czwartek 16 sierpień 2018

zespol new

Katarzyna Karpińska-Szaj

Katarzyna Karpińska-Szaj

Książki:

1.Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogolnodostepnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013

Książka prezentuje sposób podejścia do nauczania języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkolnej integracji indywidualnej. Biorąc pod uwagę charakter niepełnosprawności i specyfikę potrzeb edukacyjnych, nauka języka obcego nie ogranicza się do kształcenia ściśle językowego (rozwijania językowych kompetencji komunikacyjnych), lecz jest także możliwością uzyskania korzyści terapeutycznych. Autorka przedstawia działania o znaczeniu kompensującym utrudnione/zaburzone funkcjonowanie językowo-komunikacyjne oraz działania mające na celu rozwijanie kompetencji uczenia się języków. Na koniec zamieszczono analizę skuteczności stosowanych narzędzi oceniania postępów na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych oraz przedstawiono propozycję oceniania tzw. wartości dodanych w nauce języka obcego.

szaj okladka

2. Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej, pod redakcją Katarzyny Karpińskiej-Szaj, Łask 2005

W książce znajdą Państwo wiele tematów podjętych na konferencji PTN i UAM we wrześniu 2004 r. Sprzedaż prowadzi oficyna wydawnicza LEKSEM

Integracja europejska jest z pewnością zjawiskiem mającym obecnie największy wpływ na przemiany mentalne, społeczne i polityczne naszego społeczeństwa. Członkowstwo w Zjednoczonej Europie mobilizuje nas do porównań i weryfikacji dotychczasowych idei i sposobów wprowadzania ich w życie społeczne. Nauczanie języków obcych jest domeną, w której zmiany są szczególnie widoczne, gdyż to właśnie znajomość języków staje się podstawowym warunkiem uczestnictwa w komunikacji europejskiej i, co się z tym łączy, podstawowym wyzwaniem w edukacji młodych ludzi-członków zjednoczonej Europy. Nowe wyzwania wynikające z przemian ostatnich czasów odnoszą się do wielu aspektów w kształceniu językowym wpisującego się w szeroko pojętą edukację. Do najważniejszych zaliczyć można:

  • realizację humanistycznego ideału wychowania i kształcenia, kładącego nacisk na otwartość wobec odmienności kulturowej, tolerancję i wychowanie w duchu demokracji, a także na prawo do odmienności i funkcjonowania każdego człowieka,
  • przygotowanie i kształcenie ustawiczne nauczycieli języków obcych poprzez ujednolicenie tzw. standardów nauczania przy jednoczesnym respektowaniu indywidualnych celów nauki języków,
  • podnoszenie jakości kształcenia językowego poprzez skoncentrowanie działań dydaktycznych na osobie ucznia, tworzeniu tożsamości (wielo)językowej, wdrażaniu do autonomii.

Z przedmowy

Oficyna wydawnicza LEKSEM http://www.leksem.pl/
Wydanie I Łask 2005
ISBN 83-60178-02-X
Objętość 389 str.


3. Pédagogie de la lecture en langue étrangère. Défis rééducatifs.


Książka „Pédagogie de la lecture en langue étrangère. Défis rééducatifs" („Dydaktyka czytania w języku obcym. Wyzwania rewalidacyjno-poznawcze") jest pierwszym opracowaniem na gruncie dydaktyki języka francuskiego jako obcego w Polsce, wskazującym na korzyści jakie mogą płynąć z zastosowania w procesie nauczania/uczenia się języka obcego metod rewalidacyjnych opartych na kodzie graficznym. Monografia może być wykorzystana jako przyczynek do badań nad znaczeniem sprawności czytania w rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych. Na gruncie zastosowania praktycznego, praca może zostać wykorzystana w kształceniu nauczycieli języków obcych zwłaszcza w szkolnictwie integracyjnym.


Wydawnictwo Naukowe UAM http://main.amu.edu.pl/~press
Wydanie I Poznań 2005
ISBN 83-232-1496-4
Objętość 294 str.

Artykuły:

1.« Est-il possible de parler sans faire de fautes? ». 1993. Le Français dans le Monde 258: 66-69. Paris: Hachette.

2.„La diversité de compétences chez nos étudiants débutants - dimension affective". 1994. (w) Le français à l'Université : théorie et pratique. Actes du Colloque International 25 - 26 novembre 1993, pp. 343-351. Warszawa : Instytut Romanistyki.

3.„Kontrola wypowiedzi a dążenie do poprawności językowej". 1995. Języki Obce w Szkole nr 1: 15-20. Warszawa: WSiP.

4.„La modalité dans l'acquisition du subjonctif". 1995. Studia Romanica Posnaniensia XX: 159-166.

5.„Argumentacja w nauczaniu języka pisanego na filologii romańskiej". 1995. Neofilolog 10: 32-39. Poznań. Czasopismo PTN. (współautor)

6.« Activités de lecture en approche argumentative de l'écrit au niveau avancé ». 1996. Neofilolog 12: 58-64. Poznań. Czasopismo PTN. (współautor)

7.„Wartość afektywna tekstu a nauczanie języka pisanego." 1997. Języki Obce w Szkole nr 4: 300-306. Warszawa: WSiP.

8."La selle de Mr K.", czyli jak uwrażliwić ucznia na wartość afektywną tekstu". 1997. Języki Obce w Szkole nr 5: 391-395. Warszawa: WSiP.

9.„Discours écrit en tant qu'objet à interpréter dans l'enseignement de lecture/écriture en langue étrangère. 1997. Studia Romanica Posnaniensia XXII: 159-170.

10."Processus de lecture comme mise en jeu des activités interprétatives - essai de modélisation". 1998. Studia Romanica Posnaniensia XXIII: 51-60.

11.„Motywacja w nauczaniu/uczeniu języka obcego zorientowanym na autonomię ucznia". 1998. Neofilolog 16: 66-76. Poznań. Czasopismo PTN.

12.„Koncepcje motywacji w dydaktyce językowej". 1998. Neofilolog 17: 23-30. Poznań. Czasopismo PTN.

13.« Comprendre et imaginer: de la motivation dans l'enseignement/apprentissage semi-autonome de la lecture ». 1999. (w) La pensée et la langue (red. S. Karolak), pp. 160-169. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

14.„Percepcja w czytaniu interakcyjnym jako przedmiot badań". 1999. Neofilolog 18: 247-55. Poznań. Czasopismo PTN.

15.„Kilka uwag o sukcesie w nauce języka obcego". 2000. Języki Obce w Szkole nr 1: 4-11. Warszawa: WSiP.

16.„Lectures interactives: que peut-on faire encore?". 2000. (w) Le français langue étrangère à l'Université: nouveaux objectifs, nouveaux besoins. Actes de Colloque International 8-19 novembre 1999, pp. 171-182. Warszawa: Instytut Romanistyki.

17.« Textes descriptifs dans la perspective du discours : implications pour la pédagogie de l'écrit ». 2001. (w) Ślady obecności. Traces d'une présence. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąbskiej - Prokop przez kolegów, uczniów i przyjaciół. (red. I. Piechnik i M. Świątkowska), pp. 187-196. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. (współautor)

18."Strategie kompensacyjne w rozumieniu tekstu pisanego". 2001. Studia Neofilologiczne 2. Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. (red. tomu: P. Płusa). pp. 67-72. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

19.« La méthodologie de la gestion mentale et l'enseignement des langues ». 2002. (w) European Year of Languages 2001 (red. T. Siek-Piskozub). pp. 221-228. Poznań : UAM - Motivex.

20.« Comprendre pour traduire : analyse des stratégies utilisées par les apprenants de FLE ». 2002. (w) Points communs : traductologie, linguistique, glottodidactique (red. A. Kacprzak). pp. 127-133. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

21."Wykorzystanie metody kierowanie umysłem w nauce fonetyki języka obcego". 2003. Języki Obce w Szkole 1: 4-9. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

22.« Problem transferu strategii w rozwijaniu sprawności czytania ». 2003. Neofilolog 22: 25-31. Poznań: Czasopismo PTN.

23.« Vers un modèle pédagogique de compréhension des textes ». 2003. Studia Romanica Posnaniensia XXX : 83-94.

24.„Engagement de l'enseignant dans l'enseignement/apprentissage de la lecture en langue étrangère". 2003. Bulletin SUF (Association des Professeurs de Français) 47: 14-17. Praga: Institut Français de Prague.

25.„Integracja dziecka głuchego w klasie językowej". 2004. Neofilolog 24 : 33-40. Zielona Góra : Czasopismo PTN.

26.„L'enseignant face aux acquis de l'apprentissage réflexif de la lecture en langue étrangère". 2004. Vzdelavani Ucitelu Cizich Jazyku na pocatku 21. Stoleti. (red. M. Fenclova). Praga: Uniwersytet Karola. Fakultet Pedagogiki. pp. 156 - 160.

27.« Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy w klasach integracyjnych ». (w) Nauczanie języków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). 2005. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM . pp. 179-188.

28. „Znaczenie języka pisanego w rozwijaniu sprawności uczenia się języka obcego. Wykorzystanie metod terapeutycznych". 2006. Języki Obce w Szkole 3: 19-27

29. „Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy". 2006. (w) Scripta Neophilologica Posnaniensia (red. S. Puppel), t. VIII: str. 49-58.

30. „Apprendre à surveiller sa lecture". 2006. (w) Synergies - Pologne. Revue du GERFLINT (red. M. Pamuła i A. Pytlarz), nr 3, str. 35-42.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 49/2

neo 452

Koła PTN