piątek 21 luty 2020

Neofilolog nr 50/2 (2018)

 

Nr 50/2 Neofilologa dostępny online

 

Innowacyjność w glottodydaktyce – konteksty edukacyjne

 

WPROWADZENIE

 

Niniejszy numer „Neofilologa” (50/2) stanowi kontynuację rozważań dotyczących innowacyjności w glottodydaktyce zawartych w numerze50/1, przy czym wiodącym tematem zamieszczonych w nim tekstów jest edukacja językowa. Liczne zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne, jakich doświadczamy
w ostatnich latach, mają istotne implikacje dla procesu nauczania i uczenia się języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych. Adaptowanie się do zmieniających się oczekiwań i wymagań uczniów, rodziców oraz nauczycieli, a także zmieniających się warunków wytyczonych przez system oświatowy umożliwia
myślenie i działanie innowacyjne. Ponieważ innowacyjność jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym i interdyscyplinarnym, co znajduje odzwierciedlenie w prezentowanych tekstach,Autorzy analizują ją z różnych perspektyw, a ich przemyślenia i refleksje uwzględniają rozwój współczesnej myśli glottodydaktycznej, ale też obszarów, takich jak: pedagogika, akwizycja języka czy lingwistyka tekstu. Niezwykle istotne znaczenie mają w tym kontekście stale rozwijające się nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych narzędzi internetowych, które można z powodzeniem stosować w kształceniu językowym.

Tom otwiera artykuł Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik Moda, chwyt reklamowy czy konieczność? – rozważania o istocie działań innowacyjnych w edukacji, którego głównym celem jest diagnoza stanu zaawansowania refleksji zarówno teoretycznej, jak i empirycznej dotycząca innowacyjności w edukacji. Autorka wskazuje przede wszystkim na niejednoznaczność rozumienia pojęcia „innowacja” w edukacji i związane z tym nieporozumienia oraz przeprowadza krytyczną analizę głównych źródeł trudności w wyborze i realizacji innowacji pedagogicznych. Omawiając argumenty potwierdzające konieczność działań innowacyjnych w edukacji, podaje liczne przykłady faktycznych działań innowacyjnych, ale też działań pozornych, tzw. pseudoinnowacji. Warto przekonać się w tym kontekście, jakie cechy charakteryzują innowatorów, a jakie „faryzeuszy innowacji”. Z ostatniej części tekstu dowiemy się, na czym polega skuteczna organizacja innowacji pedagogicznych i wsparcia dla nauczycieli innowatorów, co powinno zainteresować zarówno naukowców zajmujących się tą tematyką, jak i praktyków bezpośrednio zaangażowanych w proces dydaktyczny.

W artykule Mirosława Pawlaka Zależność między poziomem opanowania gramatyki a wybranymi czynnikami kognitywnymi i afektywnymi: zarys projektu badawczego zaprezentowane zostało badanie empiryczne skoncentrowane na analizie zależności pomiędzy znajomością gramatyki w języku obcym a czynnikami indywidualnymi. W pierwszej części tekstu Autor omawia dominujące obecnie tendencje w badaniach nad różnicami indywidualnymi, podkreślając ich rolę jako ważnej zmiennej moderującej wyniki w nauce języka obcego, a w szczególności opanowanie gramatyki. Część druga poświęcona została prezentacji projektu realizowanego w ramach grantu uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki, którego celem jest określenie roli pamięci roboczej, gotowości komunikacyjnej, motywacji, strategii uczenia się gramatyki i poglądów na temat nauczania gramatyki, w odniesieniu do zarówno produktywnego, jak i receptywnego wymiaru wiedzy eksplicytnej i implicytnej. Ze względu na niewielką liczbę badań empirycznych podejmujących taką tematykę trzeba podkreślić wysoce innowacyjny charakter zaprezentowanego projektu, który przyczyni się z pewnością do poszerzenia stanu naszej wiedzy na temat czynników warunkujących skuteczne opanowanie gramatyki w języku obcym.

Jednym z kluczowych pojęć, których nie można pominąć w kontekście rozważań nad współczesną komunikacją, jest multimodalność, czyli współistnienie i współoddziaływanie różnych systemów znaków, takich jak język, obraz czy dźwięk, które tworzą spójną pod względem semantycznym, funkcjonalnym i strukturalnym płaszczyznę. Magdalena Makowska w tekście Tekst multimodalny w glottodydaktyce poddaje analizie rolę i potencjał multimodalności w kontekście kształcenia filologicznego. Wykorzystywana w podręcznikach, oraz innych materiałach edukacyjnych, dostępnych w wersji drukowanej i elektronicznej, multimodalność może stanowić rzeczywiste wsparcie dla ucznia i ważną pomoc dla nauczyciela – stanie się tak wówczas, gdy rozwiną oni tzw. kompetencję multimodalną. Interesujące jest, w jaki sposób multimodalność zmienia kształcenie filologiczne, czyniąc je bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla wszystkich zaangażowanych w ten proces stron.

Nowatorskim rozwiązaniom stosowanym w trakcie organizacji i przeprowadzania olimpiady przedmiotowej z języka hiszpańskiego poświęcony został artykuł Małgorzaty Spychały-Wawrzyniak Nowatorskie rozwiązania w olimpiadzie językowej. Perspektywa ucznia. Autorka przedstawia w nim rozważania dotyczące sposobów implementacji najnowszych narzędzi internetowych w organizacji olimpiady językowej oraz w trakcie przygotowań do niej. Warto przekonać się, jakie są opinie finalistów i laureatów olimpiady, którzy zostali poproszeni o dokonanie oceny zastosowanych narzędzi w ramach prezentowanego projektu badawczego. Artykuł kończą rekomendacje dla obecnych i przyszłych organizatorów olimpiad językowych dotyczące wykorzystania nowych technologii w organizacji takich przedsięwzięć.

Zastosowanie nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się języków obcych stało się także tematem tekstu Katarzyny Posiadały Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczości u uczących się metodą projektu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji języka obcego. Jego celem jest ukazanie, w jaki sposób metoda projektu uwzględniająca stosowanie nowych technologii umożliwia kształtowanie postaw przedsiębiorczości na lekcjach języków obcych. Czytelnik będzie miał okazję do zapoznania się z przykładami takich prac projektowych oraz licznymi rozwiązaniami praktycznymi, odnoszącymi się także do konkretnych narzędzi internetowych, które bez wątpienia mogą wzbogacić i zmodernizować warsztat pracy nauczycieli języków obcych.

Tematem artykułu Aliny Doroty Jarząbek Podręcznik do języka niemieckiego w ocenie nauczyciela i ucznia jest jeden z ważniejszych, o ile nie najważniejszych, środków dydaktycznych wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych. Wychodząc od rozważań teoretycznych, dotyczących wad i zalet jego wykorzystywania w nauce języka obcego oraz opisu kryteriów ewaluacji podręczników, w głównej części tekstu autorka przedstawia wyniki badań własnych zawierające opinie uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na temat wybranych aspektów podręczników do nauki języka niemieckiego wykorzystywanych na lekcji. Mamy tu więc do czynienia z tematyką, którą mogą być zainteresowani także wydawcy i autorzy podręczników oraz władze oświatowe.

Tomasz Dziura w rozważaniach na temat Nowe modele w dydaktyce kultury. Polsko-niemieckie miejsca pamięci przypomina o niezwykle ważnym w kontekście procesu nauczania i uczenia się języków obcych aspekcie kulturowym. W artykule przedstawia projekt zrealizowany na Freie Universität w Berlinie poświęcony nowym modelom dydaktyki kultury. Jego celem było opracowanie cyklu jednostek lekcyjnych dla studentów z wykorzystaniem polsko-niemieckich miejsc pamięci. W artykule omówiona została jednostka lekcyjna przygotowana na podstawie niemieckiego miejsca pamięci, jakim było uklęknięcie Willy’ego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie, oraz polskiego – listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z legendarnymi już słowami: „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”.

Tom zamyka tekst Gdy w grę wchodzą postawy: teatr forum w klasie językowej, w którym Olga Wrońska przybliża założenia społecznie zaangażowanego teatru forum, wskazując na jego rolę w kształtowaniu postaw oraz kształceniu umiejętności skutecznego porozumiewania się w klasie językowej. Część praktyczna artykułu odnosi się do krótkiego opisu międzynarodowego projektu, w którym wykorzystano techniki teatru forum. Autorka prezentuje również wyniki badania empirycznego. Jego celem było uchwycenie opinii nauczycieli i uczniów dotyczących techniki teatru forum.

Zarówno treści nadawane pojęciu innowacji pedagogicznych, jak i ich funkcjonowanie oraz rozwój są odzwierciedleniem złożoności rzeczywistości edukacyjnej, która nas otacza, dynamiki i zakresu jej zmian. Innowacyjność jako zagadnienie stanowi z pewnością interesujące pole badawcze dla glottodydaktyki nie tylko w zakresie budowania systemów teoretycznych, lecz także podnoszenia efektywności procesu nauczania i uczenia się języków w edukacji szkolnej. Mamy nadzieję, że zaprezentowane teksty będą stanowiły inspirację do dyskusji i dalszych przemyśleń w tym zakresie. Życzymy Państwu miłej lektury.

 

Mariola Jaworska
Joanna Targońska

 

 

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 52/1

neo 452

Koła PTN