languages: Interdisciplinarity in glottodidactics

 

Plan wydawniczy

 

W najbliższym czasie planujemy wydać następujące tomy czasopisma:

 

2019

Tom 53/1 (2019)

Ocenianie formalne/Formal assessment/Évaluation formelle/Formelle Beurteilung

pod redakcją Iwony Janowskiej i Anny Seretny

Kontakt: iwona.janowska@uj.edu.pl, anna.barbara.seretny@uj.edu.pl

 

Tom 53/2 (2019)

Wpływ oceniania na procesy uczenia się i nauczania/Impact of assessment and evaluation on the teaching-learning process/Impact de l'évaluation sur le processus d'enseignement apprentissage/Einfluss der Bewertung und Evaluierung auf Prozesse des Lernens und Lehrens

pod redakcją Joanny Rokity-Jaśkow i Melanie Ellis

Kontakt: jrokita@poczta.up.krakow.pl, melanie.ellis@poczta.up.krakow.pl  

 

 

2020

Tom 54/1 (2020)

Ocenianie w różnych kontekstach edukacyjnych /Assessment and evaluation in diverse educational contexts / Évaluation dans divers contextes éducatifs / Bewertung und Evaluierung in unterschiedlichen Bildungskontexten

pod redakcją Joanny Rokity-Jaśkow i Elżbiety Gajewskiej

kontakt: jrokita@up.krakow.plelzbietagajewsk@poczta.up.krakow.pl 

 

Tom 54/2 (2020)

Metody badawcze w glottodydaktyce/Research methods in glottodidactis/Méthodes de recherche en didactique des langues étrangères/Forschungsmethoden in der Glottodidaktik

pod redakcją Ewy Andrzejewskiej i Magdaleny Wawrzyniak-Śliwskiej

Kontakt: e.andrzejewska@ug.edu.pl, magdalenaws@ug.edu.pl

 

Tom 55/1 (2020)

Kongres PTN: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce

 

Tom 55/2 (2020)

Kongres PTN: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce

 

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji artykułów. Mile widziane będą Państwa teksty w językach kongresowych.

Procedura recenzowania i Recenzenci

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismie Neofilolog

 

1. Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w Neofillolog są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce wykonanego przez Zespół do spraw Etyki w Nauce, co oznacza wstępną selekcję tekstów przez Radę Naukową czasopisma oraz dwie anonimowe recenzje zewnętrzne. Wstępna selekcja tekstów dokonywana jest przez Zespół Redakcyjny danego tomu tematycznego czasopisma Neofilolog na podstawie jasno określonych kryteriów (→zob. Pierwszy etap ewaluacji).

2. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tych, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych. Artykuły te są zwracane autorom z prośbą o dostosowanie tekstu do wymogów redakcyjnych.

3. Artykuły są poddawane podwójnej ślepej recenzji (double-blind peer review), czyli są obustronnie anonimowe (autor nie wie, kim są recenzenci, a recenzenci nie wiedzą, kim jest autor). Wymaga to przedłożenia redakcji czasopisma wersji elektronicznej artykułu, z którego powinny zostać usunięte wszelkie metadane (zakładka „właściwości" w przypadku edytora tekstu MS Word) pozwalające na identyfikację autora. Plik nie może zawierać atrybutu „tylko do odczytu". Na potrzeby recenzentów i do czasu nadesłania recenzji redakcja czasopisma usunie z artykułu dane takie jak: imię i nazwisko autora, afiliacja, identyfikator ORCID, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację.

4. Od numeru 50/1 co najmniej 75% recenzentów publikacji w czasopiśmie Neofilolog stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby, które nie są członkami Rady Naukowej czasopisma, nie są zatrudnione w Redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest Redaktor Naczelny czasopisma.

5. Zespół redakcyjny Neofilologa wybiera do każdego tekstu naukowego co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, będący uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom tematyczny. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora. Na podstawie dokonanej oceny Recenzent podejmuje decyzję o dopuszczeniu  tekstu do publikacji (1 – dopuścić do druku; 2 – dopuścić do druku po uwzględnieniu zaleceń zawartych w recenzji; 3 – ponownie przedłożyć do recenzji jego poddaną korekcie wersję; 4 – odrzucić). Oceniający jest zobowiązany uzasadnić swoją decyzję i sformułować sugestie poprawek, które zostaną przekazane autorowi. Tożsamość oceniających nie jest przekazywana autorowi.

6. Po zebraniu wszystkich recenzji tekstu naukowego zespół redakcyjny, na podstawie przedłożonych opinii, decyduje o przyjęciu tekstu do druku. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje. Każda recenzja ma formę pisemną (→zob. drugi etap ewaluacji: formularz recenzji) i kończy się jednoznaczną opinią co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor jest informowany o decyzji zespołu redakcyjnego w ciągu 120 dni od przesłania tekstu do Redakcji.

7. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, proponowany artykuł nie zostaje dopuszczony do publikacji. Autor może jednak wnioskować do rady naukowej czasopisma o powołanie kolejnego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Podpisane przez recenzentów recenzje są własnością czasopisma i są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym RODO.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów Neofilologa nie są ujawniane. Lista Recenzentów nadsyłanych materiałów publikowana jest w ostatnim numerze z danego roku czasopisma.

9. Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania tekstów kieruje się redakcja Neofilologa, są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

10. Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (plagiat, autoplagiat, zatajenie wkładu udziału osób współpracujących w przedstawionych w artykule badaniach i redakcji tekstu) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).

 

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie!

Redaktor Naczelny

 Recenzenci

 

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 50/1, 50/2, 51/1 i 51/2 "Neofilologa", opublikowanych w 2018 roku

dr hab. Małgorzata Bielicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Neofilologii
dr Monika Janicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
dr Alina Dorota Jarząbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Beata Karpeta-Peć, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki
dr Kinga Kowalewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
dr Mariusz Kruk, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii
dr hab. Monika Kusiak-Pisowacka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej
dr Jacek Łagun, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Magdalena Makowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
prof. UAM Aleksandra Matulewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej
dr hab. Zbigniew P. Możejko, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki
prof. UAM, dr hab. Kazimiera Myczko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii
dr Anna Mystkowska-Wiertelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
dr Renta Nadobnik, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr Anna Pado, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Ewa Półtorak, Uniwersytet, Uniwersytet Śląski, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
dr Jacek Rysiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
dr hab. Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Radosław Supranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Augustyn Surdyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krystyna Szymankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Joanna Targońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr hab. Emila Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet, Uniwersytet Śląski, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Magdalena Witkowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr Joanna Woźniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UW, dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Elżbieta Zawadowska-Kittel, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
dr Joanna Zator-Peljan, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Amosa Komeńskiego w Lesznie
prof. UZ, dr hab. Joanna Zawodniak, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 48/1, 48/2, 49/1 i 49/2 "Neofilologa", opublikowanych w 2017 roku

dr Ewa Andrzejewska, Uniwersytet Gdański
dr hab. Camilla Badstübner-Kizik, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Anna Czura, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Joanna Górecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Anna Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski
dr Mariola Jaworska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
dr Małgorzata Jedynak, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Mariusz Kruk, Uniwersytet Zielonogórski
dr Radosław Kucharczyk, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Kazimiera Myczko, prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
dr Agnieszka Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Aldona Sopata, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Anna Szczepaniak-Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Aleksandra Wach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Danuta Wiśniewska, prof. UAM, Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Magdalena Wrembel, prof, UAM, Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 46/1, 46/2, 47/1 i 47/2 "Neofilologa", opublikowanych w 2016 roku

dr Ewa Andrzejewska, Uniwersytet Gdański
dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Melanie Ellis, Instytut  Badań Edukacyjnych, Warszawa 
dr hab. Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Anna Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski
dr Mariola Jaworska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Jolanta Knieja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr Krzysztof Kotuła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Kazimiera Myczko, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski
dr Joanna Sobańska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Maria Wysocka, Uniwersytet Śląski

 

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 44/1, 44/2, 45/1 i 45/2 "Neofilologa", opublikowanych w 2015 roku

prof. UAM, dr hab. Camilla Badstübner-Kizik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. UŁ dr hab. Marek Baran, Uniwersytet Łódzki
prof. UG, dr hab. Teresa Bauman, Uniwersytet Gdański
dr Dorota Bronk, Uniwersytet Gdański
dr hab. Tomasz Ciszewski, Uniwersytet Gdański
prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz, Uniwersytet Gdański
dr Marek Derenowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, PWSZ Konin
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
prof. Giovanni Gobber, Universita Cattolica Sacro Cuore, Milano
prof. UG, dr hab. Maria Groenwald, Uniwersytet Gdański
dr Grzegorz Grzegorczyk, Uniwersytet Gdański
dr Karolina Janczukowicz, Uniwersytet Gdański
dr hab. Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński 
dr hab. Anna Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski
dr Małgorzata Jedynak, Uniwersytet Wrocławski
prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, Uniwersytet Gdański
prof. UŁ dr hab. Alicja Kacprzak, Uniwersytet Łódzki
prof. AP, dr hab. Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Jolanta Knieja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Greta Komur-Thilloy Universite de Haute Alsace, Mulhouse
dr Krzysztof Kotuła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. SWPS, dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet SWPS w Warszawie, UMCS
dr Hadrian Lankiewicz, Uniwersytet Gdański
prof. Francisco García Marcos, Universidad de Almeria
prof. dr hab. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański
dr hab. Krystyna Mihułka, Uniwersytet Rzeszowski
dr Iwona Mokwa-Tarnowska, Politechnika Gdańska
prof. US, dr hab. Krzysztof Nerlicki, Uniwersytet Szczeciński
prof. KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, KUL im. Jana Pawła II 
prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, PWSZ Konin
prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Sebastian Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. Chantal Rittaud-Hutinet, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle
prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, Uniwersytet Gdański
dr Teresa Sadoń-Osowicka, Uniwersytet Gdański
dr hab. Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński
dr Wojciech Siegień, Uniwersytet Gdański
prof. KUL dr hab. Magdalena Sowa, KUL im. Jana Pawła II
prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Janusz Sikorski, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Żanna Sładkiewicz, Uniwersytet Gdański
dr hab. Magdalena Sowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz, Uniwersytet Gdański
prof. UW Jolanta Sujecka-Zając, Uniwersytet Warszawski
prof. UŁ dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran, Uniwersytet Łódzki
dr Grażyna Szyling, Uniwersytet Gdański
prof. Freiderikos Valetopoulos, Universite de Poitiers
prof. UG, dr hab. Anna Wasilewska, Uniwersytet Gdański
dr Dorota Werbińska, Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Maria Wysocka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Recenzenci artykułów zamieszczonych w 42/1, 42/2, 43/1 i 43/2 numerach "Neofilologa" opublikowanych w 2014 roku

dr hab. Zofia Chłopek, Uniwersytet Wrocławki
prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Anna Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, Uniwersytet Gdański
dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Jan Majer, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławki
prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Nerlicki, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Anna Niżegorodcew, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Liliana Piasecka, Uniwersytet Opolski
dr hab. Sebastian Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Roman Sadziński, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. UW dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Maria Wysocka, Uniwersytet Śląski

 

Recenzenci artykułów zamieszczonych w 40/1, 40/2, 41/1, 41/2 numerach "Neofilologa" opublikowanych w 2013 roku

prof. KUL dr hab. Marzena Górecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. UAM dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Krystyna Drozdział-Szelest (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Katarzyna Hryniuk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Anna Jaroszewska (Uniwersytet Warszawski)
prof. UAM dr hab.Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jolanta Knieja (Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
prof. KUL dr hab. Zofia Kolbuszewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Jarosław Krajka (Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
dr Agnieszka Kubiczek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr Radosław Kucharczyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. UWr dr hab. Anna Michońsk-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski)
dr Krystyna Mihułka (Uniwersytet Rzeszowski) 
dr hab. Maria Mocarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Anna Niżegorodcew (Uniwersytet Jagielloński)
dr Izabela Orchowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Sebastian Piotrowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Małgorzata Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Maciej Smuk (Uniwersytet Warszawski)
dr Paweł Szerszeń (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Halina Widła (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Bernadeta Wojciechowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Katarzyna Wołowska, Katolicki (Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. UW dr hab. Jolanta Zając (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzenci artykułów zamieszczonych w 38/1, 38/2, 39/1, 39/2 numerach "Neofilologa" opublikowanych w 2012 roku

dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
doc. dr Maria Cichoń, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. UAM, dr. hab. Krystyna Drozdział-Szelest, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Dubrowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. KUL, dr hab. Marzena Górecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Ewa Kalinowska, Uniwersytet Warszawski
dr Jolanta Knieja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Radosław Kucharczyk, Uniwersytet Warszawski
dr Anna Kucharska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Ewa Lenart, Université Paris 8 Saint-Denis, Francja
prof. dr hab. Jan Majer, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Anna Niżegorodcew, Uniwersytet Jagielloński
dr Anna Pado, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Joanna Pędzisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Sebastian Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Krystyna Szymankiewicz, Uniwersytet Warszawski
dr Joanna Targońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Bernadeta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Maria Wysocka, Uniwersytet Śląski
prof. UW, dr hab. Jolanta Zając, Uniwersytet Warszawski

 

NeofilologISSN 1429-2173 ∙ eISSN 2545-3971

© Copyright by POLSKIE TOWARZYSTWO NEOFILOLOGICZNE

Zasady Etyki

Zasady Etyki obowiązujące w Czasopiśmie „Neofilolog”

W celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów i rzetelności naukowej redakcja czasopisma naukowego „Neofilolog” zachowuje oraz egzekwuje przestrzeganie zasad etyki, zarówno w odniesieniu do autorów publikacji naukowych, jak i recenzentów. Zasady te opierają się na wskazówkach dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE).

 

OBOWIĄZKI REDAKTORA

Monitorowanie standardów etycznych: Rada redakcyjna monitoruje normy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko wszelkim błędom w publikacji.

Bezstronność i sprawiedliwość: Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.

Decyzje o publikacji: Redaktor w czasopiśmie jest odpowiedzialny za decyzje, które artykuły przysłane do redakcji powinny być publikowane, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się polityką komitetu redakcyjnego czasopisma, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innych członkami redakcji i recenzentami.

Poufność: Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.

Ujawnienie i konflikt interesów: Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład w decyzje redakcyjne: Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, poprzez komunikację redakcji z autorem, ma również pomóc autorowi w poprawie artykułu.

Terminowość: Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że sporządzenie recenzji w terminie wyznaczonym przez sekretarza redakcji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

Poufność: Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.

Standardy obiektywności
: Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Potwierdzenie źródeł
: Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie lub częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą.

Ujawnienie i konflikt interesów
: Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy przedstawiania raportów badawczych: Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Dane leżące u podstaw powstania pracy powinny być w niej dokładnie przedstawione. Praca winna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i źródeł, aby umożliwić powtórzenie przeprowadzonych badań. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

Oryginalność i plagiat: Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów, cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne
: Autor nie powinien publikować prac naukowych opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub innej pierwotnej publikacji (np. rozdział w monografii). Równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma jest nieetyczne.
               
Potwierdzenie źródeł
: W każdej sytuacji autor musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów. Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach: W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym sekretarza redakcji.

Ujawnienie i konflikt interesów: Autor powinien ujawnić w swojej pracy wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub ich interpretację. Wszelkie źródła finansowania projektów winny być ujawnione.

Autorstwo pracy: Autorstwo winno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Wszystkie osoby, które miały znaczący udział w powstaniu pracy powinny być wymienione jako współautorzy. W przypadku, gdy istnieją inne osoby, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.
Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy i że widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.
W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” (gdy osoba wniosła istotny wkład w publikację, a nie została ujęta jako jeden z autorów) oraz „guest authorship” autor/autorzy zobowiązani są do:

  1. Określenie wkładu poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji (tj. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. ), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnieni wskazanych danych ponosi składający opracowanie.
  2. Powinny być również podane wszystkie źródła finansowania artykułu (instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia itp.). Autorzy prac badawczych zobowiązani są do ujawnienia wszystkich zobowiazań finansowych między firmą, której opisywany jest produkt lub firmą konkurencyjną i potwierdzenie tego przez podpisanie oświadczenia. Informacje te nie będą rozpowszechniane i nie wpłyną na decyzję o publikowaniu artykułu.
  3. Wszystkie wykryte przypadku zjawiska „ghostwriting” lub „guest authorship” będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

Redakcja i Rada Naukowa

Zespół redakcyjny

 

Anna Jaroszewska (Uniwersytet Warszawski) – redaktor naczelny

 

Urszula Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – redaktor pomocniczy

Dorota Werbińska (Akademia Pomorska w Słupsku) – redaktor pomocniczy

 

Beata Gałan (Uniwersytet Śląski) – sekretarz redakcji

Jolanta Knieja (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – sekretarz redakcji

Katarzyna Posiadała (Uniwersytet Warszawski) – sekretarz redakcji

 

Adres redakcji

Anna Jaroszewska

Instytut Germanistyki UW – Zakład Glottodydaktyki

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

a.jaroszewska@uw.edu.pl

 

Jolanta Knieja

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin

jolanta.knieja@poczta.umcs.lublin.pl

 

Redaktorzy tematyczni

Krystyna Droździał-Szelest (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – glottodydaktyka/językoznawstwo

Leszek Berezowski (Uniwersytet Wrocławski) – translatoryka

Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński) – nauczanie języka polskiego jako obcego

 

Redaktorzy językowi

Camilla Badstübner-Kizik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – język niemiecki

Wolfgang Butzkamm (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) – język niemiecki

Sébastien Ducourtioux (Uniwersytet Warszawski) – język francuski

Melanie Ellis (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu) – język angielski

Anna Paprocka (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej) – język polski

 

Redaktor statystyczny

Monika Dorota Adamczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Piotr Bajak redakcja techniczna

Gabriela Michalak projekt okładki

 

Rada Naukowa

Bernhard Brehmer (Universität Greifswald)

Karl-Dieter Bünting (Universität Duisburg)

Anna Cieślicka (Texas A&M International University)

Małgorzata Jedynak (Uniwersytet Wrocławski)

Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Lidia Lebas-Frączak (Université Clermont Auvergne)

Jan Majer (Uniwersytet Łódzki)

Kazimiera Myczko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Bonny Norton (University of British Columbia)

Mirosław Pawlak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)

Teresa Siek-Piskozub (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

David Singleton (Trinity College)

Freiderikos Valetopoulos (Université de Poitiers)

Steve Walsh (Newcastle University)

Marzena Watorek (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)

Halina Widła (Uniwersytet Śląski)

Weronika Wilczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

 

Deklaracja o wersji pierwotnej

Wersją pierwotną każdego numeru czasopisma jest wersja drukowana 
ukazująca się nakładem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

 

DRUK: SOWA – DRUK NA ŻYCZENIE, UL. HRUBIESZOWSKA 6A, 01-209 WARSZAWA

NeofilologISSN 1429-2173 ∙ eISSN 2545-3971

© Copyright by POLSKIE TOWARZYSTWO NEOFILOLOGICZNE

 

Podkategorie

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/1

neo 452

Koła PTN