wtorek 21 styczeń 2020

Elżbieta Zawadzka-Bartnik

Elżbieta Zawadzka-Bartnik

 

Druki zwarte
1. Fazy procesu przyswajania języka obcego, PWN 1979 ; (wyd. II 1981) - skrypt dla studentów Neofilologii, współaut. z T. Woźnickim, 2/3 praca własna (61 str.);
2. Percepcja audialna w kształceniu nauczycieli języków obcych, (monografia) PWN, 1987 (192 str.);
3. Problemy przygotowania do zawodu przyszłych nauczycieli języków obcych w toku kształcenia na poziomie akademickim, red. tomu i artykuł, Wyd. Nauk. WSP Kraków, 1990 Materiały i sprawozdania zeszyt 21, (148 str.);
4. Mach’ s gut (Słowniczek tematyczny języka niemieckiego), WSiP 1989 (272 str.), (wyd. II 1991);
5. Nauczyciel języków obcych w dobie przemian, (monografia), Oficyna Wyd. Impuls, Kraków, 2004 (341 str.);
6. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami) monografia, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków, 2010 (276 str.).

Materiały dydaktyczne
7. Poradnik metodyczny do podręcznika „Deutsch konkret” , Wyd. Langenscheidt/ BGW, część I 1991, oprac. adaptacji polskiej i własny komentarz (107 str.); + Słowniczek niemiecko - polski (50 str.);
8. Poradnik metodyczny do podręcznika „Deutsch konkret”, Wydawnictwo Langenscheidt/ BGW, część II 1992, oprac. adaptacji polskiej i własny komentarz (114 str.); + Słowniczek niemiecko – polski (45 str.);
9. Poradnik metodyczny do podręcznika „Deutsch aktiv Neu”., Wyd. Langenscheidt / WDW, część IA, 1992, - oprac. i komentarz do wyd. polskiego, (161 str.); + Słowniczek niemiecko - polski, 1993 (64 str.);
10. Poradnik metodyczny do podręcznika Deutsch aktiv Neu IB, Wyd. Langenscheidt/ WDW, 1993, - oprac. i komentarz do wyd. polskiego (152 str.) + Słowniczek niemiecko – polski 1993 (77 str.);
11. Poradnik metodyczny do podręcznika „Deutsch aktiv Neu IC, Wyd. Langenscheidt/ WDW,1994, - oprac. i komentarz do wydania polskiego, (215 str.); + Słowniczek niemiecko - polski (67 str.);
12. Poradnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika „ Sowieso 1” , Wyd. Langenscheidt/ REA, 1995 – współaut. adapt. polskiej, tekst własny 20 str. + Słowniczek niemiecko- polski (96 str.);
13. Poradnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika „Sowieso 2”, Wyd.Langenscheidt / REA, 1996 – współaut. adapt. polskiej, tekst własny 18 str. +. Słowniczek niemiecko- polski (111 str.);
14. Słowniczek niemiecko- polski do podręcznika „Deutsch aktiv Neu 1A” ,Wyd.REA, Warszawa 1996, wyd. zmienione (118 str.);
15. Słowniczek niemiecko- polski do podręcznika „Deutsch aktiv Neu 1B”, Wyd. REA, Warszawa 1996, wyd. zmienione (140 str.);
16. Słowniczek niemiecko- polski do podręcznika „Deutsch aktiv Neu 1C”, Wyd.REA, Warszawa 1996, wyd. zmienione (139 str.);
17. Poradnik metodyczny do podręcznika „Deutsch aktiv Neu 1A”, Wyd. Langenscheidt/ REA ,1997 – adapt. polska. wyd. zmienione (176 str.);
18. Słowniczek niemiecko - polski do podręcznika „Sowieso 3”, Wyd.REA, Warszawa 1998 (140 str.);
19. Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum, Wyd. REA, 1999 (27 str.);
20. Fantastisch 1, Podręcznik dla gimnazjum, REA ,Warszawa , 2002 str. 180 - red. naukowa;
21. Fantastisch 1, Książka Ćwiczeń, REA, Warszawa, 2002 str. 157– red. naukowa;
22. Fantastisch 1, Poradnik metodyczny dla nauczyciela, REA, Warszawa, 2002 str. 143 - współaut.,tekst własny str. 30.- 66;
23. Fantastisch 2, Podręcznik dla gimnazjum, REA ,Warszawa, 2003, str. 171 – red. naukowa;
24. Fantastisch 2, Książka Ćwiczeń, REA, Warszawa, 2003, str. 160 - red. naukowa
25. Fantastisch 2, Poradnik metodyczny dla nauczyciela, REA 2003, str 191 - red.naukowa;
26. Testy 1, Fantastisch, REA, Warszawa,2003, str. 49 - red.naukowa;
27. Fantastisch 3, Język niemiecki dla gimnazjum, REA, Warszawa, 2004 s. 136 - red. naukowa;
28. Fantastisch, Arbeitsbuch 3, REA , Warszawa, 2004, str 143 – red. naukowa.

Artykuły i studia
29. Kilka problemów związanych z metodyką pracy w laboratorium językowym, w: Języki Obce w Szkole, 1971/1, s.36-43;
30. Psychologiczno- dydaktyczny aspekt transferu językowego, w: Języki Obce w Szkole 1972/2, s. 97-102;
31. Problemy wprowadzania obrazu graficznego w początkowym nauczaniu języka obcego, w: Języki Obce w Szkole 1980/1, s. 12-16;
32. Praca domowa i jej formy w nauczaniu języków obcych, w: Materiały z seminarium naukowego, red. M. Szczodrowski, Szczecin 1980;
33. Zum Problem der auditiven Perzeption: Die Rolle des sprachlichen Gehörs in der Ausbildung der Lehrerstudenten, w: Kongreßbericht der VI. IDV -Tagung in Nürnberg, Langenscheidt 1981, s. 381-384;
34. Zu einigen methodischen Problemen des verstehenden Hörens im Fremdsprachenunterricht, w : Kwartalnik Neofilologiczny 1981, s. 225-235;
35. Ausgewählte psycholinguistische Faktoren des fremdsprachlichen Hörverste-hens und ihre Auswirkung auf die didaktische Praxis, w: Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 1983/1, s.14-19;
36. Mówienie i słuchanie w języku obcym - próba analizy psycholingwistycznej, w: Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka, red. F. Grucza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1985, s. 189-196;
37. Psycholinguistische Probleme der Selbstkontrolle in der Fremdsprache, w: Zielsprache Deutsch , München, 1986/2, s. 24-32;
38. Psychologiczne uwarunkowania nauczania języków obcych w szkole podstawowej, w: Języki Obce w Szkole 1986/1 , s. 51-62;
39. O mniej znanych aspektach funkcjonowania pamięci w nauczaniu języków obcych, w: Języki Obce w Szkole,1986/2 , s.125-131;
40. Zdolności muzyczne a uczenie się języków obcych, w : Języki Obce w Szkole, 1987/3, s. 209-214;
41. Korektura błędów w mówieniu - uwagi uczniów i nauczycieli, w: Języki Obce w Szkole, 1987/5 ,s. 443-446;
42. Wybrane problemy wykładu w języku obcym, w: Przegląd glottodydaktyczny, Warszawa, 1988, s. 35-46;
43. Autokontrola jako forma efektywizacji językowego kształcenia nauczycieli języków obcych, w: Problemy kształcenia nauczycieli języków obcych, red. F.Grucza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1988, s.123-131;
44. Auditive Fehleridentifizierung unter psycholinguistischem Aspekt, w: Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 1988/4, s.218-223;
45. Die Neuropsychologie und der Sprach- bzw. Fremdsprachengebrauch, (Neuropsychologia i posługiwanie się językiem obcym), w: Glottodidactica, Poznań, 1988, s. 41-52;
46. Fehler- und Korrekturproblematik - Bemerkungen eines nichtmutter -sprachlichen Fremdsprachenlehrers, w: Die Neueren Sprachen, Frankfurt/ M, 1989 nr 3, s.235-246;
47. Zum Problem der auditiven Determiniertheit der Lehrerarbeit und zur Erhöhung der Perzeptionsleistung des Fremdsprachenlehrers, w: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 14, Hueber Verlag , München, 1989, s.405-417;
48. Zu einigen Annahmen über die Sprachgenerierung und zu ihrer fremd-sprachendidaktischen Relevanz, w: F.Königs/ A.Szulc: Linguistische und psychologisch orientierte Forschungen zum Fremdsprachenunterricht, Manuskripte zur Sprachlehrforschung, Bochum 1989, s. 21-33;
49. Zu einigen Problemen der linguistischen und kommunikativen Kompetenz, w: Skamandros, Germanistisches Jahrbuch DDR/ VR Polen, 1989, s.13- 26;
50. Fremdsprachendidaktische Relevanz einiger Annahmen über die Sprachgenerierung, w: Forum Angewandte Linguistik, Band 18, Sprache und Politik, Kongreßbeiträge zur 19. Jahrestagung GAL , (red.) B.Spillner, Lang Verlag , Bern/ Berlin 1990;
51 Sind native speakers der Sprachproduktion von Lernern gegenüber wirklich tolerant ?, w: Neusprachliche Mitteilungen,1991/2, s.84- 87;
52. Kompetencja kulturowa a glottodydaktyka , w: Język, kultura, kompetencja kulturowa,. (red.), F.Grucza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992 , s.97-107;
53. Wybrane problemy komunikacji szkolnej w: Modele komunikacji międzyludzkiej, red. W.Woźniakowski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego ,1992, s. 49-55;
54. Problemy i paradoksy komunikacji w języku obcym w warunkach szkolnych, w: Neofilolog, Poznań, 1993, nr 6 , s. 17-24;
55. Możliwości efektywizacji procesu uczenia się języków obcych , w: Polska w zjednoczonej Europie. Nauczanie języków obcych, red. H.Maleńczyk, Wydawnictwa UMCS, Lublin, 1993, s.19-25;
56. Zu einigen Schwächen in der Lexikbehandlung im Fremdsprachen - unterricht, w: Glottodidactica, Poznań, 1993, s. 73-84;
57. Kilka uwag o komunikacji interkulturowej, w: Neofilolog, Poznań, 1995 nr 10, s.6-11;
58. Stereotypy i uprzedzenia a nauczanie języków obcych, w: Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur, red. F.Grucza/ K.Chomicz-Jung, Wyd.Uniwersytetu Warszawskiego,1996, s. 41-48;
59. Działania innowacyjne a kształcenie nauczycieli języków obcych, w: Neofilolog, Poznań, 1996, nr 13, s. 23-30;
60. Kognitywna interpretacja tzw. wiedzy językowej i jej glottodydaktyczne implikacje, red. F.Grucza/M. Dakowska, Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1997, s.119-125;
61. Zu interkulturellen Aspekten des Fremdsprachenunterrichts, w: Neofilolog, Poznań, 1997, nr 15, s.10-17;
62. Stereotype und Vorurteile im Fremdsprachenunterricht - sollte man sie bekämpfen, akzeptieren oder relativieren?, w: Glottodidactica, Poznań 1998 (str.121-133);
63. Deutschunterricht , Lehreraus- und Fortbildung in Polen, w: Deutsch und Auslandsgermanistik im Mitteleuropa. Geschichte- Stand- Ausblicke , Graf Punkt, Warszawa, 1998, s.473-484;
64. Wandlungen der Edukation und die Ausbildung der Fremdsprachenlehrer, w: Glottodidactica, Poznań, 1998, s.295-307;
65. Zu einigen neuen Aspekten der Fremdsprachenlehrerausbildung, w: Kwartalnik Neofilologiczny, 1998, s.13-20;
66. Glottodydaktyczne aspekty interkulturowości, w : B.Kielar , T.Krzeszowski, S.Łukszyn, T.Namowicz (red.): Problemy komunikacji interkulturowej - lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka, Graf Punkt , 2000, s.451-465;
67. Języki obce w dobie przemian - rzeczywistość i potrzeby , w: Neofilolog 2000/ 19 ,Poznań, s. 6-15;
68. Wyzwania współczesności a języki obce w: Szpila G (red.) Język trzeciego tysiąclecia, Wydawnictwo Tertium ,Kraków, 2000, s. 69-78;
69. Germanistikstudium und der politisch gesellschaftliche Wandel, w:Tausend Jahre deutsch-polnischer Beziehungen. Sprache-Literatur-Kultur- Politik, Hg. F. Grucza,Graf-Punkt, 2001, s. 775-784;
70. Teoria a praktyka w kształceniu nauczycieli języków obcych, w: Płusa P. (red.) Studia Neofilologiczne, WSP Częstochowa, 2001 , s.187-194;
71. Hochschulausbildung und Germanistikstudiukm in Polen im Lichte politisch- gesellschaftlicher Wandlungen w: Studia Niemcoznawcze XXI, red. L. Kolago ,Warszawa 2001, s.603-616;
72. Zintegrowana edukacja pedagogiczna przyszłych nauczycieli języków obcych warunkiem zmian w polskim systemie szkolnictwa, w: Parzęcki R, Strachanowska I (red.) Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, Bydgoszcz 2001, s.197-202;
73. Europejski wymiar edukacji w polskich kontekstach, w: T. Siek-Poskozub (ed.) European Year of languages , UAM, Poznań 2002 s. 55-64;
74. Pädagogische Aspekte der europäischen Integration aus polnischer Perspektive w: Studia Niemcoznawcze, red. L. Kolago ,Warszawa 2002 tom XXIII s,561-577;
75. Kulturowe uwarunkowania wybranych zachowań językowvch i pozajęzykowych w biznesie w: Język trzeciego tysiąclecia II, red. G. Szpila Tertium, Kraków 2002, s. 211-218 Problem integracji w nauczaniu języków obcych w: Europejczycy, Bydgoszcz, 2003 nr 5, s. 64-75;
76. Humanistische Ideen in der Ausbildung, w: Kwartalnik Neofilologiczny 2003/ 1-2, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s.305-313;
77. Problem integracji w nauczaniu języków obcych, w: Europejczycy, 2003 nr 5, Bydgoszcz, s. 64-75;
78. Reforma edukacji i jej realizacja- konsekwencje dla uczenia się i nauczania języków obcych, w: Płusa P, Glebowa O. (red.) Studia Neofilologloiczne IV, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Częstochowa, 2004, s.9-18;
79. Integracja w nauczaniu języków obcych – zarys problematyki, w: Neofilolog, nr 24, Zielona Góra, 2004 s. 6-14;
80. Nonverbale Kommunikation in der Lehrerarbeit, w: Bartoszewicz I, Hałub M., Jurasz A. (red.) 2004, Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s. 205-211;
81. Fremdsprachendidaktische Konsequenzen unterschiedlicher Interpretationen des Begriffs Kommunikative Kompetenz”, w: Kolago L. (red.) Studia Niemcoznawcze XXVIII, Warszawa 2004, s. 825-832;
82. Selbstbilder und Fremdbilder- nur ein fremdsprachendidaktisches Problem? w : Badstübner-Kizik C.,Rozałowska-Żądło R (red.) Sprachen lehren -Sprachen lernen, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,2004,s.331- 345;
83. Polnische Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache- ein geschichtlicher Überblick“ w: Kolago L. (red.) Studia Niemcoznawcze tom XXIX , Warszawa, 2005, s.613-633;
84. Nauczyciel języków obcych jako wychowawca” w: K. Karpińska-Szaj (red.) Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2005 s.157-168;
85. Świat mediów elektronicznych -czy zawsze nam przyjazny? Studia Niemcoznawcze, tom XXXV, Warszawa 2007, s. 431-443;
86. Wybrane aspekty edukacji kulturalnej młodzieży” w: K. Grzywka i inni red. Kultura-literatura-język. Inst. Germanistyki UW 2oo7 s. 819-827;
87. Stare i nowe problemy ewaluacji, w: Jodłowiec M, Niżegorodcew A (red.) Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s.155-166;
88. Mity i rzeczywistość w zawodzie nauczyciela języka obcego , w: Uniwersytet Warszawski, Kwartalnik 2007/4;
89. Tabu jako problem glottodydaktyczny, w: Czachur W, Czyżewska M (red.) Vom Wort zum Text. Studien zur deutschen Sprache und Kultur, WarszawInstytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s.611 – 620;
90. Problem zaniku motywacji w pracy nauczyciela, w: Michońska-Stadnik A., Wąsik Z. (red.) Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych T.1. Wyd. Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2008 s.249- 262;
91. Nauczyciel języków obcych wobec problemu niepełnosprawnych uczniów, w: Pawlak M, Mystkowska-Wiertelak A, Pietrzykowska A (red.) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Wyd.UAM, Poznań- Kalisz , 2009 s.393-405;
92. Różnorodność cechą współczesnego świata, w: Neofilolog 36, Poznań 2011 s.9-18;
93. Problem kompetencji - założenia i edukacyjne iluzje, w:Stańczyk J,Nowikiewicz E.,(red) Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne, Bydgoszcz Wyd. NKJO, 2013 s. 35-47;
94. Refleksja w zawodzie nauczyciela- założenia a realne możliwości realizacji, w: Neofilolog 43/1 , Poznań 2014 s. 7- 23;
95. Refleksje o sukcesie z glottodydaktyką w tle (w druku);
96. Czego powinniśmy uczyć,a czego uczymy – rozważania o edukacyjnych iluzjach (w druku).

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 52/1

neo 452

Koła PTN