czwartek 17 styczeń 2019

zespol new

Anna Jaroszewska

Najnowsza publikacja:

 

Anna Jaroszewska

Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce . Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym    


Wydanie I, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013; ISBN: 978-83-7850-199-2

 

 SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE NA WITRYNIE → OFICYNY WYDAWNICZEJ IMPULS

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Weroniki Wilczyńskiej:

Mamy tu do czynienia z pracą niezwykle solidną, w najbardziej podstawowym sensie tego słowa, a więc przejrzyście skomponowaną, dobrze udokumentowaną i wartościową poznawczo. To niewątpliwie olbrzymie zalety, zwłaszcza w przypadku opracowania tak pionierskiego na gruncie polskim. Co więcej, ze stron książki przebijają żywe zainteresowanie Autorki wybraną problematyką, a także – nie waham się tego podkreślić – zwykła życzliwość wobec ludzi w wieku senioralnym i troska o ich wszechstronny, a nie tylko ściśle edukacyjny, dobrostan i rozwój.

SPIS TREŚCI:

Wstęp     9

1. Nauczanie/uczenie się języków obcych seniorów jako problem badawczy polskiej nauki    15

1.1. Starzenie się i starość w ujęciu interdyscyplinarnym    15
1.2. Seniorzy a osoby 50+    22
1.3. Problemy występujące w badaniach nad starością    24
1.4. Wspólne obszary działalności glottodydaktyki i geragogiki    28
1.5. Polskie badania nad nauczaniem/uczeniem się języków obcych seniorów na tle badań zagranicznych    33

2. Analiza potencjału edukacyjnego seniorów w perspektywie kształcenia językowego    49

2.1. Zmienne biologiczne procesu nauczania/uczenia się języków obcych w okresie starości    49
2.1.1. Cechy zewnętrzne seniorów a inwolucja organizmu na poziomie komórkowym    50
2.1.2. Wzrok i słuch w okresie starości    51
2.1.3. Zaburzenia rytmu okołodobowego    53
2.1.4. Choroby wieku podeszłego    55
2.2. Psychologiczno-podmiotowe oraz społeczne zmienne procesu nauczania/uczenia się języków obcych w okresie starości    56
2.2.1. Inteligencja    58
2.2.2. Pamięć    62
2.2.3. Uwaga i czas reakcji    68
2.2.4. Osobowość i postawa życiowa    69
2.2.5. Optymalny model starości    73
2.2.6. Potrzeba samorealizacji a wsparcie z zewnątrz    77
2.3. Typologia uczniów a klasyfikacja cech sprzyjających vs utrudniających nauczanie/uczenie się języków obcych w okresie starości    80

3. Uwarunkowania kształcenia językowego seniorów w Polsce w kontekście europejskim    89

3.1. Konsekwencje zawiązania Unii Europejskiej (UE)    89
3.2. Długookresowe prognozy demograficzne dla obszaru UE    93
3.3. Międzykulturowość i wielojęzyczność w życiu seniorów    96
3.4. „Uczenie się przez całe życie” – rozwój koncepcji   103
3.5. Edukacyjna aktywizacja seniorów jako cel strategiczny polityki UE   108
3.6. Kompetencje kluczowe w kształceniu seniorów   114
3.7. Nauczanie języków obcych w polskim systemie kształcenia seniorów   122
3.7.1. Trzy filary systemu kulturalno-oświatowego w Polsce   122
3.7.2.  Analiza oferty kształcenia językowego seniorów   132

4. Potrzeby i możliwości polskich seniorów w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych w kontekście międzykulturowym – badania własne   149

4.1. Przedmiot badań, cele i problemy badawcze   149
4.2. Metodologia badań   152
4.2.1. Terminy podstawowe   152
4.2.2. Badania jakościowe vs badania ilościowe   153
4.2.3. Metody, techniki i narzędzia w pierwszym module badawczym   156
4.2.4. Metody, techniki i narzędzia w drugim module badawczym   163
4.3. Międzykulturowe studium przypadków – organizacja, przebieg
oraz wyniki badań w pierwszym module badawczym   168
4.3.1. Kontekst sytuacyjny badań   168
4.3.2. Wstępna charakterystyka próby badawczej   169
4.3.3. Dziennik z badań   171
4.3.4. Ewaluacja kursu językowego D50+   172
4.3.4.1. Spójność kursu z polityką edukacyjną UE   173
4.3.4.2. Ogólna koncepcja i cel kursu   175
4.3.4.3. Uczestnicy kursu – osoby 50+ i seniorzy   179
4.3.4.4. Nauczyciele/lektorzy   182
4.3.4.5. Zaplecze logistyczne   185
4.3.4.6. Program nauczania   188
4.3.4.7. Proces nauczania   191
4.3.4.7.1. Charakterystyka procesu nauczania w grupie A2   191
4.3.4.7.2. Charakterystyka procesu nauczania w grupie B1   198
4.3.4.7.3. Reakcje kursantów na działalność dydaktyczną   204
4.3.4.7.4. Możliwości optymalizacji procesu nauczania   205
4.3.4.8. Diagnoza i ocena ucznia   209
4.3.4.9. Pozalekcyjna oferta programowa   212
4.3.5. Uszczegółowienie charakterystyki próby badawczej   214
4.4. Sondaż ogólnopolski – organizacja, przebieg oraz wyniki badań w drugim module badawczym   240
4.4.1. Kontekst sytuacyjny badań   240
4.4.2. Próba badawcza   243
4.4.3. Wyniki badań   244
4.5. Wnioski   283

5. Perspektywy rozwoju „glottogeragogiki” w Polsce   299

5.1. Otwarte problemy badawcze   299
5.2. Uwagi i postulaty końcowe   303
Wykaz skrótów   309
Spis tabel i wykresów   311
Bibliografia   315
Netografia   343
Aneks   347
Summary   535
Zusammenfassung   541

 

*****

 

Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym.

Rozwój świadomości wielokulturowej dziecka.

Książka jest opublikowaną rozprawą doktorską napisaną w latach 2003-2006 pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik. Dotyczy w głównej mierze problematyki nauczania języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście rozwoju świadomości wielokulturowej. Tym samym koncentruje się na takich problemach badawczych, jak: kultura, edukacja wielo- oraz międzykulturowa, świadomość wielokulturowa, charakterystyka dzieci w młodszym wieku szkolnym, kształcenie wczesnoszkolne. Trzy pierwsze rozdziały teoretyczne stanowią przy tym wprowadzenie do badań empirycznych, którym poświęcony został czwarty rozdział książki.

Oficyna Wydawnicza ATUT

Seria: Dissertationes Inaugurales Selectae Vol. 36
Wrocław 2007
ISBN 978-83-7432-233-1
Format A5
Objętość 459 stron
Oprawa miękka, klejona

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 147 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 51/2

neo 452

Koła PTN