poniedziałek 22 lipiec 2019

zespol new

Neofilolog nr 42/2 (2014)

Neofilolog nr 42/2 (2014)

Nr 42/2 Neofilologa dostępny online


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE: Anna Czura, Małgorzata Jedynak...  139

ARTYKUŁY

1. Iwona Janowska – Refleksyjność w świetle tekstów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego … 143
2. Elżbieta Gajewska i Magdalena Sowa – Refleksyjna praktyka w nauczaniu języka specjalistycznego
… 155
3. Jolanta Łącka-Badura, Magdalena Łęska – współodpowiedzialność za efekty kształcenia jako wyznacznik postępu autonomizacji studentów w nauczaniu języka specjalistycznego … 167
4. Maciej Mackiewicz – Biografia językowa jako przyczynek do refleksji nad motywacją do nauki języka niemieckiego … 181
5. Iwona Mokwa-Tarnowska – Aktywności styymulujące refleksję w nauczaniu języka pisanego w wirtualnej klasie … 201
6. Marzanna Karolczuk – Rola refleksji w przygotowaniu ucznia do komunikacji międzykulturowej na lekcji języka rosyjskiego jako obcego … 215
7. Dorota Pudo – Rola refleksji w nauczaniu dorosłych słuchaczy komercyjnych studiów j ezykowych … 227
8. Ewa Piechurska-Kuciel – Poglądy na naukę języka obcego u osób z wysoką i niską gotowością komunikacyjną w języku angielskim … 241
RECENZJE … 255
SPIS TREŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM … 263

 

WPROWADZENIE

Numer drugi Neofilologa 42 kontynuuje rozważania dotyczące roli refleksji w procesie uczenia się języka obcego. Zawarte w nich artykuły przywołują dokumenty i działania promujące postawy refleksyjne oraz prezentują wyniki badań dotyczących refleksji osób uczących się języków obcych w różnym wieku i w różnych kontekstach edukacyjnych. Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych badań pozwoliły autorom na sformułowanie szeregu praktycznych wskazówek, które mogą pomóc nauczycielom i edukatorom nauczycieli w planowaniu działań mających na celu rozwijanie postaw refleksyjnych wśród uczniów języków obcych.
Numer otwiera artykuł Iwony Janowskiej poświęcony Europejskiemu systemowi opisu kształcenia językowego, którego postulaty podkreślają potrzebę rozwijania refleksyjności zarówno wśród nauczycieli, jak i osób uczących się języków obcych. Obok podania definicji refleksyjności oraz refleksyjnego użytkownika, artykuł odnosi się także do takich pojęć jak kompetencje, strategie, zadania, poziomy biegłości i ich roli w nauczaniu/uczeniu się języków. Autorka zauważa, iż wdrażanie w praktyce promujących odnowę metodologiczną zaleceń tego dokumentu Rady Europy wymaga umiejętności krytycznej analizy oraz podejścia refleksyjnego. Dwa następne artykuły odnoszą się do nauczania języków specjalistycznych. Przedmiotem rozważań artykułu Elżbiety Gajewskiej i Magdaleny Sowy jest refleksyjne planowanie kursu języka specjalistycznego. Autorki przedstawiają etapy planowania kursu oraz narzędzia pomagające w określeniu potrzeb grupy szkoleniowej. Zasugerowane w artykule parametry określające profil kursu zawodowego stanowią listę wskazówek dla nauczycieli pragnących określić jasne cele nauczania oraz dobrać treści odpowiadające potrzebom uczących się. Z kolei artykuł Magdaleny Łęskiej i Jolanty Łąckiej-Badury skupia się na autonomizacji studentów w nauczaniu języka specjalistycznego. W celu ustalenia w jakim stopniu studenci są współodpowiedzialni za efekty kształcenia językowego, autorki przeprowadziły badanie ankietowe wśród studentów studiów I i II stopnia oraz absolwentów. Zauważono zależność między wiekiem i rosnącym doświadczeniem, a przyjęciem postawy współodpowiedzialności za proces kształcenia i jego efekty. Następne artykuły odnoszą się do technik rozwijania postaw refleksyjnych. Maciej Mackiewicz w swoim artykule pokazuje w jaki sposób biografia językowa może przyczynić się do refleksji nad motywacją do nauki języka niemieckiego. Wyniki badania jakościowego przeprowadzonego przez Autora wśród studentów uczących się języka niemieckiego wskazują na dynamiczny charakter motywacji. Co więcej, metarefleksje badanych świadczą o rosnącej z wiekiem refleksyjności na temat dotychczasowej nauki języka niemieckiego i jej uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Autor stwierdza, iż u polskich studentów uczących się tego języka przeważają motywy instrumentalne, a motywy interkulturowe nie odgrywają większej roli. Iwona Mokwa-Tarnowska przybliża nam w swoim artykule zagadnienie refleksji w kontekście nauczania języka pisanego w środowisku e-learningowym. Jak zauważa Autorka, studenci w klasie wirtualnej ćwiczą nie tylko kompetencje językowe, ale także rozwijają umiejętność oceniania, myślenia analitycznego i krytycznego, postrzegania problemów z wielu punktów widzenia oraz doskonalą umiejętność pracy w zespole. Autorka prezentuje szereg ciekawych sposobów stymulujących refleksję studentów, wykorzystujących materiały informacyjne oraz interaktywne, takie jak warsztaty czy blogi. Ciekawe spojrzenie na refleksję w komunikacji międzykulturowej na lekcji języka rosyjskiego przedstawiła Marzanna Karolczuk. Autorka odnosi się do jakościowych wyników swojego wcześniejszego badania, w którym przeanalizowała postawy afektywne uczniów wobec Rosji i Rosjan. Zidentyfikowane postawy uczniów determinują według autorki skuteczność werbalnego porozumienia. Artykuł prezentuje również metody pracy i techniki, które rozwijają umiejętność zrozumienia zjawisk kulturowych. Warto także zastanowić się nad znaczeniem refleksji w różnych kontekstach edukacyjnych. Artykuł Doroty Pudo koncentruje się na roli refleksji w nauczaniu dorosłych słuchaczy komercyjnych kursów językowych. Jego autorka stwierdza, że refleksja rozumiana jako zwrot ku własnej wypowiedzi obcojęzycznej bardzo często występuje u dorosłych, co nie zawsze jest korzystne z punktu widzenia opanowywania języka, gdyż wiąże się z przesadnym perfekcjonizme i tendencją do hiperpoprawności. Autorka zauważa, że ta grupa uczniów charakteryzuje się również refleksyjnym zwrotem ku systemowi językowemu, co może utrudniać pracę nad kształceniem kompetencji komunikacyjnej. Artykuł Ewy Piechurskiej-Kuciel przybliża zagadnienie gotowości komunikacyjnej w języku obcym. W swoim badaniu opartym o refleksje uczniów na temat procesu uczenia się języka, autorka dokonuje próby przedstawienia profilu uczniów ze skrajnymi poziomami gotowości komunikacyjnej. Autorka zauważa, że proces refleksji poświęconej nauce języka obcego wzmacnia motywację ucznia do dalszej nauki, dzięki możliwości odnajdowania pozytywnych doświadczeń związanych z uczeniem się owego języka. Z kolei pozytywne nastawienie do języka łączy się z poczuciem bezpieczeństwa i przyczynia się do wysokiej gotowości komunikacyjnej.

Mamy nadzieję, że wszystkie teksty zamieszczone w obecnym numerze przyczynią się do lepszego rozumienia roli i znaczenia refleksji i rozwijania postaw refleksyjnych u osób uczących się języków obcych.

Anna Czura, Małgorzata Jedynak

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 52/1

neo 452

Koła PTN