lundi 17 janvier 2022

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania Poznań 2004

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej

Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na temat

„Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania."

W dniach 27-29 września 2004 roku odbyła się w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Poznański Okręg PTN na temat „Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania". Honorowy patronat nad konferencją sprawował JM Rektor UAM prof. dr hab. Stanisław Lorenc. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: Dziekan Wydziału Neofilologii UAM prof. Józef Darski, Przewodnicząca Zarządu Głównego PTN prof. Weronika Wilczyńska oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. Anna Cieślicka. Otwarciu obrad towarzyszyła miła uroczystość wręczenia medalu im. Ludwika Zabrockiego Profesorowi Władysławowi Woźniewiczowi (UAM), czego dokonała prof. Teresa Siek-Piskozub, Dziekan Kapituły Medalu.

Prof. Władysław Woźniewicz rozpoczął sesję plenarną wykładem na temat „Nabywanie wiedzy i umiejętności komunikowania się międzykulturowego w procesie opanowywania języka obcego", w którym zostały przedstawione propozycje modernizacji językowo-kulturowego kształcenia nauczycieli neofilologów. Innowacje te miałyby przejawiać się m.in. w modułowej organizacji kształcenia filologicznego, która daje możliwość wyboru ścieżek kształtowania umiejętności międzykulturowego komunikowania się. Następny wykład plenarny, wygłoszony przez prof. Elżbietę Zawadzką (UW), omawiał zagadnienie wychowawczej roli nauczyciela języków obcych, co zostało umiejscowione w szerokim kontekście problemów społeczno-wychowawczych, z jakimi zmaga się dzisiejsza szkoła. Po przerwie zostały zaprezentowane następne dwa wykłady plenarne. Prof. Anna Niżegorodcew (UJ) przedstawiła problemy związane z kompetencją komunikacyjną nierodzimych użytkowników języka obcego, podkreślając wagę tożsamości socjokulturowej uczniów. Następny wykład wygłosiła prof. Halina Widła (UŚ), omawiając zagadnienie akwizycji kolejnych języków i koncentrując się na związanych z tym problemach metodologicznych i implikacjach dydaktycznych. Obrady plenarne zakończyła dyskusja nad głównymi tezami referatów.

Popołudniowe obrady toczyły się w kilku sekcjach tematycznych, w ramach których przedstawiono następujące referaty:

nowe technologie w kształceniu językowym: dr Aleksandra Łyp-Bielecka - „Internet w nauczaniu języków obcych", dr Małgorzata Twardoń - „Zamiast podręcznika Internet?", mgr Małgorzata Kurek - „Wykorzystanie Internetu w celu kształcenia postaw badawczych studentów kolegiów językowych";

GLOTTODYDAKTYKA: ZAGADNIENIA TEORETYCZNE/ techniki dydaktyczne: prof. Kazimiera Myczko - „Aktywizacja ucznia w dydaktyce języka obcego. Podstawy teoretyczne", dr Grażyna Korytowska - „Techniki międzyjęzykowe w nauczaniu języka obcego", dr Aleksandra Jankowska - „Pisanie pracy dyplomowej nie musi być trudne";

ksztalcenie kompetencji interkulturowej: dr Tadeusz S. Pacholczyk - „Komunikacja bikulturowa i multikulturowa we współczesnej glottodydaktyce - zarys problematyki i perspektywiczne problemy badawcze", dr Anita Pytlarz - „Stereotypy a kształcenie interkulturowe - nowy profil nauczyciela języka obcego", dr Jan Kuriata - „Kształcenie kompetencji interkulturowej jako kompetencji zawodowej przyszłych nauczycieli języków obcych", mgr Marcin Odelski - „Komunikacja interkulturowa jako przykład pomostu między kulturami", dr Grażyna Kiliańska-Przybyło - „Edukacja wielokulturowa - możliwości i zagrożenia w opiniach nauczycieli języka obcego", mgr Anna Jaroszewska - „Nauczanie dzieci wczesnoszkolnych języka obcego a przygotowanie ich do komunikacji interkulturowej", mgr Ewa Konieczna - „Rozwijanie kompetencji kulturowej u studentów filologii romańskiej - przyszłych nauczycieli języka francuskiego", mgr Cezary Michoński - „Pomiędzy Europą a Ameryką: Preferencje kulturowe studentów studiów anglistycznych w dobie integracji europejskiej", dr Grzegorz Ziętała - „Stereotypy i charakterystyki w nauczaniu języka biznesu w wielokulturowej Europie";

GLOTTODYDAKTYKA: PRAKTYKA DYDAKTYCZNA: dr Joanna Górecka - „Ocenianie sprawności mownych na poziomie zaawansowanym: formuła egzaminu ustnego a kryteria oceny", dr Agnieszka Nowicka - „Formułowanie problemów w wywiadach o charakterze interkulturowym w perspektywie rozwijania indywidualnych stylów negocjacyjnych", mgr Małgorzata Bielicka - „Wymiana informacji pomiędzy studentami a nauczycielem w kwestii potrzeb tematycznych studentów";

KSZTAŁCENIE TŁUMACZY: dr Ewa Kościałkowska - „Tłumaczenie a nauczanie języków obcych", dr Anna Ewert - „Komponent tłumaczeniowy w kształceniu neofilologicznym", mgr Izabela Wolańska-Zasępa - „Znajomość kultury warunkiem poprawnego przekładu", dr Magdalena Jurewicz - „Dydaktyka przedmiotu Tłumaczenie konsekutywne na kierunku Lingwistyka Stosowana UAM, dr Janusz Sikorski - „Predyspozycje osobnicze w dydaktyce translacji ustnej", dr Bogusława Whyatt - „Psycholingwistyczne badanie użycia słowników w procesie tłumaczenia";

ROLA I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI: mgr Irena Mikiciuk - „Nowa rola i funkcja nauczycieli języka niemieckiego w procesie nauczania po wejściu Polski do Unii Europejskiej", dr Danuta Wiśniewska - „Działalność badawcza nauczycieli języków obcych", dr Katarzyna Karpińska-Szaj - „Przygotowanie nauczyciela języka obcego do pracy w klasie integracyjnej";

TEKST W NAUCZANIU JĘZYKA: dr Iwona Każmierczak - „Rola tekstu literackiego w nauczaniu języka włoskiego", dr Renata Kozieł - „Formy pracy z tekstem literackim na lekcjach języka obcego", dr Barbara Czwartos i dr Marek Dudek- „Ewaluacja technik ćwiczeniowych poprzedzających słuchanie i czytanie tekstów w wybranych podręcznikach do nauki języka niemieckiego";

GLOTTODYDAKTYKA: TEORIE JĘZYKOZNAWCZE A PRAKTYKA: dr Krzysztof Nerlicki - „Zastosowanie teorii nabywania języków obcych w praktyce glottodydaktycznej na studiach neofilologicznych", dr Marek Laskowski - „Glottodydaktyczne implikacje integracyjnych założeń językoznawstwa kognitywnego", mgr Katarzyna Piątkowska - „Nauczanie angielskich przyimków nauczaniem kognitywnym".

Po zakończeniu pracy w sekcjach odbył się Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, które w tym roku obchodzi 75 lat istnienia. Podczas Zjazdu m.in. dokonano wyboru nowego Zarządu Głównego, którego przewodniczącą została ponownie prof. Weronika Wilczyńska (protokół Walnego Zjazdu drukujemy także w tym numerze). Ten pracowity dzień zakończył się miłym spotkaniem wszystkich uczestników konferencji na bankiecie.

Następny dzień konferencji otworzył wykład plenarny prof. Waldemara Pfeiffera na temat „Europejski model 1 + 2 jako podstawa szkolnej polityki językowej w Polsce", który zarysował stanowisko Unii Europejskiej w zakresie polityki językowej oraz przedstawił postulaty dotyczące reformowania systemu szkolnictwa w Polsce w odniesieniu do nauczania przynajmniej dwóch języków obcych. Ponadto tego dnia odbyło się plenarne wystąpienie dyr. Anny Dakowicz-Nawrockiej z Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli MENiS, która przedstawiła obecne kierunki w kształceniu nauczycieli, w tym także nauczycieli języków obcych.

W ciągu drugiego dnia konferencji kontynuowano obrady w następujących sekcjach:

KSZTAŁCENIE INTERKULTUROWE: dr Maria Walat - „Kształcenie postaw interkulturowych. Wiedza o społeczeństwie a nauczanie języka obcego", mgr Agnieszka Błażek - „Interkulturowe kształcenie nauczycieli języka niemieckiego jako wyraz szkolnej polityki językowej - potrzeby a praktyka", mgr Elżbieta Jastrzębska - „Podejście holistyczne w edukacji interkulturowej nauczycieli języków obcych";

GLOTTODYDAKTYKA: PRAKTYKA DYDAKTYCZNA: mgr Anna Jaglińska - „Leksykalne profilowanie prac uczniowskich: sposób na określenie bogactwa zasobu leksykalnego oraz wskaźnik rozwoju kompetencji językowej", mgr Joanna Szerszunowicz - „Kulturowy aspekt glottodydaktyki frazeologii: europeizm, narodowość, koloryt lokalny", mgr Joanna Pędzisz - „Muzyka - droga do rozwoju kompetencji kulturowej?", mgr Urszula Kropaczewska - „Maskotka jako asystent nauczyciela na lekcjach języka angielskiego", mgr Maria Jolanta Bobrowska - „Grupa jako podmiot dydaktyczny", dr Magdalena Aleksandrzak - „Indywidualizacja treści nauczania", dr Joanna Zawodniak - „Ocenianie wczesnoszkolne w nauczaniu języka obcego", mgr Monika Horyśniak - „Wykorzystanie elementów sztuk plastycznych w dydaktyce języków obcych jako wprowadzenie i utrwalenie materiału leksykalnego i kształcenie postawy otwartości na aspekty wielokulturowe", dr Marzena Blachowska-Szmigiel - „Narracja jako narzędzie rozwijania językowych zachowań twórczych", mgr Krystyna Herzig - „Jak zminimalizować trudności czytania w języku obcym na przykładzie języka francuskiego?", dr Małgorzata Pamuła - „Primary Letter Box - czyli jak skutecznie uczyć czytania w języku obcym dzieci", mgr Joanna Szczęk - „Czy można nauczyć się języka niemieckiego? Analiza trudności i motywacji uczących się Polaków", mgr Anna Korzeniowska - „Wybrane problemy werbalizacji treści diagramów w języku obcym";

SAMOOCENA I AUTONOMIZACJA: mgr Urszula Zielińska - „Samoocena a rozwój autonomii w uczeniu się języka angielskiego wśród studentów Kolegium Języków Obcych w Poznaniu", dr Augustyn Surdyk - „Postawy uczących się w dydaktyce języków obcych w ujęciu autonomizującym", mgr Magdalena Trepczyńska „Rozwijanie umiejętności samooceniania i oceniania wzajemnego w zakresie pisania tekstów argumentacyjnych studentów filologii angielskiej";

ROLA I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI: mgr Agata Knak - „Przygotowanie do prawidłowej emisji głosu podczas warsztatów teatralnych prowadzonych w KJO w Poznaniu", mgr Joanna Berej - „Kształtowanie głosu - podstawowego narzędzia pracy nauczycieli", dr Elżbieta Gajewska - „Kształcenie nauczycieli nie tylko dla szkoly", dr Elwira Banasik - „Nauczyciel języków obcych w realiach aktualnej mu współczesności", dr Dorota Werbińska - „Skuteczny nauczyciel języka angielskiego - wnioski z badania typu ‘analiza przypadku'", mgr Iwona Gajewska-Skrzypczak - „Rola nauczyciela nie ogranicza się do ...";

KSZTAŁCENIE TŁUMACZY: dr Magdalena Guławska - „Stylistyka języka polskiego dla tłumaczy", dr Agnieszka Molska - „Zarządzanie mikrofonem i tym podobne - prawidłowe nawyki w kształceniu tłumaczy konferencyjnych", dr Anna Dolata-Zaród - „Z problematyki nauczania przekładu tekstów specjalistycznych";

PROGRAMY NAUCZANIA: dr Liliana Szczuka-Dorna - „Nauczanie języków obcych na lektoracie na uczelni technicznej - studium przypadku", dr Anna Maria Harbig - „Nauczanie języków specjalistycznych w polskim systemie oświaty", dr Andrzej Kaczmarek - „Moduł wczesnego nauczania języka francuskiego w kolegiach językowych";

NAUCZANIE WYMOWY: dr Małgorzata Sikorska - „Nauczanie wymowy a właściwości podręczników do nauki języków obcych dla początkujących", dr Jolanta Krieger-Knieja - „Komiczne konsekwencje błędów fonetycznych uczących się języka niemieckiego i jak temu zaradzić", dr Małgorzata Adams-Tukiendorf - „Uczenie wymowy - dlaczego? Co? Jak?", mgr Dariusz Żyto - „Interpretacja transkypcji fonetycznej";

TOŻSAMOŚĆ JĘZYKOWA: dr Joanna Wilk-Racięska - „Język też ma granice. Czy można je przekraczać?", mgr Edyta Mosorka - „Miejsce i rola gestykulacji w procesie definiowania swej tożsamości jako osoby dwujęzycznej", mgr Agnieszka Hennel-Brzozowska - „Wpływ języka obcego na wizerunek rozmówcy";

JĘZYKOZNAWSTWO: dr Jacek Barański - „Analiza porównawcza niemieckich czasowników modalnych w użyciu subiektywnym i ich polskich odpowiedników w aspekcie glottodydaktycznym", mgr Anna Kapral i dr Komur Greta - „Tworzenie neologizmów pochodzących z języka francuskiego w kontekście integracji europejskiej", dr Urszula Paprocka-Piotrowska - „Psycholingwistyczne aspekty akwizycji języków obcych i ich implikacje dla dydaktyki nauczania";

MIĘDZYKULTUROWOŚĆ: mgr Krystyna Mihułka - „Uprzedzenia i stereotypy narodowe w obliczu jednoczącej się Europy na przykładzie stosunków polsko-niemieckich", mgr Gregorii Gomis Alfons - „Wspieranie i rozwój katalońskiej odrębności językowo-kulturowej: polityka samorządu, rola państwa hiszpańskiego oraz przestrzeń wielonarodowościowa UE", dr Marta Torenc - „Kompetencja międzykulturowa w samoocenie i działaniu";

NAUCZANIE SPECJALISTYCZNE: dr Magdalena Sowa - „Wykorzystanie materiałów autentycznych w nauczaniu języka francuskiego specjalistycznego na przykładzie korespondencji handlowej", dr Grzegorz Markowski - „Rola autentycznych dokumentów handlowych w procesie nauczania specjalistycznego języka francuskiego jako obcego", dr Sebastaian Piotrowski - „Charakter egzolingwalny i endolingwalny interakcji w klasie języka obcego";

JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OBCY: dr Beata Kułak i dr Agnieszka Karolczuk - „Glottodydaktyka polszczyzny na tle opisu swoistych cech różnych języków", mgr Anna Seretny - „Jak mierzyć kompetencję leksykalną uczących się języka polskiego jako obcego - komponent leksykalny w językowych testach osiągnięć i biegłości", mgr Izabella Krygier - „Czytanie - zło konieczne? Niekoniecznie!".

W ostatnim dniu konferencji zostały wygłoszone trzy wykłady plenarne. Prof. Anna Michońska-Stadnik zastanawiała się „Jak wykształcić skutecznego nauczyciela języka obcego", prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk przedstawiła zagadnienie „Standardy i dialekty wobec angielskiej ‘nowomowy': jakiego angielskiego uczyć w XXI wieku?", natomiast prof. Weronika Wilczyńska przedstawiła „Problem otwartości kulturowej". Po wygłoszonych wykładach nastąpiła dyskusja i krótka przerwa, po której odbyła się dyskusja panelowa na temat „Główne kierunki badań i refleksji w glottodydaktyce: stan obecny i przyszłość", którą poprowadziła prof. Teresa Siek-Piskozub (zob. sprawozdanie z dyskusji panelowej w tym numerze).

W zakończeniu konferencji zapoznano uczestników z wynikami przeprowadzonej wcześniej ankiety, w której przede wszystkim podkreślono jej sprawną organizację, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż uczestniczyło w niej około 200 osób i wygłoszono ponad 90 referatów. Następnie ogłoszono, że kolejna konferencja PTN odbędzie się za rok w Lublinie.

Oficjalnego zamknięcia konferencji dokonały prof. dr hab. Weronika Wilczyńska oraz dr hab. Anna Cieślicka.

Danuta Wiśniewska

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Nous avons 28 invités et aucun membre en ligne

Konferencje

Neofilolog 56/1

neo 452

Koła PTN