czwartek 16 sierpień 2018

zespol new

Krystyna Wojtynek-Musik

Krystyna Wojtynek-Musik

Monografie:

 1.     Słowa w drodze. Katowice Wydawnictwo UŚ 1990; [monografia poświęcona konfrontacji poezji i myśli teoretycznoliterackiej Ch. Baudelaire'a i S. Mallarmégo].
 2.     Poétiser à la manière symboliste. Katowice Wydawnictwo UŚ 2000; [studium technik obrazowania i wierszowania w stylu symbolistycznym].
 3.     Samopoznanie w procesie nauki języka obcego. Katowice Wydawnictwo UŚ 2001; [publikacja glottodydaktyczna na temat sytuacji i możliwości rozwojowych podczas pracy nad przyswojeniem obcego języka - wraz z blokiem ćwiczeń w czterech wersjach językowych].
 4.     ‘Terra rhetorica' w poezji Rimbauda. Katowice, Wydawnictwo UŚ 2006; [studium o retoryczności pojęcia ziemi w twórczości Arthura Rimbauda według czterech makrofigur: ‘drogi', ‘miejsc postoju', ‘pokarmu', ‘tworzywa', ujawniających ewolucję Rimbaudowskiej poezji od mimetyzmu ku fantastyce, od znanego do nieznanego, od reprezentacji do fabrykacji.]

Redakcja prac zbiorowych:

 1.     Traduttore non sempre traditore.Wydawnictwo UŚ, Katowice 1998.
 2.     L'espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
 3.     Alcuni archetipi e miti maschili nella narrativa italiana del Novecento. Katowice, Wyd. "Para" 2002.
 4.     Alcune forme del chiaroscuro nella letteratura italiana. Katowice, Wyd UŚ 2005.
 5.     Alcuni archetipi e miti femminili nella narrativa italiana. Katowice, Wyd. PARA 2005.

Prace popularne i podręcznikowe:

 1.     Krystyna Wojtynek: To ja decyduję o moim życiu. (Strategie autoprogramowania - propozycja psychopedagogiczna) Katowice, Wyd. SOURCE 1995.
 2.     Krystyna Wojtynek-Musik: Capire per insegnare (guida per gli studenti di italianistica). Katowice 2000.
 3.     Krystyna Wojtynek- Musik: Guida della storia e teoria della letteratura italiana (per gli studenti di italianistica). Katowice 2000.

Artykuły:

 1.     Les relations entre le vers et la phrase dans les "Fables" de La Fontaine. W: Prace historycznoliterackie UŚ. T. 9; ss. 29-43. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1978;
 2.      Analyse d'un poème en pose de Ch. Baudelaire. W: Prace historycznoliterackie UŚ. T.13; ss. 78-91. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1979;
 3.     Le rôle de l'allitération dans le vers symboliste. W: Prace historycznoliterackie UŚ. T.16; ss. 78-90. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1980;
 4.     L'épithète de couleur dans la convention parnasienne et symboliste. W: Prace historycznoliterackie UŚ. T. 19; ss. 20-31. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1982;
 5.     Les jeux verbaux dans le vers surréaliste. W: Prace historycznoliterackie UŚ. T. 22; ss. 7-16. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1983;
 6.     Trois emplois de l'allitération dans le vers français: cursive phonique, accompagnement, harmonie imitative. W: Kwartalnik Neofilologiczny XXXI, 1984; ss. 51-58;
 7.     Nommer les sentiments à la manière de Louise Labé. W: Acta Universitatis Lodzensis, Folia Litteraria 14; ss. 175-183. Red. K. Kupisz. Łódź 1985;
 8.     Des paysages de l'âme symboliste ou comment la rhétorique aide à comprendre le message poétique. W: Approches méthodologiques de la recherche littéraire. ss. 59-68. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1985;
 9.     Le paysage comme figure du spleen baudelairien. W: Figures et images de la condition humaine dans la littérature française. ss. 113-119. Red. T. Gorilovics. Debrecen 1986;
 10.     La rime dans la poétique symboliste (1886-1900). W: Kwartalnik Neofilologiczny XXXIII, 4, 1986; ss. 471-486;
 11.     Les fonctions du paysage dans "Les Fleurs du Mal" de Ch. Baudelaire. W: Prace historycznoliterackie UŚ. T. 24; ss. 75-87. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1987;
 12.      L'aspect phonique du vers ronsardien. W: Acta Universitatis Lodzensis, Folia Litteraria 20; ss. 127-138. Red. K. Kupisz. Łódź 1987;
 13.     Lo spazio addomesticato nell'"Infinito"di G. Leopardi. W: Letteratura italiana e Arti figurative. T. II. ss. 805-811. Red. A. Franceschetti. Firenze 1988;
 14.     Les éléments du conte dans "Mélange"de P. Valéry. W: Contes et Nouvelles d'une fin de siècle à l'autre. ss.46-54. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1988;
 15.     Sur l'autoportrait de Ch. Baudelaire  selon ses "Fleurs du Mal". W: Le portrait littéraire. ss.217-226. Red. K. Kupisz, G.-A. Pérouse, J.-Y. Debreuille. Lyon 1988;
 16.      La recherche du silence dans la poésie de G. Rodenbach. W: Młoda Polska - Młoda Belgia; La Jeune Pologne - La Jeune Belgique. ss.115-129. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Kraków 1989;
 17.     La Littérature populaire comme réponse au besoin d'espérance. W: Le roman populaire. ss. 13-18. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1991;
 18.     L'énergie du mot d'après "L'usage de la parole" de N. Sarraute. W: Le romanesque français contemporain. ss. 135-143. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1994;
 19.      L'image poétique comme synthèse d'une expérience. W: Responsabilité et/ou la gratuité dans la littérature. ss. 168-175. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1996;
 20.     Apprentissage des langues étrangères comme occasion de la meilleure connaissance de soi. / Learning foreign languages: an opportunity to know oneself better (tłumaczone w czterech wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej i włoskiej). W: Resource; XII'97 - I' 98, nr 2; ss. 11-14. European Language Institute; Recanati /Italia/ 1997/ 98;
 21.     Stymulujący udział sztuki w nauczaniu języków obcych. W: Pedagogika kultury: aktualność i perspektywy. ss. 367-374. Red. J. Gajda. Lublin 1998;
 22.      La défaite de l'esthète décadent: le cas de Des Esseintes du roman "A rebours" de J. K. Huysmans. W: Le romanesque français d' une fin de siècle à l'autre. ss. 33-44. Red. A. Abłamowicz. Katowice 1998;
 23.     Ekspresja uczuć w nauczaniu języka obcego.W: Neofilolog, nr 17; ss. 60-73. Poznań 1998;
 24.     Le jeu des associations dans l'approche du texte poétique moderne. W: Les Cahiers de Varsovie - Enseigner la littérature.  Nr 25, ss. 115-121. Warszawa 1998;
 25.     La féminité lunaire d'Hérodiade de S. Mallarmé. W: La femme dans la littérature française - symbole et réalité. ss. 111-121. Red. K. Modrzejewska. Opole 1999;
 26.     Archetyp światłoprzestrzeni we francuskiej poezji symbolistycznej. W: Kwartalnik Neofilologiczny nr 3-4 / 1999; ss. 253-267;
 27.     Zasadność form działaniowych w nauczaniu języków obcych. W: Neofilolog, nr 18; ss. 25-33. Poznań 1999;
 28.     Umberto Eco o "nadawcy" nowej figuratywności. W: Wokół Eco. ss. 56-67. Red. Z. Żmigrodzki, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2000;
 29.     La lettre comme suggestion interprétative: Mallarmé et Cazalis.W: La lettre. Actes du colloque international franco-polonais.ss. 139-149. Red. Z. Naliwajek, W. K. Pietrzak. Łódź 2000;
 30.     La psiche in statu nascendi nella versione cosmicomica di Italo Calvino. W: L'espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento. ss. 93-110 - współautorstwo z Agnieszką Buczyńską. Red. K. Wojtynek. Katowice 2000;
 31.     La catégorie du tragique dans Cinq-Mars d'Alfred de Vigny. W: Le roman de l'histoire dans l'histoire du roman. ss. 102-112. Red. A. Abłamowicz. Katowice 2000;
 32.     La productivité connotative du motif de la mer dans "Marine" d'Arthur Rimbaud. W: Ślady obecności. Traces d'une présence. (Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąmbskiej-Prokop. ss. 389-396. Red. I. Piechnik, M. Świątkowska. Kraków 2001;
 33.     Przestrzenne figury drogi wojownika w powieści Dino Buzzatiego "Pustynia Tatarów". W: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. ss. 365-377. Red. B. Tokarz. Katowice 2002;
 34.     La poésie de Stéphane Mallarmé entre le mythe lunaire et solaire. W: Kwartalnik Neofilologiczny nr 4 / 2001; ss. 297-309; La représentation poétique de « l'anima» chez Alfred de Musset. W: Virtualités du littéraire. ss. 232-239. Red. M. Wandzioch. Katowice 2002;
 35.     Transcendentny wymiar sztuki. W: Sztuka w poszukiwaniu sensu. ss. 91-107. Red. T. Szkołut, J. Jasieńska, R. Chyżyński. Lublin 2002;
 36.     Konflikt między pierwotną konceptualizacją świata a nauką języka obcego. W: Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych. ss. 13-22. Red. W. Wilczyńska. Poznań 2002;
 37.     Wielowymiarowa wartość pracy w grupach. W: Neofilolog, nr 23: Przyswajanie, nauczanie i uczenie się języków obcych. Aspekty teoretyczne, praktyczne i badawcze. ss. 44-53. Katowice 2003;
 38.     L'apprendimento delle lingue straniere : un'occasione per conoscere meglio se stessi.  W: Lingua e Letteratura Italiana dentro e fuori la Penisola.  ss. 553-557. Red. S. Widłak. Kraków 2003;
 39.     Le motif de l'Eden dans "Une Saison en enfer" d'Arthur Rimbaud. W: Imaginer le jardin. ss. 168-179. Red. B. Sosień. Kraków 2003;
 40.     Il chiaroscuro nella versione poetica di Giovanni Pascoli. W: Alcune forme del chiaroscuro nella letteratura italiana. ss. 29-40. Red. K. Wojtynek-Musik. Katowice 2005;
 41.     L'eau dans les "Poésies" d'Arthur Rimbaud comme la figure de transition. W: In aqua scribis. Le thème de l'eau dans la littérature. ss. 119-128. Red. M. Mrozowicki. Gdańsk 2005;
 42.     L'identité de l'homme rimbaldien dans le texte « Enfance IV » des "Illuminations". W: La condition masculine dans la littérature française. ss. 31-38. Red. K. Modrzejewska. Opole 2005.
 43.     Neapolitańska „włoskość" w opowiadaniu „Ex voto" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W: Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. ss. 380-391. Red. M. Kita, B. Witosz. Katowice 2005.
 44.     Venezia in un racconto di Gustaw Herling-Grudziński. W: Italia e Europa: Dalla cultura nazionale all'interculturalismo. T. 2; ss. 75-84. Red. B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan, S. Widłak. Firenze 2006.
 45.     L'allegoria dell'amante in un sonetto di Gaspara Stampa. W: Romanica silesiana. No 1, ss. 84-91. Red. K. Jarosz. Katowice 2006.
 46.     Obraz dziejów ludzkości w "Wieczorze Historii" Arthura Rimbauda. W: Antropologia kultury - antropologia literatury. Na tropach koligacji. ss. 196-208, Red. E. Kosowska. A. Gomóła, E. Jaworski. Katowice 2007.
 47.     Deux versions du motif de ‘fleurs' dans la poésie d'Arthur Rimbaud. W: Quelques aspects de la réécriture. ss. 68-74. Red. M. Wandziach. Katowice 2008.  

Pomoce dydaktyczne :

 •     Capire per insegnare (guida glottodidattica per gli studenti di italianistica). Katowice, 2000.
 •     Guida della storia e teoria della letteratura italiana (presentazione dei problemi storici e teorici della letteratura italiana per gli studenti di italianistica). Katowice, 2000.

 

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 49/2

neo 452

Koła PTN