czwartek 16 sierpień 2018

zespol new

Paweł Płusa

Paweł Płusa

Książki i monografie:

 

  1. Optymalizacja kompetencji w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych. Prace Naukowe UŚ w Katowicach Nr 1026, Katowice 1990.
  2. Płusa, P., Kształcenie tłumaczy. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Częstochowa 2000, s.121.
  3. Strategie czytania ze zrozumieniem, red. P. Płusa. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2005, s.273.
  4. Płusa, P., Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007, s.172. „Zaletami monografii są: klarowny wywód i przejrzysta koncepcja, starannie przygotowana aparatura pojęciowa, rzeczowność analizy i poprawność wnioskowania, dobrze wybrana bibliografia. Wybór właściwych ram teoretycznych i swoboda poruszania się w obszarze badanej problematyki pozwoliły autorowi dać względnie pełny obraz analizowanej problematyki. Oceniane studium zainteresuje z pewnością szersze grono traduktologów i językoznawców, a także studentów. Jest to pierwsza w Polsce próba ujęcia problematyki tytułowej. Oceniana monografia zawiera bogate treści teoretyczne, jednakże istotniejsze wydają się jej implikacje praktyczne dla traduktologii. (Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Józefa Sypnickiego)


Redakcja pracy zbiorowej:

Kierunki traduktologii polskiej", Wydawnictwa WSP Cz-wa, 1999

Redakcja Zeszytów Naukowych: samodzielne: 2, współred.: 2.

Skrypty:

Francuskie teksty techniczne dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Częstochowska 1978.

Słowniki:

Techniczny słownik francusko-polski i polsko-francuski. Micro. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1981 (współautorstwo).

Recenzje skryptów: 2.

Recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych i książek:

3 doktorskie.: 1 habilitacyjna.: 4 książki

Artykuły:

1. Płusa, P., Doświadczenia z zakresu stosowania filmu krótkometrażowego w nauczaniu języka francuskiego i perspektywy rozwoju techniki uczenia języka z zastosowaniem telewizji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 422. Języki Obce Z. 3, Gliwice 1975.

2. Płusa, P., Wybór i adaptacja francuskich tekstów technicznych dla Wydziału Inżynierii Lądowej. Politechnika Częstochowska, Skrypt Uczelniany, Częstochowa 1976.

3. Płusa, P., Nauczanie języka francuskiego z zastosowaniem magnetowidu w systemie zamkniętym telewizji przy przy wykorzystaniu kursu „En francais". Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nr 101, Nauki Społeczno-Ekonomiczne. Zeszyt Nr 12, Częstochowa 1977.

4. Płusa, P., Uwzględnienie niektórych nowych tendencji glottodydaktycznych w programowaniu funkcjonowania magnetowidu jako urządzenia transformacyjno-transferowego danego układu komunikacji językowej - osiągnięcia SPNJO Politechniki Częstochowskiej w tym zakresie. Biuletyn Dydaktyczny SPNJO Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1978.

5. Płusa, P., Z badań nad optymalizacją i efektywizacją nauczania jezyków obcych - ćwiczenia dialogu z wykorzystaniem magnetowidu w laboratorium językowym. Materiały Konferencjne Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego, Politechnika Śląska, Gliwice 1978.

6. Płusa, P., Z osiągnięć modelowania teoretycznego: konstruowanie programu magnetowidowego uczącego, a budowa filmu glottodydaktycznego. Referaty Ogólnopolskiej Językoznawczej Sesji Naukowej, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 7-9.VI.1979.

7. Płusa, P., Przykład zastosowania magnetowidu w nauczaniu języków obcych: adaptacja kursu telewizyjnego „ En francais", Przekazy i Opinie, Kwartalnik OBOPiSP - Polskie Radio i Telewizja, 1982.

8. Płusa, P.,Quel chemin pour la maitrise des competences des animateurs ?Studia Romanica Posnaniensia, UAM, Vol.XV, Poznań 1990.

9. Approche globalisante de la didactique du FLE. L'état actuel de la légitimation disciplinaire. Colloque International de FLE. Instytut Filologii Romańskiej. Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski 1993.

10. Czynności adaptacyjne i ewaluacyjne w zakresie metod wczesnego nauczania języków obcych. Polska Szkoła Lingwistyki Stosowanej(red. B. Z. Kielar, L. Bartoszewicz, J. Lewandowski). Wyd. UW 1994.

11. Bilan et efficacité de la formation des professeurs de langues vivantes par les collèges en Pologne. Neofilolog nr 9, Poznań 1995.

12. Walory poznawcze i kształcące czynności w ramach seminarium dyplomowego III roku NKJF. Neofilolog nr 13, Poznań 1996.

13. Przydatność dydaktyczna i samokształceniowa obudowanych podręczników do nauczania-uczenia się języków obcych a projektowanie zajęć. Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej Nr 31, Wrocław 1996.

14. Problematyka kompetencji komunikatywnej w wybranych referatach sympozjów lingwistyki stosowanej i X Kongresu AILA(red. F. Grucza, K. Chomicz-Jung), Wyd.UW 1996.

15. O niektórych tendencjach podejścia kognitywnego w glottodydaktyce.
XX Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, Grzegorzewice 12-14.02.96

16. Wybrane zagadnienia translatoryki. Training of Translators and Interpreters. Zeszyty Naukowe nr 1, WSJOiE, Educator, Częstochowa 1998.

17. Rôle du non verbal dans l'acquisition des compétences d'expression de langue.IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, 8-11.X. 98. Seria : Konferencje 2.

18. Strategie translacji a strategie zachowań językowych - problematyka akwizycji kompetencji tłumaczeniowych. Training of Translators and Interpreters. Zeszyty naukowe nr 2, WSJOiE, Educator, Częstochowa 1998.

19. Gramatyka translatora a kompetencja lingwistyczna.III Międzynarodowa Konferencja Traduktologiczna,WSJoiE,VI/98, Częstochowa. Przekład literackii a przekład użytkowy. Teoria i praktyka. Edukator 1999.

20. Strategie glottodydaktyczne - aktualne tendencje. Konferencja Naukowa w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, V/98.

21. Metodologia czy technologia kształcenia tłumaczy. Kilka doświadczeń. Ogólnokrajowa Konferencja Translatoryczna. Instytut Filologii Obcych, WSP, Częstochowa, V/98. W: Aktualne kierunki traduktologii polskiej.Materiały konferncji przekładoznawczej. Wydawnictwo WSP Częstochowa 1999.

22. Nauczanie czy uczenie się przekładu ? - Problematyka technologii ksztalcenia tłumaczy. Konferencja przekładoznawcza Instytutu Filologii Romańskiej. Uniwersytet Jagielloński,V/98, Kraków. O nauczaniu przekładu. Wydawnictwo TEPIS, Warszawa 2000.

15. Płusa, P., Program, metoda, podręcznik - funkcje i walory w procesie glottodydaktycznym. W: Germanistische Texte, red. G. Kurpanik Malinowska i inni. Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 305-311.

16. Płusa, P., Jak optymalizować walory prac dyplomowych z dziedziny przekładoznawstwa ? W: Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, red. A. Kopczyński. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 205-209.

17. Płusa, P., Metodologia czy technologia kształcenia tłumaczy. Kilka doświadczeń.W: Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Red. S. Podobiński i M. Lesz-Duk. Wydawnictwo WSP w Częstochowie. Częstochowa 2001, s. 807-809.

18. Płusa, P., Lingwistyczne kształcenie europejskie na rzecz tolerancji i pozytywnych stereotypów kulturowych i cywilizacyjnych. Propozycje rady Współpracy Kulturalnej Unii Europejskiej. W: Studia Neofilologiczne 3. Prace Naukowe WSP w Częstochowie. red. P. Płusa i Ireneusz Świtała. Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2002, s. 9- 13.

19. Płusa. P., Traductologie domaine des sciences du langage, son statut scientifique et son application en Pologne. W: Points communs: linguistique, traductologie, glottodidactique, red. A. Kasprzak. Wydawnictwo Bibioteka, Łódź 2002, s. 209-214.

20. Płusa, P., Pour savoir reconnaitre et manifester des attitudes stereotypees positives. W: Neofilolog 21, Poznań 2002, s.47-52.

21. Płusa, P., Strategie czytania ze zrozumieniem tekstów obcojęzycznych ( na przykładzie języka francuskiego). W: Studia Neofilologiczne 4, red. P. Płusa i O. Glebowa. Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2003, s. 61-66.

22. Płusa, P.,Etnolingwistyczne i semiolingwistyczne aspekty komunikatywności politycznej a współczesna europejska kultura polityczna. W: Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy. Red.U. Cierniak i Ks. J. Grabowski. IFO WSP i Instytut Teologiczny w Częstochowie. Częstochowa 2003.

23. Płusa, P., De quelques approches intensifiant l'efficacite de l'enseignement/ apprentissage multimedial integrant du FLE et du FOS. W: Actes du Seminaire international d'etudes doctorales. Preszowska Univerzita, Preszow 2004, s. 274- 277.

24. Płusa, P., Czy nowy model nauczania/ uczenia się języków europejskich ? Jakie funkcje i role edukatorów językowych ? W: nauka języków obcych w dobie europejskiej ? red. K. Karpińska -Szaj. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2005, s.219- 225

25. Płusa, P., De quelques approches intensifiant l'efficacite de l'enseignement/ apprentissage multimedial integrant du FLE et du FOS. W: Synergies Pologne no 1- Annee 2005, s. 28- 32.

26. Płusa, P., Użyteczność technik informacyjnych i komunikacyjnych w integrującym podejściu autonomizującym. W: Neofilolog Nr 26, Poznań 2005, s. 59- 63.

27. Płusa, P., Próba ujęcia ewolucyjnego technik ekspresji mownej. W: Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 415-418.

28. Płusa, P., Approche integreee autonomisant et intensifiant l'efficacite de l'enseignement apprentissage multimedial - le role des centres de ressources didactiques et de nouvelles technologies pour la formation en langues vivantes. W: Neophilologica 18, red. W. Banyś. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 94- 100.

29. Płusa, P., Modele akwizycji strategii uczenia się a środowiska efektywnych procesów glottodydaktycznych. W: Język - Kultura - Nauczanie. CJE - NKJO w Częstochowie, Częstochowa 2006, s.173-178.

Referaty: konferencje międzynarodowe i krajowe:

1. Quelques aspects choisis de la formation glottodidactique des enseignants de f. l. e.et la problematique de la competence de communication. Światowy Kongres Lingwistyki Stosowanej, AILA 1984, Bruksela.

2. Differentes possibilites d'utilisation et d'adaptation des cours de langues diffuses en circuit ouvert de television en Polotne (a l'exemple du francais). II Międzynarodowe Sympozjum - Media i komunikacja interkulturowa w akwizycji języków obcych, Saarbrucken, 1996 , RFN

3. Tłumaczenie w dydaktyce a dydaktyka tłumaczenia, nowe aspekty.IX Ogólnopolskie Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, 1983.

4. Badania porównawcze systemów kształcenia nauczycieli języków obcych i modelowanie szkolenia pedagogicznego studentów neofilologii. XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, 1985

5. Kompetencja komunikacyjna i glottodydaktyczna a zagadnienie kształcenia nauczycieli języków obcych w instytutach neofilologicznych. Krajowa Konferencja Metodyczna, COMSN WSP Kraków 1986.

6. Stosowanie kasety wizyjnej w rozwijaniu kompetencji kulturowej i komunikacyjnej. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna, SPNJO Politechnika Szczecińska, 1988.

7. Acquisition de la compétence discursive au cours des interactions langagières au niveau avancé.Matériaux duVIIIe Congrès Mondial de la Fédération Internationale des Professeurs de Français en Lausanne, 12-18 juillet 1992.

8. Funkcje kodu mimiczno-gestykulacyjnego na poziomie średnim i zaawansowanym - aktualne tendencje. Ogólnopolska Konferencja PTN, Lublin UMCS 24-26 kwietnia 1992.

9. Formation des maîtres pour l'enseignement précoce du français langue étrangère à l'exemple du collège à Sosnowiec. VII Kongres PTN, Białystok, 25-27. IX. 1992.

10. Czynności adaptacyjne i ewaluacyjne w zakresie „metod" wczesnego nauczania języków obcych. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej, 18-19.XII.1992, Warszawa.

11. Nouvelles possibilités de l'optimalisation des compétences dans le cadre des collèges de formation des professeurs de français en Pologne. AILA'93. X Światowy Kongres Lingwistyki Stosowanej, Amsterdam, sierpień 1993.

12. Pour une nouvelle promotion du français langue étrangère en Pologne. I Konferencja Regionu Europy Centralnej i Wschodniej FIPLV, PTN UAM, Poznań 24-26. IX. 1993.

13. Problematyka kompetencji komunikatywnej w wybranych referatach sympozjów Lingwistyki Stosowanej X Kongresu AILA'93. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum ILS UW i PTLS. Warszawa -Bemowo, 17-19. II.94.

14. Développer les stratégies d'écoute et de compréhension par l'emploi interactif de documents vidéo authentiques. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Języki Obce w Systemie Edukacyjnym. PTN-CODN. Białystok-Supraśl 13-15.VI. 1996.

15. Interaktywne wykorzystanie rejestracji video fonicznych w nauczaniu języka francuskiego na poziomie zaawansowanym. Konferencja PTN w Poznaniu: Problemy globalne a nauczanie języków obcych,UAM,20-21. IX. 1996.

16. Program, metoda, podręcznik - funkcje i walory w procesie glottodydaktycznym. Sympozjum naukowe Instytutu Filologii Obcych, WSP, Częstochowa XII/ 1996.

17. Formateur de formateurs en langues vivantes et/ou personne ressource ?. Konferencja Glottodydaktyczna 98', Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, 11-12. IX. 1998, UAM, Poznań.

18. O badaniach nad akwizycją i nauczaniem / uczeniem się języka obcego w ramach zespołu GRAL.X Jubileuszowy Zjazd PTN, Poznań, UAM, 20-21.IX. 1999.

19. Płusa, P., Funkcje i role edukatorów językowych wobec efektywności komunikacyjnej niekonwencjonalnych i nowatorskich metod nauczania i uczenia się języków obcych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna. Ustroń, 08.- 10.04.2005.

20. Płusa, P., Problematyka kreatywności i kompetencji składniowej dzieci w świetle językoznawstwa kognitywnego. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna, Ustroń, 20-22.04.2007.

21. Płusa, P., Indywidualne drogi akwizycji przekładu. Konferencja: Polska-Francja. Dwa języki- dwie Kultury. CJE- NKJO, Częstochowa, 16.05.2007.

22. Płusa, P., Walory poznawcze i kształcące tekstów francuskiego języka specjalistycznego medycyny- adaptacja i próba ewaluacji glottodydaktycznej. Konferencja PTN, Wrocław, 10-12.09.2007.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 49/2

neo 452

Koła PTN