czwartek 16 sierpień 2018

zespol new

Małgorzata Twardoń

Małgorzata Twardoń

Monografia:

Utilité de l'activité de penser analytique et synthétique dans l'enseignement / apprentissage des langues étrangeres a l'exemple de la langue française". Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s.148

Artykuły :

1.1998 : Le rôle et la place de la traduction dans l'évolution des méthodes de l'enseignement des langues étrangeres, in Training of Translators and Interpreters, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie

2. 2000 : Metoda komunikacyjna, więcej cieni czy blasków - fiasko czy sukces - a może jedno i drugie ? w: Języki Obce w Szkole, III miejsce w konkursie czasopisma Języki Obce w Szkole w roku 1999

3.Analiza i/czy synteza. Wpływ kierunku myślenia na nauczanie języka obcego na poziomie zaawansowanym. Materiały z konferencji: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, Bydgoszcz, Akademia Bydgoska, 2000.

4. Les résultats de l'enseignement/apprentissage des langues étrangères analysées sous l'angle de l'activité de penser analytique et synthéthique. Réflexions linguistiques et didactiques. in: Europejczycy, nr 1, Inter-Lingva, Bydgoszcz 2001

5. Synthétiser dans le processus de l'enseignement/apprentissage de LE, w : Points communs: linguistique, glottodidactique, traductologie, Wydawnictwo Biblioteka dla Katedry Romanistyki Uł, Łódź 2002

6. Między dwiema półkulami i czterema mózgami , w: Autonomizacja w dydaktyce języków obcych, tom II, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003

7. Zamiast podręcznika - Internet , w: „Nauka języków obcych w dobie integracji Europejskiej" red. Katarzyna Karpińska-Szaj; Leksem, Poznań 2005, str. 369-380

8. Computer Based Teaching in Distance Learning Department of Philological Faculty (współautor: Halina Widła); in: Journal of Medical Informatics and Technologies / Supplement: Distance Learning Technologies , vol. 9, wyd. UŚ, Katowice 2005, str. 277-284

9.   Kształcenie nauczycieli języków obcych w globalnym społeczeństwie informacyjnym. In  „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym". Red. Krieger - Knieja J., Paprocka - Piotrowska U., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2006

10. Programy pozwalające na tworzenie multimedialnych interaktywnych ćwiczeń do nauki języków obcych - ich zalety i ograniczenia, w: Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku pod redakcją Marii Jodłowiec i Anny Niżegordcew, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, str. 135-142

11. Multimedia w kształceniu nauczycieli języków obcych - historia pewnego projektu realizowanego w ramach seminarium magisterskiego" przyjęty do druku w tomie pokonferencyjnym PTN - Wrocław 2007

12.  Les multimédias dans la formation des enseignants des langues étrangères - histoire du projet réalisé par les étudiants dans le cadre du séminaire de maîtrise. w: Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka (red. Florczak J., Gajos M.) wyd. Biblioteka, Warszawa, 2008

W druku:

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu procesów myślowych w trakcie nauki języka obcego. w: Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych (red. M Pawlak, Kalisz 2009)

L'enseignant d'une langue étrangère face à la subjectivité des processu cognitifs (Brno 2009)

Multimedia  na  lekcji  języka  obcego. Przykład  wykorzystania  programu  HotPotatoes do  tworzenia  interaktywnych  i  multimedialnych  ćwiczeń do  nauki języków obcych. (red. M Pawlak, B.Wolski, Kalisz 2010)

oraz

1. Tłumaczenie dialogów z języka polskiego na język francuski do II wydania podręcznika języka polskiego dla cudzoziemców Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, autorzy : Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001 (wydanie I)

2. Korekta francuskiego słownictwa w słowniku Illustrated technical dictionary on metalforming. English - french - german - spanish - polish - russian. Wilhelm Gorecki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.

Konferencje :

1. Doskonalenie programów i metod nauczania języków obcych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 9 grudnia 1966, referat pt „Czynniki warunkujące efektywność kształcenia językowego w ramach programu kolegiów języków obcych"

2. 1997 : II Międzynarodowa Konferencja Translatoryczna, Częstochowa, 28 maja, referat pt „Place de la traduction dans l'histoire de l'enseignement des langues étrangères"

3. Referat pt. Czy można skutecznie stosować w nauczaniu języków obcych metodę udowodnioną post factum
XXI Ogólnopolskie Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej 29-30 maja 2000 r., Warszawa (Uniwersytet Warszawski)

4. Referat: Analiza i/czy Synteza. Wpływ kierunku myślenia na nauczanie języka obcego na poziomie zaawansowanym. Udział w konferencji: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, Bydgoszcz, Akademia Bydgoska, 20 listopada 2000.

5. Referat: "Między dwiema półkulami i czterema mózgami". Konferencja: "Autonomizacja studentów a efektywność dydaktyki na poziomie zaawansowanym". Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 4-5.02.2002

6. Międzynarodowa Konferencja "Points communs : linguistique, glottodidactique, traductologie", Uniwersytet Łódzki, 6-8.06.2002, referat "Synthétiser dans le processus de l'enseignement/apprentissage de LE"

7. Zamiast podręcznika - Internet: Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, „Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania" Poznań, wrzesień 2004

8. Kształcenie nauczycieli języków obcych w globalnym społeczeństwie informacyjnym - konferencja „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych" Lublin - UMCS-KUL- PTN; 12 -14 wrzesień 2005

9. Computer Based Teaching in Distance Learning Department of Philological Faculty (współautor: Halina Widła) - "Distance Learning Workshop 05" Ustroń, 19-21 październik 2005

10.   11 - 12 maja 2006 Bielsko-Biała, Konferencja „e - kształcenie w kolegiach - nowe standardy" zorganizowana przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku -Białej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, CODN.

11. 11 - 13 września 2006 Kraków, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowana przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie wraz z Zarządem Głównym PTN, „Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku: I. Dwujęzyczność i wielojęzyczność w edukacji. Integracja kształcenia językowego z kształceniem ogólnym i zawodowym. II. Ewaluacja programów, materiałów do nauczania i oceniania oraz osiągnięć uczniów".

Referat pt. „Programy pozwalające na tworzenie multimedialnych interaktywnych ćwiczeń do nauki języków obcych - ich zalety i ograniczenia".

12. 10 - 12 września 2007 Wrocław, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowana przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu oraz Zarząd Główny PTN, „Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych".

Referat pt.: „Multimedia w kształceniu nauczycieli języków obcych - historia pewnego projektu realizowanego w ramach seminarium magisterskiego"

13. 4 - 6 października 2007 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, „Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych - teoria i praktyka"

Referat pt.: „Les multimédias dans la formation des enseignants des langues étrangères - histoire du projet réalisé par les étudiants dans le cadre du séminaire de maîtrise".

14. 23 października 2007 Zabrze, Konferencja „Nauczanie na odległość jako nowoczesny sposób nauczania w społeczeństwie komunikacyjnym", zorganizowana przez TENET Edu Manage Tech

15.   Konferencja  „Nauczyciel języków obcych dziś i jutro" Kalisz, 8-10 września 2008 zorganizowana przez Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z  Zarządem Głównym PTN,  referat: „Wykorzystywanie  nowoczesnych  technologii  we wspomaganiu  procesów  myślowych  w  trakcie  nauki  języka obcego."

16. 13 marca 2009 Gliwice, „Języki obce w szkole - drugi język obcy w gimnazjum", V Gliwickie Forum Edukacyjne

Referat pt.: Nauczanie / uczenie się języka obcego. Wprowadzenie drugiego języka obcego w gimnazjum - wyzwania i obawy.

17. 7 - 9 września 2009 Sosnowiec, „Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce", konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ

Referat pt.: Od wyników pracy badawczej do ich prezentacji. O porządkowaniu danych i wyborze ich graficznej prezentacji na przykładzie badań glottodydaktycznych.

18. 25 - 28 września 2009 Brno, „Sujet et subjectivité", konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Gallica i Instytut Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu Masaryka w Brnie

Referat pt.: L'enseignant d'une langue étrangère face à la subjectivité des processus cognitifs.

19. 3 - 4 grudnia 2009 Bielsko-Biała, „E-kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Nowe standardy", IV Ogólnopolska Konferencja organizowana przez MEN, CODN oraz Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 49/2

neo 452

Koła PTN