czwartek 17 styczeń 2019

zespol new

Halina Widła

Halina Widła

Monografie:

1. Influence de la langue seconde sur la langue maternelle. Les traces du français dans le polonais des résidents polonais en France. Approche statistique. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, str. 199

2. L'acquisition du français - langue troisième. Problèmes méthodologiques et implications pratiques. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, str. 280

3. Ćwiczenia z języka francuskiego [eBook na płycie CD]. Dodatek do książki: L'acquisition du français - langue troisième. Problèmes méthodologiques et implications pratiques,  Katowice, 2009

4. Neofilolog nr 33, redakcja, Katowice 2009, wyd. PTN, str. 300

5. Neofilolog nr 34, redakcja, Katowice 2010, wyd. PTN, str. 298   

Artykuły od 2000:

1. Neologisms as one of the forms of restructuring the second language, in: The Questions of Document's Evidence, The University of Wrocław, Wrocław 2000, str. 224-230

2.Analyse phonologique de certaines oppositions propres à l'âge des interlocuteurs, w: Neophilologica 14, Katowice 2000 ( str. 106-116 )

3.Techniques d'évaluation - proposition de changement au sein de la réforme du système scolaire , w : Le français Langue Etrangère à l'Université : nouveaux objectifs, nouveaux besoins, Uniwersytet Warszawski , Warszawa 2000, str. 147-159

4.Analysis of phonetic - acoustic and phonetic - linguistic occurrences in the expertise of audiodocument, w : Document. Various Specification. The University of Wrocław, Wrocław 2000. Współautor: Aleksander Kowalczyk, (str. 59-66)

5.Strategie konwersacyjne osób używających na co dzień języka obcego - w rozmowach prowadzonych w języku ojczystym , w: Język w komunikacji, tom 3 pod red. Grażyny Habrajskiej. WSHE, Łódź 2001 (str. 258 - 265)

6.Interdyscyplinarne podejście do programów i treści nauczania: na przykładzie prac magisterskich i raportów z badań własnych o związkach motywacji z efektywnością nauczania w: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, pod red. Ryszarda Parzęckiego, Bydgoszcz 2001 (str.203 - 207)

7.Wykorzystanie zjawiska kształtowania osobniczej artykulacji prozodycznej i fonetycznej w analizie porównawczej głosu mężczyzn z różnych grup wiekowych, w: Europejczycy, Nr 1, Inter-Lingva, Bydgoszcz 2001 (str. 8 - 14)

8.Dać szansę przyszłym pokoleniom, czyli dyskusja z „Odą do Młodości" w tle, w: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, pod red. Ryszarda Parzęckiego, Bydgoszcz 2001 (str.164 - 166), współautor Iwona M.Strachanowska

9.Częstotliwość podstawowa tonu krtaniowego u mówców. Ujęcie porównawcze na podstawie analizy głosu mężczyzn. Materiały z IX-go Międzynarodowego Sympozjum badań pisma ręcznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001. Współautor: Aleksander Kowalczyk (str. 303-315)

10.Appartenance à un sous groupe donné déduite sur la base d'un énoncé oral ou écrit - réflexions méthodologiques. In : Revista de Criminologie, Criminalistica si Penologie, Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Directia generala a Penitenciarelor si Societatea Romana de Criminologie si Criminalistica, Bucuresti 2002, str. 150-162

11.Appartenance à un sous groupe donné déduite sur la base d'un énoncé oral ou écrit réflexions méthodologiques. In : Coordonate actuale ale Criminalisticii Romanesti, Editura Alma Nater Cluj , 2001 str.19-29 , reedycja

12.Expert près les Tribunaux. In : Coordonate actuale ale Criminalisticii Romanesti, Editura Alma Nater Cluj , 2001 str.14-18, wpółautor Tadeusz Widła

13.Cele i specyfika nauczania wymowy na poziomie licencjackim na Uniwersytecie i w Kolegium Języków Obcych. Analiza porównawcza na przykładzie doświadczeń romanistyki śląskiej w: Neofilologia II. Dydaktyka fonetyki języka obcego , wydawnictwo PWSZ w Płocku, 2002

14.Les erreurs du bilingue: analyse des forme et contenu: Points communs: linguistique, traductologie, glottodidactique, Wydawnictwo Biblioteka dla Katedry Romanistyki UŁ, Łódź 2002, str. 319-329

15.Elaboration des programmes d'études linguistiques. Expériences des concepteurs européens: European Year of Languages 2001, Adam Mickiewicz University, Poznań 2002

16.Określenie płci na podstawie cech treściowo-językowych, współautor: Joanna Lukaszkiewicz, w: , w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1381-1392

17.Zmiany w stylu polskojęzycznej wypowiedzi psemnej osób poddanych intensywnej nauce języka obcego ( na materiale języka francuskiego), w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1397-1406

18.Afazja, w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1261-1266

19.Wpływ znajomości języka obcego na osobniczy obraz języka ojczystego, w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1392-1397

20.Neologizmy jako forma restrukturyzacji języka pierwszego , w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1411-1418

21.Częstotliwość podstawowa tonu krtaniowego u mówców. Ujęcie porównawcze na podstawie analizy głosu mężczyzn, w : Problemy dowodu z dokumentu. w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1451-1460

22.Laryngeal tone basic frequency at speakers. Comparative attempt on ground of men's voice. In : Contemporary problems of proof from a document, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002 , wpółautor Aleksander Kowalczyk, str. 315 - 327

23.Analiza treściowo językowa na styku dwóch języków. In: Kryminalistyczna espertyza pismoznawcza a grafologia. str. 315 - 324, Wyd. Uniw. Wrocławski, Wrocław 2003

24.Wykorzystanie wyników opracowań statystycznych w pracy nauczyciela na przykładzie egzaminów gimnazjalnych i próbnych matur. In: Neofilolog nr 23, str. 88 - 94, Katowice 2003

25.Warianty rozwoju studiów doktoranckich - Materiały z Konferencji :Studia Doktoranckie : jakie są, jakie będą" zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2004

26.Wykorzystanie programów multimedialnych w nauczaniu dorosłych, na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, in: Neofilolog nr 25, Poznań 2004, współautor: Monika Horyśniak, str.50-58

27.Od Bühlera i Jakobsona do współczesnych analiz wypowiedzi językowej. in: Nauka wobec prawdy sądowej,  str. 599-604, Uniwersytet Wrocławski., Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005

28.Sposób akwizycji kolejnych języków: problemy metodologiczne i implikacje dydaktyczne, in: Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania - UAM , Leksem, str. 37-48, Poznań, 2005

29.Les NTIC - un remède privilégié aux maux ? - Synergies Pologne, Kraków 2005

30.Computer Based Teaching in Distance Learning Department of Philological Faculty ( współautor: Małgorzata Twardoń); in: Journal of Medical Informatics and Technologies / Supplement: Distance Learning Technologies , vol. 9, wyd. UŚ, Katowice 2005, str. 277-284

31.L'effet du bilinguisme sur l'acquisition du français - langue troisième - Neophilologica 18, str. 82-93; Katowice 2006

32.L'enseignement universitaire à travers les nouvelles technologies. in: Vers une nouvelle dimension des études romanes; str.91-112, wyd. LEKSEM, 2006

33.Wielojęzyczność i problemy z nią związane. in: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentow a praktyka; red. Z.Kegel - Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, str.353-359

34.Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (współ. Ewa Półtorak, Izabela Mrochen),  w: Research Reports on Distance Learning Technologies,  str. 20-27, CTKO, University of Silesia, 2006

35.Elementy kształcenia na odległość na studiach filologicznych. - tom "Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych". red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, str. 355- 365, Lublin 2006
36.Nauczanie języków obcych na platformie kształcenia na odległość - "VI Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"; str. 189-197. wyd. PJWSTK Warszawa

37. Nauczanie i ocenianie na platformie kształcenia na odległość, w : Dydaktyka Języków Obcych na początku XXI wieku; red. Maria Jodłowiec i Anna Niżegorodcew; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 113-124. Kraków 2007

38. Profil ucznia trójjęzycznego: dylematy językoznawcy a dylematy dydaktyka; w: Kultury i języki. Poznawać - uczyć się - nauczać pod red. Anny Jaroszewskiej i Marty Torenc, str. 149-158. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

39. Nouveaux objectifs et besoins liés à l'apprentissage du français L3, in: GLISSADES (Mélanges offerts à Alfons Pilorz à l'occasion de son 80ème  anniversaire), pp. 227-237, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008

40. Przegląd i ewaluacja najnowszych ogólnodostępnych w Interncie pomocy wspomagających e-nauczanie w języku francuskim, w: Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka (red. Florczak J., Gajos M.) wyd. Biblioteka, Warszawa, 2008 ss. 293-306

41. O nieprawidłowym stosowaniu narzędzi statystycznych w badaniach ankietowych, w: Neofilolog 32, str. 189-199, Poznań 2009

42. Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak), w: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning  pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, str, 45-59, Cieszyn 2009

43. Przykłady metod prac wykorzystujących technologię informacyjną na lekcji języka obcego. w:   Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, pod red. Mirosława Pawlaka, Marka Derenowskiego i Bartosza Wolskiego, str. 183 - 192, Kalisz 2009

44. Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement des langues. Expériences polonaises, in: U. Paprocka-Piotrowska & J. Zając red., "L'enseignement/apprentissage du français langue étrangère - réfléchir et agir", TN KUL, str. 103-115, Lublin 2009

45. Sygnatury jako zjawiska językowe (współautor: Tadeusz Widła). w:  Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Uniwersytet Wrocławski, str. 523 - 542, Wrocław 2010

46. Analyse des parcours d'apprentissage par le biais d'un environnement informatique. w: Développer les compétences multiples chez l'enseignant et chez l'apprenant en classe de FLE. Institut d'Etudes Romanes, Université de Varsovie, str. 71-83, Warszawa 2010

47. Observations sur les transferts positifs et négatifs chez les apprenants polonophones de français ayant acquis l'anglais, Kraków, w: Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane, H. Grzmil-Tylutki & E. Krakowska-Krzemińska (éds), str. 88-99 , Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

48. Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies, (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak), w:  Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society , pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, str. 47-74, Cieszyn 2010

49. Le rôle des associations et des établissements scolaires dans la promotion de la diversité linguistique. in: Le français dans l'enseignement scolaire et universitaire: états des lieux et nouvelles solutions, red. Teresa Jaroszewska, Oficyna Wydawnicza Leksem, str. 19-29, Łask 2010

50. Skuteczność nauczania drugiego języka obcego - próba zastosowania wyników badań w praktyce. w: Lingwistyka Stosowana 4/2011, str. 53-67

51. L'acquisition du français - langue troisième par le biais d'un environnement d'apprentissage en ligne. w: Sonia Berbinski, Dan Dobre, Anca Velicu (éds): Langage(s) et traduction, Editura Universitatii din Bucuresti, Bukareszt 2012, str. 123-134

52. How can language teachers benefit from the know-how of computational linguists? w: Anna Dutka-Mańkowska, Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka (dir): Grammaticis Unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012

 

---> Wcześniejsze publikacje i inne opracowania

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 51/2

neo 452

Koła PTN