piątek 7 sierpień 2020

Neofilolog nr 45/1 (2015)

 Neofilolog nr 45/1 (2015)


Nr 45/1 Neofilologa dostępny online

 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych – potencjał i potrzeby

Prezentowany numer Neofilologa 45/1 kontynuuje podjętą w poprzednim numerze tematykę związaną z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli języków obcych. Pomimo że w literaturze przedmiotu w dalszym ciągu zauważyć można duże skupienie na uczniu, jego potrzebach, umiejętnościach czy stylach uczenia się, wpływ nauczyciela na procesy kształcenia językowego nie może pozostać niezauważony i niedoceniony. Żywym przykładem tego, że rola nauczyciela w nauczaniu języków obcych jest poddawana nieustannej analizie i refleksji są artykuły zamieszczone w tym tomie. Artykuły prezentowane poniżej zostały zgłoszone w formie referatów wygłoszonych podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, która odbyła się w dniach 8–10 września 2014 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Autorami artykułów są pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni uniwersytetów polskich, którym kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych jest szczególnie bliskie. Publikowane teksty ukazują różne perspektywy procesów kształcenia nauczycieli i ich doskonalenia zawodowego, odwołują się do wielu aspektów teoretycznych a także prezentują wyniki różnorodnych badań empirycznych. Teksty zamieszczone w tym tomie ukazują drogę, jaką zwykle przechodzą studenci studiów nauczycielskich a następnie praktykujący nauczyciele. Tom rozpoczynają artykuły podnoszące temat praktyk zawodowych studentów studiów nauczycielskich, kolejne omawiają rozwój kluczowych kompetencji w kształceniu nauczycieli języków obcych, a teksty kończące tom podejmują temat doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych i języka kaszubskiego.

Dwa pierwsze artykuły łączy temat refleksji studentów podczas odbywania zawodowych praktyk nauczycielskich. Martin Blaszk opisuje autorski projekt oceny praktyk nauczycielskich, który otwiera pole dialogu pomiędzy studentami a opiekunem praktyk poprzez zachęcanie praktykantów do głębszej refleksji nad własnymi próbami nauczania. Autor proponuje ten refleksyjny model oceny praktyk jako wyzwanie dla modelu opartego na odgórnie narzuconych kryteriach, który znacząco ograniczał możliwości wymiany myśli pomiędzy studentem a opiekunem praktyk. Marek Derenowki w swoim artykule także nawiązuje do studenckiej refleksji podczas praktyk nauczycielskich, jednakże cel tej refleksji jest w tym przypadku nieco szerszy. Oprócz namysłu nad działaniem nauczyciela w klasie szkolnej, który ma pomóc przyszłym nauczycielom w podejmowaniu bardziej świadomych wyborów co do technik nauczania czy materiałów, refleksja ta ma także na celu wspieranie studentów w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich przyszłej kariery zawodowej. Tekst Ariadny Strugielskiej i Krzysztofa Strzemeskiego porusza jakże istotny obecnie temat rozwijania kompetencji interkulturowych u przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Autorzy opisują projekt DICETE „Rozwijanie kompetencji interkulturowej europejskich nauczycieli języka angielskiego”, zrealizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w marcu 2013 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy podejmują próbę definicji kompetencji interkulturowych w kontekście kultury europejskiej oraz proponują sposoby rozwijania tych kompetencji w ramach opisanego przez nich projektu typu „kurs intensywny”. Artykuł podkreśla rolę języka angielskiego jako lingua franca w kształtowaniu europejskiej świadomości kompetencji interkulturowych. Magdalena Białek opisuje ciekawą koncepcję uczenia się przez nauczanie innych (LdL) na przykładzie kształcenia nauczycieli języka niemieckiego. Artykuł przedstawia główne założenia tej koncepcji, etapy modelu takiego kształcenia, a następnie opisuje projekt badań własnych Autorki na tym modelu oparty. Wśród atutów takiego modelu kształcenia nauczycieli Autorka wymienia wzrost refleksyjności studentów a także rozszerzenie ich rozumienia procesów uczenia się w odwołaniu do konstruktywizmu, koncepcji wiedzy osobistej ucznia, konfliktu poznawczego i potencjału uczniowskich błędów. W centrum uwagi Krystyny Szymankiewicz i Radosława Kucharczyka są kompetencje różnojęzyczne i różnokulturowe. W swoim tekście Autorzy definiują pojęcie pluralingwalizmu i multilingwalizmu, odpowiadają na pytanie dlaczego warto kompetencje różnojęzyczności i różnokulturowości kształcić wśród przyszłych nauczycieli języków obcych oraz przedstawiają badania własne, których celem było określenie postaw przyszłych nauczycieli języka francuskiego wobec omawianych kompetencji. Tematem artykułu Anny Jaroszewskiej jest ocena rozwoju zawodowego nauczycieli języków obcych szkół podstawowych i gimnazjów. Autorka rozpoczyna swój wywód od przedstawienia podstaw prawnych i teoretycznych rozwoju zawodowego nauczycieli a następnie przedstawia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na zakończenie Autorka bada możliwe źródła motywacji czy też demotywacji do podejmowania wysiłku doskonalenia zawodowego przez nauczycieli języków obcych. Kolejny artykuł prezentowany w tym tomie, autorstwa Lucyny Radzimińskiej ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Danuty Stanulewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, podnosi tematykę doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli języka kaszubskiego. Autorki opisują sytuację nauczania języka kaszubskiego w Polsce przedstawiając dane statystyczne, ofertę podręcznikową oraz podstawę programową. Następnie Autorki przedstawiają model badań własnych, przeprowadzonych wśród nauczycieli języka kaszubskiego, których celem było nakreślenie potrzeb doskonalenia zawodowego tej grupy nauczycieli. Także kolejny artykuł, autorstwa Grażyny Zenderowskiej-Korpus, nawiązuje do rozwoju zawodowego nauczycieli. Jej artykuł to rys historyczny ukazujący doskonalenie zawodowe nauczycieli języka niemieckiego w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Autorka omawia szczegółowo projekt Delfort (skrót od Deutschlehrerfortbildung) jako przykład nowatorskiej inicjatywy w rozwijaniu kompetencji zawodowych nauczycieli języka niemieckiego oraz opisuje działania Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (PSNJN) na tym polu. W prezentowanych artykułach nie można nie zauważyć często powracającego tematu refleksji i refleksyjności nauczycieli i studentów uczących się tego zawodu. Namysł nad własnym działaniem pojawia się jako inna perspektywa wglądu w procesy uczenia się i nauczania ale także jako propozycja narzędzia pomocnego w bardziej efektywnym kształceniu nauczycieli języków obcych.

Zaprezentowane w poniższym tomie artykuły są niewątpliwie niepodważalnym dowodem na to, że warto poddać refleksji kształcenie nauczycieli oraz ich doskonalenie zawodowe. Warto o kształceniu zawodowym nauczycieli pisać, ale też trzeba pisać mądrze, na podstawie solidnych badań empirycznych i rozważając różne perspektywy teoretyczne postrzegania zjawisk na tym polu.

Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/2

neo 452

Koła PTN