piątek 5 czerwiec 2020

Neofilolog nr 36 (2011)

 
 

 Neofilolog nr 36 (2011)

SŁOWO WSTĘPNE

Z prawdziwą satysfakcją oddajemy do Państwa rąk kolejny tematyczny numer Neofilologa, tym razem poświecony indywidualnym potrzebom edukacyjnym w nauce języków obcych. Publikacja jest wyjątkowa: rzadko bowiem zdarza się, aby tej tematyce były poświecone opracowania zwarte, w których na dodatek partycypują specjaliści z różnych dziedzin: pedagogiki specjalnej, językoznawstwa, dydaktyki językowej i pedagogiki ogólnej. Było to możliwe dzięki spotkaniu na dorocznej konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, która odbyła się w Lublinie we wrześniu 2010 roku (sprawozdanie z konferencji zamieszczamy na końcu numeru).

Tom został podzielony na cztery części, z których pierwsza nosi tytuł Wyzwania dla edukacji w różnorodności. Część tę otwiera artykuł Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik Różnorodność cechą współczesnego świata. Artykuł podnosi kwestię tolerancji w relacjach międzyludzkich i jej znaczenia w kształtowaniu u młodzieży postawy otwartości wobec osób, których szeroko rozumiana odmienność łatwo może stawać się przyczyną uprzedzeń. Kolejne artykuły w tej części poświecone są kolejno: indywidualizacji w polskiej dydaktyce języków obcych (ten historyczny aspekt omawia Anna Maria Harbig), efektywności nauczania/uczenia się języków obcych w zależności od środowiska społecznego i szkolnego (Monika Janicka) i efektywności nauczania w zależności od płci (Agnieszka Rumianowska).

Druga, najbardziej obszerna część tomu podejmuje kwestie nauczania języków obcych uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Otwierający tę cześć artykuł podnosi problem realizacji nowoczesnego modelu szkolnej integracji w świetle poglądów nauczycieli języka obcego, mających doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością (Katarzyna Karpińska-Szaj). Następnie przedstawione są zagadnienia związane z nauczaniem uczniów z uszkodzeniami słuchu (Kazimiera Krakowiak i Ewa Domagała-Zyśk), uczniów niewidomych (Anita Buczek-Zawiła) oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Małgorzata Burzyńska i Anna Płaskej). W części tej znalazły się także teksty opisujące studium przypadku: uczeń z mózgowym porażeniem dziecięcym (Małgorzata Bielicka) oraz uczeń z zespołem Aspergera autorstwa Tomasza Roga, którego tekst poprzedza artykuł Małgorzaty Kolery wprowadzający w to zagadnienie.

Trzecia część podejmuje temat dysleksji w kontekście nauczania języków obcych. W artykułach omówione zostały kolejno: zagadnienia współwystępowania zaburzeń o charakterze dyslektycznym ze specyficznymi zdolnościami (Grażyna Krasowicz-Kupis), wybrane wyniki projektu badawczego, dotyczącego sprawności grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym (Aneta Domagała i Urszula Mirecka), wiedza nauczycieli języków obcych na temat dysleksji oraz umiejętności dostosowywania przez nich technik nauczania do potrzeb uczniów z dysleksją (Teresa Siek-Piskozub). Część tę zamykają teksty Katarzyny Jaworskiej-Biskup i Marioli Jaworskiej. W pierwszym z nich autorka stara się prześledzić zagadnienie dysleksji z różnych perspektyw: psychologicznej, językoznawczej jak i perspektywy związanej z nauczaniem języka obcego, a w drugim Mariola Jaworska przybliża aktualny stan prawny dotyczący nauczania dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, odnosząc się jednocześnie do rzeczywistej organizacji pomocy specjalistycznej i wsparcia uczniów z tymi problemami.

Ostatnia, czwarta część tomu poświecona jest stymulowaniu zdolności językowych. Otwiera ją Barbara Sadownik przedstawiając zdolności językowe w świetle modularnej teorii umysłu. Następnie Mirosław Pawlak omawia propozycje sposobów dostosowania założeń autonomicznego podejścia do nauki języka obcego do różnych poziomów zaawansowania językowego oraz indywidualnych cech i zdolności uczniów. Maria Cichoń kontynuuje ten wątek starając się odpowiedzieć na pytanie jak rozwijać skuteczne strategie uczenia się na lekcji języka obcego.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować prof. Nawoi Mikołajczak-Matyi za sporządzenie recenzji tekstów zaproponowanych do numeru oraz prof. Mirosławowi Pawlakowi za weryfikację streszczeń w języku angielskim. Mamy nadzieję, że 36. numer Neofilologa poświecony niezwykłemu uczniowi spotka się z Państwa zainteresowaniem.

SPIS TREŚCI

   

 

   

SŁOWO WSTĘPNE: Katarzyna Karpińska-Szaj

  5

Elżbieta Zawadzka-Bartnik - Różnorodność cechą współczesnego świata

   9
Anna Maria Harbig - Indywidualizacja w polskiej dydaktyce języków obcych okresu 1919-1939   19

Monika Janicka - Środowisko społeczne i szkolne ucznia a efektywność procesu nauczania i uczenia się języków obcych

  49

Katarzyna Karpińska-Szaj - Uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych: nauczanie języków obcych

  59

Kazimiera Krakowiak - Głuchoniemi czy wielojęzyczni? Problemy osób z uszkodzonym słuchem w przyswajaniu języka

  73

Ewa Domagała-Zyśk - Kompetencje uczniów niesłyszących i słabosłyszących w zakresie posługiwania się językiem angielskim w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

  91

Anita Buczek-Zawiła - Niewidomy student anglistyki i jego wykładowca: potrzeby, wyzwania, techniki

  111

Małgorzata Burzyńska - Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykładzie uczniów zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

  125

Anna Płaksej - Rola biostymulacji mózgu w uczeniu się języka angielskiego przez nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim

  145

Małgorzata Bielicka - Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego - studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym

  159
Iwona Janowska - Profil dorosłego uczącego się języka polskiego jako obcego, czyli kto, gdzie, dlaczego i w jaki sposób uczy się języka polskiego w naszym kraju   75
Małgorzata Kolera - Nauczanie języków obcych uczniów z zespołem Aspergera   171

Tomasz Róg - Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u ucznia z zespołem Aspergera

  187

Grażyna Krasowicz-Kupis - Młody Leonardo - czyli co naprawdę wiadomo o słabych i mocnych stronach uczniów z dysleksją rozwojową

  199

Aneta Domagała i Urszula Mirecka - Trudności grafomotoryczne ucznia wyzwaniem dla nauczycieli języka obcego

  209
Teresa Siek-Piskozub - Uczeń dyslektyczny: czy nauczyciele są na niego przygotowani   221
Katarzyna Jaworska-Biskup - Dysleksja rozwojowa w kontekście edukacji obcojęzycznej - perspektywa interdyscyplinarna   231

Mariola Jaworska - Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce

  245

Barbara Sadownik - Zdolności językowe w świetle modularnej teorii umysłu - implikacje glottodydaktyczne

  257

Mirosław Pawlak - Rozwijanie autonomii ucznia w pracy z uczniem niezwykłym

  275

Maria Cichoń - Zdolny uczeń - autonomiczny uczeń: jak rozwijać skuteczne strategie uczenia się na lekcji języka obcego

  293

RECENZJE

  303

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

   

STRESZCZENIA

Elżbieta Zawadzka-Bartnik

Uniwersytet Warszawski

Diversity as an attribute of the present world

This paper deals with cultural, ethnic, religious, physical and mental diversity as well with different preferences of value systems, lifestyles, etc. dominating in contemporary societies and presents the resulting educational implications. Because of the specificity of social perception, every single case of variation/strangeness triggers off the process of stigmatization/labelling, manifesting itself in intolerant, discriminating or even hostile behaviour. The paper indicates the negative influence of the so-called „hidden programme" of the school and emphasizes the need for increased educational efforts aimed at the formation of tolerant attitudes among students.

Anna Maria Harbig

Uniwersytet w Białymstoku

Individualisation in the Polish Didactics for Foreign Languages during the Period of 1919-1939

Attempts at individualisation in teaching appeared in the Polish didactics for foreign languages during the interwar period following the influence of the „new school" concept, as propagated by the reformation movements in American and European education. On the basis of teaching curriculums, practical reports and theoretical contemplations from the years 1919-1939, the article shows the way the then contemporary teachers of foreign languages understood the notion of individualisation, their arguments for its necessity and also the ways the were trying to adapt the new individualising methods of work and forms of organising lessons for their home environment.

Monika Janicka

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Chełm

Students social and school environment and the efficiency of learning foreign languages

The paper is aimed at the identification of the environmental factors which have the most significant impact on the level of teenagers' competence in foreign languages. The main goal is to determine whether school is capable of reducing the impact of adverse social background on achievement in learning a foreign language. The first part of the article is focused on the theoretical aspects of socialization related to the process of learning and provides an overview of research connected with the subject. The second part presents the tools, procedures and findings of the author's own research project.

Agnieszka Rumianowska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Płock

Gender differences in context of foreign language learning and teaching

The paper is an appendix to gender studies and foreign language teaching. The author presents the interrelationships between gender differences and interaction in language classroom, motivation, achievements and learning strategies of boys and girls. She shows the complexity of these problems when she describes biological and social factors influencing the female and male behaviour and development of the pupils' cognitive skills. The assumption that underlies the basis of the text says, that Gender Studies should be considered in various fields of language education.

Katarzyna Karpińska-Szaj

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Pupils with specific learning difficulties in public schools: Teaching foreign languages

At present the main purpose of school integration is the pursuit of dialogue and ways of ensuring integration which concerns both disabled learners and the ones who do not exhibit special educational needs. In this paper, the issue will be incorporated into the framework of teaching foreign languages to disabled pupils attending public schools. The present author will depict L2 teaching goals in relation to education shared by pupils with and without specific learning difficulties as well as to problems with implementing the idea of integration in foreign language classroom. These questions will be discussed with reference to the opinions of gleaned from public school teachers with experience in working with disabled learners.

Kazimiera Krakowiak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Deaf-mute or multilingual? Problems with language acquisition of individuals with hearing impairment

The author aims at presenting in a synthetic way the most important problems appearing in the process of language and speech acquisition and education of children with hearing impairment on the basis of contemporary knowledge of audiophonology, speech therapy and pedagogy of the deaf. The aim of the paper is to present the possibilities and ways of overcoming the difficulties in communication with such children and creating conditions facilitating their language acquisition and education of this group of students in the environment of integrative and mainstream school.

Ewa Domagała-Zyśk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Deaf and hard of hearing students' competencies in using English as a foreign language in primary, low secondary and secondary schools

Teaching foreign languages to the deaf formally started in Poland in 2001 so it still can be treated as a relatively new educational phenomenon that needs to be thoroughly researched. So far there have been only several works in the literature that would present the approaches, methods and techniques that the teachers might use. However, there is not a single study that would touch upon the problem of the effectiveness of the teaching programs. The aim of the paper is to explore the linguistic competencies of the deaf students of Polish primary, low secondary (gymnasium) and secondary schools as far as their reading comprehension, vocabulary and grammar competencies and communicative skills are concerned. On the basis of these analyses and contemporary knowledge about the principles of teaching foreign languages to the deaf (cf. Domagała-Zysk 2001, 2003, 2010 and others) a document is presented, Linguistic competences of the hearing-impaired students in the foreign language classroom, that might serve as a significant contribution to our knowledge about the effectiveness of foreign language education for deaf students.

Anita Buczek-Zawiła

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

A blind student of English Philology: needs, challenges, techniques

It is generally postulated that visually-impaired students should be involved in mainstream study programs, along their sighted co-students. In the context of English Philology, this means that lecturers need to adapt their tutorials, their teaching aids, their techniques and general attitude. It is advocated here that it can be done even when lecturers are not trained in the field of SEN. The success of their students depends largely on the lecturers resourcefulness and creativity, as well as on their willingness to devote extra time to meeting the needs of such students.

Małgorzata Burzyńska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, Piła

Therapeutic aspects of teaching a foreign language to children with special educational needs taking as an example learners with mild intellectual disability

The paper is an attempt to present an overall approach to special educational needs as revealed by children with mild intellectual disability in the course of learning a foreign language. It presents the results of an action research study conducted among primary special school pupils. The research aimed at identifying the possible range of basic skills involved in learning a foreign language, and in addition, determining the degree to which the foreign language stimulates the use of the mother tongue by those children. The paper also presents the limitations on the therapeutic aspects of teaching foreign languages to learners afflicted by intellectual disability.

Anna Płaksej

Uniwersytet Wrocławski

The role of brain bio-stimulation in learning English by mildly retarded teenagers

The 21st century is the time of dynamic development of advanced technologies as well as creating and improving equal opportunities for those who have not had them so far. The appropriate and well adjusted education of people who are mentally retarded may turn out to be one of the most important ways to prepare them to live independently in their societies. In every Polish school at least one foreign language is taught and mostly it is English. Even though the idea of teaching English to mildly retarded students has always been controversial, the Ministry of Education in Poland decided to put it into practice. Consequently, since 2009 the junior high school graduation exam has included a component devoted to testing a foreign language. These changes made it necessary to increase the effectiveness of foreign language pedagogy.

A lower intelligence quotient, psycho-motor hyperactivity or emotional disturbance are factors that make the English language learning process more difficult for the mildly retarded students; however, they do not prevent it. The process may be facilitated by adjusting the teaching techniques and, thanks to new technologies, by diminishing hyperactivity and problems with concentration. The research conducted by the author showed that in case of mildly retarded students brain stimulation with the use of EEG Biofeedback influenced positively their learning English. The article describes in more detail the problems mentioned above and aims to present evidence supporting the assumption that brain bio-stimulation may have a positive impact on vocabulary retention in learning English by mildly retarded teenagers.

Małgorzata Bielicka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

How a disabled student learns a foreign language. A case study of an FL student with Celebral Palcy

The paper is a case study of a disabled student (cerebral palsy). The information about the student was obtained from the interviews with him as well as his parents and teachers, school documents and a narration study which involved three psychologists. The main research questions focused on the difficulties which disabled students come across during their education. The research also addressed such issues as the role of the surroundings in the education of the disabled as well as the reasons behind the choice of philological studies by a disabled person.

Małgorzata Kolera

Uniwersytet Warszawski

Teaching foreign languages to pupils with Asperger syndrome

The paper presents an overview of issues pertaining to teaching foreign languages to pupils with Asperger syndrome at school. Following a brief background to the impairments, it proceeds to discuss the significance of learning foreign languages by pupils with Asperger syndrome as it can lead to beneficial effects on their overall development. The article also analyses the profile of attitudes, knowledge and skills of foreign language teachers working with Asperger syndrome learners. The paper finishes with an attempt to depict the main difficulties that Asperger syndrome pupils and their teachers face during foreign language classes and to present strategies for intervention.

Tomasz Róg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła

Developing communicative competence in a learner with Asperger's Syndrome

The paper reports the findings of a study that the author conducted in order to investigate the possibility of developing communicative competence in a learner with Asperger's Syndrome. Information about the disorder is followed by enquiry into the notion of the theory of mind which is said to determine the ability to communicate effectively. Since patients with Asperger's Syndrome do not demonstrate theory of mind, it is believed they are unable to develop communicative competence. However, the literature in the field points to the therapeutic aspects of foreign language teaching and therefore the author explored the possibility of improving communicative skills in the case of a 13-year-old boy diagnosed with Asperger's Syndrome.

Grażyna Krasowicz-Kupis

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

Young Leonardo: what we really know about the gifts and deficits of dyslexic individuals

The paper focuses on the issue of special gifts of individuals with dyslexia. Many authors suggest that specific learning disabilities, like dyslexia, are connected with talents. Most often they point to the high level of visual and spatial abilities. Unfortunately, the analysis of the findings of the available research shows that there is insufficient evidence that dyslexics are more creative and gifted than other people.

Aneta Domagała
Urszula Mirecka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Learners' graphomotor difficulties as a challenge to foreign language teachers

The paper presents the results of studies on graphomotor skills and indicates the phenomena that may adversely affect the acquisition of knowledge and school skills, including learning a foreign language. In the context of teaching foreign languages, graphomotor difficulties were related to the skill of writing and in particular to the graphic level of handwriting. Emphasis was also laid on graphic problems discovered in the course of qualitative analysis, which can be found also at the level of spelling, since their occurrence may especially hinder learning a new language.

Teresa Siek-Piskozub

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dyslexic learner: are teachers prepared for him?

The present paper deals with the problem of teaching dyslexic learners in EFL classroom. A brief discussion about the nature of the learning problems of dyslexic learners is followed by a report of a survey carried out among 26 EFL teachers of different teaching experience. The questionnaire addressed such issues as contacts of the EFL teachers with learners diagnosed as dyslexic, their awareness of the problems such learners encounter while learning another language, ways of treating dyslexic learners to enhance learning and an availability of the professional advice in that matter etc. The data show that not all of the surveyed EFL teachers feel prepared to the problems emerging from teaching dyslexic learners; some of the ways they choose to overcome the problem are controversial. Many do not know related literature. However, majority of them can rely on the assistance of a school pedagogue or psychologist. Yet, the fact that less than half of the respondents had training in teaching learners with dyslexia during their professional education, whereas at the same time they all report having dyslexic learners in their class, points to the need of introducing the topic to the professional training of foreign language teachers as an obligatory component.

Katarzyna Jaworska-Biskup

Uniwersytet Szczeciński

Developmental dyslexia and foreign language teaching: An interdisciplinary perspective

Many branches of science and academic disciplines such as psychology, linguistics or medicine fuel interest in developmental dyslexia by proposing a variety of theories attempting to determine what causes dyslexia and how dyslexia influences the acquisition of a foreign. For this particular reason, a foreign language teacher must not only be equipped with a sound methodological knowledge but also familiar with current approaches to dyslexia. The main tenet of this article is that dyslexia-related difficulties have a tremendous impact on second language learning, which necessitates the inclusion of specially adapted techniques and instruction.

Mariola Jaworska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Learners with specific learning difficulties in the process of learning and teaching foreign languages in Poland

The article addresses the problem of teaching foreign languages to children and adolescents with particular learning difficulties, which require specialized help from the state and the school as an institution. The discussion includes the analysis of the current legal situation as well as the analysis of the organization and functioning of schools and psychological-pedagogical counseling service.

Barbara Sadownik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Language abilities in a modular perspective: Implications for foreign language learning and teaching

The article is devoted to the problem of the nature and structure of the human language capacity. The author addresses the fundamental questions of the place and role language plays among other cognitive faculties, such as perception, thinking, memory, attitude, etc. She first emphasizes the multidisciplinary character to the research programs dealing with specific and unique attributes of human cognitive system, its structure and function. Current models of the human mind happen to be typically based on divergent methodological, epistemological, and ontological assumptions. How useful they prove to be in the end comes with their heuristic value, which is how much inspiration they bring about theoretically as well empirically. It is modular models of the mind that the author subjects to scrutiny and claims to be the basis for further methodological discussion on human capacity for language placed in the context of mono-, bi-, and multilingualism. What makes the author opt for modular conceptions in particular is their theoretical relevance, originality, and convergence with latest findings in cognitive neuroscience. The latter is the reason why she takes the cognitive and the neurobiological aspects of language capacity to be complementary to each other. Any and all attempts at relating cognitive neuroscience to modularity theories are, then, said to be interesting and have practical implications. So do neurolinguistic experiments and models of the mind that stem from both neurobiological and modular considerations.

Mirosław Pawlak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zakład Filologii Angielskiej, Kalisz

Fostering autonomy and the exceptional language learner

Fostering learner autonomy is undoubtedly one of the most important goals of foreign language education in Poland, which is evidenced by the fact that it has been included in the current national curriculum, it figures prominently in virtually all available syllabi, and modern coursebooks include numerous elements intended to assist its implementation. It should be made clear, however, that the development of an autonomous approach to language learning is by no means an easy task, the success of which is to a large extent dependent on a particular student. Thus, the aim of the present paper is to demonstrate how autonomy can be effectively promoted in the case of exceptional learners, both such who are successful and such for whom learning a foreign language poses a formidable challenge.

Maria Cichoń

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Gifted learner - autonomous learner: How to develop effective strategies for classroom language learning

The paper is devoted to the learner's capacity for autonomous foreign language learning, as well as to the role of the teacher in shaping cognitive, metacognitive and socioaffective strategies, which can contribute to effective language education in particular ways. Nowadays teachers cannot neglect skills falling into the „learn to learn" category, which are included in the university teacher training and handbooks only to a very limited degree. The need to focus on such skills is illustrated by the results of surveys conducted among foreign language students, demonstrating their very limited awareness of language learning strategies.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/1

neo 452

Koła PTN