piątek 5 czerwiec 2020

Neofilolog nr 30 (2008)

Neofilolog nr 30 (2008)

OD REDAKCJI

W 30 numerze Neofilologa znajdą Państwo artykuły powstałe na podstawie referatów wygłoszonych na konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Krakowie (wrzesień 2006). Są to teksty autorstwa Magdaleny Aleksandrzak, Aliny Doroty Jarząbek, Moniki Horyśniak, Moniki Sułkowskiej, Joanny Targońskiej oraz Magdaleny Pieklarz. Artykuły Alicji Sakaguchi, Doroty Werblińskiej i Elżbiety Pawlikowskiej-Asendrych, to ostatnie już referaty z konferencji „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych" - Lublin 2005.

Tematyka przedstawionych tu tekstów jest bardzo różnorodna, a dotyczy głównie: zagadnień poprawności językowej i sposobów oceniania, nauczania słownictwa, kształcenia nauczycieli oraz problemów tłumaczenia. W numerze znajdą też Państwo dwa sprawozdania: z konferencji PTN „Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku" oraz ze Światowego Kongresu FIPLV w Szwecji.

Miło nam także donieść, że został opublikowany pierwszy tom pokłosia z konferencji w Krakowie z 2006 roku „Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku" pod redakcją Marii Jodłowiec i Anny Niżegorodcew. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej pod nowym adresem http://www.poltowneo.org , gdzie znajdują się wszelkie informacje o naszych wydawnictwach.

Katarzyna Karpińska-Szaj

SPIS TREŚCI

   

 

   

OD REDAKCJI

  5

 

   

ARTYKUŁY

   

 

   

Zur kommunikativen Leistung der FVG im Deutschen. Eine Analyse aus fremdsprachendidaktischer Sicht - Elżbieta Pawlikowska-Asendrych

  6

Błąd językowy w aspekcie dydaktycznym - Agnieszka Pawłowska

  16

Kilka uwag dotyczących trzyjęzycznego rozwoju (polski-esperanto-niemiecki) moich dzieci - Alicja Sakaguchi

  25

Cele i formy ewaluacji mówienia na poziomie zaawansowanym - Magdalena Aleksandrzak

  34

O nastawieniu nauczycieli do samooceny uczących się - Alina Dorota Jarząbek

  43

Sposoby wykorzystania obrazu w nauczaniu słownictwa w języku obcym -  Monika Horyśniak

  55

Nauczanie i przyswajanie frazeologizmów w języku obcym - Monika Sułkowska

  64
Miejsce tłumaczenia na lekcji języka niemieckiego na początku XXI wieku - Joanna Targońska   69
Uczeń w świetle specyfiki interkulturowo nachylonego kształcenia neofilologicznego - Magdalena Pieklarz   78

Wypalenie zawodowe nauczycieli języków obcych. Teoria, zapobieganie, perspektywy badawcze - Dorota Werbińska

  85

 

   
SPRAWOZDANIA     

 

   

Konferencja PTN - Kraków 2006 „Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku" - Maria Jodłowiec

  91

Światowy Kongres FIPLV w Szwecji - Halina Widła

  93

Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

ZUR KOMMUNIKATIVEN LEISTUNG DER FVG IM DEUTSCHEN.EINE ANALYSE AUS FREMDSPRACHENDIDAKTISCHER SICHT

On the communicative potential of support verb combinations in German. An analysis from a viewpoint of foreign language teaching

The article deals with a communicative potential of the support verb combinations in German. The analysis is carried out within the framework of the meaning of selected support verb combinations. They are researched in terms of their equivalents in form of verbs as predicates in the formal and everyday speech. It is shown that support verb combinations are multifunctional linguistic means and can play a great role in the communication. They should be taught with the use of relevant texts and dialogs, adapted for didactic purposes.

* * *

Agnieszka Pawłowska, Instytut Filologii Germańskiej, UAM Poznań

BŁĄD JĘZYKOWY W ASPEKCIE DYDAKTYCZNYM

Language error in the didactic aspect


The article presents the language error and its role in the didactic process with the emphasis on its appropriate usage that may support the aforementioned process and contribute to the development of students' autonomy. Therefore, the author tries to answer two crucial questions: Why is it useful to deal with the language error? and How should one deal with it? The article is based not only on the theoretical considerations about the language error but also contains conclusions drawn from the action research.

* * *

Alicja Sakaguchi, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

KILKA UWAG DOTYCZĄCYCH TRZYJĘZYCZNEGO ROZWOJU (POLSKI-ESPERANTO-NIEMIECKI) MOICH DZIECI

A few remarks concerning trilingual (Polish-Esperanto-German) development of my children

The article contains a few remarks concerning trilingual development of my two children. Research on children's linguistic development and bilingualism have been known mainly in historically-natural languages studies. Constructed international languages like Esperanto have been hardly considered so far in the research on language acquisition. Including Esperanto in the considerations gives interesting results and recognitions.

* * *

Magdalena Aleksandrzak, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Poznań UAM

CELE I FORMY EWALUACJI SPRAWNOŚCI MÓWIENIA NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM

The article discusses the problem of speaking skill evaluation at the advanced level. In the first part the main assumptions concerning the development of the speaking ability at this stage of language learning are presented. The next section concentrates on the definition of evaluation which, in the author's opinion, is relevant to the requirements of the modern learning/teaching process and, in particular, to the assessment of speaking skills at the advanced level of proficiency. It also contains a brief presentation of problems which result from the specific nature of speaking skills' evaluation. The following part of the article focuses on criteria selection and offers a number of suggestions for classroom practice. Finally, the last section presents the results of the action research project which aimed at examining the effectiveness of peer- and self-assessment techniques introduced during the practical classes of English.

* * *

Alina Dorota Jarząbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski , Olsztyn

O NASTAWIENIU NAUCZYCIELI DO SAMOOCENY UCZĄCYCH SIĘ

Teachers' attitude towards learners' self-assessment

The process of getting learners involved in self-assessment greatly depends on teachers. Openness to autonomy and departing from normative approach for the sake of focusing on learners' competence are the crucial elements of this process. Teachers' approach to self-assessment as an alternative to the existing marking system in schools was studied by means of a diagnostic questionnaire. The results of this questionnaire are discussed in this article.

* * *

Monika Horyśniak, Wydział Filologiczny , Uniwersytet Śląski

SPOSOBY WYKORZYSTANIA OBRAZU W NAUCZANIU SŁOWNICTWA W JĘZYKU OBCYM

Applications of an image in teaching vocabulary in a foreign language

The purpose of the article is to show how to use new technologies in foreign language lessons to present, practise and revise lexical material as well as introduce cultural background. The article presents the results of the questionnaire the purpose of which was to check the young and adult learners' opinions in the subject of applying new technologies in a foreign language lesson and to show examples of multimedia presentations and art projects as the final stage of their work on vocabulary acquisition and their visual and esthetic interpretation of a theme.

The creative climate formed thanks to this method helps to pursue the autonomic aspect of the learning-teaching process, improve language skills and develop the students' emotional sphere. What is of further importance is encouraging them to take up new tasks, auto-reflect and be able to select new material and use the previously acquired computer skills.

* * *

Monika Sułkowska, Uniwersytet Śląski, Katowice

NAUCZANIE I PRZYSWAJANIE FRAZEOLOGIZMÓW W JEZYKU OBCYM

Teaching and learning phraseological units in a foreign language


The aim of the article is the problem of phraseological units in teaching / learning a foreign language. In the first part of the article the Author tries to describe the notion of phraseological units. In the second part she describes some theories how phraseological units are acquired and presents the results of a didactic experiment: 80 students of the Roman Languages Department of the Silesian University took part in it. The concluding part of the article presents some recommendations for language teachers.

* * *

Joanna Targońska, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

MIEJSCE TŁUMACZENIA NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POCZĄTKU XXI WIEKU

The role of translation in a German class at the beginning of the 21st century.

The goal of the present paper is to attempt to answer the question whether translation as a form of practice has still any role to play in a German class at the beginning of the 21st century. In the first part of the paper the views held by various didacticians are presented concerning advantages and disadvantages of translation used as a form of learning practice. The empirical part presents the outcome of the research conducted among both teachers and students which aimed at examining their attitude to translation as one out of many practice forms in the area of grammar and lexis.

* * *

Magdalena Pieklarz, Instytut Neofilologii, UWM Olsztyn

UCZEŃ W ŚWIETLE SPECYFIKI INTERKULTUROWO NACHYLONEGO KSZTAŁCENIA NEOFILOLOGICZNEGO

Student in the light of interculturally marked neophilological education

The object of the article is to draw attention to a learner-centered approach in teaching foreign languages. Modern tendencies in glottodidactics are precisely described with a particular stress on interculturality. Alongside with intercultural education and its goals, contents and didactic means (in other words constant elements in glottodidactics) we also consider anthropological point of view, with a student and his/her personal learning abilities being in the centre. The paper takes into account academic didactics of foreign languages and in particular neophilological education.

* * *

Dorota Werbińska, Instytut Neofilologii, Akademia Pomorska

WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. TEORIA, ZAPOBIEGANIE, PERSPEKTYWY BADAWCZE

Language teacher burnout. Theoretical assumptions, prevention, research perspectives

The burnout syndrome among teachers is a problem that has assumed growing importance. Yet not much has been said about it in language teaching literature. This article is an atempt to provide the most important information about teacher burnout. This will include definitions of the problem provided by the leading researchers of the field, followed by reasons for burnout encountered by language teachers, and possible preventive measures, especially on the organisational leval. Finally, a research agenda will be proposed offering some suggestions for future research.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/1

neo 452

Koła PTN